Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 7. rujna 2017.Objavljeno: 07.09.17.

107. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/047, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32.  Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  U

o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika

 

 

I.     OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: upravna tijela Grada), nazivi upravnih tijela i ostala pitanja od značaja za rad upravnih tijela, u skladu sa zakonom.

 

Članak 2.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Članak 3.

 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad) kao i poslovi državne uprave prenijeti na Grad, sukladno zakonu, obavljaju se u upravnim odjelima i službama.

 

 

Članak 4.

 

Upravni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada i upravni poslovi državne uprave, utvrđeni zakonom i preneseni na Grad, obavljaju se u upravnim odjelima Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: upravni odjel).

 

Stručni, administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi za potrebe Gradske uprave i građana Grada obavljaju se u službama Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: služba).

 

 

II.       USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA I NAČIN UPRAVLJANJA

 

Članak 5.

 

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje poslova u jednom ili više upravnih i / ili stručnih područja, a uvažavajući organizacijsku povezanost u cilju učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te efikasnog rukovođenja radom upravnih tijela.

 

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga i nadzire njihov rad.

 

 

Članak 7.

 

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

 

Gradonačelnik može razriješiti pročelnika u skladu sa zakonom.

 

Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 

Članak 8.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, gradonačelnik može iz reda službenika gradske uprave, koji ispunjavanju uvjete, za raspored na upražnjeno radno mjesto imenovati privremenog pročelnika.

 

Gradonačelnik može i prije imenovanja pročelnika opozvati imenovanje privremenog pročelnika.

 

Privremeni pročelnik ima sve ovlasti pročelnika.

 

 

Članak 9.

 

U okviru upravnih tijela Grada mogu se ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice.

 

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada, nazivi i opisi radnih mjesta, s opisima razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave kojeg donosi gradonačelnik Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) na prijedlog pročelnika upravnih tijela, u skladu sa zakonom.

 

 

III.    UPRAVNA TIJELA I NJIHOV DJELOKRUG

 

Članak 10.

 

Grad ima slijedeća upravna tijela:

1.      Upravni odjel za poslove gradonačelnika

2.      Upravni odjel za kulturu i baštinu

3.      Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

4.      Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

5.      Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

6.      Upravni odjel za promet

7.      Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

8.      Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

9.      Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

10.  Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

11.  Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

12.  Upravni odjel za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

13.  Služba Gradskog vijeća

14.  Služba za unutarnju reviziju.

 

 

Članak 11.

 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja sljedeće poslove:

     stručni i organizacijski poslovi za potrebe gradonačelnika i njegovih zamjenika, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima;

     stručni i administrativni poslovi za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i radnih tijela gradonačelnika;

     poslovi izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela;

     koordiniranje izrade i normativna obrada akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku te vođenje evidencije akata gradonačelnika;

     izvještavanje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave, medijsko praćenje rada gradske uprave, informiranje javnosti o radu gradske uprave putem internetskog portala i društvenih mreža, priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program gradske uprave, koordiniranje odnosa s javnošću gradonačelnika i upravnih odjela, analiza medijskih objava;

     obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada;

     organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada;

     suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja;

     poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;

     usklađivanje i unapređivanje komunikacije gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s pročelnicima upravnih tijela u  cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća;

     zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima;

     vođenje evidencije sudskih postupaka;

     izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike i namještenike Grada i vođenje brige o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima;

     vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika  i namještenika, u skladu sa zakonom;

     poslovi zaštite osobnih podataka;

     poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslovi opskrbljivanja skloništa, poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva;

     poslovi zaštite na radu te zaštita osoba i imovine;

     poslovi ekonomata; opskrba upravnih tijela uredskim materijalom, namještajem, stručnom literaturom, drugim potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama;

     rukovanje telefonskom centralom te skrb o vratarskoj i čuvarskoj službi;

     održavanje i vođenje brige o poslovnim prostorima, instalacijama, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave;

     održavanje čistoće u uredskim prostorima Grada;

     razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi;

     primanje pritužbi i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju;

     poslovi po propisima o pravu na pristup informacijama;

     poslovi uredskog poslovanja, otpreme pošte, poslovi arhive te kurirski poslovi;

     održavanje i vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada;

     izrada i održavanje informatičkih sustava i skrb o integraciji novih informatičkih sustava u jedinstveni sustav Grada;

     projektiranje, izrada i održavanje informatičkih aplikacija za potrebe Gradske uprave;

     skrb o sigurnosti cjelokupnog sustava, posebice podataka, ustroja, sigurnosnog spremanja i pohrane;

     vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima službenika;

     savjetodavni poslovi iz područja prava, medija i kulture;

     poslovi kontrole i nadziranja rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima;

     izrada osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava;

     ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja;

     prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;

     organiziranje i provođenje postupaka jednostavne i javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela;

     organiziranje i provođenje postupaka središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela

     pripremanje očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima;

     vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 12.

