Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 21. ožujka 2018.Objavljeno: 21.03.18.

49. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst) i članka 6. Programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa

 

 

1.    U Povjerenstvo za provedbu Programa imenuju se:

1. Zrinka Raguž, privremena pročelnica Upravnog odjela za europske fondove,  

    regionalnu i međunarodnu suradnju,

2. Srđan Todorovski, pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

3. Ana Marija Pilato, direktorica DURA-e,

4. Ivan Đurasović, viši stručni suradnik II za europske fondove, regionalnu i

    međunarodnu suradnju,

5. Paula Pikunić Vugdelija, savjetnik I u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje    

    projektima.

 

2.    Povjerenstvo će ocjenjivati pristigle prijave te odabir višestambenih  zgrada kojima se odobrava sufinanciranje.

 

3.    Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/18-09/12

URBROJ: 2117/01-01 -18-07

Dubrovnik, 15. ožujka 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------