Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 29. siječnja 2018.Objavljeno: 01.02.18.

22. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj­ 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 24. siječnja 2018., donijelo je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu

 

 

 

1. UVODNA RAZMATRANJA

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu donosi se na temelju zakonskih odredbi o utvrđivanju i osiguravanju sredstava za razvoj i unaprjeđenje kulturnog života, u skladu s ustrojem državne uprave i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Dubrovnik, kao i za njegovu promociju na svim razinama međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika sukladno zakonskim propisima proveo je natječaj po Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu. Sve programe koji su u propisanom roku prijavljeni na natječaj ocijenilo je Kulturno vijeće Grada Dubrovnika, sukladno važećem Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu usmjeren je na zaštitu umjetničkog nasljeđa i baštine, poštovanje tradicionalnih umjetničkih izraza, ali i na afirmaciju nezavisne kulturne scene i različitih kulturnih inovacija. Program se ostvaruje u suradnji javnog i privatnog sektora, u partnerstvu Grada Dubrovnika i gradskih kulturnih ustanova, udruga, samostalnih umjetnika, umjetničkih obrta i ostalih kulturnih institucija.

 

Prioritet u osiguranju sredstava u Programu javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu imat će:

   redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač;

   programi kulturnih akcija, manifestacija i festivalski program;

   podupiranje velikog broja aktivnih udruga civilnog društva;

   programi međunarodne kulturne suradnje;

   poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u  glazbeno-scenskoj, likovnoj, muzejsko - galerijskoj, knjižnično-izdavačkoj, filmskoj i kinematografskoj djelatnosti, novim medijskim kulturama, kao i u programima zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu obuhvaćene su sve kulturne aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju kulturnih potreba građana Dubrovnika, obogaćivanju kulturnoga života i podizanju kulturne ponude Grada, kao i poboljšanju materijalnih uvjeta za razvoj kulture. Dubrovnik je danas domaćin vrhunskih glazbenih, izložbenih, filmskih i kazališnih događanja, koje odlikuje visoki standard i kvaliteta primjerena ovom kulturnom središtu. Dubrovačka gradska uprava aktivno sudjeluje u poticanju najkvalitetnijih kulturnih projekata, trudeći se u naš grad dovesti najeminentnija imena svjetske kulture i umjetnosti, u suradnji s dubrovačkim kulturnim ustanovama, institucijama i udrugama.

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika želi postići da se u Dubrovniku i na cijelom području Grada, uključujući prigradska naselja i otoke, tijekom cijele godine događaju raznovrsni kulturni programi koji će biti zanimljivi jednako građanima i gostima, koji će razviti svoju publiku i uključiti što veći broj građana u kulturni život Grada. 

 

 

2. STRATEGIJA RAZVOJA KULTURE GRADA DUBROVNIKA OD 2015. – 2025.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 29. prosinca 2014. godine usvojena je Strategija razvoja kulture Grada Dubrovnika od 2015. – 2025. godine.

 

Strategija kulturnog razvoja Grada Dubrovnika bavi se primarno kulturnim i umjetničkim stvaralaštvom i proizvodnjom što uključuje i kreativne industrije i kulturni turizam, zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara te upravljanjem kulturnim dobrima.  Posebna važnost pridana je interakciji kulture s drugim područjima (obrazovanje, turizam, poduzetništvo, prostorno uređenje i urbano planiranje, komunalno gospodarstvo itd.), s naglaskom na kontinuitet u budućem održivom korištenju kulturnih resursa kako bi se sačuvale sve vrijednosti koje grad Dubrovnik posjeduje. Na taj način kultura je shvaćena kao jedna od osnovnih poluga njegovog razvoja što proizlazi već iz same činjenice da je njegova povijesna jezgra uvrštena 1979. godine na UNESCO-ov popis svjetske kulturne i prirodne baštine, pa se i razvoj Grada promatra s tog polazišta.

 

Istodobno, naglasak se stavlja na razvoj samog sektora kulture koji se (pre)često koristi kao instrument općeg razvoja, zanemarujući potrebu kulturnog razvoja te posebno zanemarujući ulogu kulture u osiguranju kvalitete života svih građana. Ovaj dokument strukturiran je tako da su temeljem analize stanja, prikaza glavnih činjenica i iskazanih ocjena utvrđeni razvojni problemi i potrebe.

 

 

3. TEMELJNI CILJEVI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

 

Temeljni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi u suglasju su s vizijom razvoja kulture navedenoj u Strategiji i odnose se na:

      održivo upravljanje kulturnom baštinom;

      razvijanje lokalnog kulturnog stvaralaštva i suvremene kulturne produkcije;

      razvijanje publike kroz približavanje kulturnog proizvoda Grada najširem građanstvu;

      oblikovanje kulturne politike Grada kroz podizanje razine kulturne ponude u svim gradskim kulturnim ustanovama i drugim umjetničkim organizacijama, usmjerenih prije svega na usklađivanje repertoarne politike s potrebama građana i posjetitelja Dubrovnika, kao i na kreiranje projekata koji će povećati razinu samofinanciranja.

 

3.1. Održivo upravljanje kulturnom baštinom, čuvanje prostora i razvijanje infrastrukture za kulturne potrebe podrazumijeva jačanje održivog korištenja materijalne i nematerijalne kulturne baštine, unaprjeđenje upravljanja prostorom i korištenje prostornih resursa za potrebe razvoja kulture, poboljšanje postojeće i izgradnja nove kulturne infrastrukture.

 

3.2. Razvijanje lokalnog kulturnog stvaralaštva i suvremene kulturne produkcije podrazumijeva poticanje kulturnog stvaralaštva jednako zanimljivog građanima  i turistima, razvitak kulturnog poduzetništva, kulturnih industrija i tradicijskih obrta, kao i osnaživanje mobilnosti i međunarodne suradnje za razvoj stvaralaštva u kulturi.

 

3.3. Razvijanje publike, kulturnih potreba građana i posjetitelja Grada podrazumijeva poticanje sudjelovanja publike u razvoju kulture, kao i razvijanje projekata poticanja kulturnog turizma.

 

3.4. Oblikovanje kulturne politike Grada podrazumijeva unaprjeđenje modela upravljanja kulturom Grada, poticanje razvoja ljudskih resursa u kulturi te unaprjeđenje financiranja razvoja kulture.

 

 

4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika   4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 30.11.2013. godine donijelo je Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika. Vijeće je osnovano radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Po jedan član Vijeća imenovan je iz sljedećih područja umjetničkoga i kulturnog stvaralaštva: glazbene i scenske djelatnosti, muzejsko-galerijske djelatnosti, likovne umjetnosti, knjižnično-izdavačke djelatnosti, filmske i kinematografske djelatnosti, novih medijskih kultura i kulture mladih, zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, kao i Kriterija Kulturnog vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, programe i projekte koji su pristigli na temelju Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu, stručno je ocijenilo Kulturno vijeće Grada Dubrovnika. Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu. Raspodjelu financijskih sredstava obavlja Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, sukladno mišljenju Kulturnog vijeća te sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

Proračun Odjela je u većem dijelu određen zakonskim i podzakonskim aktima, dok manji dio ostaje za raspodjelu na posebne projekte. Tako Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač ustanova u kulturi, ima obvezu financirati plaće i troškove zaposlenih u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika, osigurati sredstva za rad ustanova te za održavanje i opremanje prostora koje ustanove koriste. Izdvajanja za ustanove u kulturi zauzimaju oko 90 % rashoda proračuna za kulturu. Osim toga, do 2021. godine postoji ugovorna obveza Grada za sufinanciranje projekta Zavoda za povijesne znanosti HAZU „Stanovništvo Dubrovnika“ u godišnjem iznosu od 360.000 kuna.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu po korisnicima nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog programa.

 

Grad Dubrovnik sklopit će posebne ugovore o sufinanciranju programske djelatnosti temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu, sa svim korisnicima Proračuna Grada Dubrovnika čije financiranje ne podliježe zadanim zakonskim aktima ili već prije ugovorenim obvezama. Odjel gradske uprave za kulturu i baštinu može odobriti prenamjenu sredstava samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika. O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava, korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, koji prati namjensko trošenje odobrenih sredstava.

