Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 2. ožujka 2016.Objavljeno: 02.03.16.

30. Ugovor o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, OIB: 21712494719 zastupan po Gradonačelniku Grada Dubrovnika Andru Vlahušiću (u daljnjem tekstu: Grad)

 

i

 

IMPORTANNE RESORT d.d. iz Dubrovnika, OIB: 41984487913, Kardinala Stepinca br. 31. kojeg zastupaju članovi uprave Dennis Zovko i Marija Opić (u daljnjem tekstu Osiguravatelj sredstava)

Sklapaju

 

U G O V O R

o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja

građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 

 

 

UVOD

Članak 1.

 

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na temelju članka 165. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Odluke o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ 14/2015) i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 340-01/15-01/123, URBROJ: 2117/01-01/15-5 od 2. prosinca 2015.g.

 

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

 

Ugovorne strane utvrđuju:

        da je radi ishođenja dokumenata potrebnih za gradnju hotelske (poslovne) građevine, te radi pristupa do građevne čestice do javnoprometne površine potrebno urediti građevinsko zemljište (izgraditi nerazvrstanu cestu) sukladno glavnom projektu oznake T.D.36/14 iz siječnja 2015. godine, izrađenom po Traser d.o.o. iz Dubrovnika, i to GUP-om predviđene spojne prometnice od Ulice Kardinala Stepinca do Ulice Nika i Meda Pucića u Dubrovniku.

        da je Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje dana 24.12.2015.g. izdao građevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/15-01/000118, URBROJ: 2117/01-15/14-15-0003, kojom je Importanne resort d.o.o. dozvoljena gradnja infrastrukturne građevine –G-ostale ulice kao spoj šetnice Nika i Meda Pucića na ulicu Kardinala Stepinca u Dubrovniku;

        da je predmetna građevinska čestica 1065/15 te novo nastala čestica 1065/182 sve k.o. Gruž u vlasništvu IMPORTANNE RESORT d.o.o. iz Dubrovnika, odnosno da su sukladno Odluci o načinu financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture dostavili dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima na čestici na kojoj se planira graditi;

        da je osiguravatelj sredstava pismom namjere od 11. studenog 2015.g. izrazio spremnost financiranja troškova izgradnje nerazvrstane ceste sa popratnim objektima iz ovoga članka

        da je Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio Zaključak KLASA: 340-01/15-01/123, URBROJ: 2117/01-01/15-5 od 2. prosinca 2015.g.;

        da je Osiguravatelj sredstava dostavio procjenu veličine građevine koju namjerava graditi, a kojoj će služiti predmetna nerazvrstana cesta.

        da je Osiguravatelj sredstava dostavio izvadak iz sudskog registra.

        da je Osiguravatelj sredstava dostavio obrazac FIN-e BONPLUS.

        Da Osiguravatelj sredstava tvrtka Importanne resort d.o.o. imenuje _______________ kao odgovornu osobu na ovom projektu.

 

Članak 3.

 

Ovim ugovorom osiguravatelj sredstava preuzima obvezu financiranja gradnje pristupne ceste s pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture, odnosno odvodnje otpadnih i oborinskih voda,  a koja cesta će se graditi na čest.zem. 1065/182 k.o. (1065/15) Gruž (nogostup će dijelom biti izgrađen na čestici 1065/15 k.o. Gruž), a sve uz uvjet da se nakon završetka izgradnje navedena cesta sa svom infrastrukturom i dokumentacijom u cijelosti preda u vlasništvo Gradu Dubrovniku.

 

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Članak 4.

 

Osiguravatelj sredstava obvezuje se o svom trošku ishoditi lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu, parcelacijski elaborat, glavne projekte i potvrdu glavnog projekta za izgradnju pristupne prometnice na čest.zem. 1065/182 i 1065/15 sve k.o. Gruž, i to od Ulice Kardinala Stepinca pa do ulice Nika i Meda Pucića a sve za pripadajućom komunalnom infrastrukturom koje će ustupiti Gradu Dubrovniku bez naknade.

 

 

PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU PRISTUPNE PROMETNICE S KOMUNALNOM  INFRASTRUKTUROM

 

Članak 5.

 

Osiguravatelj sredstava se obvezuje, u ime i za račun Grada Dubrovnika, platiti sve troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi formiranja parcele za izgradnju pristupne prometnice tj. spojne prometnice od Ulice Kardinala Stepinca do Ulice Nika i Meda Pucića, sve sukladno GUP-u i u skladu sa glavnim projektom.

Grad Dubrovnik ne preuzima odgovornost za nemogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa niti održavanje predviđenih rokova u njihovu rješavanju.

 

Članak 6.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Osiguravatelj sredstava i Grad Dubrovnik, na temelju provedenog postupka propisanog Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) te Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200 000,00 kuna i radova do 500 000,00 kuna KLASA: 406-01/13-02/34, URBROJ:  2117/01-01-13-1 od 13. prosinca 2013.g. (u daljnjem tekstu „Javna nabava“) odabrati izvođače sljedećih usluga i radova: gradnje pristupne prometnice s komunalnom infrastrukturom i stručnog nadzora nad gradnjom, a koji su predmet ovog ugovora.

 

Članak 7.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će nakon odabira izvođača, na način utvrđen u članku 6. Ovoga ugovora, za obavljanje radova ili usluga sklapati višestrane ugovore, i to: Grad Dubrovnik, Osiguravatelj sredstava, te odabrani izvođači radova ili usluga.

Navedenim trojnim ugovorom bit će utvrđen rok za izvršenje radova ili usluga te iznos, način i rok plaćanja troškova uređenja građevinskog zemljišta.

 

Članak 8.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će stručnu koordinaciju tijekom izrade pojedinog posla za Grad Dubrovnik, obavljati Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte, zajednički sa Osiguravateljem sredstava te da će temeljem konačnog obračuna se utvrditi konačna cijenu radova i usluga.

 

 

POVRAT SREDSTAVA

Članak 9.

 

Grad Dubrovnik se obvezuje sukladno članku 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) osiguravatelju sredstava priznati zajednički utvrđene troškove gradnje nerazvrstane ceste u iznos komunalnog doprinosa za građevinu (hotel) koji Osiguravatelj sredstava namjerava graditi.

Osiguravatelju sredstava priznat će se troškovi koje plaća na temelju ugovora u visini stvarnih troškova gradnje, a najviše do visine obračunatog komunalnog doprinosa a koji se odnosi na gradnju građevine (hotela) kojoj služi predmetna nerazvrstana cesta osiguravatelja sredstava.

U slučaju kad ukupni troškovi komunalne infrastrukture premašuju iznos komunalnog doprinosa koji će biti utvrđen za gradnju građevine (hotela) kojoj služi ta komunalna infrastruktura (nerazvrstana cesta), osiguravatelj sredstava će bespovratno osigurati  financiranje razlike troškova proizašlih iz izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture i iznosa komunalnog doprinosa.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

 

Sve sporove proizašle iz ovog ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost suda u Dubrovniku.

 

Članak 11.

 

Ovaj ugovor sklapa se u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih za osiguravatelja sredstava 2 (dva) primjeraka, za Grad Dubrovnik 4(četiri), a stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

 

 

Za Grad Dubrovnik:                                                              Za osiguravatelja sredstava:

Gradonačelnik                                                                       Dennis Zovko

Andro Vlahušić                                                                     __________________

________________

                                                                                               Marija Opić

                                                                                                __________________

 

 

 

 

KLASA: 340-01/15-01/123                                                     

URBROJ: 2117/01-11-16-8                                                 

 

U Dubrovniku,______________