Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 26 - 31. prosinca 2018.Objavljeno: 04.01.19.

226. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11, 4/18. i 96/18.), na prijedlog pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, pročelnika Upravnog odjel za gospodarenje gradskom imovinom i pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18. i 21/18.) mijenja se na način:

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 1.33. Referent – ekonom mijenja opis poslova i zadataka na način da se briše „i po potrebi poslovi vozača“, kod radnog mjesta pod rednim brojem 1.39. pomoćni radnik mijenja se opis poslova i zadataka na način da se briše „prevozi dužnosnike i“, te kod radnog mjesta pod rednim brojem 1.47. referent arhivar kod potrebno stručno znanje iza riječi „ispit“ upisiva se položen stručni ispit za arhivara.

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, otvara se novo radno mjesto pod rednim brojem 7.12.1. viši stručni suradnik III.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom, mijenja se opis poslova i zadataka radnog mjesta pod rednim brojem 8.4 voditelj Odsjeka, i radnog mjesta pod rednim brojem 8.8. Viši stručni suradnik III za imovinsko-pravne poslove.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, kod radnog mjesta pod rednim brojem 11.12. savjetnik III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi kod potrebno stručno znanje iza riječi ekonomske upisuje se politološke, kod radnog mjesta pod rednim brojem 11.14. Viši stručni suradnik III za komunalni doprinos mijenja se broj izvršitelja na način da se briše „1“, a upisuje se 2 i kod radnog mjesta pod rednim brojem 11.40. Voditelj odsjeka mijenja se potkategorija, razina i klasifikacijski rang te kod potrebno stručno znanje iza riječi „najmanje“ briše se riječ  „pet“, a upisiva se četiri.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-18-55

Dubrovnik,  28. prosinca 2018. godine.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------  

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE.pdf