Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 20 - 4. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

128. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2017. godine

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 28. rujna 2017., donijelo je:

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

     

                                                                                                                                                                                         

 

I. OPĆI DIO

 

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2017. godine (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je  kako slijedi:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2017.g - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO

 

Članak 2.

 

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna  Grada Dubrovnika za 2017.godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2017.g - POSEBNI DIO.pdf

 

Članak 3.

 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja.

 

 

Članak 4.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2017. godine objavit će se na službenim stranicama Grada.Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“

 

KLASA: 400-06/16-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-61

Dubrovnik, 28. rujna 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

--------------------------------------