Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

75. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik za 2017. godinu

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/96 i 110/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je

 

 

P R O G R A M

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja

Stanica Dubrovnik za 2017.

 

 

I.

 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Dubrovnik za 2017. (u daljnjem tekstu : Program) utvrđuju se javne potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za 2017.

 

 

II.

 

U navedenom Programu i planu programskih aktivnosti Hrvatske gorske služe spašavanja Stanica Dubrovnik u 2017. godini, a od interesa za područje Grada Dubrovnika su :

     akcije spašavanja i intervencije

     pružanje pomoći unesrećenim i njihovim obiteljima u kriznim stanjima

     redovitu djelatnost, održavanje i provjeru znanja i tjelesne spremnosti članstva

     održavanje opreme u vlasništvu Stanice te osobne opreme spašavatelja

     preventivna djelatnost na sprječavanju nesreća

     održavanje hladnog pogona

     edukacija izvan sustava HGSS.

 

 

III.

 

Za obavljanje javnih potreba iz točke II. ovog programa Grad Dubrovnik će u 2017. financirati:

 

  1. Akcije spašavanja  ................................................................       40.000,00 kn
  2. Održavanje znanja i izobrazba kadrova ...............................        40.000,00 kn
  3. Troškovi potražnih pasa   .....................................................        20.000,00 kn
  4. Tekući troškovi ( plaća  i drugi materijalni troškovi ) ..........       100.000,00 kn

 

 

IV.

 

Financijska sredstva iz točke III. ovog programa osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika za 2017. godinu 0530 – vatrogastvo i civilna zaštita; aktivnost 32007 – zaštita i spašavanje osim vatrogastva; konto 38119 – ostale tekuće donacije u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn.

 

 

V.

 

Grad Dubrovnik i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Dubrovnik sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti ovog Programa.

 

 

VI.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 810-01/17-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-3

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­                                                                                               

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------