Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 24 - 20. studenog 2017.Objavljeno: 01.12.17.

153. Zaključak o ispravci Zaključka o opozivu članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. stavku 1. točki 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.)  gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o ispravci Zaključka o opozivu članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

 

 

 

1.  U Zaključku o opozivu članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticajnu stanogradnju Grada Dubrovnika, Klasa: 013-03/17-03/34, Urbroj: 2117-01-01-17-1, od 26. listopada 2017., riječ „poticajnu“ mijenja se i glasi: „poticanu“.

 

2. U točci I. iza riječi „Dubrovnika“ briše se točka i dodaje: „Pred Dvorom 1, Dubrovnik, OIB: 22015176629.“.

 

3. Ovaj zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Zakona.

 

4. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/17-03/34

URBROJ: 2117-01-01-17-4

Dubrovnik, 15. studenoga 2017.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------