Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 2. ožujka 2016.Objavljeno: 02.03.16.

27. Zaključak o prihvaćanju Prijedlog idejnog rješenja za rekonstrukciju tvrđave Fort Imperijal – tlocrt prizemlja, koji je izrađen od strane projektanta prof. dr. sc. Željka Pekovića

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 22. veljače 2016., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

1.      Prihvaća se Prijedlog idejnog rješenja za rekonstrukciju tvrđave Fort Imperijal – tlocrt prizemlja, koji je izrađen od strane projektanta prof. dr. sc. Željka Pekovića.

 

2.      Prijedlog idejnog rješenja za rekonstrukciju tvrđave Fort Imperijal – tlocrt prizemlja, koji je izrađen od strane projektanta prof. dr. sc. Željka Peković, čini sastavni dio ovoga zaključka.

 

3.      Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje nekretninama Grada Dubrovnika predložiti Gradskom vijeću sklapanje Dodatka Ugovora o davanju nekretnine na korištenje bez naknade (Klasa: 372-01/07-01/218, Urbroj: 2117/01-01-07-4, od 28. prosinca 2007.), a kojim bi se:

a)      pozicija za postav i popratne prostorije Muzeja Domovinskog rata premjestila tako da bude definirana na mjestu i opsegu prijedloga nacrta za idejno rješenje pozicije Muzeja Domovinskog rata kojeg je razmotrilo Povjerenstvo za praćenje žurnog početka rekonstrukcije tvrđave Imperijal, a koje je dobilo suglasnost od strane braniteljskih udruga,

b)      rok za postav i popratne prostorije Muzeja Domovinskog rata produljilo za narednih dvadeset (20) godina, sukladno točki 5. Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (Klasa: 564-01/15-01/02, Urbroj: 2117/01-09-15-3, od 27. srpnja 2015.)

 

4.      Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 564-01/15-01/02

URBROJ: 2117/01-09-16-54

Dubrovnik, 22. veljače 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------