Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 29. siječnja 2018.Objavljeno: 01.02.18.

23. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 24. siječnja 2018., donijelo je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika

za 2018. godinu

 

 

1. UVOD

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

 

Prema citiranom Zakonu, predškolski odgoj se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Organizira se i provodi na način da doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanju cjelovitog razvoja svih funkcija u skladu sa zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim individualnim mogućnostima.

 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Program javnih potreba) utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) prema potrebama i interesima građana Grada Dubrovnika.

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, u koje su uključena njihova djeca. Određeni programi kao što su posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju te program predškole sufinanciraju se iz sredstava državnog proračuna.

 

Programom javnih potreba, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, obuhvaćeni su sljedeći programi:

      redoviti programi predškolskog odgoja: cjelodnevni i skraćeni jaslički i vrtićki programi odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe i

      program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

Sukladno Izvješću o radu Dječjih vrtića Dubrovnik, tijekom pedagoške godine 2016./2017. godine rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 87 odgojnih skupina s 1912 djece. Primarnim programima bilo je obuhvaćeno 1844 djece jasličke i vrtićke dobi u 71 odgojnoj skupini (540 djece u 29 odgojne skupine jaslica te 1304 djece u 53 odgojnih skupina vrtića). Kraći popodnevni program pohađalo je 27 djece u dvije odgojne skupine te 41 dijete u tri odgojne skupine kraćeg petosatnog vrtićkog programa (Gromača, Šipan i Lopud).

 

 

REKAPITULACIJA PROGRAMA

 

 

V R T I Ć

Broj odgojnih skupina

Broj odgojitelja

Broj upisane djece

Broj djece s teškoćama

uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

 

Prosječan broj djece po skupinama

 

PRIMARNI

VRTIĆKI

10 – SATNI

53

106

1304

109

19

23,54

PRIMARNI

JASLIČKI   

10 – SATNI

29

58

540

7

0

18,7

KRAĆI

5 - SATNI

3

4

41

3

0

13,7

KRAĆI

3 - SATNI

2

2

27

3

0

14,3

UKUPNO

87

170

1912

122

19

17,56

 

Na broj djece u odgojnim skupinama u pedagoškoj 2016./2017. godini nije se u potpunosti primjenjivao Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe iz 2008. godine, zbog velikog broja zahtjeva roditelja za smještaj djece u vrtiće i jaslice. Obzirom na navedeno, Dječji vrtići Dubrovnik nastojali su osigurati dovoljan broj odgojitelja i stručnih suradnika, kao i svih drugih zaposlenika, kako bi se zadovoljila kvaliteta rada u svim segmentima rada u Vrtiću.

 

Smanjio se interes za kraći popodnevni program, tako da je od 1. svibnja popodnevna skupina u DV Pčelica prestala s radom.

 

Tijekom pedagoške godine ispisalo se 81 dijete. Zaprimale su se nove prijave, a na svako upražnjeno mjesto upisivala su se nova djeca te je broj djece u skupinama i ukupan broj novoupisane djece iz gornje tablice ostao isti.

           

Od 112 djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 19 je imalo osobnog pomagača. 

 

Dječji vrtići Dubrovnik ubrajaju se među najveće predškolske ustanove u Hrvatskoj po broju djece i po broju radnika kojih je u protekloj godini bilo 251.

 

Dječji vrtići Dubrovnik su u pedagoškoj 2016./2017. godini povećali broj stručnih suradnika, zaposlen je edukacijski rehabilitator i 2 logopeda s tim da je 1 logoped prekinuo radni odnos zbog odlaska u inozemstvo.

 

Cijene programa predškolskog odgoja dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika određene su Zaključkom Gradskog vijeća o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika i iznose:

        - za primarni jaslički i vrtićki desetosatni program                       od 250,00  do 550,00 kn

          (ovisno o mjesečnim primanjima po članu obitelji)

        - za kraći vrtićki popodnevni trosatni program                                                  250,00 kn

        - za kraći vrtićki primarni petosatni program (Gromača,

          Šipan i Lopud)                                                                                                  150,00 kn

 

Mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika utvrđeni su kriteriji za potpuno ili djelomično oslobađanje od obveze sudjelovanja u cijeni programa za pojedine roditelje - korisnike usluga. Ove olakšice koristilo je 435 korisnika usluga vrtića u svim programima tijekom godine, odnosno 21% upisane djece.

 

Punu cijenu programa vrtića plaćalo je prosječno 1420 djece primarnog i 20 djece kraćeg programa, 6 djece na Šipanu, 8 djece na Gromači i 10 djece na Lopudu. 