 

 

5. PROGRAMI JAVNIH USTANOVA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

 

Muzej Domovinskog rata – Dubrovnik specijalizirani je lokalni povijesni muzej koji djeluje na području bivše Općine Dubrovnik. Pravni je sljednik Muzeja suvremene povijesti Dubrovačkih muzeja. U skladu sa svojim poslanjem javna ustanova ''Muzej Domovinskog rata Dubrovnik'' bavi se proučavanjem Domovinskog rata na dubrovačkom području te doprinosa dubrovačkih branitelja i građana u procesu obrane i stvaranja samostalne i suverene Republike Hrvatske. Temeljne ciljeve iz Plana i programa rada u 2018. godini Muzej će ostvariti redovitom programskom djelatnošću, koju obavlja stručno muzejsko osoblje, a čine je sljedeći poslovi: skupljanje građe, zaštita građe, izrada muzejske dokumentacije, stalni postav, stručni i znanstveni rad, izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, edukativna djelatnost i odnosi s javnošću. U sklopu redovne djelatnosti kustosi Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik nastavit će sustavan rad na sakupljanju  muzejske građe, odabirom predmeta relevantnih za popunu pojedinih zbirki, terenskim istraživanjem te kupnjom, darovanjem, nasljeđivanjem, zamjenom i ustupanjem, a prema financijskim mogućnostima Muzeja.

 

Temeljni cilj programa je daljnje prikupanje fotografija, oružja i opreme iz Domovinskog rata, kako bi novom građom dodatno obogatili Zbirke dokumenata, fotografija i trodimenzionalnih predmeta Muzeja domovinskog rata te njenom stručnom obradom omogućili sustavno proučavanje ovog važnog razdoblja u našoj novijoj povijesti. U 2018. godini planira se nastavak rada na provođenju mjera preventivne zaštite, konzervacije i restauracije  muzejskih predmeta iz Zbirki, kao i rad na inventarizaciji, katalogizaciji te vođenju fonoteke, videoteke, hemeroteke i stručnog arhiva. Planiran je i nastavak provođenja digitalizacije muzejskih predmeta iz Zbirki dokumenata, fotografija i video zapisa. Tijekom 2018. godine nastavit će se nabava knjiga za muzejsku knjižnicu, u prvom redu kupnjom i darovanjem te razmjenom knjiga, publikacija, kataloga i drugih muzejskih izdanja tematski vezanih za razdoblje Domovinskog rata. Planiran je i nastavak stručnog rada na dopuni i razradi postojeće muzeološke koncepcije novog stalnog postava Muzeja Domovinskog rata. U sklopu radova na obogaćivanju i održavanju stalne izložbe ''Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.'' planira se izmjena dijela oštećenih panoa te izrada dijela novih panoa.

 

U sklopu nastavka izložbene djelatnosti Muzej Domovinskog rata planira realizaciju tematske izložbe ''Stradanje sakralnih objekata na dubrovačkom području u Domovinskom ratu 1991.-1995.''. Ovom izložbom, već tradicionalno, Muzej bi obilježio 27. obljetnicu najtežeg napada na Grad 6. prosinca 1991. godine. – Dan dubrovačkih branitelja. U sklopu muzejskog projekta ''Hrvatska ratna fotografija'' planirana je izrada i tiskanje monografskog izdanja ''Slike rata: Matko Biljak – Božidar Vukičević'', kojim bi omogućili cjelovitije proučavanje, obradu i prezentaciju izabranih dokumentarnih ratnih snimki istaknutih hrvatskih fotoreportera, čijim je cjelokupnim ratnim stvaralaštvom obogaćena muzejska Zbirka fotografija i negativa. U 2018. godini Muzej planira i izradu animirane karte ''Domovinski rat, elektroničko izdanje – multimedijalni kronološki prikaz Domovinskog rata na dubrovačkom području''. Korištenjem i obradom izvornih ratnih zemljovida i podataka te predmeta iz Zbirke fotografija i dokumenata, izradom računalne animacije omogućio bi se sažet i cjelovit prikaz srpsko – crnogorske  do agresije i tijeka ratnih operacija na dubrovačkom području u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Planiran je i nastavak obavljanja edukativne djelatnosti kroz stručna vodstva za građanstvo, vodstva za škole i posebna vodstva na stalnoj i povremenim izložbama Muzeja u tvrđavi Imperijal na Srđu. Kustosi Muzeja nastavit će redovito održavati predavanja u sklopu obilježavanja značajnih događaja i obljetnica iz Domovinskog rata, kao i satove povijesti za učenike dubrovačkih škola u prostorima tvrđave Imperijal na Srđu.

 

Kazalište Marina Držića

 

Sukladno usvojenom programskom okviru, Kazalište Marina Držića i u ovoj će sezoni raditi na prezentiranju najboljih djela klasika domaće i svjetske dramske baštine, prezentiranju programa i projekata koji promiču stvaralaštvo suvremenih hrvatskih autora,  kao i na prezentiranju moderne hrvatske i svjetske dramaturgije i kazališta 20. stoljeća. Kazalište Marina Držića jedino je profesionalno kazalište na području Dubrovačko-neretvanske županije i zbog toga mora zadovoljiti kazališne potrebe cjelokupnog pučanstva na prostoru gdje djeluje, vodeći računa o različitim kazališnim ukusima i uzrastu svojih posjetitelja. Ipak, bogata dramska i kazališna tradicija te njegovanje izričaja na dubrovačku, moraju biti glavnim zadatkom Kazališta Marina Držića. U novoj kazališnoj sezoni uz premijerne naslove, predviđene su i reprizne izvedbe, kao i brojna gostovanja. Tako je u 2018. godini planirana izvedba djela Luigi Pirandella ''Odjenuti gole'', u režiji Marine Pejnović. Druga premijerna izvedba nosi naziv ''Gomnaida/Otac Ubu''. Riječ je o spoju djela Junija Palmotića i Alfreda Jarryja, u režiji Ivana Plazibata. Treća premijera je djelo ''Džono aliti gos'' Marina Tudiševića, a četvrta ''Strašno smiješno'', ruskog autora humoreski i satira A.T. Averčenka, u režiji Denisa Azarova. U 2018. godini planira se novo izdanje Dubrovnik Art Foruma, koji će dubrovačkoj publici te pedagozima i studentima dramskih akademija iz cijele Hrvatske predstaviti ono najbolje što u kazališnom smislu Rusija može ponuditi na nivou profesionalne produkcije mladih glumaca.

 

Planiran je i program pod nazivom ''Bursa (manji projekti i koprodukcije)'', koji bi trajao tijekom cijele godine. Riječ je o projektima pripreme predstava u Zagrebu, koje bi se premijerno izvodile u Dubrovniku i potom se reprizno igrale u blokovima tijekom sezone. Posebna bi se pažnja obratila na to da se odabiru tekstovi koji zahtijevaju manji broj suradnika te da u estetskom smislu donesu raznovrsnost repertoaru. Ovaj program bi uključivao i manje projekte postojećih članova ansambala Kazališta i umjetničkih suradnika iz Dubrovnika te eventualno amaterskih družina. U 2018. godini planiran je bogat koncertni i izložbeni program u Kazalištu Marina Držića. Cilj ovog cjelogodišnjeg programa je omogućiti kreativnim likovnjacima i glazbenicima mlađe i ne samo mlađe generacije iz čitave Hrvatske, a i šire, predstaviti se dubrovačkoj publici koja inače ne bi bila u mogućnosti imati uvid u njihov rad. Ovim programom Kazalište Marina Držića potiče s jedne strane potentnu i kreativnu likovnu i autorsku glazbenu scenu Hrvatske i Dubrovnika, a s druge strane širi se kvalitetna kulturna ponuda mladima.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

 

Umjetnička galerija Dubrovnik je, usmjerivši svoj interes na likovnu produkciju realiziranu u vremenu od pojave Vlaha Bukovca do danas, u svom višedesetljetnom trajanju uspjela prikupiti vrijedan fundus od oko dvije i pol tisuće umjetničkih djela: slika, skulptura, grafika, crteža, fotografija, video radova, umjetničkih instalacija i video dokumentacije te se afirmirati kao presudni činitelj likovno-umjetničkog života Dubrovnika i šireg regionalnog okvira. Fundus Galerije sadrži djela sistematizirana u trima različitim zbirkama - regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Među sakupljenim i čuvanim umjetninama, djela su gotovo svih najvažnijih dubrovačkih i hrvatskih slikara, kipara i grafičara. Umjetnička galerija Dubrovnik u svom sastavu ima Galeriju Dulčić Masle Pulitika. Na prvom katu zgrade nalazi se stalni postav ove trojice slikara, dok se na drugom katu izmjenjuju izložbe važnih umjetnika, modernih klasika, najčešće iz fundusa Umjetničke galerije Dubrovnik.

