Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

157. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2018. godine

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenog 2018., donijelo je

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

                                                                                               

                                                                                           

 

 I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2018. godine (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je  kako slijedi:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2018. godine - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO

 

Članak 2.

 

 

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna  Grada Dubrovnika za 2018.godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

 

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.godinu iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.pdf

 

 

Članak 3.

 

 

 

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna  Grada Dubrovnika za 2018.godinu, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

 

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.godinu, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije.pdf

 

 

Članak 4.

 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja.

 

 

Članak 5.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2018. godine objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

KLASA: 400-06/17-02/04

URBROJ: 2117/01-09-18-105

Dubrovnik, 9. studenog 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------