Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 29. siječnja 2018.Objavljeno: 01.02.18.

24. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 24. siječnja 2018., donijelo je

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

 

1. UVOD

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije iz područja odgoja i obrazovanja, koji sukladno pozitivnim zakonskim propisima spadaju u nadležnost Grada Dubrovnika ili su od posebnog interesa za Grad Dubrovnik. Programom su obuhvaćeni projekti na tri razine obrazovanja: osnovnom, srednjem i visokom, za koje Grad Dubrovnik, sukladno nadležnostima i proračunskim mogućnostima, osigurava financijska sredstva u svom proračunu.

 

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2017. godinu obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije na području osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za koje je Grad Dubrovnik osigurao sredstva u svom proračunu.

 

2.1. OSNOVNO ŠKOLSTVO

 

Na području osnovnog školstva Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu predvidio je  sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, kojima se osigurava minimalni financijski standard te sredstva širih javnih potreba, kojima se obogaćuje sustav osnovnog odgoja i obrazovanja na području Grada Dubrovnika. 

 

Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 14/17) i iznosila su: 5.741.156,00 kunu za materijalne i financijske rashode i tekuće i investicijsko održavanje te 1.158.000,00 kuna za kapitalne projekte. Sva decentralizirana sredstva utrošila su se sukladno planu Proračuna za 2017. godinu.

 

Projekti širih javnih potreba, koji su financirani iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika,  realizirani su planiranom dinamikom.

 

Uslugu Produženog boravka u pet osnovnih škola Grada Dubrovnika koristilo je 431 dijete 1. i 2. razreda osnovne škole: OŠ Marina Getaldića 38 učenika u dva razredna odjela, OŠ Marina Držića 80 učenika u četiri razredna odjela, OŠ Lapad 149 učenika u sedam razrednih odjela, OŠ Ivana Gundulića 125 učenika u pet razrednih odjela i OŠ Mokošica 39 učenika u dva razredna odjela.

 

Projekt Asistent u nastavi provodio se u pedagoškoj godini 2016./2017. u svih šest osnovnih škola. Na poslovima asistenta u nastavi bilo je zaposleno 33 pomoćnika za 35 djece s teškoćama u razvoju:  u OŠ Marina Getaldića 5, OŠ Marina Držića 5, OŠ Lapad 8, OŠ Ivana Gundulića 11, OŠ Mokošica 2 i OŠ Antuna Masle 2. Nakon niza godina u kojima je Grad Dubrovnik samostalno financirao projekt Asistent u nastavi, u pedagoškoj godini 2016./2017. dodijeljeno je Gradu 551.098.00 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a temeljem natječaja „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“. Projekt se provodio u partnerstvu s Dubrovačkom razvojnom agencijom (DURA), koja je Gradu Dubrovniku bila pomoć kod prijave i praćenja projekta.

 

U okviru projekta sufinanciranja školskog športa Grad Dubrovnik je proračunskim sredstvima sufinancirao:

- natjecanja učenika gradskih osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa, 

- stručni rad u školskim športskim klubovima. 

 

Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama (1 stručnog suradnika na pola radnog vremena struke edukator-rehabilitator u OŠ Marina Getaldića, 1 defektologa na pola radnog vremena u OŠ Mokošica, 1 pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Antuna Masle, 1 socijalnog radnika i 1 socijalnog pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Lapad i 1 socijalnog pedagoga u OŠ Ivana Gundulića) realiziran je u planiranom opsegu.  

 

Projekt Dodatne nastave realizirali su se u planiranom opsegu: u OŠ Marina Držića (U igri s Držićem, Fizika plus, Knjigometar, Filmska radionica, Školski list Vidra), u OŠ Lapad (Priče oko popreta, Male vezilje, Školski rock band, Čitajmo mi u obitelji svi, Lutkarska družina, Eko maslina), u OŠ Mokošica (Airtrack staza, Fizika u Mokošici, Meteo Mokošica, Škola roditeljskih kompetencija, Zauzimam se za svijet oko mene, Interaktivna matematika, Dijagnostika učenika, Robot i ja, Školski list Ragusina), u OŠ Antuna Masle (Folklor).

