Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 2. ožujka 2016.Objavljeno: 02.03.16.

25. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 16. sjednici,  održanoj 29. veljače 2016., donijelo je

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

 

 

 

1. UVOD

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije iz područja odgoja i obrazovanja, koji sukladno pozitivnim zakonskim propisima spadaju u nadležnost Grada Dubrovnika ili su od posebnog interesa za Grad Dubrovnik. Programom su obuhvaćeni projekti na tri razine obrazovanja: osnovnom, srednjem i visokom, za koje Grad Dubrovnik, sukladno nadležnostima i proračunskim mogućnostima, osigurava financijska sredstva u svom proračunu.

 

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2015. godinu obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije na području osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za koje je Grad Dubrovnik osigurao sredstva u svom proračunu.

 

2.1. OSNOVNO ŠKOLSTVO

 

Na području osnovnog školstva Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu predvidio je  sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, kojima se osigurava minimalni financijski standard te sredstva širih javnih potreba, kojima se obogaćuje sustav osnovnog odgoja i obrazovanja na našem području. 

 

Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 15/15) i iznosila su: 5.268.581,00 kunu za materijalne i financijske rashode, 451.339,00 kuna za tekuće i investicijsko održavanje te 1.131.829,00 kuna za kapitalne projekte. Sva decentralizirana sredstva utrošila su se sukladno donesenim Odlukama Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i planu Proračuna za 2015. godinu.

 

Projekti širih javnih potreba, koji su financirani iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika,  realizirani su planiranom dinamikom.

 

U  projekt Ranog učenja informatike bilo je uključeno 170 djece od 2. do 4. razreda OŠ Lapad, OŠ Ivana Gundulića i OŠ Mokošica. Uslugu Produženog boravka u pet osnovnih škola Grada Dubrovnika koristilo je 361 dijete 1. i 2. razreda osnovne škole: OŠ Lapad 114, OŠ Marina Držića 87, OŠ Ivana Gundulića 98, OŠ Marina Getaldića 28, OŠ Mokošica 34.

 

Projekt Asistent u nastavi provodio se u pedagoškoj godini 2014./2015. u svih šest osnovnih škola: u OŠ Marina Držića 3, OŠ Marina Getaldića 2, OŠ Lapad 6, OŠ Ivana Gundulića 5+1, OŠ Mokošica 2 i OŠ Antuna Masle 2. Svi učenici uključeni u projekt vidno su napredovali, kako u savladavanju odgojno-obrazovnih sadržaja, tako i u usvajanju socijalnih vještina potrebnih za uključivanje u školsku odnosno društvenu sredinu. Projekt se ostvario u suradnji s udrugom IDEM.

 

U okviru projekta sufinanciranja školskog športa Grad Dubrovnik je proračunskim sredstvima sufinancirao:

        natjecanja učenika gradskih osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa,

        gradska natjecanja u okviru Športskih igara mladih,

        stručni rad u školskim športskim klubovima. 

 

Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama (angažman stručnog suradnika u OŠ Marina Getaldića po potrebi, 1 defektologa na pola radnog vremena u OŠ Mokošica, 1 pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Antuna Masle i 1 socijalnog radnika i 1 socijalnog pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Lapad) realiziran je u planiranom opsegu.  

 

Sve osnovne škole Grada Dubrovnika, osim OŠ Antuna Masle u Orašcu, bile su domaćin nekog od županijskih natjecanja osnovnih škola.

 

U razdoblju od 28. ožujka do 2. travnja 2015. godine grupa mladih iz Dubrovnika boravila je u prijateljskom gradu Bad Homburgu u Njemačkoj.

 

Projekt Dodatne nastave realizirao se u OŠ Lapad (Priče oko popreta, Male vezilje, Školski rock band, Eko maslina), u OŠ Ivana Gundulića (Likovna i plesna grupa na otocima Kalamoti i Šipanu), u OŠ Marina Držića (Rane intervencije, stimulacije i rehabilitacije za djecu s neurazvijenim rizikom i teškoćama u razvoju, Knjigometar, Filmska radionica, Školski list Vidra) te u OŠ Antuna Masle (Folklor).

