Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 30. siječnja 2019.Objavljeno: 30.01.19.

28. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. i 9/15.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu KLASA: 112-01/18-01/12,  URBROJ: 2117/01-01-19-13, u članku 5. dodaje se sljedeće:

 

      1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za održavanje oborinske odvodnje u Upravni odjel za promet

      1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za imovinsko-pravne poslove u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom.

 

 

Članak 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA:112-01/18-01/12

URBROJ:2117/01-01-19-16

Dubrovnik, 30. siječnja 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------