Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 2. ožujka 2016.Objavljeno: 02.03.16.

26. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 16. sjednici 29. veljače 2016., donijelo je

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

 

 

 

 

1. UVOD

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

Prema citiranom Zakonu, predškolski odgoj se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Organizira se i provodi na način da doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanju cjelovitog razvoja svih funkcija u skladu sa zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim individualnim mogućnostima.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Program javnih potreba) utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) prema potrebama i interesima građana Grada Dubrovnika.

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u koje su uključena njihova djeca. Određeni programi kao što su posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju te program predškole sufinanciraju se iz sredstava državnog proračuna.

 

Programom javnih potreba, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, obuhvaćeni su sljedeći programi:

 

        redoviti programi predškolskog odgoja: cjelodnevni i skraćeni jaslični i vrtićni programi odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe i

        program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

Sukladno Izvješću o radu Dječjih vrtića Dubrovnik, tijekom pedagoške godine 2014./2015. godine rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 77 odgojnih skupina s 1720 djece. Primarnim programima bilo je obuhvaćeno 1644 djece jaslične i vrtićne dobi u 71 odgojnoj skupini (408 djece u 22 odgojne skupine jaslica te 1220 djece u 49 odgojnih skupina vrtića). Kraći popodnevni program pohađalo je 60 djece u četiri odgojne skupine te 32 djece u dvije odgojne skupine kraćeg petosatnog vrtićkog programa (Gromača i Šipan).

 

REKAPITULACIJA PROGRAMA 

 

 

 

 

       V R T I Ć

ODGOJNA SKUPINA

BROJ

ODGOJITELJA

BROJ

UPISANE

DJECE

BROJ DJECE S POTEŠKOĆAMA U RED.SKUP.

BROJ DJECE SKOJA IMAJU POMAGAČA

PROSJEČAN BROJ DJECE PO SKUP.

PRIMARNI JASLIČNI   

10-SATNI

(3 djece *)

 

22

 

44

 

408

 

4

 

0

 

18,50

PRIMARNI

VRTIĆNI

10-SATNI

(38 djece *)

 

49

 

98

 

1220

 

35

 

15

 

24,90

KRAĆI

5-SATNI

(1 dijete*)

 

2

 

2

 

32

 

0

 

0

 

16,00

KRAĆI

3-SATNI

(3 djece *)

 

4

 

4

 

60

 

6

 

2

 

15,00

 

UKUPNO

 

77

 

 

148

 

1720

 

45

 

17

 

22,30

 

 

Tijekom pedagoške godine ispisalo se 90 djece. Zaprimale su se nove prijave, a na svako upražnjeno mjesto upisivala su se, sukladno ostvarenim bodovima na listi čekanja, nova djeca pa se broj djece u skupinama i ukupan broj upisane djece održavao stabilnim.

 

Cijene programa predškolskog odgoja dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika određene su Zaključkom Gradskog vijeća o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika i do 1. rujna 2015. godine iznosile su:

        za primarni jaslični i vtićni 10-satni program  .......................od 550,00 do 650,00 kuna,

        za primarni kraći petosatni program na Šipanu i kraći

            popodnevni 3,5-satni program ..............................................      250,00 kuna,

        za primarni kraći trosatni program u Trstenom i Gromači .......  150,00 kuna.

 

Od 1. rujna 2015. na snazi je novi Zaključak o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika kojim su navedene cijene umanjene za cca 20%.

 

Mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika utvrđeni su kriteriji za potpuno ili djelomično oslobađanje od obveze participiranja u cijeni programa za pojedine roditelje - korisnike usluga. Ove olakšice koristilo je 362 korisnika usluga vrtića u svim programima tijekom godine, odnosno 21% upisane djece.

 

Punu cijenu programa vrtića plaćalo je prosječno 1252 djece primarnog i 42 djece kraćeg programa, 10 djece na Šipanu, 12 djece na Gromači i 8 djece na Lopudu. 

 

Zaklada Blaga djela iz Dubrovnika plaćala je korištenje vrtića za prosječno 19 djece iz socijalno ugroženih obitelji tijekom pedagoške godine, ukupno 12.837,00 kuna mjesečno.

