Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

76. Plan održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika u 2017. godini

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09. 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 107. i 108. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014 ) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je

 

 

P  L  A  N

održavanja nerazvrstanih cesta na području

Grada Dubrovnika  u 2017. godini

 

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2017.g. donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, a čiji je sastavni dio i program održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. na području Grada Dubrovnika.

 

Ovim planom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2017. godini utvrđuje se detaljniji opis, opseg i procjena troškova poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2017. godini, a sve sukladno donesenom programu održavanja nerazvrstanih cesta za 2017. u Grada Dubrovnika

 

 

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva poduzimanje aktivnosti kojima se kontinuirano osigurava nesmetano odvijanje prometa ili stanje ceste na razini na kojoj je cesta ili objekt bio u trenutku stavljanja u promet.

 

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u smislu Zakona o cestama jesu:

     planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima;

     redovito i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta;

     ustupanje radova održavanja nerazvrstanih cesta;

     stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenog materijala i izvedenih radova održavanja

nerazvrstanih cesta;

     osiguravanje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste;

     ophodnja nerazvrstanih cesta.

 

Vrste, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja nerazvrstanih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova uređeni su Zakonom o cestama (Narodne novine 84/11, 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014), te Pravilnikom o održavanju  cesta (Narodne novine 90/14), Pravilnikom ophodnji javnih cesta (Narodne novine 75/14), Pravilnikom o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (Narodne novine 119/07,84/11), Pravilnikom o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (Narodne novine 86/12), Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine 44/12), Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/1995, 109/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 56/2013, 94/2013, 153/2013, 147/2014, 36/2015 ), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika ( "Službeni list Grada Dubrovnika" 01/14.), i Odlukom o komunalnom redu ("Službeni list Grada Dubrovnika" 10/09., 2/10., 6/11.,2/12., 5/14., 8/14., 19/15. i 10/16)

Održavanje nerazvrstanih cesta je skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije, radi održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

 

Osnovni ciljevi održavanja i zaštite cesta jesu:

     sprečavanje propadanja cesta,

     omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,

     smanjivanje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,

     dovođenje ceste u projektirano stanje, uzimajući u obzir izmijenjene prometne potrebe,

     zaštita ceste od korisnika i trećih osoba,

     zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika u 2017. za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 9.900.000,00 kuna. , koja će se rasporediti za:

     redovno održavanje                                          4.890.000,00

     zimsko                                                                  330.000,00

     pojačano održavanje                                         4.680.000,00

Ukupno:                                                            9.900.000,00

 

 

3. REDOVNO ODRŽAVANJE

 

3.1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

 

Redovno održavanje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnoga ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, obavlja košnja trave i slično.

 

Planiranim sredstvima obavit će se sljedeći radovi:

  1. održavanje kolnika                               2.050.000,00
  2. održavanje rubnjaka i pločnika               100.000,00
  3. održavanje opreme cesta                         400.000,00
  4. održavanje prometne signalizacije       1.600.000,00
  5. održavanje semafora                               200.000,00
  6. ophodnja cesta                                         540.000,00

Ukupno:                                               4.890.000,00

 

           

3.1.1.Održavanje kolnika

 

Održavanje kolnika obuhvća redovno održavanje 250,00 km cesta na području Grada Dubrovnika.

 

Na redovno održavanje kolnika odnosi se 2.050.000,00kn, a obuhvaća sljedeće radove:

       Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta – otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i uklanjanje osulina i nanosa (oko 60.000 m2), te posipanje tucanikom (oko 20m3) što čini ukupni iznos od 150.000,00kuna, a sve prema iskustvima iz prethodnih godina.

       Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa – zatvaranja udarnih jama - krpanje asfalta toplom masom oko 3000 m2 sanacije  što čini ukupni iznos od 1.000.000,00kn i utrošiti će se za popravak oštećenja asfaltnog kolnika na nerazvrstanim cestama Grada Dubrovnika. 

       Održavanje betonskog kolnika – planirana je sanacija  oko 100 mbetonskog kolnika što čini iznos od 30.000,00kn. Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta planirano je:(Košnja trave – 100.000 m2; Orezivanje grmlja i drveća – 40.000 m2 , sječenje stabala 50kom) dva puta u godini , te čini ukupni iznos od 665.000,00kn.

       Održavanje rukohvata, zaštitnih ograda, potpornih i obložnih zidova – Obuhvaća 300m2 popravak zaštitnih ograda što iznosi oko 100.000,00kn, oko 550 m2 bojanja ograde što iznosi oko 60.000,00kn, održavanje 10 m3 betonskih zidova što iznosi oko 20.000,00kn, kao i popravak 10 m3 kamenih zidova što iznosi oko 25.000,00kn , a sve u skladu s iskustvima iz prethodnih godina.