 

Zaklada Blaga djela iz Dubrovnika plaćala je korištenje vrtića za prosječno 38 djece iz socijalno ugroženih obitelji tijekom pedagoške godine, ukupno 12.795,00 kuna mjesečno

Tijekom travnja 2017. godine (od 3. do 14. travnja) proveden je upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2017./2018.godinu. U upisnom roku zaprimljeno je 339 zahtjeva za upis od čega 214 za jaslice i 107 za vrtić na užem području Grada Dubrovnika i Mokošici, 14 zahtjeva za vrtićki i jaslički program u Trstenom, Zatonu i Osojniku, 1 za kraći program na Gromači, 2 za kraći popodnevni program i 1 zahtjev roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.  Prema podacima iz svibnja 2017. godine upisana su sva prijavljena djeca tako da u Dječjim vrtićima nije bilo liste čekanja.

 

Upis djece u Vrtić članovi Stručnog tima provode putem inicijalnog intervjua i upitnika za roditelje. Upitnik sadržava bitne anamnestičke podatke o razvoju djeteta i obiteljskom statusu. To je prilika da se od samog uključivanja djeteta ostvari dobar kontakt, te potakne  roditelje na suradnju i pravovremeno otkrivanje eventualnih zdravstvenih, razvojnih i emocionalnih teškoća djeteta. Članovi Stručnog tima primjećuju da iz godine u godinu raste broj djece sa zdravstvenim smjetnjama, posebno djece s alergijama, a raste i broj djece iz jednoroditeljskih obitelji.

 

Grad Dubrovnik je tijekom pedagoške godine 2016./2017. godine uložio znatna sredstva u uređenje i opremanje dječjih vrtića na svom području. U radove i opremu dječjih vrtića uloženo je ukupno 5.052.513,96 kuna, najviše u uređenje prostora u Lapadskim dvorima te izgradnju potpornih zidova u vrtiću Pčelica u Mokošici.

 

Kao pretpostavku podjele Dječjih vrtića Dubrovnik na tri ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je na sjednici od 28. rujna 2017. godine Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik pokrenut će sami postupak podjele Dječjih vrtića Dubrovnik kad se steknu svi financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti za provođenje ove statusne promjene. 

Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu Dječjim vrtićima Dubrovnik isplaćeno je sveukupno 30.371.980,00 kuna. 

 

Planirana sredstva za subvenciju rada privatnih vrtića isplaćena su u 100%-tnom iznosu i to:  Dječji vrtić Calimero 712.800,00 kuna, za Dječji vrtić Bubamara 330.000,00 kuna te za Dječji vrtić Petar Pan 268.650,00 kuna.

 

Program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića pohađalo je u protekloj školskoj godini 9 djece. Za rad medicinske sestre, fizioterapeuta i pedagoga, koji se financiraju iz Proračuna Grada Dubrovnika, isplaćeno je u 2017. godini 390.522,56 kuna.

 

 

2. REDOVITI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA U 2018. GODINI  - OBLICI, OPSEG I NOSITELJI DJELATNOSTI

 

Redoviti programi predškolskog odgoja u obliku cjelodnevnih i skraćenih jasličkih i vrtićkih programa odgoja i obrazovanja ostvaruju se u Gradu Dubrovniku u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik kao glavnom nositelju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe.

 

2.1. JAVNA USTANOVA „DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK“

 

Dječji vrtići Dubrovnik djeluju kao jedinstvena javna ustanova za predškolski odgoj na području Grada Dubrovnika i provode programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu. 

 

Sukladno Planu i programu rada za pedagošku 2017/2018. godinu Dječji vrtići Dubrovnik organiziraju sljedeće programe odgoja i obrazovanja:

      primarni jutarnji program (desetosatni),

      jutarnji i popodnevni vrtićki programa (petosatni),

      vrtićki popodnevni program (trosatni) te

      drugi kraći programi tijekom godine. 

 

Primarni desetosatni jutarnji program

 

Primarni jutarnji program organizira se kao desetosatni vrtićki (za djecu od 3. do 7. godina života) i desetosatni jaslički program (za djecu od 1. do 3. godine života) kojim je u pedagoškoj 2017./2018. godini obuhvaćeno 1770 djece u 83 odgojne skupine.

Radno vrijeme primarnih programa usklađeno je s potrebama roditelja i traje od 6,30 do 16,30 sati.

 

Jutarnji i popodnevni petosatni vrtićki program

 

Jutarnji i popodnevni petosatni vrtićki programi organizirani su na Gromači (11 djece), na Šipanu (7 djece) i na Lopudu (12 djece). Oni rade sa po jednom mješovitom skupinom djece i to na Gromači i Šipanu ujutro, a na Lopudu poslijepodne.

