Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 2. ožujka 2016.Objavljeno: 02.03.16.

24. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/14.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 16. sjednici, održanoj 29. veljače 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinice mjesne samouprave

 

 

Članak 1.

 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva  Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. travnja 2016., kojeg će se dana izbori održati od 07:00 do 19:00 sati.

 

 

Članak 3.

 

Cjelokupno područje mjesnog odbora i gradskog kotara čini jednu izbornu jedinicu.

 

 

Članak 4.

 

Prijedloge za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva mogu na propisanom obrascu kandidacijske liste podnijeti:

        sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu ove Odluke, kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka,

        najmanje 50 birača  s područja jedinice mjesne samouprave s 500 i više stanovnika, 20 birača s područja  jedinice s manje od 500 stanovnika i 10 birača s područja jedinice s manje od 100 stanovnika.

 

Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Izbornom povjerenstvu  kojem moraju prispjeti u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Prijedlozi se podnose na listama u sjedište povjerenstva, u prostorijama gradskog kotara Montovjerna, ulica Josipa Kosora 2 i to radnim danom, subotom i nedjeljom od 10:00 do 12:00 sati, a posljednji dan  za predaju prijedloga kandidacijskih lista u periodu od 09:00 do 24:00 sata.

 

 

Članak 5.

 

Obrasci kandidacijskih lista mogu se preuzeti na web stranicama Grada Dubrovnika te u gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

 

 

Članak 6.

 

Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za provedbu ove odluke.

 

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/14-03/17

URBROJ: 2117/01-03-16-05

Dubrovnik, 29. veljače 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------