 

U 2018. godini Ustanova planira program otkupa dvije slike umjetnice Tine Gverović, kao i sliku Ljuba Babića za svoju zbirku moderne i suvremene umjetnosti. Ustanova planira postaviti izložbu slikara Vatroslava Kuliša tijekom mjeseca travnja, kao i izložbu sarajevskog fotografa Almina Zrna u drugoj plovici studenog. Izložba pod nazivom ''(Ne)Postojanost prostora: Iluzija – Interakcija – Stvarnost'', koja je planirana za mjesec rujan, nastavak je niza skupnih multimedijalnih izložbi, koje propituju srodnu problematiku odnosa vizualnih umjetnosti naspram prostora. Izložbeni međunarodni tematski projekt pod nazivom ''Marine u likovnoj umjetnosti'', planira se realizirati u prosincu 2018. godine, svibanj je rezerviran za međunarodnu monografsku izložbu ''Mlini, Cavtat, Dubrovnik, Milan Konjović'', dok je izložba ''Tomislav Ivanišin – slika poništenog krajolika/slika poništenog grada'' planirana za listopad. U Galeriji Dulčić Masle Pulitika planira se postaviti monografska izložba ''Željko Bubalo. More u kostima'', kao i izložba fotografija Marka Ercegovića te izložba fotografija Erola Čolakovića Šehića. U 2018. godini realizirat će se i međumuzejska suradnja s Muzejom Lapidarium u Novigradu, izložba kipara Marina Radice, izložba ''Ivo Scatotolini – slikar i restaurator, izložba fotografija ''Distopija/Politička škola'' Jasenka Rasola, izložba djela iz zbirke tvornice Aluminij iz Mostara, kao i izložba Ivone Vlašić ''Linija ukinutog horizonta''.

 

U ožujku je planirana izložba Lukše Peka, dok je za listopad najavljena izložba mlade suvremene kiparice Ide Blažičko. Godišnji program izdavačke djelatnosti uključuje monografiju Dubravke Lošić, knjigu odabranih likovnih kritika Luka Paljetka i Vodič po Zbirci moderne i suvremene umjetnosti UGD. Tijekom 2018. godine organizirat će se likovne radionice za djecu osnovnoškolske dobi, kao i za srednjoškolce, koji se žele upisati na arhitektonske fakultete ili likovne kolonije. Umjetnička galerija Dubrovnik će u 2018. godini organizirati veliku međunarodnu izložbu Wima Delvoyea tijekom ljetnih mjeseci, s ciljem pozicioniranja Galerije kao međunarodno relevantne ustanove među umjetničkim muzejima jugoistočne Europe. U cilju otvaranja Ustanove publici različitih profila, izložbeni program intenzivno će se obogaćivati raznim kulturnim sadržajima iz sfere glazbe, književnosti i znanosti. 

 

Dubrovački simfonijski orkestar

 

Dubrovački simfonijski orkestar je profesionalni glazbeni orkestar grada Dubrovnika i glavni nositelj glazbenih zbivanja u Dubrovniku. Kroz godine, Dubrovački simfonijski orkestar nastavlja dugu i značajnu dubrovačku glazbenu tradiciju, koja se kao takva počela organizirano razvijati još od vremena nekadašnje Dubrovačke Republike. Danas, Dubrovački simfonijski orkestar predstavlja važan dio bogate i raznolike kulturne tradicije Dubrovnika i Hrvatske. U 2018. godini Dubrovački simfonijski orkestar planira zadržati već postojeću programsku koncepciju te ponuditi vrlo atraktivne projekte s najljepšim djelima iz glazbene povijesti. Programska shema DSO-a bazira se na pažljivo odabranim djelima, uz nastupe renomiranih solista, a realizirat će se izvedbom velikog broja koncerata tijekom cijele godine. Strateški cilj djelovanja Dubrovačkog simfonijskog orkestra je razvoj i promocija Orkestra, koji se umjetnički i organizacijski razvija surađujući s kvalitetnim umjetnicima.

 

Uz simfonijske koncerte, Orkestar tijekom godine planira organiziranje koncerata komorne glazbe, recitala, suradnju s ostalim ustanovama u kulturi Grada,  upoznavanje domaće i međunarodne javnosti s kvalitetnim dubrovačkim umjetnicima, laureatima međunarodnih glazbenih natjecanja, upoznavanje međunarodne javnosti s vrhunskim hrvatskim interpretima i hrvatskom glazbenom baštinom, suradnju s međunarodno relevantnim glazbenim umjetnicima te promociju Dubrovnika kao međunarodne destinacije kulturnog turizma. Dubrovački simfonijski orkestar u 2018. godini organizirat će 77 simfonijskih koncerata klasične glazbe. Tijekom veljače, ožujka, travnja i prosinca održavat će se jedan koncert tjedno, a tijekom svibnja, lipnja, rujna i listopada dva koncerta tjedno. Koncerti će se održavati u atriju Kneževog dvora, Umjetničkoj galeriji, tvrđavi Revelin, kao i prostorima dubrovačkih crkvi. Kao i proteklih godina, i u 2018. godini Dubrovački simfonijski orkestar organizirat će Festival opernih arija ''Tino Pattiera'', Međunarodni glazbeni festival ''Dubrovnik u pozno ljeto'', manifestaciju ''Jesenji glazbeni moskar'', kao i niz edukativnih koncerata. Uz navedeno, održavat će se i koncerti po zahtjevu Grada Dubrovnika, koncerti zabavnog sadržaja, ''Barokni ciklus'', ''Uskršnji ciklus'', program ''Dubrovačko glazbeno proljeće'', komorni koncerti i ostali simfonijski koncerti. Ove godine planira se i izvedba programa ''Stradun Classic'', voditeljice Marije Pavlović.

 

Dubrovačke ljetne igre

 

Dubrovačke ljetne igre ustanova je u kulturi koja kroz svoju djelatnost organizira i ostvaruje tradicionalni kazališni i glazbeno-scenski ljetni festival te priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije od nacionalnog značaja i interesa za Republiku Hrvatsku. Manifestacija Dubrovačke ljetne igre, najstarija, najveća i najuglednija kulturna manifestacija u Hrvatskoj, utemeljena je 1950. godine, a od 1956. godine učlanjena je u Europsku udrugu festivala (EFA - European Festivals Association). Zamisao o spajanju renesansnog i baroknog ugođaja Dubrovnika sa živućim duhom drame i glazbe zapravo je proizašla iz intelektualnog načina življenja samoga grada, iz njegove kreativne tradicije koja je obogatila hrvatsku kulturnu i znanstvenu povijest, pogotovo u sferi kazališta i znanosti, iznjedrivši brojna velika imena i djela i omogućivši joj neprekidno praćenje suvremenih trendova u Zapadnoj Europi.

