Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 12. veljače 2016.Objavljeno: 22.02.16.

19. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika„ broj 7/15.) gradonačelnik Grada Dubrovnika utvrđuje sljedeći

 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

(kratkoročni plan)

 

Članak 1.

 

Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2016. godinu (kratkoročni plan) - u daljnjem tekstu Plan, utvrđuje se plan prijma službenika i namještenika u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2016. godinu.

 

 

Članak 2.

 

Plan prijma u službu službenika i namještenika u upravna tijela Grada Dubrovnika sadrži:

        stvarno stanje popunjenosti;

        potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme;

        potreban broj vježbenika.

 

 

Članak 3.

 

U Gradu Dubrovniku na neodređeno vrijeme zaposleno je  195 službenik i 14  namještenika, a koji su raspoređeni na radna mjesta sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika i sistematizaciji radnih mjesta upravnih tijela.   

 

Struktura službenika i namještenika u službi na neodređeno vrijeme po upravnim odjelima i službama je sljedeća:

1.      u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika - 39 službenika i 14 namještenika;

2.      u Službi gradskog vijeća - 2 službenika;

3.      u Upravnom odjelu za kulturu i baštinu - 10 službenika;

4.      u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu - 20 službenika;

5.      u Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more - 10 službenika;

6.      u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo - 13 službenika;

7.      u Upravnom odjelu za gospodarenje nekretninama - 11 službenika:

8.      u Upravnom odjelu za promet, stanogradnju i razvojne projekte - 10 službenika;

9.      u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu - 48 službenika;

10.  u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje - 18 službenika;

11.  u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - 12 službenika,

12.  u Službi za unutarnju reviziju - 2 službenika.

 

 

Članak 4.

 

Utvrđuje se potreban broj službenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme za 2016. godinu:

        1 pročelnik/ca magistar ekonomske ili pravne struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za proračun, financije i naplatu;

        1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto Viši savjetnik I za pravne poslove u Upravni odjel za poslove gradonačelnika;

        1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne, ekonomske ili pedagoške struke na radno mjesto Referent u Upravni odjel za poslove gradonačelnika;

        1 službenik/ca preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničke struke na radno mjesto Viši referent I za zaštitu od požara  u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove

        1 službenik/ca srednja stručna sprema, pravne ili ekonomske struke, ili gimnazija na radno mjesto referent u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu ;

        1 namještenik/ca srednja stručna sprema tehničke struke na radno mjesto Tehničar za održanje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove;

        1 službenik/ca magistar pravne struke na radno mjesto Viši savjetnik I u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama;

        1 službenik/ca magistar pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama;

        1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija na radno mjesto Referent u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama;

        1 službenik/ca magistar tehničke struke na radno mjesto Savjetnik I za gradnju u Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte;

        1 službenik/ca magistar prometne struke na radno mjesto viši stručni suradnik II za promet u Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte;

        1 službenik/ca magistar prometne ili građevinske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za promet i infrastrukturu u Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte;

        2 službenika/ce srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke, gimnazija ili tehnička struka na radno mjesto Referent- komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za mjesnu samoupravu, komunalno i prometno redarstvo;

        1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija  ili tehnička struka na radno mjesto Referent gradskog kotara ili mjesnog odbora - komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za mjesnu samoupravu, komunalno i prometno redarstvo;

        1 službenik/ca srednja stručna sprema elektrotehničke struke na radno mjesto Referent za javnu rasvjetu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za javnu rasvjetu i energetiku;

        1 službenik/ca magistar arhitektonske, građevinske, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Viši stručni suradnik III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

        1 službenik/ ca magistar arhitektonske ili građevinske struke na radno mjesto Viši stručni suradnik III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

        1 službenik/ca sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Viši referent I u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

        1 službenik/ca srednja stručna sprema građevinske struke na radno mjesto administrativni referent u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

        1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist arhitektonske struke  na radno mjesto Savjetnik I za urbanizam i prostorno planiranje u Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša;

        1 službenik/ce magistar ili stručni specijalist arhitektonske struke  na radno mjesto viši stručni suradnik III za urbanizam i prostorno planiranje u Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

 

Članak 5.

 

Utvrđuje se potreban broj vježbenika za 2016. godinu:

        1 vježbenik/ca magistar pravne ili ekonomske struke u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

 

 

Članak 6.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja.

 

 

Članak 7.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA:112-01/16-01/05

URBROJ:2117/01-01-16-07

Dubrovnik, 26. siječnja 2016.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-----------------------------------------------