 

Dječji vrtići Dubrovnik ubrajaju se među najveće predškolske ustanove u Hrvatskoj i po broju djece i po broju djelatnika.

 

Tijekom travnja 2015. proveden je upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2015./2016. godinu. U upisnom roku zaprimljeno je 530 zahtjeva za upis, od čega 335 za jaslice, 178 za vrtić, 14 za kraći popodnevni program, 1 zahtjev za Gromaču 2 zahtjeva za upis djece čiji roditelji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

U desetosatni vrtićki program i kraće programe upisana su sva prijavljena djeca tako da nema liste čekanja. Upisana su i sva djeca jasličkog uzrasta čiji su roditelji zaposleni, a na listi čekanja za jaslice ostalo je 47 djece. Upisana su i sva prijavljena djeca predškolci u jutarnje ili popodnevne skupine, njih 35.

 

Grad Dubrovnik je tijekom 2015. godine uložio znatna sredstva u gradnju, uređenje i opremanje dječjih vrtića na svom području. Krajem lipnja završeni su radovi na gradnji i opremanju Dječjeg vrtića u zgradi POS II u Mokošici. Grad Dubrovnik je financirao i nabavu i ugradnju rampe za invalide u vrijednosti od 143.750,00 kuna. Vrtić je započeo s radom 1. rujna 2015. godine.

 

S obzirom na veliki broj zahtjeva, kao i na veliki broj polaznika u postojećoj grupi, otvorena je još jedna grupa na Osojniku, za što je utrošeno 120.000,00 kuna. Nova odgojna grupa započela je s radom 1. rujna 2015. godine.

 

Temeljem inicijative Mjesnog odbora Zaton i tamošnjih roditelja, adaptirat će se dio Doma kulture za dvije vrtićke grupe. Vrijednost radova iznosi 1,1 milijun kuna, a početak rada novog vrtića u Zatonu očekuje se u prvom tromjesečju 2016. godine.

 

Osim utroška spomenutih sredstava za poboljšanje materijalnih uvjeta u postojećim vrtićima utrošeno je tijekom 2015. godine još 302.080,32 kuna. 

 

Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu Dječjim vrtićima Dubrovnik isplaćeno je sveukupno 25.614.654,19 kuna. 

 

Planirana sredstva za subvenciju rada privatnih vrtića isplaćena su u 100%-tnom iznosu i to:  Dječji vrtić Calimero 432.000,00 kuna, za Dječji vrtić Bubamara 259.200,00 kuna te za Dječji vrtić Petar Pan 234.600,00 kuna.

Uz ugovorenu subvenciju Grada Dubrovnika (250.000,00 po grupi tijekom 10 godina) privatni dječji vrtić Calimero uredio je prostor za dvije nove skupine. Jedna skupina započela je s radom 1. rujna 2015. a početak rada druge skupine očekuje se početkom nove pedagoške godine.

 

Program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri OŠ Marina Držića pohađalo je u protekloj pedagoškoj godini 10 djece. Za rad medicinske sestre i fizioterapeuta koji se financiraju iz Proračuna Grada Dubrovnika isplaćeno je u 2015.godini 220.000,00 kuna. Država je sufinancirala ovaj projekt s iznosom od 32.000,00 kuna.

 

 

3. REDOVITI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA U 2016. - OBLICI, OPSEG I 

    NOSITELJI DJELATNOSTI

 

Redoviti programi predškolskog odgoja u obliku cjelodnevnih i skraćenih jasličkih i vrtićkih programa odgoja i obrazovanja ostvaruju se u Gradu Dubrovniku u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik kao glavnom nositelju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe.

 

3.1. JAVNA USTANOVA „DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK“

 

Dječji vrtići Dubrovnik djeluju kao jedinstvena javna ustanova za predškolski odgoj na području Grada Dubrovnika i provode programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu. 

 

Sukladno Planu i programu rada za pedagošku 2015./2016. godinu Dječji vrtići Dubrovnik organiziraju sljedeće programe odgoja i obrazovanja:

 

        primarni jutarnji program (desetosatni),

        jutarnji i popodnevni vrtićki programa (petosatni),

        vrtićki popodnevni program (trosatni),

        drugi kraći programi tijekom godine. 

