Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 12. veljače 2016.Objavljeno: 22.02.16.

20. Odluka o određivanju koordinata za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na razini Grada Dubrovnika

Na temelju članka 5. stavka 2. i stavka 3., vezano za provedbu članka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11., 106/12., 130/13. 19/15 i 119/15),  i  temeljem članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09.,  6/10.,  3/11., 4/12. 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15)  Gradonačelnik Grada Dubrovnika, donio je

 

 

O D L U K U

o određivanju koordinatora za popunjavanje  Upitnika o fiskalnoj

odgovornosti na razini Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju koordinatori,  za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za Grad Dubrovnik za prethodnu proračunsku godinu (Prilog 2a. iz Uredbe); sastavljanje  Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti te Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine, i to kao radna skupina u sastavu:

 

1. Anica Ljubenko, dipl. oec., voditelj radne skupine

2. Ivana Pletikosa, dipl.oec.

3. Ivan Maslać, dipl oec.

4. Željko Šišić, dipl.oec.

5. Ivan Bajić, dipl.oec.

 

 

Članak 2.

 

Koordinatori (radna skupina) iz članka 1. ove Odluke odgovaraju na pitanja iz Upitnika na razini Grada, i pri tom koriste dostavljene popunjene upitnike i drugu dokumentaciju dostavljenu uz izjave o fiskalnoj odgovornosti,  odgovornih osoba upravnih odjela na koje je gradonačelnik prenio  određene ovlasti.

 

 

Članak 3.

 

Koordinatori (radna skupina)  iz članka 1. ove Odluke, obvezuju se pismeno izvijestiti Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Gradu Dubrovniku Anitu Burić, o podnesenim izjavama o fiskalnoj odgovornosti za prethodnu godinu, obveznika iz članka 12 predmetne Uredbe, dostavljenih nadležnim upravnim odjelima.

 

 

Članak 4.

 

O dostavljenom izvješću koordinator  Anita Burić dužna je odmah izvijestiti gradonačelnika Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika».

 

KLASA: 400-01/16-01/01

URBROJ:  2117/01-01-16-01

Dubrovnik, 2. veljače 2016.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-----------------------------------------------