 

U 2017. godini uspješno je realiziran projekt dodjele školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je, u suradnji s osnovnim školama, proveo postupak javne nabave školskih udžbenika koje su prije početka školske godine, sukladno Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, podijeljeni učenicima osnovnih škola.

 

Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu financirani su i projekti tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama, između ostalog:

- sanacija športske dvorane uslijed poplave u OŠ Marina Držića,

- sanacija pročelja u OŠ Lapad,

- sanacija ograde  na školskoj zgrade PŠ Suđurađ,

- sanacija štete uslijed olujnog nevremena u OŠ Antuna Masle.

 

U 2017. godini četiri osnovne škole Grada Dubrovnika (OŠ Marina Getaldića, OŠ Marina Držića, OŠ Lapad i OŠ Ivana Gundulića, koja je i u pilot projektu e-škole) uvele su sustav e-dnevnika. Grad Dubrovnik je  u tu svrhu financirao nabavu i ugradnju računalne infrastrukture potrebne za uvođenje e-dnevnika u OŠ Lapad  te sufinancirao nabavu potrebne informatičke opreme u svim osnovnim školama. Završena je izrada kompletne mrežne instalacije u matičnoj školi i u informatičkoj učionici u OŠ Antuna Masle kako bi početkom sljedeće školske godine i ova škola uvela e-dnevnike.

Obnovljen je prilazni put u matičnu školu OŠ Antuna Masle, napravljen je vodovodni priključak za školsku zgradu na Gromači i izvršena sanacija prizemlja PŠ Zaton.

 

 

2.2. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvario je tijekom 2017. godine  131 učenik. Posebno je veliki broj učenika (njih 109) pohađao pripreme za državnu maturu u Otvorenom učilištu Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme, za što je utrošeno 73.557,16 kune. U udruzi Luža pripreme je pohađalo 22 učenika koji su ostvarili pravo na subvenciju u iznosu od 15.164,00 kuna.

 

U srpnju 2017. godine donesen je novi Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola prema kojem su pravo na refundaciju za nabavu udžbenika stekli svi učenici srednjih škola s područja Grada Dubrovnika. Ukupno je zaprimljeno i obrađeno 587 zahtjeva za 655 srednjoškolaca. Iz proračuna Grada Dubrovnika potrošeno je za ovu namjenu 538.602,00 kune.

 

U skladu s preporukom Povjerenstva za vrednovanje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu zaključkom gradonačelnika za programe srednjih škola Grada Dubrovnika odobreno je 100.000,00 kuna (Ekonomska i trgovačka škola 33.000,00 kuna, Klasična gimnazija Ruđera Boškovića 15.000,00 kuna, Umjetnička škola Luke Sorkočevića 15.000,00 kuna, Gimnazija Dubrovnik 34.000,00 kuna, Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik 3.000,00 kuna) te za programe Sveučilišta u Dubrovniku 421.000,00 kuna.

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 15/15), pravo na stipendiju Grada Dubrovnika u školskoj godini 2016./2017. ostvarilo je 7 učenika i 35 studenata (7 učenika i 9 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 20 stipendije u kategoriji nadarenih studenata, 2 studenta u kategoriji deficitarnih zanimanja te 4 studenta u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja).

 

Tijekom 2017. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 130 učenika i studenta te odlukom gradonačelnika dodijelio još 40 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje.

 

Projekt kreditiranja školovanja, koji Grad Dubrovnik provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom i dalje je aktualan, no interes za ovim oblikom pomoći za školovanje u posljednje dvije godine vidno opada. Tijekom akademske godine 2016./2017. realizirano je samo 17 kredita za školovanje. Stoga su za Zagrebačkom bankom pokrenuti pregovori o povoljnijim uvjetima korištenja kredita za školovanje.