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja sljedeće poslove:

     upravni i stručni poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u djelokrugu kulture;

     praćenje rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač;

     priprema i predlaganje programa javnih potreba u kulturi;

     predlaganje raspodjele sredstava proračuna Grada za programe javnih potreba u kulturi i praćenje namjenskog korištenja tih sredstava te evaluacija programa;

     pružanje stručne pomoći u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi;

     osiguravanje stručne i tehničke potpore radu Kulturnog vijeća i drugih stručnih tijela;

     sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi kulturnih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik

     praćenje, analiza, savjetovanje i poticanje djelovanja udruga u kulturi, umjetničkih organizacija, samostalnih umjetnika i drugih sudionika kulturnog života grada;

     praćenje i usklađivanje aktivnosti u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Grada te suradnja s Ministarstvom kulture RH i drugim ustanovama i institucijama iz oblasti zaštite kulturne baštine;

     osmišljavanje i provedba programa i projekata za što kvalitetnije promicanje gradske kulturne baštine;

     poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u  glazbeno-scenskoj, likovnoj, muzejsko - galerijskoj, knjižnično-izdavačkoj, filmskoj i kinematografskoj djelatnosti, novim medijskim kulturama, kao i u programima zaštite i očuvanja kulturnih dobara;

     sudjelovanje u izradi strategija, akcijskih planova, pravilnika i ostalih stručnih dokumenata kulturne politike grada, višeg i manjeg reda važnosti;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 13.

 

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu obavlja sljedeće poslove:

     izrada prijedloga gradskog proračuna, prijedloga rebalansa proračuna, odluka o izvršavanju gradskog proračuna;

     pripremanje godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna;

     predaja zakonom propisanih financijskih izvještaja;

     praćenje ostvarenja proračuna i izrada analiza i izvješća za potrebe Gradskog vijeća i gradonačelnika, a po potrebi, po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika, i za druge;

     kontrola izvršenja proračuna po svim upravnim tijelima;

     vođenje cjelokupnog knjigovodstva gradskog proračuna;

     izrada izjava po Zakonu o fiskalnoj odgovornosti

     izrada nacrta i prijedloga akata kojima se uređuju gradski porezi, prirezi i druge financijske obveze;

     razrez gradskih poreza, prireza i ostalih financijskih naknada koje su u nadležnosti ovog upravnog odjela  temeljem zakona i drugih propisa;

     poslovi naplate i prisilne naplate potraživanja iz  svoje nadležnosti, praćenje naplate i poduzimanje zakonskih radnji u cilju naplate i ostalih prihoda gradskog proračuna;

     suradnja u planiranju i predlaganju izvršenja svih kreditnih obveza Grada;

     vođenje platnih poslova na temelju uredno likvidiranih gradskih obveza;

     praćenje financijskog stanja i predlaganje mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna;

     praćenje i izvršavanje svih zakonskih propisa iz područja proračuna, financija, računovodstva;

     redovito, a najmanje tromjesečno, dostava analize naplate gradskih prihoda Gradskom vijeću;

     suradnja, radno, stručno i savjetodavno, sa svim upravnim odjelima i službama Grada;

     zaprimanje, evidentiranje i pohrana u sef sredstava osiguranja plaćanja;

     izrada odgovarajućih dokumenata iz svog djelokruga;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 14.

