Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9 - 28. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

67. Odluka o raspodjeli prenesenog viška prihoda iz 2015. godine

Na temelju članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14. i 115/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o raspodjeli prenesenog viška prihoda iz 2015.godine

             

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu u iznosu od 25.810.030 kuna.

 

 

Članak 2.

 

Ukupni prihodi, primici i prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja, ostvareni u 2015. godini iznose 397.007.022 kune,  a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2015. godini iznose 371.196.992 kuna, iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu  od 25.810.030 kuna, a koji će se utrošiti u 2016. godini sukladno proračunskim načelima utvrđenim odredbama Zakona o proračunu.

 

 

Članak 3.

 

Višak prihoda u iznosu od 25.810.030 kuna ostvaren je kao višak prihoda poslovanja i to 8.612.000 kuna kao namjenski: prihod od komunalnog doprinosa (7.098.000);  prihod od naknada za uporabu pomorskog dobra (478.000) i prihod od naknade za legalizaciju (1.036.000), dok je iznos od 17.198.030 kuna ostvaren kao nenamjenski, odnosno kao opći prihodi i primici.

 

 

Članak 4.

 

Višak prihoda u iznosu od 7.098.000 kuna su nepotrošena sredstva komunalnog doprinosa, te će se utrošiti u zakonom propisanu namjenu na slijedeći način:

 

1. Program 104, Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine, 1.918.000,00 kuna

a) Projekt 104030  Cesta Rožat-Prijevor-Mokošica, 300.000,00 kuna

b) Projekt 104038  Bartola Kašića, 200.000,00 kuna

c) Projekt 104042  Proširenje ceste Kliševo-Riđica, 500.000,00 kuna

d) Projekt 104047  Vinogradarska, 338.000,00 kuna

e)  Projekt 104048  Miljenka Bratoša, 80.000,00 kuna

f)  Projekt 104053  JTC-Komolac, 500.000,00 kuna

 

2.  Program 105, Komunalna infrastruktura za stanogradnju, 100.000,00 kuna

a)  Projekt 105013 Spojna cesta Liechtensteinov put-J.Kosora, 100.000,00 kuna

 

3.   Program 106, Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju, 1.990.000,00 kuna

a)  Projekt 106004 Zagrebačka ulica, 1.000.000,00 kuna

b)  Projekt 106012 Petra Krešimira IV-Frana Supila-Iza Grada 200.000,00 kuna

c)  Projekt 106015 Vodoopskrba Štikovica-Vrbica-Lozica-Mokošica,

     790.000,00 kuna

 

4.   Program 108, Ulaganja u ostale građevinske objekte, 2.150.00,00 kuna

      a) Projekt 108001 Izgradnja Groblja na Dubcu, 1.650.000,00 kuna

      b) Projekt 108003 Sklonište i hotel za životinje, 500.000,00 kuna

 

5.    Program 110, Cestogradnja-rekonstrukcija 2012.-2013., 940.000,00 kuna

        a) Projekt 110008 Moluntska-Riječka-Solitudo, 940.000,00 kuna

 

 

Članak 5.

 

Iznos od 1.036.000,00 kuna su nepotrošena namjenska sredstva od naknade za legalizaciju objekata te će se utrošiti na slijedeći način:

 

1.     Program 005, Redovna djelatnost gradske uprave, 414.000,00 kuna

 a)Aktivnost 005001 Administracija i upravljanje, 414.000,00 kuna

  (plaće zaposlene odjela nadležnog za legalizaciju)

 

2.     Program 104, Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine, 622.000,00 kuna

        a) Projekt 104050 Legalizacija cesta, 622.000,00 kuna

 

 

Članak 6.

 

Iznos od 478.000 kuna su nepotrošena namjenska sredstva od naknade za koncesije na pomorskom dobru i utrošit će se na sljedeći način:

 

1.     Program 103, Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela, 478.000,00 kuna

        a) Projekt 103002 Pomorsko dobro i održavanje plaža, 478.000,00 kuna

 

 

Članak 7.

 

Iznos od 720.900,00 kuna je utvrđeni iznos manjka onih proračunskih korisnika koji su

2015. godinu završili sa metodološkim manjkom zbog prelaska na konsolidirano planiranje

 i podmirit će se iz nenamjenskog dijela viška prihoda  Grada Dubrovnika, kako slijedi:

 

1.      Proračunski korisnik 60002 JVP „Dubrovački     vatrogasci“ 549.500,00 kuna  

2.      Proračunski korisnik 70001 Prirodoslovni muzej Dubrovnik, 66.900,00 kuna

3.      Proračunski korisnik 90006 Kinematografi Dubrovnik, 72.000,00 kuna

4.      Proračunski korisnik 90007 Folklorni ansambl Linđo, 24.400,00 kuna

5.      Proračunski korisnik 90009 Dom Marina Držića, 7.400,00 kuna

6.      Proračunski korisnik 90011 Zavod za obnovu Dubrovnika, 700,00 kuna

 

 

Članak 8.