 

 

3. PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2018. GODINI

 

Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa i obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje sa svrhom da učeniku omogući stjecanje znanja, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad te daljnje školovanje. Jedan od temeljnih ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja je osiguranje uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

Temelji se, između ostalog, na načelu jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike te na partnerstvu svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Sva pitanja vezana za osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj regulirana su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

 

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i tada važećeg Zakona o osnovnom školstvu Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to:

 

OŠ MARINA GETALDIĆA, Frana Supila 3, Dubrovnik

OŠ LAPAD, Od Batale 14, Dubrovnik

OŠ MARINA DRŽIĆA, Volantina 6, Dubrovnik

OŠ IVANA GUNDULIĆA, Sustjepanska 4, Dubrovnik

OŠ MOKOŠICA, Bartola Kašića 2, Mokošica

OŠ ANTUNA MASLE, Lujaci 2, Orašac

 

Osnivačka prava nad spomenutim osnovnim školama prenesena su na Grad Dubrovnik Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 20. veljače 2002. godine.

 

U osnovnim školama Grada Dubrovnika, koje su godinama su bilježile kontinuirani pad broja učenika, u školskoj koj godini 2017./2018. čak je 85 djece više nego lani. Ako se u obzir  uzmu i podaci posljednje tri godine može se reći da je u osnovnim školama Grada Dubrovnika definitivno zaustavljen pad broja učenika. Od 2015. godine Grad Dubrovnik bilježi kontinuirani porast broja učenika u osnovnim školama.

 

U sljedećoj tablici prikazan je broj učenika po pojedinoj školi od 2008. do 2018. godine.

 

Broj djece po osnovnim školama

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

 

2013

2014

 

2015

2016

2017

2018

 

MARINA GETALDIĆA

394

374

354

333

333

 

326

319

309

303

292

299

+7

MARINA DRŽIĆA

582

583

569

547

511

548

556

568

579

570

570

 

LAPAD

1099

1077

1046

1023

970

932

911

885

853

883

895

+12

IVANA GUNDULIĆA

762

726

701

686

687

665

689

705

746

785

813

+28

MOKOŠICA

770

714

713

689

643

627

613

622

645

654

674

+20

ANTUNA MASLE

156

146

144

125

118

108

110

113

131

151

169

+18

Ukupno:

3763

3620

3527

3403

3262

3206

3198

3202

3257

3335

3420

+85

 

 

Decentralizacija školstva nezavršeni je proces, jer su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dobile samo jedan dio kompleksnog sustava školstva u svoju nadležnost.

Država je kroz resorno ministarstvo, primjerice, zadržala u svojoj nadležnosti cijelo područje radnih odnosa i plaća zaposlenika u školstvu.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivači imenuju svoje predstavnike u školske odbore te na taj način sudjeluju u upravljanju školom, odlučuju o imovini škole i svim važnim pitanjima vezanim za funkcioniranje škole kao pravne osobe. Shodno tome osiguravaju u svojim proračunima sredstva za materijalne i financijske rashode škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje školskog prostora, prijevoz učenika osnovnih škola te sredstva za sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

 

Sredstva za spomenute namjene osiguravaju se dijelom iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva s razine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, čime se osigurava minimalni financijski standard, a dijelom su to vlastita proračunska sredstva lokalne samouprave.

 

 

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -

minimalni financijski standard

 

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola Grada Dubrovnika u 2018. godini planirana su na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. U proračunu za 2018. godinu decentralizirana sredstva planirana su u iznosu od 7.175.000 kuna što je u odnosu na 2017. godinu povećanje od 4%.

 

Planirana sredstva u iznosu od 5.193.000,00 kuna ravnomjerno su raspoređena po školama za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata. Dio sredstava (1.400.000,00 kuna) namjenjen je podmirenju troškova prijevoza učenika, a dio za nabavu opreme u osnovnim školama (582.000,00 kune).

 

Po donošenju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini, u kojoj će Vlada Republike Hrvatske utvrditi točan iznos decentraliziranih sredstava, Grad Dubrovnik će donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2018. godinu.

 

Minimalni financijski standard financira se iz prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak (1,9%)  te na teret prihoda državnog proračuna.