 

U 2015. godini uspješno je realiziran projekt dodjele školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika. Uz stručnu podršku Grada osnovne škole su provele postupak javne nabave školskih udžbenika, koji su prije početka školske godine, sukladno Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, podijeljeni učenicima osnovnih škola.

 

Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu financirani su i projekti tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama, između ostalog:

        sanacija štete uslijed olujnog nevremena u OŠ Marina Držića,

        sanacija puknuća ravnog krova u OŠ Ivana Gundulića.

 

U 2015. godini završena je 2. faza rekonstrukcije PŠ Zaton, izrađeni su idejni projekti  dogradnje PŠ Montovjerna i OŠ Marina Držića. S iznosom od 300.000,00 kuna  izvršena je sanacija krovišta u OŠ Mokošica, a za potrebe škole s posebnim programom Osnovne škole Marina Držića kupljeno je novo vozilo za prijevoz djece. Krajem 2015. godine završen je projekt nadogradnje i rekonstrukcije OŠ Lapad. Potpuno je rekonstruiran i nadograđen trakt A ove osnovne škole, uređen je prostor produženog boravka te kuhinja i restoran za prehranu djece. Dvanaest novih učionica opremljeno je najnovijom opremom. Svečano otvaranje škole upriličeno je 4. prosinca 2015. godine.  

 

Sukladno osiguranim sredstvima u proračunu 2015. godine sve osnovne škole dobile su energetske certifikate, a za OŠ Mokošica, OŠ Ivana Gundulića i OŠ Lapad napravljena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu školskih zgrada.

 

2.2. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Koncert Adio školo, kao završna manifestacija oproštaja maturanata od srednje škole, realiziran je 20. svibnja 2015. u Uvali Lapad.

 

Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvarilo je 69 učenika. Učenici su pripreme za državnu maturu pohađali u Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji, udruzi Luža i Otvorenom učilištu Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme, za što je utrošeno 37.493,00 kune.

 

U skladu s preporukom Povjerenstva za vrednovanje javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu zaključkom gradonačelnika za programe Sveučilišta u Dubrovniku odobreno je 400.000,00 kuna.

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/09), pravo na stipendiju Grada Dubrovnika u školskoj godini 2014./2015. ostvarilo je 33 učenika i 61 student (22 učenika i 14 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 23 stipendije u kategoriji nadarenih studenata, 2 učenika i 8 studenata u kategoriji deficitarnih zanimanja te 9 učenika i 16 studenata u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja).

Tijekom 2015. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 148 učenika i studenta te odlukom gradonačelnika dodijelio još 14 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje.

 

Projekt kreditiranja školovanja, koji Grad Dubrovnik provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom i dalje je vrlo tražen oblik pomoći za školovanje studenata. U proteklih šest godina realizirano je 321 studentskih kredita. Od toga su 154 kredita je u korištenju ili u počeku, 150 korisnika vraća kredit, a 7 korisnika je kredit vratilo u cjelosti.  Studenti – korisnici kredita studirali su ili studiraju na 53 visoka učilišta u Republici Hrvatskoj te 36 visokoškolskih institucija u inozemstvu.

 

3. PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2016. GODINI

 

Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa i obuhvaća odgoj i obvezno

obrazovanje sa svrhom da učeniku omogući stjecanje znanja, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad te daljnje školovanje.

 

Jedan od temeljnih ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja je osiguranje uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Temelji se, između ostalog, na načelu jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike te na partnerstvu svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Sva pitanja vezana za osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj regulirana su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

 

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i tada važećeg Zakona o osnovnom školstvu Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to:

 

1.      OŠ MARINA GETALDIĆA, Frana Supila 3, Dubrovnik

2.      OŠ LAPAD, Od Batale 14, Dubrovnik

3.      OŠ MARINA DRŽIĆA, Volantina 6, Dubrovnik

4.      OŠ IVANA GUNDULIĆA, Sustjepanska 4, Dubrovnik

5.      OŠ MOKOŠICA, Bartola Kašića 2, Mokošica

6.      OŠ ANTUNA MASLE, Lujaci 2, Orašac

 

Osnivačka prava nad spomenutim osnovnim školama prenesena su na Grad Dubrovnik Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 20. veljače 2002. godine.