 

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more obavlja sljedeće poslove:

     analiza gospodarskih kretanja u Gradu;

     predlaganje poboljšanja uvjeta za poslovanje i daljnji gospodarski razvitak na temelju utvrđenog stanja;

     organiziranje i praćenje izrade razvojne gospodarske strategije Grada;

     promicanje gradskih gospodarskih potencijala u Hrvatskoj i inozemstvu;

     praćenje okolnosti, utvrđivanje i zastupanje interesa Grada u gospodarskim odnosima;

     koordiniranje i poticanje razvitka tradicionalnih obrta, maloga i srednjeg poduzetništva na području Grada;

     redovito praćenje stanja gospodarskih aktivnosti u svezi s uvjetima poslovanja, poslovnim rezultatima tijekom povrata oduzete imovine, stupnjem nezaposlenosti i socijalnog stanja radno sposobnog stanovništva na području Grada;

     sudjelovanje u izradi prostornih planova te u odlučivanju o korištenju nekretnina u gospodarske namjene;

     sudjelovanje u izradi prijedloga visine gradskih naknada, poreza, prireza i rente s posebnim naglaskom i pozornošću na poslovne rezultate gospodarskih subjekata;

     sudjelovanje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija;

     poticanje i promocija turističkih aktivnosti;

     predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada, ugostiteljsko-hotelijerskim i drugim organizacijama;

     praćenje i analiza stanja u području turizma te davanje smjernica za unapređenje različitih oblika održivog turizma u Gradu;

     koordiniranje aktivnosti svih dionika iz područja turizma te pronalaženje izvora i novih načina financiranja i kreditiranja turističke ponude;

     izrada općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada;

     predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika te pružanje pomoći proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;

     provođenje postupka dodjele koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru te vođenje evidencije izdanih koncesijskih odobrenja;

     održavanje i upravljanje javnim plažama i kupalištima te čišćenje morske obale i priobalnog mora;

     provođenje postupaka dodjele koncesija za brodske linije te vođenje evidencije o istima;

     subvencioniranje građana Grada u zračnom prijevozu, obalnom linijskom prijevozu te autoceste radi bolje prometne povezanosti sa ostalim dijelovima RH;

     u ostvarivanju poslova iz svog djelokruga, suradnja s: Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim fondom za privatizaciju, turističkim zajednicama, bankama, trgovačkim društvima, obrtnicima i ostalim udrugama i institucijama iz područja poduzetništva, turizma i financija s područja Grada i Dubrovačko-neretvanske županije;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 15.

 

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo obavlja sljedeće poslove:

     priprema i praćenje izvršenja programa javnih potreba iz područja nadležnosti upravnog odjela (predškolski odgoj i obrazovanje, školstvo, šport, tehnička kultura) te mjera socijalnog programa;

     skrb o djeci predškolske dobi prateći, analizirajući i usklađujući djelovanje dječjih vrtića i jaslica na gradskom području u suradnji s osnovanim javnim ustanovama predškolskog odgoja te privatnim dječjim vrtićima;

     priprema i predlaganje mjera za unaprjeđenje i razvoj predškolskog odgoja;

     u oblasti školstva, praćenje stanja školskih prostora, predlaganje rješenja za njihovo unaprjeđenje kroz investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja putem nadležnih upravnih odjela;

     pomoć školama u unaprjeđenju projekata iznad državnog pedagoškog standarda te u osmišljavanju i provedbi izvannastavnih aktivnosti i organiziranju gradskih učeničkih natjecanja;

     izrada prijedloga akata za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja;

     izrada akata te provođenje postupaka i praćenje podataka vezanih uz stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata;

     priprema prijedloga za utvrđivanje projekata odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda (projekti za darovite učenike, projekt produženog boravka, projekt jednosmjenske nastave u osnovnim školama, školski šport i dr.);

     priprema i provođenje  projekta za uključivanje u nastavni proces djece s poteškoćama u razvoju (pomoćnik u nastavi);

     priprema  i provođenje projekata za djecu predškolskog uzrasta s poteškoćama u razvoju (pomoćnik u vrtiću) te programa za dodatnu edukaciju odgojitelja i stručnih suradnika;

     sudjelovanje i pomoć u organizaciji natjecanja, smotri i susreta na gradskoj razini te u međunarodnoj i međugradskoj suradnji škola;

     skrb o mladima, osmišljavajući kontinuirane cjelogodišnje programe u okviru strateških programa Grada;

     skrb o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata prateći stvarno stanje i potrebe te pružajući materijalnu i savjetodavnu potporu, poglavito obiteljima poginulih branitelja, hrvatskim ratnim invalidima, civilnim žrtvama rata i članovima njihovih obitelji;

     pružanje socijalne skrbi socijalno ugroženoj populaciji Grada, osmišljavajući i provodeći mjere socijalnog programa Grada sukladno aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika;

     praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera za zaštitu i unaprjeđenje socijalne skrbi na razini Grada, utvrđivanjem   prijedloga     Socijalnog programa Grada te predlaganjem i provođenjem različitih mjera i oblika pomoći socijalno ugroženim građanima;