 

Kraći vrtićki trosatni popodnevni program

 

Popodnevni program organiziran je u ovoj pedagoškoj godini samo u Dječjem vrtiću Gruž s jednom skupinom od 15 djece. 

 

Program zadovoljava potrebe djece od 3 godine do polaska u školu, a radno vrijeme ovog programa je od 15,30 do 18,30 sati.

 

Slijedi prikaz programa i broja djece sa stanjem na dan 30. rujna 2017.

 

PRIMARNI VRTIĆKI DESETOSATNI PROGRAM

 

 

Broj odgojnih skupina

Broj odgojitelja

Broj upisane djece

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

Prosječan broj djece

 

V R T I Ć

 

 

 

PALČICA

10

20

248

24

 3

24,8

 
 

ŠKATULICA

6

18

144

7

 2

24

 
 

RADOST

3

6

69

5

 -

23

 
 

DVORI LAPAD

2

4

48

3

 -

24

 

GRUŽ

3

5

66

7

 -

22

 
 

CICIBAN

5

10

124

16

 2

24,8

 
 

IZVIĐAČ

4

8

87

6

 2

21,75

 
 

KONO

2

4

44

7

 1

22

 
 

PILE

PILE 1

5

10

100

23

 4

20

 

PČELICA

Mokošica

5

10

131

11

 3

26,2

 

PČELICA

Opskrbni centar

1

2

22

2

 -

22

 

PČELICA

Stara Mokošica

4

8

98

2

 2

24,5

 

PČELICA – POS

1

2

24

5

 -

24

 
 

PČELICA

Između dolaca

1

2

19

2

 1

19

 

TRSTENO

1

2

23

4

 -

23

 

ZATON

1

3

30

7

 -

30

 

OSOJNIK

1

3

31

 -

31

 

UKUPNO

55

117

1308

131

20

 23,89

 
 

 

 

PRIMARNI JASLIČKI DESETOSATNI PROGRAM

 

 

Broj odgojnih skupina

Broj odgojitelja

Broj upisane djece

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

Prosječan broj djece po skupinama

 

 

V R T I Ć

   
 

 

 

 

PČELICA

3

6

53

7

-

17,67

 

 

 

 

PČELICA

2

4

34

2

-

17

 

 

Stara Mokošica

 

 

PČELICA – POS

1

2

20

1

-

20

 

 

jas./vrt.

 

 

PČELICA – Vita

1

2

19

 -

-

19

 

 

ZATON

1

2

20

2

-

20

 

 

jas./vrt.

 

 

PALČICA

5

10

87

5

-

17,4

 

 

 

 

DVORI LAPAD

3

6

44

3

-

14,67

 

 

ŠKATULICA

5

10

72

5

-

14,4

 

 
 

 

 

CICIBAN

3

6

55

5

-

18,33

 

 

 

 

IZVIĐAČ

3

6

41

4

-

13,67

 

 

 

 

KONO I

1

2

17

 -

-

17

 

 

 

 

SVEUKUPNO

28

56

462

34

0

17,19

 

 

 

 
                 

 

 

                                         

VRTIĆKI PETOSATNI PROGRAM

JUTARNJI I POPODNEVNI

 

  V R T I Ć

Broj skupina

Broj

odgojitelja

Broj upisane djece

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

Prosječan broj djece po skupinama

 

ŠIPAN

1

1

7

-

-

7

 

- jutarnji

 

 

PČELICA - Gromača

1

1

11

4

-

11

- jutarnji

 

 

PČELICA – Lopud

1

1

12

-

-

12

 

SVEUKUPNO

3

3

30

4

-

10

 

 

 

                       

 

 

VRTIĆKI POPODNEVNI TROSATNI PROGRAM

V R T I Ć

Broj skupina

Broj odgojitelja

Broj upisane djece

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

Prosječan broj djece po skupinama

 
   

GRUŽ

1

1

15

2

-

15

 

- popodnevni

 

SVEUKUPNO:

1

1

15

2

-

15

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA PROGRAMA

 

 

  V R T I Ć

 

Broj odgojnih skupina      

Broj odgojitelja    

Broj upisane djece

 

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

Prosječan broj djece po skupinama

 

PRIMARNI

 

 

 

 

 

 

 

VRTIĆNI

55

111

1308

146

20

23,89

 

10 – SATNI

             

PRIMARNI

             

JASLIČNI   

28

56

462

17

-

17,19

 

10 – SATNI

             

KRAĆI

3

3

30

-

-

10

 

5-SATNI

 

KRAĆI

1

1

15

2

-

15

 

3-SATNI

 

SVEUKUPNO

87

171

1815

171

20

16,52

 
 

 

Budući Dječji vrtići Dubrovnik vrše kontinuirani upis djece u  vrtiće i jaslice na dan 3. siječnja 2018. godine u vrtić je bilo upisano 1839 djece.