 

Iznos od 17.198.030,00 kuna su nepotrošena nenamjenska sredstva viška prihoda koja nakon umanjenja stavki  iz članka 7., a po zahtjevima Upravnih vijeća navedenih proračunskih korisnika iznose 16.477.130,00 kuna i utrošit  će se kako  slijedi:

 

1.     Program 009 Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, 396.000,00 kuna

        a) Aktivnost 009002  Protokol, 296.000,00 kuna

        - utrošit će se za reprezentaciju zbog najavljenog povećanog broja protokolarnih posjeta i         

        na ostale rashode protokola -  konto 329

        b)Aktivnost 009004 Proračunska zaliha, 100.000,00 kuna – konto 385

 

2.    Program 005 Redovna djelatnost gradske uprave, 530.000,00 kuna

       a) Aktivnost 005002 Materijalni i financijski rashodi, 530.000,00 kuna

           - 50.000,00 kuna za prijevoz na posao i s posla, konto 321

           - 150.000,00 kuna  za materijal i energiju, konto 322

           - 330.000,00 kuna za usluge održavanja građevinskih objekata, pravnog savjetovanja,     

              intelektualne i ostale usluge - konto 323

 

3.    Program 006 Informatizacija gradske uprave, 684.000,00 kuna

       a) Projekt 006001 Računalna oprema, 130.000,00 kuna,konto 422

       b) Projekt 006002 Računalni programi, 354.000,00 kuna

          - za aplikaciju Dubrovačko oko, nabavu i implementaciju softvera za upravljanje  

          imovinom, nadogradnju softvera „bus +“ i ostale programe za rad, konto

       c) Projekt 006003 Mrežna i komunikacijska oprema, 200.000,00 kuna, konto 422- za   

        „firewall“ za zaštitu i kontrolu mreže

 

4.    Program 007 Oprema i namještaj za gradsku upravu, 150.000,00 kuna

       a)Projekt 007001 Oprema i namještaj, 150.000,00 kuna, konto 422, za namještaj za   

           prijemni salon i ostale urede, te ostalu opremu

 

5.    Program 100 Razvoj turizma, 1.050.000,00 kuna

a) Projekt 100011 Kulturni programi i manifestacije, 300.000,00 kuna 

      - konto 381 tekuće donacije-obveze prema Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika

       b) Projekt 100012 Zimski festival,  650.000,00 kuna        

            - za proširenje aktivnosti Zimskog festivala

       c) Projekt 100014 AKVARIJ-CERP, 100.000,00 kuna

            - obveza po ugovoru s projektantom za feasibility study akvarija u Luci Gruž,

               konto 323

 

6.     Program 102 EU projekti, 22.000,00 kuna

        a) Projekt 102021 MEDCITIES, 22.000,00 kuna                                                                                                                    

        - troškovi nastupa Klape Subrenum za sudionike međunarodnog seminara Medcitiesa,    

           međunarodna članarina

 

7.     Program 017 Javne zelene površine, 200.00,00 kuna

           a) Aktivnost 017001 Javni nasadi, 200.000,00 kuna

         - konto 323-iznos će se utrošiti za usitnjavanje i zbrinjavanje zelenog otpada

       

8.     Program 020 Javna rasvjeta, 1.365.000,00 kuna

        a)Aktivnost 020002 Izvan stare Gradske jezgre, 1.365.000,00 kuna – konto 323

         - iznos će se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju LED dijela  

          mreže javne rasvjete i za izradu dokumentacije za JR: Čerjan(D8), Između dolaca,       

          Rijeka Dubrovačka i Komolac – 265.000,00 kuna i rekonstrukciju mreže JR u naselju        

          Komolac  i Rijeka Dubrovačka uz rijeku – 1.100.000,00 kuna

 

9.      Program 022 Groblja, javne fontane i satovi, 75.000,00 kuna

          a)Aktivnost 022001 Groblja na užem području grada, 75.000,00 kuna, konto 386

          - iznos će se utrošiti za izgradnju grobnice za potrebite

                                                             

10.     Program 023 Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija i čišćenje, 100.000,00 kuna

          a) Aktivnost 023002 Dezinsekcija 100.000,00 kuna – konto 323

           - iznos će se utrošiti za provođenje dodatnih mjera dezinsekcije

 

11.     Program 024 Komunalni poslovi po posebnim odlukama, 80.000,00 kuna

        a) Aktivnost 024015 Provođenje komunalnog reda, 80.000,00 kuna – konto 323

         - iznos će se utrošiti za provođenje odredbi Odluke o držanju kućnih ljubimaca

 

12.    Program 031 Dobrovoljno vatrogastvo, 30.000,00 kuna

         a) Aktivnost 031002 Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva,

           -  K2000001 Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika, 30.000,00 kuna, iznos će se         

              utrošiti za košnju trave Gornjih sela

 

13.    Program 072 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu, 220.000,00 kuna

          a) Projekt  072012 Smart city, 220.000,00 kuna – konto 422

          -iznos će se utrošiti za Instalaciju pametne rasvjete (25 svjetiljki) sa mogućnošću   

          daljinskog upravljanja

 