     obavljanje poslova vezanih za različite oblike zaštite, posebno onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama (ovisnicima, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, djeci, mladima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, stradalnicima rata);

     rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima;

     utvrđivanje mjera i oblika potpore javno zdravstvenom sektoru s naglaskom na zdravstvenom prosvjećivanju;

     pomoć djelovanju udruga i neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne skrbi, zdravstva, skrbi o djeci i mladima, a poglavito udrugama osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;

     poslovi poradi poticanja i razvoja civilnog društva;

     sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi športskih programa značajnih za Grad;

     skrb za šport prateći stanje u području športa i tehničke kulture te ukazivanje nadležnim upravnim tijelima na poduzimanje potrebnih aktivnosti oko održavanja i izgradnje športskih igrališta te drugih športskih objekata;

     izrada akata u pravnim područjima iz nadležnosti odjela;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz nadležnosti odjela;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 16.

 

Upravni odjel za promet obavlja sljedeće poslove:

     priprema i predlaganje mjera za unapređenje stanja u prometu;

     vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama;

     obavljanje potrebnih radnji sukladno zakonu radi upisa nerazvrstanih cesta u vlasništvo Grada;

     održavanje nerazvrstanih cesta, te javnih prometnih površina i dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja na području Grada;

     održavanje objekata prometa u mirovanju;

     održavanje oborinske odvodnje;

     održavanje autobusnih postaja;

     izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga prometa;

     izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga oborinske odvodnje;

     tehnički pregledi iz djelokruga za koji se izdaju uvjeti i potvrde;

     provedba postupka izdavanja rješenja i dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza;

     poslovi prometnog redarstva: nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno zakonu (ovo su navedeni poslovi prometnog redarstva po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama);

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 17.

 

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja sljedeće poslove:

     priprema i provedba projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;

     priprema i provedba projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

     priprema i provedba projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;

     priprema i provedba projekata stanogradnje na području Grada;

     priprema i provedba svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada,  temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;

     ugovaranje i rješavanje odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;

     sudjelovanje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 18.

 

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom obavlja sljedeće poslove:

     ustroj i vođenje registra svih nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Grada te s pravom korištenja Grada;

     ustroj i vođenje registra svih pokretnina i prava u vlasništvu Grada i drugih stvarnih prava, osim pokretnina za potrebe rada gradske uprave;

     svi imovinskopravni poslovi glede nekretnina u vlasništvu Grada kada god je to potrebno, a posebno radi stjecanja nekretnina u vlasništvo Grada, radi pripreme zemljišta za gradnju i drugo ulaganje;

     gospodarenje i upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada;

     gospodarenje i upravljanje poslovnim prostorima, skloništima i ostalim prostorom u vlasništvu Grada;

     gospodarenje i upravljanje zemljištem, koje nije javna površina, u vlasništvu Grada;

     sudjelovanje u gospodarenju i upravljanju javnim površinama u vlasništvu Grada;

     svi poslovi u svezi s obnovom i održavanjem nekretnina u vlasništvu Grada, ako isto nije u nadležnosti drugog upravnog odjela;

     u ime Grada usklađivanje poslova i upravljanje obnovom ratom oštećenih i uništenih objekata na gradskom području;

     priprema nacrta akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, najam gradskih stanova, zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina te provođenje postupaka za dodjelu stambenog, poslovnog i ostalog prostora, zemljišta i javnih površina na korištenje u skladu sa zakonom i Statutom te drugim aktima Grada;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 19.

 

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavlja sljedeće poslove:

     vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencija koje vodi upravni odjel);

     izdavanje lokacijskih dozvola;

     izdavanje građevinskih dozvola;

     donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice;

     potvrđivanje parcelacijskih elaborata;

     izdavanje rješenja o uvjetima građenja;

     izdavanje potvrda glavnog projekta;

     obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i odobrenja uporabe objekata;

     izdavanje dozvola za uklanjanje građevina;

     izdavanje rješenja o izvedenom stanju;

     potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje);

     rješavanje prijedloga za obnovu postupka;

     vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja i gradnje;

     vođenje evidencije o izdanim aktima;

     donošenje rješenja o promjeni imena investitora;

     produženje valjanosti izdanih akata;

     vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu;

     izdavanje drugih akata povezanih s gradnjom i provedbom dokumenata prostornog uređenja;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 20.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

     sudjelovanje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša;

     praćenje stanja u prostoru, priprema i izrada potrebnih izvješća;

     priprema i izrada godišnjeg izvješća o stanju u prostoru;

     pokretanje postupka, usklađivanje izrade i provođenje postupka u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu;

     pokretanje postupka, usklađivanje izrade i provođenje postupka u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu

     uvođenje i održavanje informatičke baze podataka (GIS) Grada;

     osiguravanje uvjeta za izradbu i provedbu programa zaštite okoliša;

     praćenje stanja u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza;

     sudjelovanje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada;

     čuvanje dokumentacije o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada;

     sudjelovanje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 21.