 

U osnovnim školama Grada Dubrovnika, koje su godinama su bilježile kontinuirani pad broja učenika, u pedagoškoj godini 2015./2016. čak je 55 djece više nego lani. Ako se u obzir  uzmu i prošlogodišnji podaci može se reći da je u osnovnim školama Grada Dubrovnika zaustavljen dugogodišnji pad broja učenika.

 

U sljedećoj tablici prikazan je broj učenika po pojedinoj školi od 2006. do 2015. godine.

 

Broj djece po osnovnim školama

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

2013

2014

 

2015

2016

+/-

MARINA GETALDIĆA

431

411

394

374

354

333

333

 

326

319

309

303

-6

MARINA DRŽIĆA

615

605

582

583

569

547

511

548

556

568

579

+11

LAPAD

1089

1089

1099

1077

1046

1023

970

932

911

885

853

-32

IVANA GUNDULIĆA

759

744

762

726

701

686

687

665

689

705

746

+41

MOKOŠICA

842

775

770

714

713

689

643

627

613

622

645

+23

ANTUNA MASLE

164

163

156

146

144

125

118

108

110

113

131

+18

Ukupno:

3900

3787

3763

3620

3527

3403

3262

3206

3198

3202

3257

+55

 

Decentralizacija školstva nezavršeni je proces, jer su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dobile samo jedan dio kompleksnog sustava školstva u svoju nadležnost. Država je kroz resorno ministarstvo, primjerice, zadržala u svojoj nadležnosti cijelo područje radnih odnosa i plaća zaposlenika u školstvu.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivači imenuju svoje predstavnike u školske odbore te na taj način sudjeluju u upravljanju školom, odlučuju o imovini škole i svim važnim pitanjima vezanim za funkcioniranje škole kao pravne osobe. Shodno tome osiguravaju u svojim proračunima sredstva za materijalne i financijske rashode škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje školskog prostora, prijevoz učenika osnovnih škola te sredstva za sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

 

Sredstva za spomenute namjene osiguravaju se dijelom iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva s razine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, čime se osigurava minimalni financijski standard, a dijelom su to vlastita proračunska sredstva lokalne samouprave.

 

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - minimalni financijski standard

 

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola Grada Dubrovnika u 2016. godini planirana su na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. te iznose:

        Materijalni i financijski rashodi

5.268.581,00 kuna

        Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

451.339,00 kuna

        Rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

1.131.829,00 kuna

 

Primjetno je da se iz godine u godinu sredstva decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, kojima se osigurava minimalni financijski standard, smanjuju. Decentralizirana sredstva iznosila su 2009. godine 8.835.500,00 kuna, 2010. godine 8.660.400,00 kuna, 2011. godine  7.677.300,00 kuna, 2012. godine 7.423.900,00 kuna, 2013. godine 6.798.400,00, za 2014. godinu 6.872.100,00 kuna, a za 2015. i 2016. godinu iznose 6.851.749,00 kuna.

 

Minimalni financijski standard financira se iz prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak (3,1%)  te sredstava fonda izravnanja.

 

U skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini Grad Dubrovnik je dužan donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu.

 

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva iznad minimalnog financijskog standarda

 

Programom javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Dubrovnika za 2016. godinu obuhvaćeni su i projekti širih javnih potreba koji se financiraju iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika. To su različiti projekti poboljšanja standarda u osnovnom školstvu te projekti izvanškolskih aktivnosti koji učenicima osnovnih škola omogućavaju razvijanje različitih  sposobnosti i zanimanja za određena područja i specijalnosti. U proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu osiguravaju se sredstva za sljedeće projekte u osnovnim školama Grada Dubrovnika:

        Produženi boravak;

        Stručno razvojne službe;

        Asistent u nastavi;

        Sufinanciranje školskog športa;

        Ostali projekti u osnovnom školstvu sukladno Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu;

        Tekuće i investicijsko održavanje;

        Dodatna nastava

        Kapitalna ulaganja u osnovne škole.

