Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9 - 28. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

69. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15.)   Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br.  20 od 29. prosinca 2015. u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih vlastitih prihoda i primitaka za 2016. godinu  sukladno ovom Proračunu ne smiju biti veći od  530.064.100,00 kuna“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

„Visina sredstava  proračunske zalihe iznosi  550.000,00 kuna“.

 

 

Članak 3.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

 

„Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iskazani u Računu zaduživanja kroz financiranja Proračuna u iznosu od 19.609.600 kn , te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima“.

 

 

Članak 4.

 

Članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

„Grad Dubrovnik  se u 2016. godini može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita u iznosu od 40.000.000,00 kn za investiciju Izgradnja groblja na Dubcu, koja se financira iz Proračuna.“ 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“

 

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-09-16-73

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------