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu obavlja sljedeće poslove:

     ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju: održavanje čistoće, održavanje javnih površina (zelenih površina, dječjih igrališta, trgova, parkova, pješačkih staza i pješačkih zona, javnih fontana i javnih zahoda, održavanje javne rasvjete, javnih satova i groblja;

     ugovaranje i nadzor nad obavljanjem poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada;

     koordiniranje poslova opskrbe stanovništva i gospodarstva pitkom vodom te koordiniranje poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda;

     suradnja u održavanju čistoće, prikupljanju, uklanjanju i zbrinjavanju komunalnog i ostalog krutog i tekućeg otpada;

     suradnja u neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju strvina i otpada životinjskog i biljnog podrijetla;

     reguliranje rada tržnica;

     briga o održavanju groblja i prijevozu pokojnika;

     održavanje javne rasvjete;

     briga o prigodnom blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju Grada;

     briga o opskrbi trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada posebnim vozilima;

     održavanje spomenika i spomen-obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat;

     kontrola sustava vatrogastva;

     suradnja u održavanju javne hidrantske mreže i vatrogasnih putova;

     briga o označavanju naselja, ulica, obala, trgova i zgrada;

     hranjenje gradskih golubova i labudova;

     izrada općih i drugih akata o komunalnom redu;

     poslovi komunalnog redarstva i ostali poslovi nadzora;

     priprema i provođenje planova malih komunalnih akcija;

     priprema nacrta temeljnih akata gradskih kotareva i mjesnih odbora i praćenje njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Grada;

     pružanje stručne pomoći i vođenje zapisnika sa sjednica vijeća i zborova građana te dostavljanju donesenih akata;

     priprema godišnjih programa gradskih kotareva i mjesnih odbora, u suradnji s upravnim tijelima Grada;

     obavljanje stručnih i administrativnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora;

     davanje koncesija i sklapanje pisanih ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno zakonu;

     utvrđivanje, naplata i ovrha komunalnog doprinosa, komunalne naknade,  spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i vođenje evidencije o donesenim rješenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima;

     donošenje prvostupanjskih rješenja u predmetima iz nadležnosti upravnog odjela;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     obavljanje i drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 22.

 

Upravni odjel za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

     poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;

     koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;

     organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu;

     priprema prijedloga sporazuma o suradnji;

     provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;

     poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;

     pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 23.

 

Služba Gradskog vijeća obavlja sljedeće poslove:

     stručni i administrativno-tehnički poslovi organiziranja i pripremanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela;

     pripremanje programa rada Gradskog vijeća i osiguranje i praćenje njegova izvršenja;

     sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće;

     pripremanje i prikupljanje materijala, u dogovoru s predsjednikom Gradskog vijeća;

     stručni, organizacijski i administrativni poslovi za potrebe predsjednika, članova Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela te klubova vijećnika;

     praćenje rada sjednica Gradskog vijeća i njegovih tijela, izrađuje zapisnike i akte sa sjednica i prati izvršenja akata;

     priprema općih i posebnih akata za objavljivanje u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te uređuje isti;

     davanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u svezi s radom Gradskog vijeća;

     kontrola usklađenosti Statuta i svih drugih općih akata sa zakonom;

     skrb oko ostvarenja obveza iz područja opće uprave za koje je zakonom ovlašteno Gradsko vijeće;

     vođenje evidencije akata Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela;

     obavljanje poslova za tijela koja su osnovana za razvoj ljudskih prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, razvoj civilnog društva, organiziranje i unapređenje suradnje s nevladinim i civilnim udrugama kao i drugim subjektima te poticanje njihovog razvoja;

     organiziranje svečanih sjednica Gradskog vijeća;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 24.