 

Ostali projekti u osnovnom školstvu

 

Na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu javile su se osim osnovnih škola i neke druge institucije i udruge. Povjerenstvo za vrednovanje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu razmotrilo je pristigle prijave te je putem Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo predložilo gradonačelniku dodjelu sredstava: Društvu arhitekata Dubrovnik  15.000,00 kuna za projekt Mala škola arhitekture, Francuskoj alijansi Dubrovnik za projekt Francuska igraonica 4.000,00 kuna te Udruzi Luža 7.500,00 kuna za projekt Medijskom kulturom protiv kulture medijske zabave

    

Također, unutar ovog projekta Grad Dubrovnik osigurava sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola prilikom posjeta nekoj od kulturnih ustanova Grada Dubrovnika (muzeji, kino, kazalište),  sredstva za izradu maski za Dubrovački karnevo te sufinancira projekt razmjene mladih s prijateljskim gradom Bad Homburgom.

 

Produženi boravak

 

Produženi boravak je oblik organiziranog zbrinjavanja djece nakon redovite nastave koji se nudi u pet osnovnih škola Grada Dubrovnika: OŠ Marina Getaldića, OŠ Marina Držića, OŠ Lapad, OŠ Ivana Gundulića i OŠ Mokošica.

 

U program Produženog boravka uključeno je u ovoj školskoj godini 406 djece 1. i 2. razreda osnovne škole i to: OŠ Marina Getaldića 26, OŠ Marina Držića 87, OŠ Ivana Gundulića 126, OŠ Lapad 122 i OŠ Mokošica 45. Nadogradnjom i rekonstrukcijom OŠ Lapad u ovoj osnovnoj školi znatno su se poboljšali uvjeti za organiziranje produženog boravka za djecu. Uređeni su i moderno opremljeni školska kuhinja, restoran i učionice za boravak djece. To je rezultiralo povećanjem interesa za produženi boravak djece, tako da od rujna 2015. godine umjesto jedne u matičnoj školi Osnovne škole Lapad postoje tri grupe djece produženog boravka. Od siječnja 2016. godine u školskoj kuhinji pripremat će se obroci za djecu u produženom boravku i matične i područne škole.  

 

Učenici OŠ Marina Getaldića hrane se izvan škole u resoranu Konoba Pupo. 

 

Grad Dubrovnik sudjeluje u troškovima Produženog boravka na način da preuzima materijalne troškove i troškove plaća zaposlenih (19 učitelja i 6 kuharica), a roditelji snose troškove prehrane djece. Za djecu iz socijalno ugroženih obitelji Grad Dubrovnik snosi i troškove prehrane te subvencionira troškove prehrane u OŠ Marina Getaldića u iznosu koji je iznad 30,00 kuna po danu.

Za troškove Produženog boravka osigurano je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu 2.800.000,00 kuna proračunskih sredstava.

 

Stručno-razvojne službe

 

U cilju što kvalitetnije skrbi o učenicima osnovnih škola, posebno učenika s poteškoćama   koje im onemogućavaju uspješno svladavanje nastavnih sadržaja te učenika koji pokazuju neprimjerene oblike ponašanja, Grad Dubrovnik osigurava sredstva za rad stručnih službi u osnovnim školama i to: OŠ Lapad - 1 socijalni pedagog na pola radnog vremena i 1 socijalni radnik, OŠ Marina Getaldića – 1 stručni suradnik na pola radnog vremena, OŠ Mokošica – 1 defektolog – socijalni pedagog na pola radnog vremena i OŠ Antuna Masle – 1 pedagog na pola radnog vremena.

 

Za troškove plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u stručnim službama osnovnih škola osigurano je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu 360.500,00 kuna.

 

Asistent u nastavi

 

S ciljem uključivanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja Grad Dubrovnik od školske godine 2009./2010. uspješno provodi provodi projekt Asistent u nastavi. Projekt se realizirao u suradnji s udrugom IDEM, koja je za  Grad Dubrovnik obavljala sve stručne i administrativne poslove, a projekt se financirao isključivo sredstvima Grada Dubrovnika.

 

U kolovozu 2015. godine Grad Dubrovnik se u partnerstvu s Dubrovačkom razvojnom agencijom DURA i osnovnim školama javio na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Zatražena su sredstva za 21 pomoćnika u nastavi koji su ispunjavali kriterije za dodjelu asistenata Ministarstva u ukupnom iznosu od 830.175,03 kune. Svi zatraženi troškovi ocijenjeni su prihvatljivima, a bespovratna sredstva koja će Gradu Dubrovniku biti doznačena iz Europskog socijalnog finda iznose 705.648,77 kuna.