 

Od 171 djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 20 ima osobnog pomagača. Osobni pomagači rade sa svakim djetetom po 2, odnosno 3 sata dnevno.

 

U ovoj pedagoškoj godini identificirano je 150 potencijalno darovite djece s kojima se provodi Program za darovitu djecu. Cilj programa je rano otkrivanje i identifikacija potencijalno darovite djece, utvrđivanje načina odgojno-obrazovnog djelovanja s ciljem zadovoljavanja potreba i poticanja razvoja darovite djece u vrtiću i izvan vrtića, utvrđivanje specifičnih interesa djeteta te poticanje istih, kreiranje uvjeta u kojima dijete uči što ga zanima, poticanje neovisnosti i kreativnosti.

           

Drugi kraći programi tijekom godine

 

U Dječjim vrtićima Dubrovnik nude se i drugi redoviti i povremeni programi kao što su:

      program predškole (uključeno 418 djece predškolaca)

      vjerski program (dvije skupine u vrtiću Radost i jedna skupina u vrtiću “Ježići”na Osojniku),

      rano učenje engleskog jezika,  tečaj francuskog jezika

      programi umjetničkog, kulturnog i športskog sadržaja uz sudjelovanje na javnim nastupima.

 

Programima Dječjih vrtića Dubrovnik obuhvaćeno je ukupno 1839 djece od jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

 

Opisani opseg programa Dječjih vrtića Dubrovnik planira se realizirati s 256  djelatnika  Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

U osiguravanju uvjeta za rad zaposlenih u Dječjim vrtićima Dubrovnik primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika, koji je potpisan u lipnju 2016. godine.

 

Mreža dječjih vrtića ustanove Dječji vrtići Dubrovnik - postojeće stanje i plan unaprjeđenja mreže

 

Rad u pedagoškoj 2017./2018. godini odvija se u devet ustrojbenih jedinica:

CICIBAN

GRUŽ

IZVIĐAČ

KONO – KONO I

PALČICA (središnji objekt), vrtić u Općoj bolnici Dubrovnik („ŠKATULICA“) te vrtić LOPUD

PČELICA (središnji objekt te OPSKRBNI.CENTAR, VITA, IZMEĐU DOLACA i STARA MOKOŠICA I, II i III, MOKOŠICA POS) – TRSTENO – GROMAČA – OSOJNIK - ZATON

PILE - PILE I

RADOST, RADOST Dvori Lapad

ŠIPAN

 

Osim postojećih objekata dječjih vrtića, na području Grada Dubrovnika predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Dubrovnika.

 

Nakon provedenog postupka javne nabave, odabran je izvođač za dogradnju Dječjeg vrtića Palčica. Početak gradnje očekuje se početkom 2018., za što je u Proračunu Grada Dubrovnika osigurano 13 milijuna kuna.

 

Nakon usklađivanja prostorno planske dokumentacije, pokrenut će se postupak izrade projektne dokumentacije za novi dječji vrtić u Solitudu.

 

Grad Dubrovnik kandidirat će i dva projekta energetske obnove, i to za dječje vrtiće Ciciban i Izviđač.

 

Projekt energetske obnove DV Ciciban sastoji se od zamjene vanjskih otvora, potpune sanacije i izolacije krovišta kao i stropa prema krovu te postavljanja solarnih panela za pripremu tople vode. Procjenjena vrijednost projekta iznosi 1.461.074,25 kuna, od čega će se od Ministarstva graditeljstva zatražiti 568.563,00 kn bespovratnih sredstava te još dodatnih 446.255,63 kn od Ministarstva gospodarstva što čini ukupno 1.014.818,63 kn bespovratnih sredstava ili čak 69,45% ukoliko obje prijave budu uspješne.

DV Ciciban ukupne bruto površine od 993,06 m2 izgrađen je 2005. i trenutno se nalazi u energetskom razredu D dok će se nakon energetske obnove nalaziti u energetskom razredu B.

 

Projekt energetske obnove DV Izviđač sastoji se od energetske obnove starog i novog dijela vrtića, a uključuje zamjenu vanjskih otvora, izolaciju vanjskih zidova novog dijela zgrade, postavljanja nove unutrašnje LED rasvjete te postavljanje nove dizalice topline po principu zrak-voda s hlađenim kondenzatorom i novim ventilokonvektorima i termoventilima.

