Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 24 - 20. studenog 2017.Objavljeno: 01.12.17.

152. Uputa o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Grada Dubrovnika

Na temelju članka 47 i 54a. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08. 136/12 i 15/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,.60/01.,129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,150/11.,144/12.,19/13 i 135/15), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09.,6/10.,3/11.,14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15), te članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10 i 19/14)  Gradonačelnik donosi:

 

 

U P U T U

o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika

transfera iz Proračuna Grada Dubrovnika

 

                       

 

I.

 

Ovom Uputom utvrđuje se način postupanja i obveze upravnih tijela Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu (upravna tijela) u provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika  transfera iz proračuna Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: kontrola na licu mjesta).

 

 

II.

 

Pod transferima iz Proračuna u smislu ove upute smatraju se:

 

1.    Tekući transferi-subvencije, tekuće pomoći unutar općeg proračuna i tekuće donacije.

2.    Kapitalni transferi-kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, kapitalne donacije i ostale kapitalne pomoći.

 

 

III.

 

Obveznici primjene ove upute su sva upravna tijela koja odobravaju transfere krajnjim

korisnicima.

 

 

IV.

 

Kontrola na licu mjesta obvezno se provodi na uzorku kod krajnjih korisnika tekućih i kapitalnih transfera iz Proračuna koji su jednaki ili veći od 20.000,00 kuna po pojedinom korisniku i po pojedinoj namjeri, a može se provesti i u slučaju tekućih i kapitalnih transfera manjih od 20.000,00 kuna.

 

Provođenjem kontrola iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se namjensko i zakonito korištenje sredstava od strane krajnjeg korisnika.

 

Nadležni upravni odjel obvezno provjerava na licu mjesta najmanje 5% ukupne vrijednosti  svih transfera proračunske godine i 5% ukupnog broja svih transfera krajnjim korisnicima.

 

 

V.

 

Za transfere isplaćene u tekućoj proračunskoj godini kontrola na licu mjesta provodi se do kraja proračunske godine.

 

Kontrola na licu mjesta može se obavljati tijekom realizacije projekta/aktivnosti ili nakon završetka.

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka za transfere isplaćenom u studenom ili prosincu tekuće godine, kontrole na licu mjesta  mogu se obavljati do 31. siječnja iduće godine.

 

 

VI.

 

Ugovorom o transferu odnosno dodjeli sredstava potrebno je ugovoriti pravo davatelja transfera da da kod krajnjeg korisnika provodi kontrolu utroška dodijeljenih sredstava kao i mogućnost obustave i i povrata doznačenih sredstava uz zateznu kamatu u slučaju nenamjenskog i nezakonitog trošenja sredstava od strane krajnjeg korisnika.                                         

 

VII.

 

Kontrolu na licu mjesta provode službenici (dva službenika/ce) koje odredi pročelnik nadležnog upravnog odjela, a nakon kontrole na licu mjesta, sastavlja se izvješće o obavljenoj kontroli namjenskog i zakonitog korištenja sredstava doznačenih krajnjem korisniku. Izvješće treba sadržavati utvrđene činjenice i rezultate kontrole.(može sadržavati i kopije relevantnih dokumenata ili slike kao potvrdu činjenica iz izvješća).

 

Izvješće potpisuju službenici koji ga sastavljaju kao i odgovorna osoba krajnjeg korisnika proračunskih sredstava. Izvješće se radi najkasnije u roku od tri dana od obavljene kontrole na licu mjesta (uz izvješće se prilaže i kontrolna lista kao prilog).

 

Ukoliko se izvješćem utvrdi nenamjensko i nezakonito korištenje proračunskih sredstava službenici koji su obavili kontrolu obvezni su odmah obavijestiti nadležnog pročelnika i Gradonačelnika o utvrđenim nepravilnostima. U tom slučaju se odmah traži povrat proračunskih sredstava u proračun Grada, sukladno Naputku o otkrivanju , postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br.70/12).

 

 

VIII.

 

Pročelnik  nadležnog upravnog odjela dužan je izvijestiti Upravni odjel za proračun, financije i naplatu o provedenim kontrolama tijekom proračunske godine, do 15. veljače za prethodnu godinu, kako bi Upravni odjel za proračun ,financije i naplatu izradio zbirno izvješće o provedenim kontrolama na licu mjesta tijekom proračunske godine.

 

 

IX.

 

Za postupanja po ovoj uputi odgovorni su pročelnici svih upravnih odjela Grada Dubrovnika.

 

Primjenu i provedbu Upute nadzire Gradonačelnik s pročelnicom Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

 

 

X.

 

Danom stupanja na snagu predmetne upute stavlja se van snage uputa KLASA 400-01/13-01/01 URBROJ 2117/01-01-14-48 od 30. rujna 2014.

 

 

XI.

 

Ova  uputa stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 400-01/17-01/01   

URBROJ: 2117/01-01-17-2

Dubrovnik,  3. studenoga 2017.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------