Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 2. ožujka 2016.Objavljeno: 02.03.16.

29. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika

Na temelju članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

R J E Š E N J E

 

 

I.

           

Ana Hilje, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu imenuje se članom Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao predstavnik Grada Dubrovnika.

 

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 080-08/16-01/06

URBROJ: 2117/01-01-16-1

Dubrovnik, 24. veljače 2016.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------