Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 2. ožujka 2016.Objavljeno: 02.03.16.

22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu

Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13.) i članka 32. Statuta grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 16. sjednici, održanoj 29. veljače 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama

Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 11/10., 3/11., 6/11., 2/12., 13/13., 5/14., 6/14., 10/14. i 9/15.) iza članka 18. dodaje se novi člank 18.a, koji glasi:

 

„Nalaže se mjerodavnom tijelu Grada Dubrovnika da zahtjeve sudionika javnog poziva iz 2011. godine koji nisu razmatrani zbog primjene odredbe članka 5. stavka 2. Odlluke, ponovo razmotre i uvrste na Listu redosljeda prvenstva, ukoliko ispunjavaju sve uvjete iz članka 4. i 23. Odluke.

 

Na traženje mjerodavnog odjela sudionici iz st. 1. ovoga članka dužni su dostaviti dokumentaciju iz članka 22. Odluke.“

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 340-05/12-02/29

URBROJ: 2117/01-09-16-62

Dubrovnik, 29. veljače 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------