Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 12. veljače 2016.Objavljeno: 22.02.16.

13. Ispravak tehničke pogreške u Odluci o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu

Nakon uočene tehničke pogreške u Odluci o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 1/16.) daje se slijedeći:

 

 

I S P R A V A K

tehničke pogreške u Odluci o izmjeni

Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu

 

 

U Odluci o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu ispravlja se tehnička pogreška na način da  u članku 1. umjesto riječi „članak 22.“ treba pisati članak 45.a“.

 

 

Ispravljeni  tekst glasi

 

Članak 1.

 

U Odluci o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 11/10., 3/11., 6/11., 2/12., 13/13., 5/14., 6/14., 10/14., 9/15. i 19/15. - u daljnjem tekstu Odluka) u članku 45.a  stavku 1. brišu se alineje 2., 3., 5. i 6.

 

U članku 45.a dodaje se stavak 2., koji glasi:

 

„U Povjerenstvo se sa savjetodavnom ulogom bez prava odlučivanja imenuje odvjetnik koji pribavi ovlaštenja od svih udruženja autotaksi prijevoznika.“

 

 

KLASA: 340-05/12-02/29

URBROJ: 2117/01-09-15-60

Dubrovnik, 12. veljače 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------