 

Primarni desetosatni jutarnji program

 

Primarni jutarnji program organizira se kao desetosatni vrtićki (za djecu od 3. do 7. godina života) i desetosatni jaslički program (za djecu od 1. do 3. godine života) kojim je u pedagoškoj 2015./2016. godini obuhvaćeno 1734 djece u 74 odgojne skupine.

 

Radno vrijeme primarnih programa usklađeno je s potrebama roditelja i traje od 6,30 do 16,30 sati.

 

Jutarnji i popodnevni petosatni vrtićki program

 

Jutarnji i popodnevni petosatni vrtićki programi organizirani su na Gromači (19 djece), na Šipanu (13 djece) i na Lopudu (17 djece). Oni rade sa po jednom mješovitom skupinom djece i to na Gromači i Šipanu ujutro, a na Lopudu poslijepodne.

 

Kraći vrtićki trosatni popodnevni program

 

Popodnevni program organiziran je u dva vrtića, u DV Gruž  i u DV Pčelica u Mokošici.

 

Program zadovoljava potrebe djece od 3 godine do polaska u školu, a radno vrijeme ovog programa je od 15,30 do 18,30 sati.

Slijedi prikaz programa i broja djece sa stanjem na dan 30. rujna 2015.

                                                                                                                     

 

PRIMARNI DESETOSATNI VRTIĆKI PROGRAM 

 

 

  V R T I Ć

BROJ

ODGOJNIH

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

PALČICA

        10

         20

           253

           2

           1

     25,3

PALČICA

Medarevo

          6

         12 

           156 

           6

           0

     26

RADOST

          3

           6

             71

           4

           0

     23,7

GRUŽ

          3

           5

             65

           2

           1

     21,7

CICIBAN

          5

         10

           135

           5

           0

     27

IZVIĐAČ

          4

           8

           102

           3

           2

     25,5

KONO

          2

           4

             42

           1

           0

     21

PILE

PILE 1

          5

         10

           116

           4

           1

     23,2

PČELICA

Mokošica

          5

         10

           130

           5

           2

     26

PČELICA

Opskrbni centar

          1

           2

             22

           1

           0

     22

PČELICA

Stara Mokošica

          3

           6

            79

           1

           1

     26,3

PČELICA – POS

          1

           2

            25

           0

           0

     25

PČELICA

Između dolaca

          1

           2

            22

           1

           0

     22

PČELICA –Trsteno

          1

           2

            29

           0

           0

     29

PČELICA – Zaton (Trsteno)

          1

           1

            17

           0

           0

     17

PČELICA - Osojnik

          1

           3

            32

           0

           0

     32

SVEUKUPNO

        52

       103

         1328

         35

           8

     25,6

 

 

PRIMARNI DESETOSATNI JASLIČKI PROGRAM

 

 

 

V R T I Ć

BROJ

ODGOJNIH

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

PČELICA

         3

           6

          56

           0

           0

     18,7

PČELICA

         1

           2

          19

           0

           0

      19

Stara Mokošica

 

          

   

       

          

 

PČELICA – POS

         1

           2

          19

           0

           0

      19

PALČICA

         5

         10

          94

           0

           0

      18,8

PALČICA-

Medarevo

         5

         10

          89

           0

           0

      17,8

CICIBAN

1.                       3

           6

          59

           1

           0

      19,7

IZVIĐAČ

         3

           6

          53

           1

           0

      17,7

KONO I

         1

         2

        18

          1

           0

      18

SVEUKUPNO

 

        22

          44 

        406

           3

           0

      18,5

         

 

VRTIĆKI PETOSATNI PROGRAM JUTARNJI I POPODNEVNI

 

 

V R T I Ć

BROJ

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ  UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača 2 sata dnevno

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

ŠIPAN

- jutarnji

 

1

 

1

 

13

 

0

 

0

 

13

PČELICA -Gromača

- jutarnji

1

1

19

0

0

19

PČELICA -Lopud  

- popodnevni

1

1

17

0

0

17

SVEUKUPNO

3

3

55

0

0

16,3

 

 

VRTIĆKI TROSATNI POPODNEVNI PROGRAM

 

