Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

77. Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola

Na temelju članka 32. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3.  sjednici, održanoj 21.  srpnja 2017., donijelo je     

 

 

P R A V I L N I K

o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola.

 

 

Članak 2.

 

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika mogu ostvariti učenici/ce čija oba roditelja, skrbnik/ci ili jedan u slučaju da se radi o jednoroditeljskoj obitelji, imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje 6 (šest) mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika za srednju školu, te koji pohađaju kao redoviti učenici jednu od srednjih škola na području Republike Hrvatske.

 

 

Članak 3.

 

Učenici koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike temeljem zakona i drugih propisa, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava sukladno ovom Pravilniku.

 

 

Članak 4.

 

Nabava udžbenika sufinancira se u iznosu najviše do 1.000,00 kuna, uz predočenje originalnog računa za kupnju školskih udžbenika, te preostale potrebne dokumentacije koja se traži u zahtjevu za ostvarivanje prava sufinanciranja nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola.

 

 

Članak 5.

 

Zahtjev za sufinanciranje nabave školskih udžbenika temeljem ovog Pravilnika dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo ili s web stranice Grada Dubrovnika.

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj/skrbnik ili učenik/ca ukoliko je punoljetan/na.

 

 

Članak 6.

 

Uz ispunjen obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje za nabavu školskih udžbenika učenicima/cama srednjih  škola potrebno je priložiti:

 

  1. Uvjerenje o prebivalištu na području Grada Dubrovnika  ne starije od 6 mjeseci- sukladno članku 2. ovog Pravilnika
  2. Potvrdu o redovitom pohađanju srednje škole na području Republike Hrvatske
  3. Preslik broja IBAN računa podnositelja zahtjeva
  4. dokaz o razvodu ili poništaju braka/dokaz o pokrenutom postupku razvoda ili poništaja braka ili izvadak iz matice umrlih – ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji
  5. originalni račun za kupnju udžbenika

 

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

 

 

Članak 7.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/16.).

 

 

Članak 8.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 602-01/17-02/17

URBROJ: 2117/01-01-17-3

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­                                                                                               

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------