Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 29. siječnja 2018.Objavljeno: 01.02.18.

27. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.) u skladu s člankom 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.) i i članka 33. Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik, Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik

 

 

Članak 1.

 

1.    Dr. Velibor Puzović, OIB: 18753905433, imenuje se članom Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik,

2.    Dr. Antonia Sokal, OIB: 17477528244, imenuje se članicom Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik,

3.    Dr. Ivan Šućur, OIB: 28462046148, imenuje se članom Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/18-03/02

URBROJ: 2117/01-01-18-01

Dubrovnik, 29. siječnja 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

-------------------------------