 

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

iznad minimalnog financijskog standarda

 

Programom javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Dubrovnika za 2018. godinu obuhvaćeni su i projekti širih javnih potreba koji se financiraju iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika. To su različiti projekti poboljšanja standarda u osnovnom školstvu te projekti izvanškolskih aktivnosti koji učenicima osnovnih škola omogućavaju razvijanje različitih  sposobnosti i zanimanja za određena područja i specijalnosti. U proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu osiguravaju se sredstva za sljedeće projekte u osnovnim školama Grada Dubrovnika:

 

Produženi boravak

Učenička natjecanja

Stručno razvojne službe

Asistent u nastavi

Sufinanciranje školskog športa

Dodatna nastava

Ostali projekti u osnovnom školstvu

 

 

Produženi boravak

 

Produženi boravak je oblik organiziranog zbrinjavanja djece nakon redovite nastave koji se od početka školske godine 2017./2018. nudi u svih šest osnovnih škola Grada Dubrovnika. 

 

U program Produženog boravka uključeno je u ovoj školskoj godini 437 djece 1. i 2. razreda osnovne škole i to: OŠ Marina Getaldića 23, OŠ Marina Držića 85, OŠ Ivana Gundulića 120, OŠ Lapad 149, OŠ Mokošica 45 i OŠ Antuna Masle 15. Četiri osnovne škole (OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Lapad i OŠ Mokošica) imaju dobre uvjete za organiziranje Produženog boravka, što znači da imaju uređene učionice i školske kuhinje u kojima se svakodnevno priprema hrana za djecu. Učenici OŠ Marina Getaldića hrane se izvan škole u resoranu Konobe Pupo, a učenicima OŠ Antuna Masle hranu dostavlja  z.u.o. Pupo.

 

Od rujna 2017. godine Produženi boravak organiziran je i u OŠ Antuna Masle nakon što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo novi Pravilnik o organiziaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada  Dubrovnika.

 

Sukladno donesenom Pravilniku dnevna cijena usluge produženog boravka za roditelje iznosi 25,00 kuna, a razliku do ekonomske cijene programa podmiruje Grad Dubrovnik.

  

Predviđeni troškovi Produženog boravka za 2018. godinu iznose 3.205.500,00 kuna.

 

Stručno-razvojne službe

 

U cilju što kvalitetnije skrbi o učenicima osnovnih škola, posebno učenika s poteškoćama   koje im onemogućavaju uspješno svladavanje nastavnih sadržaja te učenika koji pokazuju neprimjerene oblike ponašanja, Grad Dubrovnik već dugi niz godina osigurava sredstva za rad stručnih službi u osnovnim školama i to: OŠ Lapad - 1 socijalni pedagog na pola radnog vremena i 1 socijalni radnik, OŠ Marina Getaldića – 1 defektolog na pola radnog vremena, OŠ Ivana Gundulića - 1 socijalni pedagog, OŠ Mokošica – 1 defektolog – socijalni pedagog na pola radnog vremena i OŠ Antuna Masle – 1 pedagog na pola radnog vremena.

 

Na traženje osnovnih škola, a sukladno odluci Povjerenstva za vrednovanje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu Grada Dubrovnika u proračunu za 2018. godinu osigurat će se sredstva za zapošljavanje dodatnih stručnih suradnika i to: OŠ Marina Getaldića 1 stručni suradnik – defektolog na pola radnog vremena i OŠ Mokošica 1 stručni suradnik – socijalni radnik na pola radnog vremena.  

 

Za troškove plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u stručnim službama osnovnih škola osigurano je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu 709.450,00 kuna.

 

Asistent u nastavi

 

S ciljem uključivanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja, Grad Dubrovnik već dugi niz godina provodi projekt Asistent u nastavi. Sredstva za ovaj projekt osiguravaju se dijelom iz Europskog socijalnog fonda, a dijelom iz proračuna Grada Dubrovnika. Naime, u kolovozu 2017. godine Grad Dubrovnik se u partnerstu s Dubrovačkom razvojnom agencijom (DURA) i osnovnim školama javio na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

 

Odobrena su sredstva za 19 pomoćnika u nastavi koji su ispunjavali kriterije za dodjelu asistenata Ministarstva u ukupnom iznosu od 688.873,07 kune, a bespovratna sredstva iznose 551.098,00 kuna.