 

V R T I Ć

BROJ

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ  UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

PČELICA

- popodnevni

1

 

1

10

1

0

10

GRUŽ

- popodnevni

1

1

22

0

0

22

SVEUKUPNO:

2

 

2

32

1

0

16

 

 

REKAPITULACIJA PROGRAMA

 

 

V R T I Ć

BROJ

ODGOJNIH

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

PRIMARNI

VRTIĆNI

10 – SATNI

 

52

 

103

 

1328

 

35

 

8

 

25,6

PRIMARNI

JASLIČNI   

10 – SATNI

 

22

 

44

 

406

 

3

 

0

 

18,5

KRAĆI

5-SATNI

3

3

49

0

0

16,3

KRAĆI

3-SATNI

 

2

 

2

 

32

 

1

 

0

16

 

SVEUKUPNO

 

79

 

152

 

1815

 

39

 

8

 

23

 

 

Od 39 djece s teškoćama u razvoju uključenih u redovne programe, njih 8 ima osobnog pomagača. Osobni pomagači rade sa svakim djetetom po 2 sata dnevno.                                                                             

           

Drugi kraći programi tijekom godine:

 

U Dječjim vrtićima Dubrovnik nude se i drugi redoviti i povremeni programi kao što su:

        program predškole u trajanju od 250 sati,

        rano učenje engleskog jezika,

        program vjerskog odgoja (dvije skupine u DV Radost i DV Pčelica – Osojnik),

        tečaj francuskog jezika,

        jednodnevni izleti na području Grada i Županije,

        programi umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja uz sudjelovanje na javnim nastupima.

 

Programima Dječjih vrtića Dubrovnik obuhvaćeno je ukupno 1815 djece od jedne godine života do polaska u osnovnu školu. 

 

Opisani opseg programa Dječjih vrtića Dubrovnik planira se realizirati s 229  djelatnika Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

U osiguravanju uvjeta za rad zaposlenih u Dječjim vrtićima Dubrovnik primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika. U tijeku je pregovarački postupak za sklapanje novog Kolektivnog ugovora.

 

MREŽA DJEČJIH VRTIĆA UNUTAR USTANOVE, OPIS STANJA I PLANIRANE AKTIVNOSTI

 

Rad u pedagoškoj 2015./2016. godini odvija se u devet ustrojbenih jedinica Dječjih vrtića Dubrovnik:

 

CICIBAN

GRUŽ

IZVIĐAČ

KONO – KONO I

PALČICA (središnji objekt), vrtić u Općoj bolnici Dubrovnik („ŠKATULICA“) te vrtić LOPUD

PČELICA (središnji objekt te OP.CENTAR, IZMEĐU DOLACA i STARA MOKOŠICA I i II, MOKOŠICA POS) – TRSTENO – GROMAČA – OSOJNIK - ZATON

PILE-PILE I

RADOST

ŠIPAN

 

S ciljem daljnjeg proširenja kapaciteta u prvom tromjesečju 2016. godine uredit će se i opremiti dvije nove vrtićke grupe u iznajmljenom prostoru u Mokošici.

 

U gradskom proračunu osigurana su i sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za dogradnju Dječjeg vrtića „Palčica“, kojom će se dobiti osam potpuno novih prostora za vrtićke skupine. Obzirom da su tri skupine trenutno smještene u prostoru multifunkcionalne dvorane, kapacitet vrtića povećat će se za pet odgojnih skupina. Početak dogradnje očekuje se krajem 2016. godine.

 

U svrhu izrade projektne dokumentacije za gradnju novih vrtića  te za adaptaciju i poboljšanje standarda u već postojećim vrtićima u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu osigurano je 625.200,00 kuna.

 

 

FINANCIRANJE DJELATNOSTI

 

Djelatnost predškolskog odgoja u Dječjim vrtićima Dubrovnik financira se iz dvaju osnovnih izvora:

        iz sredstava Proračuna Grada Dubrovnika i

        sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca.

