Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 21. ožujka 2018.Objavljeno: 21.03.18.

50. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/14) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13–pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

 o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove

Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članova Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu - Izborno povjerenstvo) imenuju se:

 

1.    Nada Medović - predsjednica

2.    Maroje Kolendić - potpredsjednik

3.    Franjo Barišić – član

4.    Suzana Benić – član

5.    Andrija Obad – član

6.    Ruđer Michael Rapajić – član.

 

 

Članak 2.

 

Izborno povjerenstvo:

 

      skrbi se o zakonitoj pripravi i provođenju izbora za članove Vijeća,

      imenuje članove biračkog odbora,

      određuje biračka mjesta,

      nadzire rad biračkih odbora,

      obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora za članove Vijeća,

      objavljuje koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na  pojedinom mjestu, najkasnije tri dana prije izbora,

      na temelju pravovaljanog prijedloga sastavlja kandidacijske liste i zbirnu listu te ih objavljuje u lokalnom tjedniku i na uobičajenim oglasnim mjestima u svakoj jedinici mjesne samouprave,

      nadzire pravilnost izborne promidžbe,

      prikuplja i utvrđuje rezultate glasovanja na biračkim mjestima na područjima gradskih kotara tj. mjesnih odbora,

      objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća,

      obavlja i druge poslove određene Odlukom i Zakonom.

 

 

Članak 3.

 

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava Izbornog povjerenstva određuje se naknada u iznosu od 7.000,00 kuna neto po osobi.

 

 

Članak 4.

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/18-03/07

URBROJ: 2117/01-01-18-04

Dubrovnik, 20. ožujka 2018

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------