Pored sredstava koja će putem Ministarstva znanosti biti doznačena iz Europskog socijalnog fonda Grad Dubrovnik iz svojih proračunskih sredstava financira rad još 8 pomoćnika u nastavi za djecu, koja po mišljenju Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, koje je imenovao gradonačelnik, trebaju asistenta, ali ne udovoljavaju strogim kriterijima Ministarstva znanosti.

Pomoćnici u nastavi rade u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika: OŠ Marina Getaldića 4, OŠ Marina Držića 4, OŠ Lapad 7, OŠ Ivana Gundulića 10, OŠ Mokošica 2, OŠ Antuna Masle 2.

 

Grad Dubrovnik u svom proračunu osigurava financijska sredstva potrebna za realizaciju projekta, što u 2016. godini iznosi 1.360.000,00 kuna.

 

Sufinanciranje školskog športa

 

S ciljem reguliranja rada školskih športskih klubova u osnovnim školama Grad Dubrovnik u proračunu za 2016. godinu osigurava sredstva za sufinanciranje školskog športa. To se u prvom redu odnosi na rad školskih športskih klubova u kojima rade vanjski suradnici. Oni sa školom sklapaju ugovor o djelu, koji se financira dijelom iz članarina (u svim školama članarina iznosi 50,00 kuna), a dijelom iz proračuna.  

 

Projekt se provodi u OŠ Marina Getaldića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Marina Držića i OŠ Lapad.

 

Unutar ovog projekta osiguravaju se također sredstva za gradska natjecanja osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa, sredstva za natjecanja u okviru Sportskih igara mladih te sredstva za projekt Odaberi sport  u ukupnom iznosu od 275.000,00 kuna.

 

Tekuće i investicijsko održavanje

 

Pored sredstava za tekuće i investicijsko održavanje koja se osiguravaju iz minimalnog financijskog standarda, Grad Dubrovnik u proračunu osigurava dodatna sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih zgrada. Na ovaj način Grad Dubrovnik nastoji ublažiti posljedice smanjenja decentraliziranih sredstava s razine države. Kao što je već spomenuto decentralizirana sredstva svake su godine manja, a obveze koje se financiraju iz materijalnih rashoda škola rastu. Od 2015. godine iz materijalnih sredstava škola financiraju se i sistematski zdravstveni pregledi zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru. No, kako svaka škola unutar materijalnih rashoda ima i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i opreme, za ovu je namjenu osigurano 200.000,00 kuna proračunskih sredstava.   Ova sredstva trebala bi za planirane iznose, koji su unaprijed raspoređeni po svakoj pojedinoj školi, rasteretiti opće materijalne rashode škola.

 

U Proračunu za 2016. godinu osigurano je i dodatnih 300.000,00 kuna za hitne intervencije i sanacije, koja se dodjeljuju sukladno iskazanim potrebama škola i hitnim intervencijama tijekom godine.

 

Dodatna nastava

 

Grad Dubrovnik ponudio je osnovnim školama financiranje dodatnih aktivnosti i projekata u školskim prostorima izvan nastave.

 

Na javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu javile su se sa svojim projektima sve gradse osnovne škole. Povjerenstvo za procjenu projekata razmatralo je sve navedene prijave te je putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo predložilo  gradonačelniku sufinanciranje sljedećih projekata: OŠ Marina Getaldića – Mala škola velika obitelj, OŠ Lapad - Priče oko Popreta, Vez dubrovačkog kraja, Školski rock band, Čitamo i mi, u obitelji svi, Lutkarska družina i projekt Eko maslina,  OŠ Ivana Gundulića – Likovna radionica na Kalamoti i Šipanu, OŠ Marina Držića – Knjigometar, Školski list Vidra i Filmska radionica, OŠ Antuna Masle – Folklor i OŠ Mokošica – Meteo Mokošica, Kartoline moga Grada, Atletska grupa i projekt Sačuvajmo baštinu za buduće naraštaje.

 

Za realizaciju ovog projekta osigurano je u 2016. godini 250.000,00 kuna.

 

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu osigurano je 1.000.000,00 kuna za kupnju školskih udžbenika svim učenicima osnovnih škola na području Grada Dubrovnika. 

