Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

81. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Folklornog ansambla Linđo“

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je                                                 

 

                                                                              

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja

Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“

                 

                                                       

                

1.      Vlaho Kljunak, iz Dubrovnika, imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“, do okončanja natječaja.

  

2.      Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                    

 

                                                                                                                                  

KLASA: 013-03/15-03/39

URBROJ: 2117/01-09-17-14                                                      

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.                                               

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­                                                                                               

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------