Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 21 - 12. listopada 2017.Objavljeno: 13.10.17.

129. Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu: ZSN) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15.), na prijedlog privremenih pročelnika gradskih upravnih tijela, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, način upravljanja upravnim tijelom i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela gradske uprave Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

 

 

Članak 2.

 

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 17/17 - u daljnjem tekstu: Odluka) i drugim propisima.

 

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i  namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

 

 

II. UPRAVNA TIJELA I UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

 

Članak 4.

 

Odlukom su utemeljena slijedeća upravna tijela:

1.    Upravni odjel za poslove gradonačelnika

2.    Upravni odjel za kulturu i baštinu

3.    Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

4.    Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

5.    Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

6.    Upravni odjel za promet

7.    Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

8.    Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

9.    Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

10.  Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

11.  Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

12.  Upravni odjel za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

13.  Služba Gradskog vijeća

14.  Služba za unutarnju reviziju

 

 

Članak 5.

 

Odsjeci i Pododsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u sljedećim upravnim tijelima:

     u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika ustrojavaju se:

1.    Odsjek za protokol i informiranje

2.    Odsjek za provođenje postupaka nabave

3.    Odsjek za opće poslove

4.    Odsjek za informatiku

U Odsjeku za opće poslove ustrojava se:

        Pododsjek za pisarnicu i arhivu

        Pododsjek za kadrovske i druge službene evidencije

     u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu ustrojavaju se:

1.    Odsjek za  računovodstvo i proračun

2.    Odsjek za gradske poreze i naplatu

     U Upravnom odjelu za promet ustrojava se:

-    Odsjek za prometno redarstvo

    U Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom ustrojavaju se:

      -     Odsjek za imovinsko-pravne poslove

      -     Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima

     u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu ustrojavaju se:

1.    Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi

2.    Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

3.    Odsjek za komunalno redarstvo

4.    Odsjek za mjesnu samoupravu

 

 

Članak 6.

 

Upravna tijela i unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika ustrojavaju se za obavljanje poslova određenih u Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika. 

 

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

Članak 7.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik.

 

Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj odsjeka, odnosno voditelj pododsjeka.

 

Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.

 

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara gradonačelniku.

 

Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odsjeka odgovara pročelniku upravnog tijela, a voditelj pododsjeka voditelju odsjeka i pročelniku upravnog tijela.

 

Imenovanje privremenog pročelnika upravnog tijela u razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na  način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, obavlja se u skladu sa Zakonom i Odlukom.

 

 

Članak 8.

 

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata Grada Dubrovnika te pravila struke.

 

U obavljanju svojih poslova te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, službenici su se dužni pridržavati sljedećih temeljnih načela:

      zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa,

      poštivanja integriteta i dostojanstva osobe,

      primjerenog komuniciranja,

      posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s invaliditetom),

      pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova,

      poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada,

      dužne pažnje prema povjerenoj gradskoj imovini,

      primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora,

      uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju,

      otvorenost prema novostima u kojima se unapređuju metode rada,

      profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti od situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa,

      službene povjerljivosti i zaštite privatnosti u skladu s propisima,

      poticanja izvrsnosti u radu, kolegijalnosti i pomoći u radu uključujući i međusobnu suradnju, te drugih načela sukladno posebnim propisima (zabrana diskriminacije, spolnog uznemiravanja i dr.).

 

Službenik ima pravo i obvezu u radu koristiti nova saznanja, usvajati i primjenjivati stručna dostignuća u svojoj struci te se trajno stručno usavršavati.

 

Službenici i namještenici dužni su bez posebnog naloga obavljati poslove, odnosno zadatke radnog mjesta na koje su raspoređeni te su dužni izvršavati naloge pročelnika upravnog tijela i nadređenog službenika koji se odnose na službu odnosno na poslove iz nadležnosti upravnog tijela.

 

Iznimno, u slučajevima povećanog opsega posla ili pojave privremenih poslova pročelnik može naložiti službeniku i namješteniku obavljanje dodatnih poslova koji bi prelazili 10% vremena potrebnog za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta.

 

Nalozi pročelnika u slučaju iz stavka 5. ovog članka trebaju biti u pisanom obliku i obrazloženi. Iznimno, ukoliko se radi o neodgodivim poslovima pročelnik može nalog dati i usmeno te istog u roku od tri dana potvrditi pisanim nalogom.

 

 

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 9.

 

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom, te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane ZSN-om, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10. I 125/14 – u daljnjem tekstu: Uredba) i ovim Pravilnikom.

 

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom. 

 

 

Članak 10.

 

Postupak prijma i rasporeda na radno mjesto provodi se u skladu sa ZSN-om, Uredbom i ovim Pravilnikom.

 

Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu javnog natječaja i oglasa za prijam u službu te kod rasporeda pruža Upravni odjel za poslove gradonačelnika.

 

 

Prijam u službu

 

Članak 11.

 

Postupak prijama u službu provodi se u skladu sa zakonom i, kod prijma na neodređeno vrijeme i prijma vježbenika, sukladno Planu prijama u službu.

 

 

Članak 12.

 

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme raspisuje pročelnik sukladno Planu prijma u službu.

 

Javni natječaj za imenovanje pročelnika raspisuje gradonačelnik sukladno Planu prijma u službu.

 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme raspisuje pročelnik.

 

Tekst javnog natječaja odnosno oglasa sastavni je dio Zaključka o imenovanju povjerenstva za provedbu  javnog natječaja odnosno oglasa.