 

Kapitalna ulaganja u osnovne škole

 

Uz projekte tekućeg i investicijskog održavanja, koji imaju za cilj poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama, Grad Dubrovnik planira i projekte rekonstrukcije, nadogradnje i opremanja školskih objekata. U proračunu za 2016. godinu planirana su proračunska izdvajanja za sljedeće kapitalne projekte u osnovnim školama:

 

Dogradnja i nadogradnja Područne škole Montovjerna

 

Projekt Dogradnje i nadogradnje škole iz 2006. godine ni nakon nekoliko pokušaja nije uspio dobiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Projekt je ocijenjen prevelikim za školu u jednoj smjeni, posebno je u svim kombinacijama podzemna garaža bila vrlo sporna. Stoga je u dogovoru s Ministarstvom napravljen idejni projekt dogradnje i nadogradnje škole koji umjesto 24 predviđa 16 razrednih odjeljenja s kuhinjom, dvodjelnom sportskom dvoranom i svim popratnim sadržajima. Predviđa se izgradnja škole na tri kata i to na postojećim učionicama i školskom dvorištu. 

U 2016. godini predviđa se priprema projektne dokumentacije i početak gradnje za što je u Proračunu Grada Dubrovnika osigurano 1.700.000,00 kuna.

 

Adaptacija zgrade u Ulici Ilije Sarake br. 7. u zgradu osnovne škole Marina Getaldića

 

Temeljem ugovora s Dubrovačkom biskupijom, Grad Dubrovnik je došao u posjed zgrade u Ulici Ilije Sarake 7, koja će se namijeniti za smještaj odjela razredne nastave ove osnovne škole. U 2015. godini Zavod za obnovu Dubrovnika započeo je istražne radove na ovom objektu, a u proračunu za 2016.godinu osigurano je 300.000,00 kuna za završetak projektne dokumentacije.  

 

Nabava kombi vozila za prijevoz hrane u OŠ Lapad

 

OŠ Lapad iskazala je potrebu za nabavkom automobila za prijevoz hrane učenicima u produženom boravku PŠ Montovjerna. Naime, uređenjem kuhinje u OŠ Lapad stekli su se uvjeti za pripremu obroka učenicima produženog boravka ove škole, koje je potrebno dostaviti u PŠ Montovjerna. Nakon analize mogućih načina dostave hrane zaključeno je da je najprihvatljivije rješenje kupnja vlastitog vozila.

Za kupnju vozila za potrebe OŠ Lapad osigurano je u proračunu Grada Dubrovnika 200.000,00 kuna.

 

Energetska obnova školske zgrade Osnovne škole Mokošica

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisalo je natječaj „Pilot projekt-Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ koji se financira kroz Europski fond za regionalni razvoj. Radi prijave na natječaj napravljen je energetski pregled i glavni projekt energetske obnove zgrade OŠ Mokošica. Projekt obuhvaća zamjenu vanjskih otvora (prozora i vrata) energetski učinkovijim, postavljanje energetski učinkovite fasade, dodatnu hidro i toplinsku izolaciju krova, postavljanje sunčanih kolektora za grijanje tople vode i zamjenu žarulja LED žaruljama.

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, a ukoliko dobije sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira u omjeru 70:30. Za ovu svrhu osigurano je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu 2.100.000,00 kuna. 

 

Uređenje dvorišta – sanacija školskog zida u Osnovnoj školi Ivana Gundulića

 

U starom dijelu dvorišta škole, u kojem su zasađene višegodišnje murve, došlo je do naupknuća i oštećenja zida koji predstavlja opasnost za učenike i zaposlenike škole. Zid je dio ljetnikovca Gundulić, dug je 7, a visok 3 metra. Zid je nužno sanirati za što je u proračunu za 2016. godinu osigurano 150.000,00 kuna.

 

 

4. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Za razliku od osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, kojima je Grad Dubrovnik osnivač, na području srednjeg i visokog školstva Grad Dubrovnik sufinancira samo određene projekte od posebnog interesa za Grad.

 

Srednje školstvo

 

Na području srednjeg školstva Grad Dubrovnik u 2016. godini osigurava sredstva za tri projekta: projekt pripreme za državnu maturu, projekt Adio školo te projekt jednokratne potpore po posebnim zahtjevima srednjoškolskih ustanova.

