Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 12. veljače 2016.Objavljeno: 22.02.16.

14. Zaključak o opozivu člana Nadzornoga odbora Sanitata Dubrovnik d.o.o.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

ZAKLJUČAK

o opozivu člana Nadzornoga odbora

Sanitata Dubrovnik d.o.o.

 

 

I.                    1.  Valentin Dujmović

           

            opoziva se iz Nadzornog odbora Sanitata Dubrovnik d.o.o. kao predstavnik Grada

            Dubrovnika.

 

II.                  Ovaj Zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika sukladno odredbi

       članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

III.               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom

             glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/16-03/01

URBROJ: 2117/01-01-16-1

Dubrovnik, 12. siječnja 2016.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------