 

Sukladno novoj metodologiji izrade proračuna u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu kod proračunskog korisnika Dječji vrtići Dubrovnik iskazani su cjelokupni prihodi i rashodi ove javne ustanove. Oni iznose 39.410.800,00 kuna od čega su  6.900.000,00 vlastiti prihodi vrtića, koji se planiraju ostvariti od uplata roditelja, a 32.510.800,00 su proračunska sredstva Grada Dubrovnika. Znatno povećanje proračunskog izdvajanja za rad Dječjih vrtića Dubrovnik dijelom je posljedica smanjenja cijene za roditelje (na godišnjoj razini 3,6 milijuna kuna), a dijelom je stvaranje preduvjeta za potpisivanje novog kolektivnog ugovora.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine novi zaključak o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika kojim je znatno smanjena participacija roditelja u cijeni programa dječjih vrtića. Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik, određuje se ovisno o vrsti i trajanju programa te socijalnom i imovnom statusu obitelji te sukladno novom zaključku iznosi:

 

- primarni jutarnji program 10.-satni                                     od 250,00 do 550,00 kuna

- kraći vrtićni popodnevni program 3-satni                                      250,00 kuna

- primarni kraći program 5.-satni (Gromača, Šipani Lopud)           150,00 kuna

 

Na traženje roditelja - korisnika usluga cijena spomenutih programa djelomično se umanjuje za sljedeće kategorije korisnika:

        za djecu hrvatskih ratnih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata

s utvrđenim stupnjem trajne invalidnosti od 50% do 80%................10%

        za djecu s teškoćama u razvoju……………………………………..30%

        za djecu korisnika prava na pomoć za uzdržavanje………………...70%

        za djecu samohranih roditelja……………………………………….10%

        roditelji s dvoje i više djece u vrtiću

za drugo dijete: ……………………………………………………..50%

za treće dijete: ……………………………………………………...100%

-     roditelji s četvero i više djece, za dijete koje pohađa vrtić………… 30%

        djece štićenici Dječjeg doma „Maslina“ u Dubrovniku……………. 70%

 

Djeca roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika plaćaju punu ekonomsku cijenu programa koja iznosi 1.765,00 kuna.

 

 

3.2. PRIVATNI DJEČJI VRTIĆI

 

U Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2016. godinu uključeno je i sufinanciranje programa 3 privatna dječja vrtića kojima su osnivački fizičke osobe, a to su:

 

Dječji vrtić «Petar Pan»

Iva Vojnovića 73

1 odgojna skupina desetosatnog jasličnog programa s 20 djece od jedne do tri godine života (jedno dijete je dijete s posebnim potrebama).

 

Dječji vrtić «Calimero»

Josipa Kosora 14

3 odgojne skupine desetosatnog vrtićnog programa s 55 djece od tri godine do polaska u osnovnu školu.

 

Dječji vrtić «Bubamara»

Kralja Tomislava 7

1 odgojna skupina desetosatnog vrtićkog programa s 27 djece od tri godine do polaska u osnovnu školu.

 

Kriterij za sufinanciranje programa privatnih vrtića je broj djece korisnika programa predškolskog odgoja. Iznos sufinanciranja privatnih dječjih vrtića u 2016. godini iznosi: 850,00 kune za desetosatni jaslični te 800,00 kuna za desetosatni vrtićki program mjesečno.

 

Privatne predškolske ustanove samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene programa.

 

Grad Dubrovnik nastoji poticati proširenje postojećih, odnosno otvaranje novih privatnih vrtića. U tu svrhu osigurano je u Proračunu za 2016. godinu 200.000,00 kuna.

 

 

4. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U

    RAZVOJU PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARINA DRŽIĆA

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa iz 2002. godine, pri Osnovnoj školi Marina Držića utemeljen je program predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama. Ovim programom obuhvaćeno je u školskoj godini 2015./2016. 11 djece vrtićkog uzrasta. Program se ostvaruje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, koje na poslovima neposrednog rada s djecom zapošljava jednog defektologa, dok Grad Dubrovnik u svom proračunu osigurava sredstva za plaću i materijalna prava medicinske sestre i fizioterapeuta, te od 1. siječnja 2016. godine i pedagoga (381.300,00 kune u 2016. godini).

 

 

KLASA: 601-01/16-01/01

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 29. veljače 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------