 

Nakon realizacije projekta DV Izviđač će iz postojećeg energetskog razreda C prijeći u energetski razred B.

 

Ukupna vrijednost projekta je 2.852.664,24 kuna, od čega će se od Ministarstva graditeljstva zatražiti 1.077.128,48 kn bespovratnih sredstava te od Ministarstva gospodarstva dodatnih 887.740,88 kn, što će, ukoliko obje prijave budu uspješne, iznositi 68.83% ukupne investicije.

Za ove projekte osigurano je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu po 50.000,00 kuna inicijalnih sredstava.

 

Financiranje djelatnosti ustanove Dječji vrtići Dubrovnik

 

Djelatnost predškolskog odgoja u Dječjim vrtićima Dubrovnik financira se iz dvaju osnovnih izvora:

      iz sredstava Proračuna Grada Dubrovnika i

      sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca.

 

U Proračunu Grada Dubrovnik za 2018. godinu planirana proračunska sredstva za javnu ustanovu Dječji vrtići Dubrovnik iznose 31.150,600,00 kuna.

 

Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik, određuje se ovisno o vrsti i trajanju programa te socijalnom i imovnom statusu obitelji.

 

- primarni jutarnji desetosatni program                                 od 250,00 do 550,00 kuna

- kraći vrtićni trosatni popodnevni program                                      250,00 kuna

- primarni kraći petosatni program (Gromača, Šipani Lopud)          150,00 kuna

 

Na traženje roditelja - korisnika usluga cijena spomenutih programa djelomično se umanjuje za sljedeće kategorije korisnika:

      za djecu hrvatskih ratnih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata

s utvrđenim stupnjem trajne invalidnosti od 50% do 80%................10%

      za djecu s teškoćama u razvoju…………………………………….....30%

      za djecu korisnika prava na pomoć za uzdržavanje………………...70%

      za djecu samohranih roditelja……………………………………...….10%

      roditelji s dvoje i više djece u vrtiću

            za drugo dijete: …………………………………………………….......50%

            za treće dijete: …………………………………………………….......100%

            roditelji s četvero i više djece, za dijete koje pohađa vrtić………… 30%

      djece štićenici Dječjeg doma „Maslina“ u Dubrovniku…………..…. 70%.

 

Djeca roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika plaćaju punu ekonomsku cijenu programa koja iznosi 1.765,00 kuna.

 

 

2.2. PRIVATNI DJEČJI VRTIĆI

 

U Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2018. godinu  uključeno je i sufinanciranje programa 3 privatna dječja vrtića kojima su osnivački fizičke osobe, a to su:

 

Dječji vrtić «Petar Pan»

Iva Vojnovića 73

1 odgojna skupina desetosatnog jasličkog programa s 19 djece od jedne do tri godine života s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Program dječjeg vrtića sufinancira se s iznosom od 250.800,00 kuna godišnje.

 

Dječji vrtić «Calimero»

Josipa Kosora 14

3 odgojne skupine desetosatnog vrtićkog programa s 63 djece (od 3 godine do polaska u osnovnu školu) s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Program ovog dječjeg vrtića sufinancira se s godišnjim iznosom od 728.000,00 kuna.

 

Dječji vrtić «Bubamara»

Kralja Tomislava 7

2 odgojne skupine desetosatnog vrtićnog i jasličnog programa s 35 djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Program dječjeg vrtića sufinancira se s iznosom od 428.000,00 kuna godišnje.

Kriterij za sufinanciranje programa privatnih vrtića je broj djece korisnika programa predškolskog odgoja. Sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika iznos sufinanciranja privatnih dječjih vrtića u 2017. godini iznosi: 1.100,00 kune za desetosatni jaslički te 1.000,00 kuna za desetosatni vrtićki program mjesečno uz uvjet da cijena za roditelje ne prelazi 1.000,00 kuna.

 

 

3. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARINA DRŽIĆA

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa iz 2002. godine, pri Osnovnoj školi Marina Držića utemeljen je program predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama. Ovim programom obuhvaćeno je u školskoj godini 2017./2018. 11 djece vrtićkog uzrasta. Program se ostvaruje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, koje na poslovima neposrednog rada s djecom zapošljava jednog defektologa, dok Grad Dubrovnik osigurava sredstva za plaću i materijalna prava medicinske sestre, fizioterapeuta i pedagoga (371.200,00 kuna u 2018. godini).

 

 

KLASA: 601-01/18-01/01

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 24. siječnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------