Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

73. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za privremeni smještaj građevina, strojeva i opreme na čest. zem.1347/1 k. o. Gruž

Temeljem  članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće  Grada Dubrovnika na 3. sjednici,  održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je

 

 

O D L U K U
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za privremeni smještaj građevina, strojeva i opreme na čestici zemlje 1347/1 k.o. Gruž

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE) dodjeljuje Laguna Trade d.o.o. – Marina „Frapa“ , OIB: 18996348579, Uvala Soline 1, 22 203 Rogoznica (u daljnjem tekstu: OVLAŠTENIK KONCESIJE), koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra na čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž, ukupne površine 194 m2 , a koja se u zemljišnim knjigama vodi kao pomorsko dobro. Pomorsko dobro daje se u koncesiju u svrhu privremenog smještaj građevina, strojeva i opreme.

 

 

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se na razdoblje od 15. srpnja 2017. godine do
15. siječnja 2018. godine.

 

 

Članak 3.

 

Naknada za koncesiju utvrđuje se u simboličnom iznosu od 6.000,00 kn mjesečno.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je plaćati koncesijsku naknadu u iznosu od 6 000,00 kn, jednom mjesečno,  najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec, dok je koncesijsku naknadu za mjesec srpanj 2017. god. dužan platiti u iznosu od 3 000,00 kn, najkasnije do 31.srpnja 2017. god.

 

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke zaključiti će se Ugovor o koncesiji.

 

Za sklapanje Ugovora ovlašćuje je Gradonačelnik Grada Dubrovnika.

 

Ugovor o koncesiji sastavni je dio ove Odluke.

 

Ova Odluka prestaje važiti, ukoliko OVLAŠTENIK KONCESIJE odbije potpisati Ugovor o koncesiji.

 

Smatrat će se da je OVLAŠTENIK KONCESIJE odbio potpisati Ugovor o koncesiji, ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave Ugovora ne vrati potpisani i solemizirani Ugovor  DAVATELJU KONCESIJE.

 

 

Članak 5.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je DAVATELJU KONCESIJE dostaviti tri ovjerene bjanko zadužnice, na iznos od 50 000,00 kn, kao sredstvo osiguranja plaćanja koncesijske naknade, kao i za naknadu eventualne štete koja može nastati zbog neispunjenja ugovorenih obveza.

 

 

Članak 6.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je koristiti dobro iz točke 1. ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu bez izričitog odobrenja DAVATELJA KONCESIJE.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je po isteku Ugovora o koncesiji vratiti dobro iz točke 1. ove Odluke  u prvobitno stanje i predati ga u  posjed DAVATELJU KONCESIJE oslobođen od osoba i stvari.

 

 

Članak 7.

 

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi DAVATELJ KONCESIJE, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvodnju i sl.) odnosno ukoliko u ovisnosti o drugim postupcima (žalbe) dođe do eventualnog odstupanja u svezi s opsegom pomorskog dobra.

 

DAVATELJ KONCESIJE i OVLAŠTENIK KONCESIJE obvezuju uskladiti koncesijski odnos na području pod koncesijom, ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastupi promjena prostorno planske dokumentacije, ako ga je zbog prirode navedene promjene potrebno uskladiti.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Sukladno zahtjevu od 16. listopada 2015. godine koji je tvrtka Laguna Trade d.o.o. podnijela Gradu Dubrovniku te priložila lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu, Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma „Marina Gruž“, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i tvrtke Laguna Trade d.o.o. te kopiju plana i popis posjeda za predmetnu lokaciju,  Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika pokrenuo je postupak donošenja Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za smještaj privremenih građevina, strojeva i opreme za vrijeme gradnje marine u Gružu.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je 26. listopada 2015. godine Odluku o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za smještaj privremenih građevina, strojeva i opreme za vrijeme gradnje marine u Gružu KLASA: 342-01/15-01/15, URBROJ: 2117/01-09-15-8 kojom se Laguni Trade d.o.o. dodjeljuje koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra na čestici zemlje 1347/1 k.o. Gruž. Sukladno donesenoj Odluci, sklopljen je Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra KLASA: 342-01/15-01/15, URBROJ: 2117/01-01-15-13 između Grada Dubrovnika i koncesionara Laguna Trade d.o.o. koji je istekao  31. ožujka 2017. godine.

 

Laguna Trade d.o.o. 26. siječnja 2017. godine podnijela je zahtjev za produljenje trajanja Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.  Zahtjevom se tražilo produljene trajanja sklopljenog Ugovora do 31. ožujka 2019. godine. Temeljem tog zahtjeva Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik donijela je Odluku o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž te je sukladno Odluci Povjerenice sklopljen  Ugovor na razdoblje od 01. travnja do 15. srpnja 2017. godine.

 

Postupak davanja koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra provodi se u skladu s Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17)  te u skladu s odredbama  Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12). Međutim, gore navedenim zakonskim i podzakonskim pravnim propisima nije predviđena mogućnost produljenja već sklopljenog Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra, stoga je potrebno pokrenuti ponovni postupak davanja koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

 

Sukladno članku 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, posebna upotreba pomorskog dobra smatra se, između ostalog, i gradnja na pomorskom dobru građevina za potrebe vjerskih zajednica, za obavljanje djelatnosti na području kulture, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, znanosti, informiranja, športa, zdravstva, humanitarnih djelatnosti i drugih djelatnosti koja se ne obavlja radi stjecanja dobiti. Odluku o koncesiji za posebnu upotrebu,  za objekte lokalnog značaja, donosi općinsko odnosno gradsko vijeće jedinice lokalne samouprave.

 

Sukladno članku 24.  stavku 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, općinsko odnosno gradsko vijeće jedinice lokalne samouprave,  koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra donosi na rok do 20 godina.

 

Sukladno članka 26. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru zahtjev mora sadržavati:
- ime, prezime i prebivalište, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva
- idejno rješenje i/ili izjavu o namjeni uporabe pomorskog dobra
- očitovanje nadležnog tijela za prostorno uređenje o značaju objekta za koji se traži posebna upotreba i očitovanje o usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom.

 

Uvidom u dokumentaciju priloženu zahtjevu, a sukladno odredbama prethodno citiranog članka Uredbe, iz izjave o namjeni uporabe pomorskog dobra vidljivo je kako se na predmetnoj čestici neće vršiti nikakvi građevinski zahvati u prostoru odnosno koncesija za posebnu upotrebu traži se u svrhu privremenog smještaja građevina, strojeva i opreme.

 

Sukladno prethodno navedenom, te sukladno članku 29. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama naknada za koncesije dane radi posebne upotrebe pomorskog dobra iz članka 19. stavka 1.  Zakona određuje se u simboličnom iznosu.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 15, 10 000 Zagreb, putem Grada Dubrovnika.

                                                                                                

KLASA: 342-01/15-01/15

URBROJ: 2117/01-09-17-35

Dubrovnik, 21. srpnja  2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­                                                                                               

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------