14.    Program 037 Zemljišta, 1.000.000,00 kuna

          a) Projekt 037005 Vrt ljetnikovca Gučetić i Restić, 1.000.000,00 kuna, konto 411

          - iznos će se utrošiti na proširenje vrta ljetnikovca s ciljem približavanja prostora

           građanima, te ujedno omogućavanje povremenih priredbi i kino projekcija unutar vrta

           ljetnikovca

 

15.     Program 114 Redovna djelatnost odjela, 275.000,00 kuna

          a)Aktivnost 114001 Opći rashodi odjela, 275.000,00 kuna, konto 323

          - iznos će se utrošiti za realizaciju projekta identifikacije imovine i procjene imovine u     

           vlasništvu jedinica lokalne samouprave

 

16.     Program 058 Javne potrebe u srednjem školstvu, 500.000,00 kuna

           a)Projekt 058018 Subvencioniranje udžbenika za srednje škole, 500.000,00 kuna

           - konto 372

 

17.     Program 059 Javne potrebe u visokom školstvu, 1.700.000,00 kuna

           a)Projekt 059006 Kompleks Studentskog doma  Sveučilišta u Dubrovniku,

              1.700.000,00 kuna – konto 366

 

18.     Program 062 Javne potrebe u športu, 200.000,00 kuna

          a)Aktivnost 062008 Posebni programi klubova, 200.000,00 kuna

          - sufinanciranje športskih klubova po posebnim zahtjevima, 100.000,00 kuna

           konto 381

           - dodatna ulaganja u judo dvoranu u Mokošici, S zgrade, 100.000,00 kuna

           konto 382

 

19.    Program 064 Održavanje i ulaganje u objekte i opremu, 285.000,00 kuna

          a) Projekt 064003 Dječja igrališta, 285.000,00 kuna

          - opremanje dječjeg igrališta u gradu prijatelju Vukovaru, 85.000,00 kuna, konto 363

          - projektna dokumentacija za dječje igralište na Glavici Babina Kuka, 60.000,00 kuna,    

           konto 421

          - projektna dokumentacija za senzorni park u „Čokolinu“, 40.000,00 kuna,

           konto 421

          - opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Staroj Mokošici, 100.000,00 kuna, konto 422

 

20.     Program 065 Socijalna skrb, 1.720.100,00 kuna

           a)Projekt 065010 Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim

           kategorijama, 1.120.100,00 kuna - konto 372

           b)Projekt 065012 Troškovi stanovanja, 600.000,00 kuna

           - konto 372  preuzimanje mjere od centra za Socijalnu skrb

 

21.     Program 066 Zdravstvena skrb, 130.000,00 kuna

          a)Projekt 066001 Dubrovnik zdravi grad, 100.000,00 kuna

         - konto 381 - korisnik Crveni križ

           b)Projekt 066002 Unapređ. kvalitete života osoba s posebnim potrebama,   

             30.000,00 kuna - konto 422 – nabava transportera

 

22.     Program 068 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata, 200.000,00 kuna

          a)Projekt 068024 Izgradnja i održavanje spomen obilježja, 200.000,00 kuna

          - konto 363 – kapitalna pomoć prijateljskom gradu Vukovaru- obnova vodotornja

 

23.     Program 069 Kapitalno ulaganje u zdravstvo, 300.000,00 kuna

   a)Projekt 069007 Ulaganje u medicinsku opremu, korisnik Zavod za hitnu            

      medicinu Dubrovačko-neretvanske Županije, 300.000,00 kuna,konto 363

 

24.     Program 120 Programska djelatnost, 2.365.000,00 kuna

          a) Aktivnost 120001 Redovni programi, 2.065.000,00 kuna

          - korisnik 90011 Zavod za obnovu – iznos će se utrošiti za dovršetak radova na obnovi    

           Kneževa dvora

           b) Aktivnost 120003 Europska prijestolnica kulture, 300.000,00 kuna

          -korisnik 90002 Dubrovačke ljetne igre – iznos će se utrošiti za podmirenje obveza

           nastalih u pripremi kandidature i za organizaciju posjeta međunarodne komisije

 

25.     Program 103 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela, 320.000,00 kuna

          a) Projekt 103001 Opći rashodi odjela, 320.000,00 kuna, konto 343

 

26.    Program 108, Ulaganje u ostale građevinske objekte, 180.000,00 kuna

         a) Projekt 108001 Izgradnja Groblja na Dubcu, 180.000,00 kuna

 

27.     Program 112 Poticana stanogradnja-Agencija za društveno poticanu stanogradnju

          a) Aktivnost 112001 Poticana stanogradnja, 2.000.000,00 kuna

          -konto 343 - za potrebe plaćanja PDV-a po izdanim računima za prodaju stanova 

 

28.     Program 092 Donošenje mjera i akata iz djelokruga G.V., 400.000,00 kuna

   a) Aktivnost 092005–Medijsko praćenje rada Gradskog vijeća, 400.000,00 kuna,                  

   konto 323-rashodi za usluge.

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-09-16-71

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------