 

Za vrijeme trajanja Dubrovačkih ljetnih igara u jedinstvenom ambijentu zatvorenih i otvorenih scenskih prostora renesansno-baroknog grada Dubrovnika održat će se veliki broj dramskih, opernih i plesnih predstava, koncerata, promocija, izložbi, pjesničkih nastupa i drugih programa. Pripremajući dramski program u Igrama se drže ključnih odrednica; dubrovačke ambijentalnosti i okupljanja Festivalskog dramskog ansambla, koji je svojevrsna reprezentacija hrvatskog glumišta. Najboljim dostignućima u glazbenom, odnosno dramskom programu, dodijelit će se nagrada ''Orlando''. U 2018. godini planira se zadržati kontinuitet umjetničkog i produkcijskog rasta Festivala. Na taj način, Dubrovačke ljetne igre moći će održati davno izboreno mjesto među najprestižnijim europskim festivalima. Tako se planiraju izvesti sljedeća glazbeno – scenska djela: reprizne izvedbe ''Kafetarije'', ''Othella'', ''Gospode Glembajevih'', ''Viktorije od neprijatelja'', opere ''Orlando''. Planira se i jedno nacionalno dramsko gostovanje, gostovanje Kazalište Marina Držića i Studentskog teatra Lero. Planiraju se i dvije dramske premijere u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla. Glazbeni program sastojat će se od niza koncerata, filmski program će i dalje nastaviti dugogodišnju suradnju sa Filmskim festivalom u Puli, a sadržajan će biti i folklorni i likovni program. Javna ustanova u kulturi "Dubrovačke ljetne igre" tijekom čitave godine organizirat će i druge programe od značaja za Grad Dubrovnik (Zimski festival, doček Nove godine, koprodukcija kazališne predstave s BADco i HNK Zagreb, autorska večer Krešimira Magdića, Noć Muzeja, Dubrovački i župski karnevo).

 

Kinematografi Dubrovnik

 

Kinematografi Dubrovnik su ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i kao takvi čine nezaobilazni dio kulturne ponude Grada, kako za lokalno stanovništvo, tako i za posjetitelje Dubrovnika. U prostorima unutar stare gradske jezgre kojima Ustanova raspolaže nastoje pomiriti kulturnu i komercijalnu programsku koncepciju. Pored osnovne djelatnosti, posljednjih nekoliko godina se zbog zahtjeva tržišta sve više počelo raditi i na popratnim sadržajima, koji su tako postali sastavni dio redovite ponude. Veliku ulogu u godišnjem planu rada imaju i programi edukativnog karaktera.

 

U 2018. godini Ustanova planira realizirati program ''Robin Hood u Gradu''. Program je zamišljen kao komplementarno događanje uz prikazivanje filma o Robin Hoodu koji se snimao u Dubrovniku. Prikazivanje osam filmova o Robin Hoodu (šest igranih i dva animirana), planira se realizirati jednom tjedno, tijekom  siječnja i veljače 2018. godine. Ovaj program za cilj ima razvijanje svijesti kod građana o važnosti Dubrovnika kao filmske pozornice, kako u umjetničkom, tako i u komercijalno – turističkom smislu.  U 2018. godini planira se realizirati i sedmo izdanje Festivala filmskog stvaralaštva djece i mladih mediteranskih zemalja (DUff). Ovaj filmski festival nastao je kao zajednički projekt Kinematografa Dubrovnik, Ljetne škole filma Šipan i Udruge Luža. Festival filmskog stvaralaštva djece i mladih povezuje djecu iz mediteranskih zemalja i gradova koji imaju slične kreativne sklonosti te im pruža priliku da na neposredan način razmijene svoja iskustva u radu i upoznaju se međusobno. Uz natjecateljski program, važan segment Festivala čine i popratni, a posebno radionički programi pod vodstvom profesionalaca iz svijeta filma. Festival okuplja djecu istih godina, ali iz različitih zemalja, sredina, drukčijeg socijalnog statusa i načina života, koji kroz film progovaraju o okruženju u kojem žive, svojim problemima, ali i lijepim stvarima koje ih nadahnjuju. U 2018. godini planira se i realizacija projekta pod nazivom ''Filmski centar Dubrovnik''. Filmski centar u Luži zamišljen je kao informativno – edukativni, interaktivni, multimedijalni centar kojemu je cilj prezentacija Dubrovnika kao filmskog seta te skupljanje i arhiviranje filmske građe vezane za filmsku povijest Dubrovnika. Glavni cilj projekta je intenziviranje odnosa između građana, turista i filmske umjetnosti kroz poveznice filma i Dubrovnika, ali i daljnji razvoj kulturnog, odnosno filmskog turizma.

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik otvoren je za javnost 2009. godine kao nasljednik Dubrovačkog domorodnog muzeja osnovanog daleke 1872. godine. Zbirke ovoga muzeja nekoliko su puta selile, zadnji put u vrijeme Domovinskog rata, da bi se 2003. godine iz zagrebačkog Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja konačno vratile u Dubrovnik. Predmeti prirodoslovne građe imaju pretežito povijesni značaj, ali velik dio zooloških zbirki je dragocjena dokumentacija sastava faune u okolici Dubrovnika i njenih promjena. U 2018. godini Prirodoslovni muzej Dubrovnik planira aktivnosti skupljanja nove građe, terenskog istraživanja, zaštite i dokumentiranja postojeće muzejske građe, stručne obrade građe, stručnih usavršavanja, izdavačke djelatnosti, kao i bogate izložbene djelatnosti. Upriličit će se i brojne kreativno – edukativne radionice i igraonice u prostorima Muzeja, a nastavit će se i projekt ''Nastava u muzeju'', program izvanučioničke nastave biologije koji je usklađen s nastavnim planom i programom biologije za osnovne i srednje škole. Cilj programa je proširiti interese i prepoznati sklonosti sudionika za bavljenje  temama iz biologije, ekologije i zaštite prirode te prikazati metode koje se ne upotrebljavaju u redovnoj nastavi.

 

Prirodoslovni muzej u 2018. godine planira ugostiti izložbu Prirodoslovnog muzeja Split ''Lipo cviće uokolo ''Cvita Mediterana''. Izložba prikazuje dio endemične flore srednje Dalmacije, tj. bliže okolice Splita: od otoka Čiova preko Kozjaka i Svilaje do kanjona rijeke Cetine. Izložba je edukativna i pokretna, a cilj joj je pobuditi interes posjetitelja za prirodne ljepote te njihovo očuvanje i zaštitu. U 2018. godini planira se i postavljanje izložbe ''Tijelo moga tijela'', autorice Dubravke Tullio. Izložba će biti rezultat višemjesečnog procesa fotografiranja portreta roditelja i djece, a tematski će biti usmjerena na pobliže opisivanje genetskog nasljeđivanja. Fotografije će biti monokromatske te će se na taj način dobiti suptilnost i veća interpretativnost, a s crnom pozadinom i tamnom odjećom lica ljudi i njihove karakteristike još će više doći do izražaja. U 2018. godini upriličit će se i gostovanje izložbe ''Zvukovi kukaca – orkestar najmanjih'' Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik. Na izložbi će biti prikazani načini na koji kukci stvaraju  i čuju zvuk, morfološke strukture koje su uključene, kao i evolucijsku podlogu tog načina komuniciranja. Prirodoslovni muzej Dubrovnik na kraju godine ugostit će i izložbu ''Raznolikost morskih ribolovnih alata u Hrvata''. Izložbom su predstavljene različite vrste udičarskih ribolovnih alata, vrša, ostiju, mreža stajaćica, okružujućih mreža, plivarica i slično od kojih je većina namijenjena lovu samo pojedine vrste, pa stoga i nose takva imena (srdelara, girarica, igličara, palimidara, jastogara i dr.).

 

Folklorni ansambl "Linđo"

 

Kao ustanova osnovana u svrhu trajnog obavljanja folklorne djelatnosti s ciljem promicanja narodnog glazbenog i plesnog stvaralaštva, Folklorni ansambl ‘''Linđo’'' nastavlja kontinuitet očuvanja narodne umjetnosti, nošnji i glazbala, kao i djelovanje u pravcu buđenja što masovnijeg interesa mladih za bavljenje folklornom djelatnošću. FA ''Linđo'' prezentira hrvatsku kulturnu baštinu putem svojih koncerata u zemlji i inozemstvu. Ustanova tijekom 2018. godine planira organizirati turneju povodom 25 obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Hrvatske. Turneja će trajati oko dva tjedna u studenom 2018. godine i obuhvatit će nekoliko japanskih gradova. Ustanova također sudjeluje u projektu ''Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika''. Opći cilj projekta ''Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika'' je unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom, kao doprinos održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini, kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu grada Dubrovnika.

