Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 2. ožujka 2016.Objavljeno: 02.03.16.

23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, brOJ 04/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 16. sjednici održanoj 29. veljače 2016. donijelo je

 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 1/14. i 21/15.) članak 18. mjenja se i glasi:

 

„Ponude za javni natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, na adresu Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, preporučenom pošiljkom ili na pisarnici, a mogu se dostaviti izravno Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije otvaranja ponuda.

 

Ponude moraju biti zaprimljene (u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju), bez obzira na način dostave, u rokovima koji su navedeni u tekstu javnog natječaja“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 19. tekst „Povjerenstvo za otvaranje ponuda sudionika javnog natječaja“ zamjenjuje se tekstom „Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina“.

 

 

Članak 3.

 

U članku 23. stavak 2. i 3. riječi „do 2 (dvije) godine“ zamjenjuje se  riječima „do 1 (jedne) godine“.

 

 

Članak 4.

 

U članku 31. stavak 3. brišu se riječi „političke stranke i“

 

 

Članak 5.

 

U članku 32. u stavku 1. alineji 1 tekst „15,00 m2“ zamjenjuje se tekstom „od 12,00 – 15,00

m2“.

 

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-05/14-01/13

URBROJ: 2117/01-09-16-7

Dubrovnik, 29. veljače 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------