Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 13 - 14. studenog 2016.Objavljeno: 22.11.16.

130. Plan upravljanja spomeničkim kompleksom Lazaret u razdoblju 2016.-2020. godine

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 24. sjednici, održanoj 7. i 8. studenoga 2016., donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K

 

1.      Prihvaća se Plan upravljanja spomeničkim kompleksom Lazaret u razdoblju 2016. - 2020. godine.

 

2.      Tekst Plana upravljanja spomeničkim kompleksom Lazaret u razdoblju 2016. - 2020. godine, čini sastavni dio ovog zaključka i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

3.      Obvezuje se Upravni odjel za kulturu i baštinu da u roku od devedeset (90) dana zajedno s korisnicima prostora, na načelima jednake zastupljenosti svih korisnika, formira Savjet spomeničkog kompleksa Lazaret i kao rezultat rada Savjeta predloži Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na prihvaćanje jedan od modela organizacijskog ustroja za upravljanje kompleksom, sukladno Planu upravljanja.

 

 

 

Plan upravljanja spomeničkim kompleksom Lazaret 2016. - 2020..pdf

 

 

KLASA: 612-08/15-01/04

URBROJ: 2117/01-09-16-10

Dubrovnik, 7. i 8. studenoga 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------