 

Zahtjev za pokretanje postupka provedbe javnog natječaja odnosno oglasa, pročelnik dostavlja Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika koji obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe upravnih tijela.

 

Uz zahtjev iz stavka 4. ovog članka pročelnik dostavlja i podatke o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za tu provjeru, a radi objave na web stranicama Grada.

 

Pročelnik može predložiti Povjerenstvu i provjeru praktičnog rada na određenim poslovima.

 

 

Članak 13.

 

Javni natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranicama i oglasnoj ploči Grada, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranicama i oglasnoj ploči Grada, dok pročelnik odnosno gradonačelnik može odlučiti da se objave i u dnevnom ili tjednom tisku.

 

 

Članak 14.

 

Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja odnosno oglasa.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a na zdravstveni pregled upućuje ga Grad koji snosi i troškove istog.

 

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima dokazuje se potvrdom nadležne Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje uz priložene potvrde poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat stekao radno iskustvu na odgovarajućim poslovima.

 

 

Članak 15.

 

Testiranje kandidata sastoji se od općeg i posebnog dijela.

 

Opći dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, službeničkih odnosa u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općeg upravnog postupka i/ili uredskog poslovanja.

 

Posebni dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug upravnog tijela i poslova radnog mjesta na koje se prima u službu.

 

 

Članak 16.

 

Kod popunjavanja radnog mjesta za koje je propisan uvjet poznavanja stranog jezika i/ili poznavanje rada na računalu/napredno znanje rada na računalu, uz dostavu dokaza kandidati mogu biti testirani na tu okolnost temeljem odluke pročelnika.

 

 

Članak 17.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja odnosno oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u upravnom tijelu odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

 

 

Članak 18.

 

Prilikom stupanja u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s radnim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

 

Probni rad 

 

Članak 19.

 

Za vrijeme probnog rada službenika i namještenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova i zadaća glede načina rada i usvojenog znanja.

 

Probni rad službenika i namještenika prati neposredno nadređeni službenik i na njegov prijedlog ocjenu o radu službenika i namještenika donosi pročelnik, odnosno Gradonačelnik kada je u pitanju probni rad pročelnika.

 

 

Članak 20.

 

Ako pročelnik odnosno gradonačelnik ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadaća donijet će rješenje o prestanku rada, najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

 

 

Članak 21.

 

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko dana koliko je bio opravdano odsutan.

 

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA (popisi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za   raspored na radna mjesta te broj izvršitelja)

 

Članak 22.

 

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta, stručne i druge uvjete za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja na  pojedinome radnom mjestu.

 

Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

 

 

Članak 23.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela, voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice, odnosno drugi nadređeni službenik raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz sistematizacije radnih mjesta svih upravnih tijela iz članka 4. ovog Pravilnika:

 

 

Prikaz sistematizacije radnih mjesta svih upravnih tijela.pdf

 

 

 

 

VI. OVLAŠTENJA, VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

 

 

Članak 24.

 

Pročelnik može ovlastiti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice ili nekog od službenika upravnog tijela za potpisivanje neupravnih akata/dopisa iz djelokruga rada upravnog tijela.

 

 

Članak 25.

 

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, osim ako je za rješavanje pojedine stvari zakonom ili drugim propisom određena nadležnost pročelnika odnosno gradonačelnika.

 

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

 

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

 

 

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

 

Članak 26.

 

Raspored radnog vremena i termina rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik Pravilnikom, nakon savjetovanja s pročelnicima upravnih tijela i sindikalnim povjerenikom.

 

Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici  Grada.

 

 

Članak 27.

 

Na zgradama u kojima djeluje gradska uprava ističu se nazivi gradskih upravnih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

 

U predvorju sjedišta gradske uprave ističe se raspored prostorija u zgradi.

 

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.

 

 

 VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

 

Članak 28.

 

Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih zakonom, lake povreda službenih dužnosti je kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Dubrovnika, osim kada su time ispunjena obilježja neke od drugih povreda službene dužnosti propisanih zakonom,

 

 

VIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima, s opisom poslova radnog mjesta prema dosadašnjem Pravilniku te zadržavaju plaću i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, dok im se u zakonom propisanom roku ne donesu nova rješenja o rasporedu sukladno ovom Pravilniku i sistematizaciji radnih mjesta.

 

 

Članak 30.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika KLASA:023-05/16-01/01, URBROJ.2117/01-01-16-16 od 08. travnja 2016. godine, Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Grada Dubrovnika KLASA:023-05/16-01/01, URBROJ.2117/01-01-16-25 od 18. studenog 2016. godine te Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Grada Dubrovnika KLASA:023-05/16-01/01, URBROJ:2117/01-01-17-32 od 26. srpnja 2017.

 

 

Članak 31.

 

Postupci javnih natječaja i oglasa započeti po odredbama Pravilnika koji prestaje važiti stupanjem na snagu ovog Pravilnika, dovršit će se te će se donijeti rješenja o prijmu i rješenja o rasporedu prema odgovarajućim odredbama ovog Pravilnika.

 

Iznimno, ukoliko se radi o bitnim izmjenama opisa poslova ili uvjeta za raspored na radno mjesto ili su radna mjesta ukinuta, raspisani javni natječaj odnosno oglas će se poništiti.

 

 

Članak 32.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 023-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-01-17-21

Dubrovnik, 9. listopada 2017.                                                                                 

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------