Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 30. prosinca 2016.Objavljeno: 06.02.17.

149. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 04/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

 

 

 

Članak 1.

         

U Odluci o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br.1/14., 21/15. i 3/16.) u članku 4. dodaje se stavak 4. i 5. koji glase:

 

„Povjerenstvo neće razmatrati zahtjeve za izmjenama Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri u razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. godine. Iznimno, Povjerenstvo može razmatrati zahtjeve za smanjenjem postojećih javnih površina, kao i o preraspodjeli javne površine u slučaju zatvaranja pojedinog ugostiteljskog objekta.

 

Povjerenstvo će inicirati usklađivanje pojedinačnih odredaba (po ulicama) Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri s  općim odredbama Plana.“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 5. dodaje se stavak 3. i 4., koji glase:

 

„U slučaju da da su odredbe Pravilnika o reklamiranju u suprotnosti s Odlukom o zakupu javnih površina, primjenjuju se odredbe iz Odluke o zakupu javnih površina.

 

Opće odredbe Plana korištenja javnim površinama unutar Povijesne jezgre postaju sastavni dio Plana.“.

 

 

Članak 3.

 

U članku 6., između stavka 1. i 2. dodaje se novi stavak, koji glasi:

 

„Strogo je zabranjeno postavljanje frižidera i drugih pokretnih naprava izvan kioska.“.

 

Stavak 2. postaje stavak 3. istog članka.

 

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavak 3. umjesto riječi „Prijeko“, stavlja se tekst „Poljana Paska Miličevića“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 23. stavak 2. i 3. riječi „do 1 (jedne) godine“ zamjenjuju se riječima „do 3 (tri) godine“.

 

U stavku 2. članka 23., iza riječi „u Povijesnoj gradskoj jezgri“ dodaju se riječi „i na Brsaljama“, a iza riječi „31. prosinca“ dodaje se „2019.“

 

U stavku 3. istog članka iza riječi „izvan Povijesne gradske jezgre“ dodaju se riječi „osim na Brsaljama“, a na kraju stavka dodaje se tekst „uz uvjet da zakupni odnos završava do 31. prosinca 2019.“.

 

 

Članak 6.

 

U članku 31. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

 

„Visina zakupnine u razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. može se povećavati ili smanjivati do 10% godišnje. Povećanje ili smanjenje zakupnine Gradsko vijeće će utvrditi do 30. lipnja tekuće godine za narednu godinu, a u iznimnom slučaju uz pisano obrazloženje Povjerenstva o nemogućnosti određivanja cijene u tom roku, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za narednu godinu.“.

 

Stavak 3. postaje stavak 4., a stavak 4. postaje stavak 5. istog članka (31.).

 

 

Članak 7.

 

U članku 36. stavak 2. brišu se riječi  „ali ne prije isteka roka od 30 dana od stupanja na snagu otkaza ugovora“.

 

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 

„Grad Dubrovnik će kazniti zakupnika oduzimanjem javne površine  na 7 (sedam) dana nakon prvog kršenja odredbi iz stavka 1. ovog članka,  30 (trideset) dana nakon ponovljenog kršenja, te trajnim oduzimanjem javne površine nakon trećeg kršenja.“.

 

Stavak 3. postaje stavak 4. istog članka.

 

 

Članak 8.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-05/14-01/13

URBROJ: 2117/01-09-16-11

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------