 

U 2018. godini planiraju se i bogate plesne, pjevačke i izvođačke aktivnosti FA Linđo, koji će nastaviti svoje probe i pripremiti primjerene plesne i glazbene točke za nastupe na raznim smotrama i za ostale aktivnosti vezane uz folklornu baštinu. Nastupi će se održavati sukladno dugogodišnjem programu redovnih nastupa od početka svibnja do kraja listopada. Ostali komercijalni nastupi će se održati prema rezervacijama putničkih agencija, Dubrovačkih ljetnih igara te za potreba Grada Dubrovnika, Dubrovačko – neretvanske županije i Turističke zajednice Grada Dubrovnika. Plesni program se planira obogatiti plesom iz Glamoča, a u planu je i završetak postavljanja plesova iz Podravine. Planira se i daljnji rad na projektu ''Linđovo blago'', kao i nastupi veteranskog dijela Ansambla. Tijekom zimskog perioda započet će pripreme za snimanje nosača zvuka FA Linđo. Planiraju se snimiti po dvije do tri narodne ili komponirane pjesme dalmatinskog glazbenog izričaja od svake klape iz Ansambla (muška, ženska, mješovita), dvije do tri narodne ili komponirane pjesme iz ostalih dijelova Hrvatske te dva do tri tamburaška kola.

 

Dom Marina Držića

 

Ustanova u kulturi Dom Marina Držića ustanovljen 1989. godine, posvećen je životu i djelu velikana hrvatske komediografije. Stalni postav Doma Marina Držića zamišljen je kao mjesto memorije dubrovačkog renesansnog književnika, koji je bio blizak europskoj kulturnoj baštini, ali je cjelokupno njegovo književno djelo utemeljeno na tradiciji njegova grada-države iz kojeg je ponikao, kao i na poticajima i utjecaju suvremenika, doseljenika u Dubrovnik. Vizija Doma je postati znanstveno istraživački centar za proučavanje lika i djela Marina Držića, ali i mjesto svojevrsnog spomenika ovom najvećem hrvatskom komediografu. Dom Marina Držića u 2018. godini planira nastaviti s prikupljanjem građe otkupom predmeta iz razdoblja kasne Renesanse, prvenstveno onih sa Držićeve zadužnice, u svrhu što bolje ambijentalnosti Držićeve kuće. Također se planiraju poduzimati terenska istraživanja radi prikupljanja materijala za nadopunu muzejske zbirke, redovite aktivnosti u svrhu preventivne zaštite muzejske građe, stručna i znanstvena obrada muzejske građe, sustavna nabava stručne literature i knjižnične građe. Planira se omogućiti stalno stručno usavršavanje, kao i poticanje znanstvenog rada djelatnika te informatizacija Ustanove. 

 

U 2018. godini Dom Marina Držića planira realizirati samostalnu izložbu akademskog slikara Duška Šibla. Istaknuti hrvatski slikar i crtač tako će se pridružiti 450. obljetnici smrti Marina Držića s novim ciklusom slika inspiriranih bezvremenskim likovima iz Držićevih komedija. Izložba ''Posvećenim putevima Dum Marina'' Duje Medića i Ivana Posavca, postavit će se u Domu Marina Držića u travnju 2018. godine. Izložba obuhvaća crteže Duje Medića i crno – bijele fotografije Ivana Posavca, kojima je dokumentiran Medićev proces izrade radova i istraživanje teme. Samostalna izložba akademske slikarice Lene Kramarić ''Marin Držić kao inspiracija za knjigu umjetnika'', predstavit će sasvim novi ciklus radova ove umjetnice, baziran na životu Marina Držića i njegovom književnom opusu. Izložba će biti postavljena u lipnju. U 2018. godini planirana je i izložba ''Držića nose na licima'' (fotografije glumaca iz Držićevih djela uprizorenih u Hrvatskoj od 2008. do 2018. godine, popraćene kazališnim kritikama odabranih predstava''). Samostalna izložba ''O gruboći. Držićeva groteska a la Davor Vrankić'', slikara i grafičara Davora Vrankića bit će postavljena u Domu Marina Držića u rujnu i listopadu 2018. godine. Izložba ''Feritas: Bestijalna simbolika u Držićevom djelu'' troje mladih slikara, Tare Beate Racz, Pavla Pavlovića i Ivane Jurić, bavit će se bestijalnom simbolikom u Držićevom djelu. U 2018. godini zajedničkom suradnjom Doma Marina Držića i Midsummer Scene festivala te Dubrovačkog simfonijskog orkestra i Umjetničke galerije Dubrovnik, organizirat će se prigodni program radnog naziva ''Držić meets Shakespeare''. U suradnji s znanstveno-umjetničko-edukativnim projektom ''Ragusini'' planira se postaviti predstava ''Držićev Džuho K(e)rpeta, anno domini 2018.''.

 

U 2018. godini Dom Marina Držića planira nastaviti sa nizom edukativnih programa i radionica te će posebnu pažnju posvetiti pedagoškoj djelatnosti i edukaciji djece kroz iskustveno doživljajno učenje, pa će tako organizirati likovnu, glazbenu, dramsku i filmsku te radionicu keramike za djecu. U suradnji s Gimnazijom Dubrovnik, Ustanova planira ostvariti projekt ''Držić u očima gimnazijalaca'', kroz koji će učenici predstaviti svoje likovne i scenske programe. Dubrovački gimnazijalci predstavit će se i s projektom ''Pjesme Marina Držića''. Dom Marina Držića u 2018. godini nastavit će sa nizom zanimljivih predavanja književnih povjesničara, držićologa, jezikoslovaca i teatrologa o životu i djelu Marina Držića. Pored toga, nastavlja se s projektom tematskog vođenja Gradom ''U potrazi za Držićevim vremenom'', koje je zamišljeno kao nastavak tematske ture ''Đir s Marinom Držićem''.

 

Dubrovačke knjižnice

 

Dubrovačke knjižnice sastoje se od dvije ustrojbene jedinice: Znanstvene i Narodne knjižnice koje su komplementarne i zajedno pokrivaju sve kategorije korisnika, od predškolske djece do umirovljenika. Znanstvena knjižnica je riznica pisane kulturne baštine koja čuva materijalne dokaze o dubrovačkoj, odnosno hrvatskoj kulturnoj stvarnosti, o postanku i identitetu naroda. Djelatnost Narodne knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izradu informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupa knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka informacija i druge stručne aktivnosti. Narodna knjižnica Grad vrši funkciju matične knjižnice za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Dubrovačke knjižnice, uz svoju redovitu djelatnost, u 2018. godini planiraju projekt ''Nacionalno natjecanje u čitanju naglas'', kao i projekt ''Od priče do predstave''. Riječ je o projektu radionice za djecu i mlade osmišljenom unutar udruge Artarea u trajanju od četiri termina. U 2018. godini planira se održavanje manifestacije ''Noć knjige 2018.'', radioničko-filmsko događanje za najmlađe ''Alisa u čudesnoj knjižnici'', povodom obilježavanja 120 godina smrti engleskog pisca i matematičara Lewisa Carolla, kao i spisateljsku radionicu izrade vlastite slikovnice ''Art Book – pjesmuljava slikovnica''. Planira se i realizacija programa ''Betinim stopama #ljepota fizike'', uz 450. obljetnicu rođenja Marina Getaldića (popularizacija prirodnih znanosti, poglavito fizike kroz radionice i laboratorijska istraživanja namijenjena svim učenicima dubrovačkih osnovnih škola od 5. do 8. razreda osnovne škole). Obilježit će se i ''Mjesec hrvatskog jezika 2018.'', kao niz jezičnih i književnojezičnih razgovora koje će sa svojim sugovornicima voditi dr.sc. Katja Bakija. Razgovorima će se obraditi različiti aspekti hrvatskog jezika, a nužna pažnja posvetit će se i dubrovačkom govoru.