 

Pored sredstava koja će putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta biti doznačena iz Europskog socijalnog fonda, Grad Dubrovnik iz svojih proračunskih sredstava financira rad još 13 pomoćnika u nastavi za djecu, koja po mišljenju Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju trebaju asistenta, ali ne udovoljavaju strogim kriterijima Ministarstva znanosti.

 

Pomoćnici u nastavi rade u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika: OŠ Marina Getaldića 5, OŠ Marina Držića 3, OŠ Lapad 9, OŠ Ivana Gundulića 11, OŠ Mokošica 2, OŠ Antuna Masle 2.

 

Grad Dubrovnik osigurava za ovaj projekt u Proračunu za 2018. godinu 1.525.100,00 kune.

 

Sufinanciranje školskog športa

 

S ciljem reguliranja rada školskih športskih klubova u osnovnim školama, Grad Dubrovnik u proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje školskog športa. To se u prvom redu odnosi na rad školskih športskih klubova u kojima rade vanjski suradnici. Oni sa školom sklapaju ugovor o djelu, koji se financira dijelom iz članarina (u svim školama članarina iznosi 50,00 kuna), a dijelom iz proračuna.  

 

Projekt se provodi u OŠ Marina Getaldića, OŠ Marina Držića i OŠ Lapad.

 

Unutar ovog projekta osiguravaju se također sredstva za gradska natjecanja osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa  i sredstva za prijevoz učenika na završna natjecanja Sportskih igara mladih.

 

Tekuće i investicijsko održavanje

 

Budući je Grad Dubrovnik značajno povećao materijalne i financijske rashode osnovnih škola, u kojima su i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih zgrada, u svom proračunu  osigurava dodatno samo minimalna sredstva za moguće hitne intervencije u školama.   U proračunu za 2018. godinu ona iznose 205.700,00 kuna.

 

Dodatna nastava

 

Grad Dubrovnik ponudio je osnovnim školama financiranje dodatnih aktivnosti i projekata u školskim prostorima izvan nastave.

 

Na javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu javile su se sa svojim projektima sve gradske osnovne škole. Povjerenstvo za procjenu projekata razmatralo je sve navedene prijave te je putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo predložilo sufinanciranje sljedećih projekata: OŠ Marina Getaldića: Prirodoslovlje kroz radionice iz biologije, kemije i fizike – 15.000,00 kuna, OŠ Marina Držića: Poticanje razvoja darovite djece, Školski list Vidra i Filmska radionaica – ukupno 73.000,00 kuna, OŠ Lapad: Priče oko popreta, Vez dubrovačkog kraja, Školski rock band, Čitamo mi u obitelji svi, Lutkarska družina, Eko maslina – ukupno 73.000,00 kuna, OŠ Ivana Gundulića: PET(ak) za čitanje – 20.000,00 kuna, OŠ Mokošica: različiti projekti u iznosu od 60.000,00 kuna i OŠ Antuna Masle: Folklor – 20.000,00 kuna.

 

Ostali projekti u osnovnom školstvu

 

Unutar ovog projekta Grad Dubrovnik osigurava sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola prilikom posjeta nekoj od kulturnih ustanova Grada Dubrovnika (muzeji, kino, kazalište) ili ljetnikovcu Kaboga u okviru projekta MUZA (glazbene radionice i radionice dubrovačkog govora)  te sredstva za izradu maski za Dubrovački karnevo.

 

Osnovna škola Ivana Gundulića sudjeluje u pilot projektu e-škole. Škola je u okviru ovog projekta dobila vrijednu informatičku opremu, a Grad Dubrovnik u svom proračunu osigurava sredstva za plaćanje tehničara koji pruža pomoć zaposlenicima škole pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu osigurano je 1.700.000 kuna za kupnju školskih udžbenika svim učenicima osnovnih škola na području Grada Dubrovnika sukladno Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika. 

 

 

4. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Za razliku od osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, kojima je Grad Dubrovnik osnivač, na području srednjeg i visokog školstva Grad Dubrovnik sufinancira samo određene projekte od posebnog interesa za Grad. 

 

Srednje školstvo

 

Na prodručju srednjeg školstva Grad Dubrovnik u 2018. godini osigurava sredstva za tri projekta: projekt pripreme za državnu maturu, projekt subvencioniranja udžbenika za srednje škole te projekt jednokratne potpore po posebnim zahtjevima srednjoškolskih ustanova.

