Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 12. veljače 2016.Objavljeno: 22.02.16.

18. Uputa o suradnji Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika

Slijedom Uputa o suradnji između JLP(R)S i njihovih proračunski/izvanproračunskih  korisnika, koje je Ministarstvo financija 9. listopada 2015. godine objavilo na svojim službenim stranicama, a temeljem članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15) gradonačelnik  Grada Dubrovnika donosi

 

 

 

U P U T U  

O SURADNJI GRADA DUBROVNIKA

I NJEGOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

 

CILJ UPUTE

 

Ovom Uputom uređuje se način suradnje između Grada Dubrovnika odnosno njegovih upravnih odjela i proračunskih korisnika iz nadležnosti, a vezano za koordinaciju provedbe odredbi slijedećih zakona: Zakona o proračunu (NN 87/08., 132/12. i 15/15); Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10. i 19/14) i Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) te iz istih proizišlih provedbenih propisa.

 

 

PRORAČUNSKI KORISNICI

 

Upravni odjeli Grada Dubrovnika i proračunski korisnici za koje su nadležni prikazuju se kako slijedi:

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

1. Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci

 

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo:

1. Dječji vrtići Dubrovnik,

2. Osnovna škola Marina Držića

3. Osnovna škola Marina Getaldića

4. Osnovna škola Lapad

5. Osnovna škola Ivana Gundulića

6. Osnovna škola Mokošica

7. Osnovna škola Antuna Masle

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu

1. Dubrovačke knjižnice

2. Dubrovački muzeji

3. Dubrovački simfonijski orkestar

4. Kazalište Marina Držića

5. Umjetnička galerija Dubrovnik

6. Ustanova u kulturi Dom Marina Držića

7. Javna ustanova Prirodoslovni muzej Dubrovnik

8. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre

9. Ustanova Kinematografi Dubrovnik

10.Folklorni ansambl Linđo

11.Zavod za obnovu Dubrovnik

 

Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte

1. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

 

 

PLANIRANJE PRORAČUNA

 

A)  Koordinacija aktivnosti za izradu proračuna

 

Poslove koordinacije izrade Proračuna za narednu godinu sa projekcijama za slijedeće dvije godine provodi Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

Nakon što Ministarstvo financija objavi Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu izrađuje Upute za izradu prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za naredno trogodišnje razdoblje.

Upute sadrže: temeljne ekonomske pretpostavke za izradu proračuna; opis planiranih politika; procjenu prihoda i rashoda, limite rashoda proračuna po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima i metodologiju izrade proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika.

Upute se dostavljanju svim upravnim odjelima Grada Dubrovnika, s tim da oni iz članka 2., uputu dostavljaju svojim proračunskim korisnicima s kojima surađuju u pripremi njihovih financijskih planova.

Uputa se objavljuje i na službenim stranicama Grada.

Suglasnost na prijedlog financijskog plana za proračunskog korisnika dat će nadležni upravni odjel, a usuglašeni prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika pročelnik nadležnog upravnog odjela zajedno sa prijedlogom za svoj upravni odjel, usporedit će sa limitima dobivenim za naredno trogodišnje razdoblje, te o iznosima obavijestiti Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

Nakon što Upravni odjel za proračun, financije i naplatu dostavljene podatke svih upravnih odjela (bez obzira imaju li ili ne u nadležnosti proračunske korisnike) obradi i zaključi da je dobiven uravnoteženi prijedlog proračuna, podaci se unose u Aplikaciju za planiranje proračunu. Aplikacija osigurava sve proračunske klasifikacije predviđene Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, a podatke iz prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika i pripadajućeg dijela proračuna, unose djelatnici zaduženi za financije (planiranje i izvršavanje) nadležnih upravnih odjela.

Nakon završetka unosa, slijedi još jedna provjera od strane Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, a potom izrada Akta – Prijedlog proračuna grada za narednu godinu sa projekcijama za slijedeće dvije godine – koji se dostavlja gradonačelniku, a on nakon uvida uputit će na daljnji postupak Gradskom vijeću.

Po donošenju proračuna u najkraćem roku nadležni upravni odjel obvezan je izvijestiti svoje proračunske korisnike, o dodijeljenim sredstvima, zbog procedure  usvajanja financijskih planova proračunskih korisnika na njihovim upravnim vijećima.

Uz plan proračuna se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna u kojoj su detaljnije opisani odnosi s proračunskim korisnicima, a koja se objavljuje na službenim stranicama Grada.

 

B) Koordinacija  aktivnosti za izradu i realizaciju plana razvojnih programa

 

U izradu plana razvojnih programa uključuju se i proračunski korisnici iz nadležnosti, koji sudjeluju u  ostvarivanju strateških ciljeva Grada i provedbi projekata i aktivnosti radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Koji projekti odnosno aktivnosti se smatraju razvojnim, sukladno strateškim ciljevima  Grada Dubrovnika, kao i određivanje pokazatelja uspješnosti i iskazivanje polaznih i ciljanih vrijednosti, odgovornost je svakog čelnika proračunskog korisnika odnosno pročelnika nadležnog upravnog odjela.

Poslove koordinacije izrade plana razvojnih programa na razini Grada operativno provodi upravni odjel za proračun, financije i naplatu, pri čemu nadležni upravni odjeli koordiniraju izradu planova razvojnih programa sa svojim proračunskim korisnicima.

Upravni odjeli i proračunski korisnici dužni su pratiti realizaciju iskazanih zajedničkih ciljeva i provedbu projekata i aktivnosti iz plana razvojnih programa.