 

Znanstvena knjižnica, u suradnji s udrugom BONSAI tijekom 2018. godine ponovno će organizirati projekt pod nazivom ''Kreativno znanje''. Suradnja će se realizirati kroz četiri programa koji obuhvaćaju tematske kvizove za dubrovačke srednjoškolce, a sve u cilju promicanja znanja, knjige i kulture čitanja te poticanja kreativnosti kod mladih. Knjižnice će obilježiti i ''Mjesec hrvatske knjige'',  kroz brojne programe koji obuhvaćaju književne promocije, predavanja, putopisna predavanja, glazbene i scenske nastupe, kreativne radionice te čitaonice. Projektom pod nazivom ''Restauratorske priče'' (četiri predavanja i jedno praktično vođenje) zainteresiranoj javnosti te studentskoj i srednjoškolskoj populaciji predstavit će se problematika restauracije i konzervacije zidnih slika. Provest će se i projekt ''Digitalizacija starih dubrovačkih novina ''Prava Crvena Hrvatska (1905.-1918.) i Narodna svijest (1919. – 1941.)'', kao i opremanje prostora trezora Znanstvene knjižnice adekvatnom opremom. Plan i program zaštite knjižnog fonda Dubrovačkih knjižnica u 2018. godini obuhvaća zaustavljanje, usporavanje, sprječavanje oštećenja na cjelokupnom fondu u vlasništvu DKD-a, u svrhu dugoročnog očuvanja gradiva i nabavu aparature za poboljšanje uvjeta pohranjivanja knjižne građe. U 2018. godini planira se opremanje prostora knjigovežnice, kao i faksimilno izdanje Kolende Mata Zamagne. Dubrovačke knjižnice obilježit će 95. obljetnicu smrti Dore Pejačević prigodnim programom pod nazivom ''Žene u glazbi''. Riječ je o projektu u suradnji s udrugom ''Sve ostalo je glazba''. U 2018. godini planiran je i projekt ''Knjižnica otvorenih vrata'', projekt s ciljem poticanja čitanja, cjeloživotnog učenja i društvene inkluzije djece s teškoćama u razvoju te mladih i odraslih osoba s invaliditetom, prvenstveno slijepih, slabovidnih, gluhih i nagluhih osoba.

 

Dubrovački muzeji

 

Dubrovački muzeji će i u 2018. godini nastaviti promicati stručne standarde, razvijati muzejsku djelatnost, raditi na promidžbi i unaprjeđivati stručni i znanstveni rad kroz skupljanje, čuvanje, stručno i znanstveno istraživanje i prezentiranje muzejske građe, putem stalnih i povremenih izložbi. Podatke i spoznaje o muzejskoj građi kao segmentu hrvatske i svjetske baštine komunicirat će putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Organiziranjem izložbi iz fundusa i ugošćavanjem izložbi iz drugih muzejskih ustanova te dopunama i osuvremenjivanjem muzejskih postava, Dubrovački muzeji će, uz stalan rad na podizanju kvalitete i atraktivnosti programa, značajno doprinijeti raznovrsnijoj i kvalitetnijoj kulturnoj ponudi grada Dubrovnika i tako nastojati povećati zadovoljstvo i broj posjetitelja, ali i ostvariti povećanje prihoda Grada Dubrovnika. Dubrovački muzeji kontinuirano provode sustavnu skrb o nepokretnim spomenicima kulture u kojima su smješteni. Sukladno svojoj osnovnoj djelatnosti, Dubrovački muzeji će i u 2018. godini raditi na sakupljanju, preventivnoj zaštiti, restauraciji, dokumentaciji, stručnoj obradi i reviziji muzejske građe, popunjavanju muzejskih postava i prezentiranju muzejskih zbirki putem izložbi, muzejskih i drugih publikacija, kao i poslove u okviru edukativne i marketinške djelatnosti. Zaštita građe nastavljat će se obavljati u 2018. godini i kroz predviđene konzervatorske i restauratorske radove na odabranim predmetima iz muzejskog fundusa, i to u vlastitim radionicama, a dijelom angažiranjem vanjskih suradnika.

 

U 2018. godini planirana je realizacija sljedećih izložbi: Gradine, gomile i špilje – zapasno dubrovačko područje, Čovjek i more (gostovanje izložbe iz Arheološkog muzeja u Zadru u okviru međumuzejske suradnje na razmjeni izložbi), Antički vodovod Vodovađa – Cavtat (gostovanje izložbe Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja u Arheološkom muzeju u Zadru, u okviru međumuzejske suradnje na razmjeni izložbi), Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu (gostovanje izložbe iz Arheološkog muzeja u Zagrebu), Komoda kroz stoljeća: namještaj iz zbirke Kulturno-povijesnog muzeja, Svijet zvukova (gostovanje izložbe iz Tifološkog muzeja u Zagrebu, Dim – priča o duhanu (gostovanje izložbe iz Etnografskog muzeja u Zagrebu), Hrvatska nematerijalna kultura na UNESCO-ovim listama (gostovanje izložbe Ministarstva kulture RH i Etnografskog muzeja u Zagrebu), Slatko je, med nije; grko je, pelin nije (gostovanje izložbe iz Etnografskog muzeja Split), Cvita Adriona (gostovanje izložbe iz Parka prirode Biokovo, Tradicijsko obuvanje i obuća u dubrovačkom kraju: iz fundusa Etnografskog muzeja u Dubrovniku (gostovanje Dubrovačkih muzeja u Etnografskom muzeju u Zagrebu), Pomorske i zemljopisne karte i atlasi iz fundusa Pomorskog muzeja, Lloydovi slikopisi (gostovanje Dubrovačkih muzeja u NU Zavod za zaštitu spomenika kulture i Muzeju Bitola u Makedoniji), Dubrovačke medalje (gostovanje Dubrovačkih muzeja u Arheološkom muzeju u Zagrebu), Najbolji u baštini – utjecajni projekti (izložba u suradnji s međunarodnom konferencijom The Best in Heritage).

 

Uz stručna vodstva kroz stalne postave i izložbe te predavanja za sve dobne skupine, planiraju se vodstva i predavanja za učenike, studente. Pripremljena su sljedeća predavanja u 2018. godini: predavanja prilagođena uzrastu: Knežev dvor – slikovnica, Etnografski muzej – slikovnica, Pomorski muzej – slikovnica, nakit dubrovačkog kraja, prepoznavanje stilskih razdoblja na primjeru arhitekture Kneževog dvora i odabranih javnih i sakralnih objekata u Gradu, Dijelovi oltarne pregrade, Barokna obnova Kneževog dvora: slike i uporabni predmeti iz fundusa Kulturno-povijesnog muzeja, Stjepan Gradić – otac domovine, Sveti Vlaho, prostorije Kneževog dvora, Znameniti Dubrovčani iz Kneževog dvora, Dubrovnik i Osmanlijsko carstvo, Kako je Grad dobio vodu?, Tradicijska pomagala-obrada tla. Tijekom 2018. godine, planirano je i održavanje velikog broja radionica i igraonica, promocija i prezentacija, koncerata i priredbi, predavanja, obilježavanje Noći muzeja 2018., kao i bogata izdavačka djelatnost Muzeja.

 

Zavod za obnovu Dubrovnika

 

O spomeničkoj baštini Grada posebno skrbi Zavod za obnovu Dubrovnika, kao jedinstvena ustanova ovog tipa u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj Zavoda je obnova spomeničke cjeline uključujući i pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao koncesije, donacije itd.) te promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove). Sukladno Zakonu o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, aseizmička sanacija zgrada u povijesnoj jezgri predstavlja jednu od najvažnijih djelatnosti Zavoda.Tijekom 2018. godine planira se nastaviti sa započetim aktivnostima u 2017. godini. Izradit će se projektna dokumentacija za aseizmičku sanaciju bloka B54 te će se sukladno istoj izvršiti sanacija tog bloka. Planira se također izvršiti izrada snimke postojećeg stanja bloka P09. Tijekom protekle i ove godine Zavod za obnovu Dubrovnika prikupio je velik broj upita za sanacijom i intervencijom na spomeničkoj baštini unutar povijesne jezgre. Neki od zahtjeva odnose se na osiguranje spomeničke baštine kako ne bi ugrozila susjedne objekte i ljudske živote.

