Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

70. Odluka o izradbi Urbanističkog plana uređenja „Tehničko-tehnološki blok Osojnik“

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13 i 65/17), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13.- pročišćen tekst, 9/15 i 12/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZRADBI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK

 

 

PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradbi Urbanističkog plana uređenja ''Tehničko – tehnološki blok OSOJNIK“ (u daljnjem tekstu: Plan).

 

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 2.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana, utvrđena je člancima 79. i 86. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj: 153/13 i 65/17) - u daljnjem tekstu: Zakon.

 

Nositelj izrade Plana u ime Grada Dubrovnika je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

 

 

RAZLOZI DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

 

Članak 3.

 

Obuhvat plana obuhvaća planiranu zonu gospodarske namjene izvan naselja „Tehničko tehnološki blok Osojnik“ koja je neizgrađena i neuređena te je sukladno čl. 79 Zakona za takvo područje nužno donijeti Urbanistički plan uređenja.

PPU-om je u obuhvatu plana predviđena lokacija za zbrinjavanje viška iskopa mineralnih sirovina. U obuhvat plana potrebno je osigurati prostor za:

            GO - građevinu za obradu građevinskog otpada,

            RD - reciklažno dvorište,

            PS - pretovarnu stanicu,

            postrojenje za obradu mulja

 

Razvojem grada Dubrovnika ukazala se potreba za boljom prostornom organizacijom i strukturom komunalnih sadržaja budući da su postojeće površine postale nedovoljne ili neadekvatne.

 

Omogućiti daljnji razvoj dubrovačkih prigradskih naselja.

 

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu Grada.

 

 

OBUHVAT PLANA

 

Članak 4.

 

Obuhvat Plana određen je u skladu s čl. 89. stavak 1. Zakona i sukladno kartografskom prikazu 4.11 Građevinska područja naselja Osojnik na kojemu je Obuhvat ovog Plana vidljiv kao neuređeno građevinsko područje izvan naselja.

 

Obuhvat je prikazan na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke

 

U obuhvatu plana nalaze se kat. čest. zem. 3334, 3313, 3315, 3314, 3310/2 i dio kat. čest. zem. 3327 sve k.o. Osojnik.

 

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

 

Članak 5.

 

Obuhvat plana nije priveden svrsi sa obzirom na planiranu namjenu. Područje je neizgrađeno i komunalno neopremljeno. U naravi to je neravan i dijelom nepristupačan krški teren koji se sastoji od degradirane makije i neobrađivanog poljoprivrednog zemljišta.

 

Područje plana nalazi se u III. zoni zaštite izvorišta Palata i Ombla, prema Elaboratima izrađenim za zaštitu navedenih  izvorišta od strane poduzeća Vodovod Dubrovnik.

 

Na području plana evidentirani su arheološki lokaliteti - gradine te će kroz Plan voditi računa o odgovarajućoj planerskoj zaštiti istih.

 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

 

Članak 6.

 

Programska polazišta se odnose na razradu gospodarske namjene navedene u čl. 3. Odluke i čl. 65. Odredbi za provođenje PPU-a Grada Dubrovnika uz poštivanje načela održivog razvoja, planiranjem i organizacijom zelenih površina, saniranjem divljih odlagališta građevinskog (i ostalog) otpada, te odgovarajućom zaštitom arheoloških lokaliteta.

Osnovni ciljevi izrade Plana jest stvaranje preduvjeta za:

a)         komunalno opremanje

b)        stavljanje u funkciju sukladno namjeni

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU

 

Članak 7.

 

Za izradbu Plana potrebno je pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima kako slijedi:

a.    Postupak ocjene o potrebi strateške procjene sukladno čl.64. Zakona o zaštiti prirode i mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-017/17-01/82 URBROJ: 2117/1-53/1-17-02 od 19. Srpnja 2017.

 

Prilikom izrade Plana koristit će se dostupni relevantni dokumenti.

 

Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim izrađivačem može utvrditi potrebu izrade i drugih stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih planskih rješenja.

 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

 

Članak 8.

 

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 136/15), u suradnji s nositeljem izradbe Plana Gradom Dubrovnikom.

 

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

 

Članak 9.

 

Zahtjevi za izradbu Plana zatražit će se od slijedećih sudionika u izradbi Plana:

 1. MINISTARSTVO KULTURE: KONZERVATORSKI ODJEL U DUBROVNIKU, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik
 2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik
 5. URED DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Vukovarska 16, Dubrovnik
 6. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR, Ante Starčevića 67, Dubrovnik
 7. HERA- Hrvatska energetska regulatorna agencija, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb
 8. OPT-AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 237, 10000 Zagreb
 9. HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU, Radnička cesta 80/7, Zagreb
 10. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik
 11. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
 12. HRVATSKE VODE – Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, Vukovarska 35, Split
 13. HRVATSKE VODE – Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Ispostava Dubrovnik, Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik
 14. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrojug,  Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik
 15. VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, V. Nazora 19, 20000 Dubrovnik
 16. VODOVOD d.o.o., Odjel odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik
 17. ČISTOĆA d.o.o, Put od Republike 14 20000 Dubrovnik
 18. DURA, Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik
 19. Hrvatska komora arhitekata, područni odbor Dubrovnik, Dr. Vlatka Mačeka 122, 20000 Dubrovnik
 20. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA UO ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
 21. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
 22. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU, ovdje
 23. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU –mjesni odbor Osojnik, ovdje
 24. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU, ovdje „za Stožer zaštite i spašavanja" , ovdje
 25. UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, ovdje
 26. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE, ovdje
 27. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, MORE I PODUZETNIŠTVO, ovdje
 28. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA, Zeljarica 1, 20000 Dubrovnik

 

Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

 

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

 

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta,u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

 

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADBU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADBU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 10.

 

Rokovi za izradbu pojedinih faza Plana sukladni su odredbama Zakona o prostornom uređenju.

 

U sklopu postupka izradbe Plana bit će održana javna rasprava u trajanju od 30 dana

 

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama nositelja izradbe prostornog plana te u informacijskom sustavu u trajanju od 30 dana.

 

Planirani rok za izradbu Plana je najviše 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke s time da se u slučaju ponavljanja javne rasprave rok produžuje za 6 mjeseci.

 

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADBE PLANA

 

Članak 11.

 

Sredstva za izradbu ovog Plana osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika

 

 

OBJAVA I STUPANJE NA SNAGU OVE ODLUKE

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 350-02/17-01/03

URBROJ: 2117/01-09-17-5

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                    

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------