 

 

KOORDINACIJA RAZVOJA UNUTARNJIH KONTROLA

 

Grad Dubrovnik je obvezan surađivati i koordinirati razvoj sustava unutarnjih kontrola s proračunskim korisnicima u dijelu koji se odnosi na:

        davanje uputa proračunskim korisnicima u vezi zakonitog, ekonomičnog , namjenskog i    svrhovitog korištenja proračunskih sredstava;

        praćenje provedbe sustava unutarnjih kontrola kod svojih proračunskih korisnika.

 

A) Izjava o fiskalnoj odgovornosti

 

Čelnici proračunskih korisnika dostavit će Izjavu o fiskalnoj odgovornosti s prilozima nadležnom upravnom odjelu Grada Dubrovnika do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Nadležni upravni odjel u obvezi je izvršiti formalnu i suštinsku provjeru sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti.

Djelatnik  nadležnog upravnog odjela zadužen za financije,  prilikom zaprimanja Izjave izvršit će formalnu provjeru  sadržaja  Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, i o  tome pismeno izvijestiti Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, sa priloženim kopijama Izjava  čelnika proračunskih korisnika.

 

Formalnom provjerom se utvrđuje jesu li:

        predani svi propisani dokumenti;

        u izjavama čelnika proračunskih korisnika navedena područja za koja je u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti utvrđeno da postoje slabosti i nepravilnosti;

        za utvrđene slabosti i nepravilnosti sastavljeni Planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti;

        za Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti iz prethodnog razdoblja izrađena

     Izvješća  o otklonjenim slabostima i nepravilnostima

 

Suštinska provjera sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti provodi se tijekom godine na odabranom uzorku iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i za dostavljena Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine.

Provjeru dokumentacije temeljem koje je sastavljen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti te provjeru provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima utvrđenim prethodne godine provodi djelatnik upravnog odjela nadležnog za proračunskog korisnika, a mogu se provoditi:

        na licu mjesta, pregledom dokumentacije prema referencama iz predmeta o fiskalnoj odgovornosti, odnosno preslike dokumentacije uložene u Predmet i pregledom dokumentacije koja potvrđuje provedbu aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima;

        za uzorak pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i za provedene aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, može se zatražiti dostava dokazne  dokumentacije.

Djelatnike zadužene za suštinsku provjeru sadržaja o fiskalnoj odgovornosti odabire pročelnik nadležnog upravnog odjela.

 

B) Upravljanje rizicima

 

Čelnici proračunskih korisnika odgovorni su voditi računa o rizicima koji bi mogli biti prijetnja ostvarenju ciljeva, a u koju svrhu su dužni provoditi aktivnosti za smanjenje rizika koje su usmjerene na:

        očuvanje vrijednosti imovine kojom raspolažu;

        sprječavanje nastanka obveza na teret proračunskog korisnika za koje nisu

osigurana sredstva u proračunu odnosno financijskom planu

        sprječavanje nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava

        povećanje vlastitih prihoda i pravodobnu naplatu prihoda.

 

 

NEPRAVILNOSTI U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA PRORAČUNA

 

Nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili  propusta Grada Dubrovnika ili njegovih proračunskih korisnika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora , bilo da se radi o prihodima – primicima, rashodima – izdacima, potraživanjima, imovini ili obvezama.

Gradonačelnik odnosno čelnik proračunskog korisnika  obvezan je spriječiti rizik nepravilnosti i prijevare te poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Proračunski korisnici nisu u obvezi imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, ali su dužni o uočenim nepravilnostima pisano izvješćivati osobu zaduženu za nepravilnosti na razini Grada,  sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskim korisnicima (nn 70/12).

 

Osoba zadužena za nepravilnosti u Gradu Dubrovniku:

Maroje Kolendić

Telefon:020-351- 840;

E-mail: mkolendic@dubrovnik.hr

 

 

ULOGA UNUTARNJE REVIZIJE GRADA DUBROVNIKA U RAZVOJU SUSTAVA      

UNUTARNJIH KONTROLA

Unutarnja revizija procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja.

 

Unutarnja revizija ustrojena na razini Grada, obavlja unutarnju reviziju i kod proračunskih korisnika.

Prilikom izrade svog strateškog plana rada unutarnja revizija obavlja procjenu rizika i za sve proračunske korisnike grada  te će sukladno procjeni rizika uvrstiti obavljanje određene revizije u svoj strateški plan.

Unutarnja revizija obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa.

Revizorsko izvješće dostavlja se čelniku proračunskog korisnika, nadležnom upravnom odjelu i gradonačelniku. O ključnim nalazima i preporukama obavijestit će se i upravni odjel za proračun, financije i naplatu, koji je zadužen za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola.

Za potrebe čelnika proračunskog korisnika grada unutarnja revizija priprema obrazac – prilog Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola koji je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji čelnik proračunskog korisnika dostavlja Gradu.

 

 

IZVJEŠĆIVANJE

 

Osim propisanih financijskih izvještaja koja se traže od proračunskih korisnika, pročelnici nadležnih upravnih odjela, ovisno o rizicima u poslovanju proračunskog korisnika, kapacitetima i tehnološkoj povezanosti, mogu zatražiti i neka druga izvješća odnosno informacije bitne za praćenje rada proračunskog korisnika iz nadležnosti.

 

 

 

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-01-15-19

Dubrovnik, 8. prosinca 2015.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-----------------------------------------------