 

S ciljem poboljšanja uspjeha naših srednjoškolaca pri upisima na željene fakultete Grad Dubrovnik sufinancira organizirane oblike priprema za državnu maturu koje se organiziraju na području Grada Dubrovnika. Sukladno zaključku gradonačelnika pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu imaju svi polaznici koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme. Pravo na subvenciju troškova za dodatnu 1/3 ukupnih troškova pripreme imaju polaznici koji ispunjavaju uvjet imovine i prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika. Za ovaj projekt, koji iz godine u godinu raste, osigurano je u proračunu za 2018. godinu 90.000,00 kuna. 

 

U srpnju 2017. godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je donijelo Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola. Sukladno spomenutom pravilniku pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika za srednju školu, te koji pohađaju kao redoviti učenici jednu od srednjih škola na području Republike Hrvatske.

 

Za ovu namjenu osigurano je u proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu 500.000,00 kuna. 

 

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2017. godinu osigurano je i 72.000,00 kuna za različite projekte srednjih škola koje su se javile na javni poziv. Povjerenstvo za procjenu projekata razmatralo je sve navedene prijave te je putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo predložilo sufinanciranje sljedećih projekata: Gimnazija Dubrovnik (EBG- European business Game, Kulturna baština Dubrovnika i Požege, Odgojni stilovi i nepoželjna ponašanja, Muzejsko edukativni projekt, Demokracija što je to?), Klasična gimnazija Ruđera Boškovića (Eksperimentalna kemija i biokemija, Proljetna škola euroclassica academia ragusina), Dubrovačka privatna gimnazija (Tolerancija – temelj pluralnog društva, Uspostava sustava e-škole, Nove tehnologije i inovativni načini razmišljanja).

Na području visokog školstva Grad Dubrovnik osigurava 30.000,00 kuna za projekt Slavističke škole koja se tradicionalno svake godine održava u Dubrovniku.

 

Stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Dubrovnika  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ 10/15) Grad Dubrovnik je raspisao natječaje za školsku godinu 2017./2018. i to: 

 

      natječaj za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata 

      natječaj za nadarene studente: 10 stipendija za u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva, 10 stipendija u području društvenih i humanističkih znanosti i 2 stipendije u umjetničkom području

      natječaj za učenike i studente u deficitarnim zanimanjima: 4 stipendije za učenike i 7 stipendija za studente,

      natječaj za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja: 6 stipendija za učenike i 10 stipendija za studente.

 

Temeljem raspisanih natječaja pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 7 učenika i 31 student.

 

Za isplatu stipendija i jednokratnih novčanih pomoći za školovanje u proračunu za 2018. osigurano je 1.100.000,00 kuna.

 

Krajem 2017. godine donesen je novi Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika kojim je predviđena nova kategorija stipendija, stipendija za studente s invaliditetom.

 

Grad Dubrovnik će sukladno sporazumu stipendirati 10 studenata Grada Vukovara s ukupnim iznosom od 80.000,00 kuna.

 

Pored stipendiranja Grad Dubrovnik već osmu godinu zaredom provodi projekt kreditiranja školovanja koji se provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom.

Ovim projektom želi se omogućiti svakom dubrovačkom studentu da, neovisno o materijalnim mogućnostima roditelja, završi željeno školovanje.

 

Za program kreditiranja školovanja u proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu osigurano je 500.000,00 kuna za podmirenje tzv. interkalarne kamate.  

 

 

5. KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO

 

5. 1. Dogradnja i nadogradnja Područne škole Montovjerna

 

Projekt Dogradnje i nadogradnje škole iz 2006. godine nije uspio dobiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Projekt je ocijenjen prevelikim za školu u jednoj smjeni, posebno jer je u svim kombinacijama podzemna garaža bila vrlo sporna. Stoga je u dogovoru s Ministarstvom napravljen idejni projekt dogradnje i nadogradnje škole koji umjesto 24 predviđa 16 razrednih odjeljenja s kuhinjom, dvodijelnom športskom dvoranom i svim popratnim sadržajima. Predviđa se izgradnja škole na tri kata i to na postojećim učionicama i školskom dvorištu.