 

3.1.2.Održavanje rubnjaka i pločnika

 

Na redovno održavanje rubnjaka odnosi se 100.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

1.      Održavanje betonskih rubnjaka - planirana je sanacija i ugradnja oko 80m1 betonskih        rubnjaka

2.      Održavanje kamenih rubnjaka - planirana je sanacija i ugradnja oko 50m1 kamenih                             rubnjaka

3.      Održavanje kamenog pločnika -  planirana je sanacija  oko 50m2 kamenog pločnika

4.      Održavanje betonskog pločnika -  planirana je sanacija  oko 300m2 betonskog pločnika

 

3.1.3.Održavanje opreme cesta

 

Na redovno održavanje opreme cesta odnosi se 400.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju prometnih stupića, stupova prometnih znakova i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za nabavu i postavu ograda 500 m, nabavu i ugradnju prometnih stupića 200kom, nabavu i ugradnju betonskih polukugla 150kom.

 

3.1.4.Održavanje prometne signalizacije 1.600.000,00 kn

 

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 300.000,00 kn.

 

Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, na nabavu novih zamjenskih znakova (150 kom) što iznosi 100 000 kuna,, nabavu stupova prometnih znakova 250 m1 što iznosi oko 50 000 kuna, ogledala (15 kom) što iznosi oko 45 000 kuna, nabava i postavljanje znakova turističke signalizacije (5m2)što iznosi oko 5000 kuna, postavljanje privremene prometne signalizacije, postavljanje prometnih svjetala (semafora) i sl što iznosi oko 100.000,00kn.

 

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 1.300.000,00 kn.

 

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Biti će obnovljeno 70500 m1 crta na kolniku, 4800 m2 pješačkih prijelaza, 1000 m2 otoka, 1850 m2 BUS stajališta, 500 m2 “stop” crta, 1800m1 parkinga, , 400m2 oznaka za posebne namjene (stop, škola isl..),50 kom mjesta za inavalide, te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva) i utrošiti će se na nerazvrstanim cestama Grada Dubrovnika:

 

3.1.5.Održavanje semafora

 

Na redovno održavanje semafora odnosi se 200.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na zamjeni       žarulja, sklopova i ostale opreme  temeljem iskustva iz prethodnih godina.

 

3.1.6.Ophodnja cesta

 

Na radove ophodnje cesta odnosi se 540.000,00 kn, a obuhvaćaju oko 1080 sati rada ophodarskog vozila.

 

 

4. ZIMSKO ODRŽAVANJE

 

Na redovno zimsko održavanje odnosi se 330.000,00 kn, a temeljem iskustva iz prethodnih godina, njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima a obuhvaća sljedeće radove:

        pripravnost ekipa                                                     50.000,00

        rad ekipa                                                                250.000,00

        nabava posipnih materijala                                      20.000,00

        ostali radovi                                                             10.000,00

  Ukupno:                                                                          330.000,00

 

 

5. POJAČANO ODRŽAVANJE

 

U nastavku se iskazuju radovi pojačanog redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. sa iskazom planirane vrijednosti radova po programu za 2017. godinu:

 

 

OBJEKT

UKUPAN IZNOS S PDV-om

Sanacija ulice Đura Pulića

70.500,00 kn

Sanacija klizišta Trsteno

87.000,00 kn

Izvedba potpornog zida, zaštitne ograde i linijske rešetke  Dubravica

57.500,00 kn

Radna snaga NKV i VKV za radove koji nisu predviđeni troškovnikom

20.500,00 kn

Sanacija skalina ulice Od Izvora u Mokošici

25.000,00 kn

Sanacija asfaltnog kolnika u naselju Orašac

50.000,00 kn

Sanacija potpornog zida u Orašcu – Pod brijegom

25.000,00 kn

Postavljanje zaštitne mreže u naselju Suđurađ

40.000,00 kn

Sanacija asfaltnog kolnika na ulici M. Jarnovića

72.500,00 kn

Sanacija i pituravanje zaštitne ograde u naselju Zlatni potok

32.500,00 kn

Izrada dijela podzida na ulici Put od Bosanke

18.750,00 kn

Izrada nogostupa na dijelu ulice Od Mihajla

70.000,00 kn

Postavljanje rukohvata na ulici Od škara

3.750,00 kn

Postavljanje rukohvata na ulici Iva Račića

2.350,00 kn

Postavljanje rukohvata na Strmoj ulici

3.750,00 kn

Postavljanje standala za Festu sv. Vlaha

35.000,00 kn

Sanacija podesta i skalina na ulici Od Gale

18.600,00 kn

Izvedba temelja za javni sat u Gružu

4.500,00 kn

Sanacija Viške ulice

125.000,00 kn

Uređenje autobusnog ugibaslišta JTC Mokošica

110.000,00 kn

Radna snaga NKV i VKV za radove koji nisu predviđeni troškovnikom

25.000,00 kn

Potencijalne nepredviđene sanacije

3.782.800,00 kn

 

 

UKUPNO

4.680.000,00 kn

 

KLASA: 363-01/17-09/08

URBROJ: 2117/01-09-17-8

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­                                                                                               

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------