Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 10. lipnja 2016.Objavljeno: 13.06.16.

48. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2012. – 2015. godine

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 19. sjednici, održanoj 9. i 23. svibnja i 6. lipnja 2016., donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

1.      Prihvaća se Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2012. - 2015.

 

2.      Tekst Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2012. - 2015. čini   sastavni dio ovog zaključka.

 

 

Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2012. – 2015..pdf

 

KLASA: 351-01/15-01/54

URBROJ: 2117/01-09-16-5

Dubrovnik, 9. i 23. svibnja i 6. lipnja 2016.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                            

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------