 

S ciljem poboljšanja uspjeha naših srednjoškolaca pri upisima na željene fakultete Grad Dubrovnik sufinancira organizirane oblike priprema za državnu maturu koje se organiziraju na području Grada Dubrovnika. Sukladno zaključku gradonačelnika pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu imaju svi polaznici koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovniku u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme. Pravo na subvenciju troškova za dodatnu 1/3 ukupnih troškova pripreme imaju polaznici koji ispunjavaju uvjet imovine i prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika. Za ovaj projekt osigurano je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu 40.000,00 kuna.

 

Projekt Adio školo zamišljen je kao završna manifestacija oproštaja maturanata od srednje škole. Nakon cjelodnevne povorke maturanata po gradu, maturanti se u večernjim satima okupljaju na jednom mjestu gdje se za njih organizira zabava. Za ovaj projekt osigurano je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu 100.000,00 kuna

 

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu osigurano je i 60.000,00 kuna za različite projekte srednjih škola za koje se zaključkom gradonačelnika sredstva mogu odobriti tijekom godine.  

 

Visoko školstvo

 

Kao projekte visokog školstva u Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu uvrstili smo  sufinanciranje Slavističke škole koja se u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zagrebu već dugi niz godina održava u Dubrovniku.

 

Na javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu javilo se sa svojim prijedlozima projekata Sveučilište u Dubrovniku. Povjerenstvo za procjenu projekata razmatralo je sve navedene prijave  te predložilo gradonačelniku sufinanciranje sljedećih studijskih programa na Sveučilištu u Dubrovniku: Izvođenje novog prediplomskog sveučilištnog studija Povijest Jadrana i Mediterana, zajedničkog studija Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u iznosu od 200.000,00 kuna, Izvođenje poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest stanovništva u iznosu od 200.000,00, Provođenje projekta Financijsko znanje populacije srednjoškolaca Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 50.000,00, Izgradnja kompetencija za povećanje mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata Sveučilišta u Dubrovniku u iznosu od 30.000,00 kuna, Organizacija znanstvene  konferencije SINCERE DUBROVNIK 2016. u iznosu od 20.000,00 kuna te Provođenje projekta Edukacija osoba treće životne dobi o zaštiti i pravima potrošača u iznosu od 20.000,00 kuna. Povjerenstvo također predlaže dodjelu 50.000,00 kuna Institutu za antropologiju i Hrvatskom antropološkom društvu za organizaciju kongresa koji će se od 4. do 9. svibnja 2016. godine održati u Dubrovniku (IUAES Inter-Congress).

 

Stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Dubrovnika  (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/15) Grad Dubrovnik je raspisao natječaje za stipendiranje za školsku godinu 2015./2016. i to: 

        natječaj za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata,

        natječaj za nadarene studente: 10 stipendija za u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva, 10 stipendija u području društvenih i humanističkih znanosti i 2 stipendije u umjetničkom području,

        natječaj za učenike i studente u deficitarnim zanimanjima: 10 stipendija za studente,

        natječaj za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja: 6 stipendija za učenike i 14 stipendija za studente.

 

Za isplatu stipendija i jednokratnih novčanih pomoći za školovanje u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu osigurano je 1.350.000,00 kuna.

 

Grad Dubrovnik će sukladno sporazumu u 2016. godini stipendirati 10 studenata Grada Vukovara.

 

Pored stipendiranja Grad Dubrovnik već četvrtu godinu zaredom provodi projekt kreditiranja školovanja koji se provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom.

 

Ovim projektom želi se omogućiti svakom dubrovačkom studentu da, neovisno o materijalnim mogućnostima roditelja, završi željeno školovanje.

 

Za program kreditiranja školovanja u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu osigurana su sredstva za kamatu na iskorištena sredstva u iznosu od 950.000,00.

 

U odnosu na prošle godine dogodile su se u  izradi proračuna za 2016. godinu značajnije metodološke promjene. Naime, proračun više nije složen po projektima već po proračunskim korisnicima, a u proračunu su iskazani i vlastiti  namjenski prihodi i primici škola kao proračunskih korisnika i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

 

 

KLASA: 602-01/16-02/02

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 29. veljače 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------