 

U 2018. godini Zavod planira izraditi konzervatorski elaborat koji će služiti kao podloga za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade na adresi Ilije Sarake 7 i za zgradu bivšeg zatvora u Pustijerni. Tijekom istražnih radova na lokalitetu Pustijerna djelomično je razgrađena ulica Ispod Mira, koju je potrebno ponovno uspostaviti kao doprinos poboljšanju kvalitete života u zahtjevnoj povijesnoj jezgri. Paralelno sa izvođenjem radova na uspostavi ulice Ispod Mira, planira se i prezentacija arheološkog lokaliteta na Pustijerni. Nastavit će se radovi na sanaciji atrija Kneževa dvora. III. faza, ujedno i posljednja, podrazumijeva očekivano trajanje do lipnja 2018. godine. U tom periodu vršit će se konstrukcijska sanacija zapadnog, istočnog i južnog pročelja kata, popločenje prizemlja atrija te preostali konzervatorsko-restauratorski radovi.

 

U 2018. godini planira se krenuti u projekt izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sanacije i revitalizacije ljetnikovca Gučetić - Lazarević u Mokošici. Također se planira krenuti u projekt izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te vrtne studije za sanaciju i revitalizaciju ljetnikovca Restić-Đonovina u Rožatu, kao i vrtne studije za ljetnikovac Bozdari Škaprlenda u Čajkovićima.Tijekom 2018. godine Zavod će izraditi preostale studije koje su usuglašene sa Povjerenstvom za izradu Plana upravljanja (sociološka i demografska studija, studija centralnog sustava grijanja i hlađenja). Bit će također gotova interaktivna karta sa svim podacima povijesne jezgre Grada potrebnim za izradu Plana. Zajedno s Povjerenstvom planira se izraditi koncept koji će se dati na uvid Ministarstvu kulture, a na izglasavanje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika. Temeljem usvojenog koncepta i svih pripremljenih baza podataka, krenut će se u raspisivanje natječaja za odabir izrađivača Plana upravljanja.

Tijekom 2018. godine planira se izraditi arhitektonska snimka postojećeg stanja za palaču Sponza. Zavod će temeljem potpisanog sporazuma sa Rezervatom Lokrum u 2018. godini nastaviti s izradom vrtne studije i konzervatorskog elaborata, nakon čega se planira pokrenuti izrada preostale projektne dokumentacije idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sanacije kompleksa Benediktinskog samostana i Maksimiljanovog ljetnikovca. U 2018. godini započet će se sa arheološkim istraživanjima ispod Katedrale i Bunićeve poljane i pristupiti objedinjavanju svih dosadašnjih istraživanja te valorizaciji arheoloških nalaza. Zavod za obnovu Dubrovnika vodi projekt Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika. Riječ je o projektu unaprjeđenja upravljanja kulturnom baštinom, kao doprinosu održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini, kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu grada Dubrovnika. U 2018. godini Zavod planira projekte pripreme i zaštite  prve, druge, treće i sedme lađe Lazareta, dokumentiranje komunikacije sa stanovnicima i korisnicima Boškovićeve poljane, javne nabave za odabir izvođača radova i potrebnih nadzora, nakon čega bi započeo fazni nastavak radova na objektu Doma za starije i nemoćne Domus Christi. U 2018. godini Zavod planira izraditi projektnu dokumentaciju te pristupiti procesu sanacije i trajnog smještaja Orlandovog stupa, kao i postavci replike na mjestu originala. Planira se i izraditi sveobuhvatni program istraživanja, projektiranja i obnove Bastiona sv. Spasa na Pustijerni, izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju Umjetničke galerije Dubrovnik, snimku postojećeg stanja hodne plohe Straduna, kao i snimku postojećeg stanja bloka A01 i K07.

 

 

6. OSTALI PRIJAVLJENI KULTURNI PROGRAMI

 

6.1. GLAZBENA I SCENSKA DJELATNOST

 

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – godišnji program

 

Djelatnost Udruge „Sve ostalo je glazba“ je autorsko pripremanje i ostvarivanje edukativnih ciklusa glazbeno – scenskih kolaža koji prikazuju različita razdoblja glazbene prošlosti za različite dobne i obrazovne skupine. Za 2018. godinu Udruga prijavljuje sljedeće programe:

''Žene u glazbi – dubrovačka izvedba'' (umjetničko – istraživački projekt koji se bavi temom žena u umjetnosti), ''Tragovima impresionizma'' (projekt kojim se obilježava stota obljetnica smrti francuskog skladatelja Claudea Debussya. Uz koncert komorne glazbe, planirano je i predavanje na temu ''Impresionizam kao umjetnički pokret''), ''Renesansni vrt'' (glazbeno-scenski program temeljen na suvremenoj interpretaciji kulturne baštine. Projekt se provodi na području Dubrovnika i okolice, a za cilj ima razvoj publike i revitalizaciju kulturne baštine),  ''Dubrovačke saloče“ (koncert koji donosi rekonstrukciju jednog salonskog okupljanja u Dubrovniku, gdje se muziciralo u intimnoj kućnoj atmosferi saloče na prvom katu. Projekt sadrži obilazak palače uz stručno vodstvo).

 

Hrvatsko – austrijsko društvo Dubrovnik – godišnji program

 

Hrvatsko austrijsko društvo bavi se poticanjem međunarodne suradnje između prijateljskih zemalja Austrije i Hrvatske. Društvo u svom djelovanju posebnu pozornost posvećuje suradnji stručnih i znanstvenih institucija koje djeluju u oblasti kulture, kao i pojedinaca, studenata, znanstvenika ili kulturnih djelatnika, čija se aktivnost dijelom odvija u suradnji ili uz pomoć ovog društva. U 2018. godini Društvo planira sljedeću aktivnost: ''Koncert u povodu Feste sv. Vlaha'' u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i Austrijskim kulturnim forumom iz Zagreba, u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku, kao i program ''Obilježavanje obljetnice smrti i spomen na znanstveni rad Ruđera Boškovića u Beču'' (predavanje i koncert ansambla Anthiphonus). Treći program je koncert  „Druga strana povijesti“ u Eisenstadtu u Austriji. Cilj ovog projekta je prezentirati našu bogatu kulturnu baštinu u inozemstvu te ispričati priču o društveno-povijesnom ozračju Dubrovnika 18. stoljeća.

 

KUD "Komolac" – godišnji program

 

Kulturno umjetničko društvo "Komolac", njeguje višedesetljetnu tradiciju kulturnog amaterizma na području Rijeke dubrovačke te uključenost velikog broja djece u rad Glazbe Komolac, koja okuplja djecu uzrasta od 9 do 18 godina, s prostora cijele Rijeke dubrovačke i šire. KUD Komolac sadrži glazbenu, dramsku, sportsku i sekciju za održavanje kulturne baštine Rijeke dubrovačke. Treba naglasiti i kako je, zbog neriješenog stanja oko osiguranja prostorija za rad Udruge, Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika donijelo zaključak koji se obvezuje pokrivati troškove zakupa prostora i režija za potrebe KUD-a Komolac do iznalaženja trajnog rješenja. U  2018. godini KUD Komolac pored redovitih nastupa po pozivu i koncerata i nastupa u vlastitoj organizaciji, planira i edukaciju novih članova.

 

Ivana Jelača – projekt: Hrvatski skladatelji na fortepijanu Antona Waltera – snimanje i izdanje nosača zvuka

 

Ivana Jelača akademska je glazbenica i samostalna umjetnica rođena u Dubrovniku. Zanimajući se za kulturološki kontekst glazbe, pokrenula je udrugu Sve ostalo je glazba ( The rest is Music), čiji je cilj promicanje izvedbenih umjetnosti s naglaskom na izvođenje klasične glazbe. Ivana Jelača predsjednica je i umjetnička voditeljica udruge od njezinog osnutka 2012. godine. Autorica je niza scenskih i glazbenih kolaža te članica komornog ansambla Udruge. U 2018. godini planira realizirati projekt pod nazivom ''Hrvatski skladatelji na fortepijanu Antona Waltera – snimanje i izdanje nosača zvuka''. Projekt je nastao kao rezultat suradnje glazbenice s Dubrovačkim muzejima. Snimanje nosača zvuka logičan je nastavak ove projektne ideje, ali i prvi tonski zapis dubrovačkog fortepijana na nosaču zvuka. 