 

Služba za unutarnju reviziju obavlja sljedeće poslove:

     poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja.

     provedba unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada i institucija iz nadležnosti, a koje uključuju proračunske korisnike te trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

     savjetovanje gradonačelnika sa svrhom utvrđivanja slijedi li se prihvatljiva politika i procedure, ispunjavaju li se zakonodavni zahtjevi i uspostavljeni standardi, koriste li se resursi učinkovito i ekonomično, ostvaruju li se planirane misije na djelotvoran način, tj. ispunjavaju li se ciljevi Grada;

     izrada strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, planova pojedinačne unutarnje revizije;

     upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja;

     izrada izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji, te ostalih izvješća sukladno regulatornom okviru;

     suradnja s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija kao Središnjom harmonizacijskom jedinicom i Državnim uredom za reviziju

     obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.

 

IV.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 25.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukida se Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte.

 

 

Članak 26.

 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove zaštite od požara i civilne zaštite, koje je, do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljao Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, kao i poslove kontrole i nadzora rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima koje je do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljao Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more i nastavlja rad s djelokrugom određenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za poslove gradonačelnika.

 

 

Članak 27.

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu danom stupanja na snagu ove Odluke nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za kulturu i baštinu.

 

 

Članak 28.

 

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu danom stupanja na snagu ove Odluke nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

 

 

Članak 29.

 

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more preuzima poslove izdavanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru koje je, do stupanja na snagu ove Odluke, obavljao Upravni odjel za poslove gradonačelnika i preuzima poslove održavanja plaža i čišćenja mora koji su se, do stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu te nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod nazivom Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more.

 

 

Članak 30.

 

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo danom stupanja na snagu ove Odluke nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

 

Članak 31.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za promet s djelokrugom poslova utvrđenim ovom Odlukom preuzima poslove koji su se, do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu što se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih prometnih površina, održavanje autobusnih postaja, oborinske odvodnje te poslove prometnog redarstva.

 

Upravni odjel za promet preuzima i poslove koji su se, do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more, što se odnose na provedbu postupka izdavanja rješenja i dozvola za autotaksi prijevoz.

 

 

Članak 32.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, novoustrojeni Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima s djelokrugom poslova utvrđenim ovom Odlukom preuzima poslove koji su se, do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Upravnom odjelu za promet, stanogradnju i razvojne projekte što se odnose na gradnju prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, na gradnju objekata infrastrukture, na pripremu i provođenje projekata stanogradnje i provedbu drugih razvojnih projekata te na pripremu, izradu i provedbu prometnih rješenja.

 

 

Članak 33.

 

Upravni odjel za gospodarenje nekretninama, danom stupanja na snagu ove Odluke, nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod nazivom Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom.

 

 

Članak 34.

 

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, danom stupanja na snagu ove Odluke, nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje.

 

 

Članak 35.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, danom stupanja na snagu ove Odluke, nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

 

 

Članak 36.

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, danom stupanja na snagu ove Odluke, nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

 

Članak 37.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, novoustrojeni Upravni odjel za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju s djelokrugom poslova utvrđenim ovom Odlukom preuzima poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika što se odnose na međunarodnu i međugradsku suradnju.

 

 

Članak 38.

 

Služba Gradskog vijeća, danom stupanja na snagu ove Odluke, nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Služba Gradskog vijeća.

 

 

Članak 39.

 

Služba za unutarnju reviziju, danom stupanja na snagu ove Odluke, nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Služba za unutarnju reviziju.

 

 

Članak 40.

 

Upravna tijela Grada iz članka 26, 29, 31, 32. i 37. ove Odluke, preuzimanjem poslova preuzimaju i službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na radu na preuzetim poslovima, te prava, obveze i dokumentaciju u svezi s preuzetim poslovima.

 

 

Članak 41.

 

Ako je gradskim aktima određena drugačija nadležnost upravnih tijela Grada za obavljanje određenih poslova od djelokruga utvrđenog ovom Odlukom, iste je potrebno uskladiti s ovom Odlukom, a do tada je  nadležno upravno tijelo s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom.

 

 

Članak 42.

 

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada treba se donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda na radna mjesta prema novom pravilniku, preuzeti službenici i namještenici iz članka 40. ove Odluke obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela koji ih je preuzeo, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

 

Članak 43.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj  6/09, 2/11 i 13/13).

 

Službeni  akti doneseni na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka te opći akti kojima je gradonačelnik ili Gradsko vijeće uredilo prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u  suprotnosti s ovom Odlukom.

 

 

Članak 44.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 011-01/17-01/03

URBROJ: 2117/01-09-17-3

Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                    

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------