Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 12. veljače 2016.Objavljeno: 22.02.16.

21. Odluka o postupanju upravnih odjela Grada Dubrovnika, proračunskih korisnika, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, vezano za primjenu Uredbe

Na temelju članka 5. stavka 1.  te članka 12. stavka 7., 9.  i 10. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11., 106/12., 130/13. 19/15 i 119/15) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09.,  6/10.,  3/11., 4/12. 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15)  Gradonačelnik Grada Dubrovnika, donio je

 

 

O D L U K U

o postupanju  upravnih odjela Grada Dubrovnika,

proračunskih korisnika, trgovačkih društava

i drugih pravnih osoba, vezano  za  primjenu Uredbe

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se način i rokovi za postupanje odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: pročelnici upravnih odjela), čelnika proračunskih korisnika Grada Dubrovnika, čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad Dubrovnik, i predsjednika uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada dubrovnika,  u vezi sa primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

 

 

Članak 2.

 

Pročelnici upravnih odjela Grada Dubrovnika dužni su podnijeti Gradonačelniku do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, putem koordinatora za popunjavanje Upitnika (Radna skupina) iz svojeg djelokruga rada:

        Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,

        Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,

        Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, ako su uočene slabosti i nepravilnosti,

        Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, ako su bile utvrđene prethodne   godine.

 

 

Članak 3.

 

Čelnici proračunskih korisnika Grada Dubrovnika navedeni u Registru proračunskih korisnika Grada Dubrovnika, dužni su dostaviti Gradonačelniku do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, putem nadležnog upravnog odjela:

        Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,

        Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,

        Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, ako su uočene slabosti i nepravilnosti,

        Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, ako su bile utvrđene prethodne godine.,

 

 

Članak 4.

 

Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad Dubrovnik, te predsjednici uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika navedeni u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, dužni su dostaviti Gradonačelniku do 31. ožujka  tekuće godine za prethodnu godinu, putem nadležnog upravnog odjela:

-          Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,

-          Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,

-          Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, ako su uočene slabosti i nepravilnosti,

-          Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, ako su bile utvrđene prethodne godine.

 

 

Članak 5.

 

Pročelnici upravnih odjela, u čijoj su nadležnosti obveznici iz članka 3. i članka 4. ove Odluke dužni su odmah nakon zaprimanja izjava o fiskalnoj odgovornosti, izvijestiti koordinatore (radnu skupinu) sa priloženim kopijama izjava o fiskalnoj odgovornosti.

 

 

Članak 6.

 

Upravni odjeli Grada Dubrovnika  dužni su za svakog obveznika  iz svoje nadležnosti provjeriti formalni sadržaj Izjave i Upitnika iz članka 3. i 4. ove Odluke, a tijekom proračunske godine dužni su izvršiti i suštinsku provjeru Izjave i Upitnika, na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, odnosno na odabranom uzorku provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine.

 

 

Članak 7.

 

Obveznici podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti iz članka 2. do članka 4. ove Odluke, dužni su postupati na isti način i u slučaju primopredaje dužnosti,  odnosno u slučaju odlaska s dužnosti prije isteka godine za koju se predaje Izjava. Prilikom postupka primopredaje čelnici sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, koja se zajedno s prilozima predaje čelniku, koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 400-01/16-01/01

URBROJ:  2117/01-01-16-02

Dubrovnik, 2. veljače 2016.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-----------------------------------------------