Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

72. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 04/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017. donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

 

 

Članak 1.

         

U Odluci o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br.1/14., 21/15., 3/16. i 17/16) mijenja se članak 4. i glasi:

 

„Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za izradu Plana korištenja javnim površinama Grada Dubrovnika i određivanje visine zakupnine za korištenje javnim površinama.

 

Povjerenstvo ima 3 (tri) člana.

 

Plan korištenja javnim površinama Grada Dubrovnika donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.“

 

Povjerenstvo razmatra zahtjeve u svezi gospodarenja javnim površinama i donosi zaključke na temelju ove Odluke, općih odredaba Plana korištenja javnim površinama, prostorno-planske dokumentacije i ostalih zakonskih akata.

 

Povjerenstvo neće razmatrati zahtjeve za izmjenama Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri u razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. godine. Iznimno, Povjerenstvo može razmatrati zahtjeve za smanjenjem postojećih javnih površina, kao i o preraspodjeli javne površine u slučaju zatvaranja pojedinog ugostiteljskog objekta.

 

Povjerenstvo će inicirati usklađivanje pojedinačnih odredaba (po ulicama) Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri s  općim odredbama Plana

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-05/14-01/13

URBROJ: 2117/01-09-17-15

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.

                            ­                                                                             ­                                                                                                                                                                             

Predsjedatelj  Gradskog vijeća:­                                                                                                   

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

--------------------------------------