Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

159. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.  godinu  («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br.  25/17.,  2/18., 7/18., 11/18. i 18/18),   u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2018.  godinu  ne  smiju biti veći od  709.667.490 kuna.

 

 

Članak 2.

 

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi  150.000 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

 

Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna  u iznosu  od  12.883.000 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna  prednost pred svim ostalim izdacima.

 

 

Članak 4.

 

U članku 26., stavak 4. mijenja se i glasi:

 

Jamstvena zaliha za prethodno izdana jamstva proračuna grada Dubrovnika,  u 2018. iznosi  20.000 kuna.

 

 

Članak 5.

                                   

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon  objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 400-06/17-02/04

URBROJ: 217/01-09-18-107

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------