 

Projektna dokumentacija je dovršena, u tijeku je pribavljanje svih potrebnih suglasnosti kako bi se mogla izdati potvrda na glavni projekt, nakon čega će se provesti postupak javne nabave.

 

Za ovu je investiciju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. osigurano je 43 milijuna kuna.

 

 

5.2. Energetska obnova zgrade Osnovne škole Lapad

 

Energetska obnova zgrade škole uključuje obnovu pročelja i zamjenu vanjskih otvora te zamjenu rasvjetnih tijela u cijeloj zgradi škole. Projekt je kandidiran za sufinanciranje iz europskih fondova putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je nakon provedene procedure odobren. Ukupni prihvatljivi izdaci projekta su 7.630.301,77 kuna, od čega su odobrena bespovratna sredstva u visini od 2.722.749,00 kuna. Sufinanciranje 50% udjela Grada Dubrovnika u ovoj investiciji (2.453.776,39 kn) kandidiran je Ministarstvu regionalnog razvoja kroz tzv. fond izravnanja. Za energetsku obnovu OŠ Lapad u Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. planirano je 8 milijuna kuna.

 

5.3. Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Gundulića

 

Projekt energetske obnove sastoji se od zamjene vanjskih otvora, potpune zamjene i izolacije krovišta i stropa prema tavanu, toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinske izolacije novog sloja poda sa postavljanjem novog parketa i podne keramike, ugradnje nove unutrašnje LED rasvjete i ugradnje novih termostatskih ventila sa novim aluminijskim radijatorima.

 

Proscjenjena vrijednost projekta iznosi 7.340.114,65 kuna od čega će se zatražiti bespovratna sredstva Ministarstva graditeljstva i iznosu od 2.649.040,19 kn te još dodatnih 2.345.537,26 kuna od Ministarstva gospodarstva. Ukoliko obje prijave budu uspješne, iznos bespovratnih sredstava će predstavljati 68,05% ukupne investicije.

 

OŠ Ivana Gundulića se trenutno nalazi u energetskom razredu C dok će nakon obnove prijeći u energetski razred B.

 

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. planiraju se inicijalna sredstva za ovaj projekt u iznosu od 50.000,00 kuna.

 

5.4. Energetska obnova zgrade Osnovne škole Marina Držića

 

Projekt se sastoji od energetske obnove dva odvojena objekta: Škola za učenike od 5. do 8.razreda te objekt Škole za učenike s posebnim potrebama.

 

Projektom energetske obnove će se na obje zgrade izolirati vanjski zidovi, potpuno sanirati i izolirati krovišta, zamijeniti vanjski otvori te ugraditi dizalice topline po principu zrak-voda. Ukupna vrijednost projekta prema procjenama iznosi 3.860.092,81 kuna, od čega će se od Ministarstva graditeljstva zatražiti ukupno 1.433.532,00 kuna te od Ministarstva gospodarstva dodatnih 1.213.280,17 kuna što će ukupno predstavljati 68,57% bespovratnih sredstava ukoliko obje prijave budu uspješne.

 

Obje zgrade se trenutno nalaze u energetskom razredu C dok će nakon obnove Škola za učenike s posebnim programom prijeći u planirani energetski razred A+, a Škola za učenike od 5. do 8.razreda u planirani energetski razred B.

 

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. planiraju se inicijalna sredstva za ovaj projekt u iznosu od 50.000,00 kuna.

 

5.5. Sufinanciranje izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku

 

Temeljem potpisanog sporazuma sa Sveučilištem u Dubrovniku, Grad Dubrovnik obvezao se sufinancirati izgradnju Studentskog doma u Dubrovniku s iznosom do 30 milijuna kuna.

 

Početak gradnje Studentskog doma očekuje se početkom drugog tromjesečja 2018. U Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. planiraju se sredstva za ovaj projekt u iznosu od 3 milijuna kuna.

 

 

KLASA: 602-01/18-01/01

URBROJ: 2117/01-09-18-02

Dubrovnik, 24 siječnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------