Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9 - 28. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

68. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2016., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

 

 

I.  OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu sastoji se od: 

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu - OPĆI DIO.pdf

 

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od  510.354.500 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 19.709.600 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu - POSEBNI DIO.pdf

 

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

Plan razvojnih programa sastavni je dio akta.

 

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2016.godinu stupaju  na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

                                                                      

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-09-16-72

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------