 

Plan Pro d.o.o. – Amali na sceni 2018.

 

Tvrtka Plan Pro d.o.o. bavi se organizacijom zimskog programa gostovanja kazališnih predstava za djecu i odrasle renomiranih domaćih autora i kazališnih kuća. Prva predstava koju su doveli u Dubrovnik bila je predstava Gradskog kazališta Trešnja iz Zagreba ''A je to'', koju je u siječnju 2017. godine pogledalo više od tisuću djece i roditelja našeg grada. U 2018. godini planiraju organizirati gostovanja predstave ''Bijeli jelen'' Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka, predstave ''Grimmix'' Teatra Kerekeš iz Varaždina, predstave ''Ježeva kućica'' Gradskog kazališta lutaka iz Rijeke, predstave ''Ružno pače'' Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka, predstave ''Ezop – basne'' Gradskog kazališta Žar ptica iz Zagreba, predstave ''Tarzan'' Kazališta Tvornica lutaka iz Zagreba. Planirano je izvođenje po dvije predstave dnevno za svako gostovanje.

 

Udruga ''Mala opera'' – Mala glazbena pričaonica ''Petar i vuk''

 

Udruga „Mala opera“ je osnovana 2005. godine  u Zagrebu, a okuplja glazbenike  i glazbene pedagoge u cilju razvitka i unapređenja glazbeno – scenske umjetnosti u Hrvatskoj, pri čemu težište pridaje glazbenoj produkciji za djecu. U 2018. godini Udruga planira projekt male glazbene pričaonice ''Petar i vuk'', Sergeja Prokofjeva. Ovaj projekt namijenjen je djeci predškolske dobi, s ciljem da ih se upozna sa specifičnom vrstom glazbenog izraza, a to je glazbena bajka. Udruga planira deset izvedbi programa u 2018. godini, u prostorima Umjetničke škole Luke Sorkočevića i Narodne knjižnice Grad.

 

Zimzelen d.o.o. – snimanje albuma glazbenog sastava Silente

 

Zimzelen d.o.o. bavi se provedbom i organizacijom djelatnosti vezanih prvenstveno uz glazbeni sastav Silente. Silente su na regionalnoj glazbenoj sceni prisutni od 2013. godine. Do sad su objavili dva studijska albuma ''Lovac na čudesa'' i ''Neće rijeka zrakom teći'' sa sveukupno 23 pjesme te sedam glazbenih videospotova. U 2018. godini planiraju objavu trećeg studijskog albuma radnog naziva ''Malo magle, malo mjesečine'' te objavu triju videospotova, koji će funkcionirati kao vizualno uobličenje glazbenih singlova.

 

Dubrovački gudački kvartet - koncerti  u ciklusu ''Dubrovački  glazbeni salon''

 

Umjetnička organizacija Dubrovački gudački kvartet već dugi niz godina organizira ciklus koncerata ''Dubrovački glazbeni salon'', kroz koji građanima Dubrovnika, kao i njihovim gostima nudi zanimljive i kvalitetne koncerte klasične glazbe. U 2018. godini prijavili su projekt komornih koncerata pod nazivom ''Dubrovački glazbeni salon'' – 3 koncerta u trajanju od sat vremena. Koncerti će se održavati u Saloči od zrcala dubrovačke gradske knjižnice, kao i u ljetnikovcu Kaboga. Na repertoaru su pomno odabrana djela iz svih stilskih razdoblja, a umjetnici koji ih izvode su renomirani dubrovački glazbenici.

 

Glazbena radionica Sorgo – godišnji program

 

Glazbena radionica Sorgo nastavlja afirmirati dubrovačku baštinu s posebnim naglaskom na suvremeno autorstvo te i dalje predstavlja jedinstvenu platformu za glazbena događanja i druge sadržaje kojima se preispituju vrijednosti glazbene baštine i njen udjel u kulturi Grada. Planirani godišnji program podijeljen je u nekoliko segmenata. Prvi program nosi naziv: Recitali, Izdavaštvo, Praizvedbe. U 2018. godini planira se održati jedan koncert praizvedbi, kao i izdavanje notnog materijala L.M. Rogowsky: Violinski koncert, partitura, Dva Gudačka trija i Kvartet, Antuna Sorga Sorkočevića, Zbirka Klavirska glazba u Dubrovniku, kao reprezentativna zbirka klavirskih djela, koja su u posljednjih 15 godina nastala i bila prezentirana i praizvedena na koncertima Glazbene radionica Sorgo.

Drugi program pod nazivom ''Festival duhovne glazbe'', sastoji se od četiri koncerta/performansa te nekoliko javnih razgovora, a dogovoren je u procesu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture. Treći program nosi naziv: Klasici kinematografije: Silent scream into the NOW. Program je zamišljen tako da uz niz izabranih klasika iz razdoblja nijemog filma dubrovački glazbenici stvaraju, skladaju i improviziraju glazbu koja prianja uz vizualnu situaciju na platnu. Program će biti realiziran uz pomoć udruge ''Luža'' i Dubrovačkih kinematografa.

 

Kazališni studio – kazališni i radionički program

 

Kazališni studio umjetnička je organizacija koja od 2001. godine djeluje na popularizaciji kazališne kulture i umjetnosti, poglavito među djecom i mladima. Posljednjih godina ukazuju na nužnost uvođenja dramskog ili kazališnog odgoja u škole. Od 2014. godine, uz ljetnu radionicu koja se bavi djelima pojedinih velikana svjetske drame i kazališta, Kazališni studio svake godine organizira ljetnu radionicu o Marinu Držiću u Dubrovniku. Tako će ljetna radionica u Dubrovniku 2018. godine nositi naziv ''Ljetna kazališna radionica – PLAY DRZIC! – Džuho Kerpeta i Ljubovnici''. Radionice i izvedbe predstave odvijat će se u vremenu od 18. lipnja do 14. srpnja. Drugi prijavljeni program je mala kazališna radionica u Mokošici pod nazivom ''Makašnica 2018.'', namijenjena mladim stanovnicima Mokošice okupljenim u kvalitetnim kulturnim projektima. Treći prijavljeni program je izvedba profesionalne predstave Hekuba, Marina Držića. Projekti izvedbe predstave ''Hekuba'' i ''Play Drzic'' posvećeni su obilježavanju 450. godina od smrti Marina Držića.

 

Hrvatsko-rusko društvo ''Umjetnost bez granica'' – projekt ''Dubrovačke glazbene putešestvije''

 

Hrvatsko-rusko društvo ''Umjetnost bez granica'' osnovano je s ciljem njegovanja, promicanja i popularizacije ruske umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Okosnicu Društva čine profesionalni glazbenici iz Dubrovnika, Splita, Zadra, Zagreba i Rusije. Udruga je usmjerena prema glazbenim projektima, a naglasak se stavlja na promidžbu ruske i klasične glazbe općenito, kroz inovativan način vođenja koncerata te uspostavu suradnje i prijateljstva među glazbenicima različitih nacionalnosti. U 2018. godini Udruga planira realizirati projekt pod nazivom ''Dubrovačke glazbene putešestvije''. Projekt se sastoji od devet koncerata (četiri u Dubrovniku, a pet diljem Hrvatske, u Splitu, Osijeku, Čakovcu, Rijeci i Zagrebu). Program svakog koncerta koncipiran je tako da bude raznovrstan, a predstavljena će biti uglavnom djela hrvatskih i ruskih skladatelja, koja će izvoditi glazbenici na različitim instrumentima, solistički i u različitim sastavima.

 

Aria Artis d.o.o. – Festival Sentimento

 

Aria Artis d.o.o. osnovana je za organiziranje kulturnih događanja u Hrvatskoj i inozemstvu, s posebnim naglaskom na predstavljanje hrvatske kulturne baštine u Velikoj Britaniji. Tvrtka je i začetnik i organizator festivala ''Sentimento'' u Dubrovniku. U sklopu svog sadržaja, Festival pored glazbeno-scenskog spektakla, provodi i kulturno edukacijsko-rehabilitacijski program za mlade glazbenike i osobe s posebnim potrebama, s ciljem korištenja glazbe kao sredstva rehabilitacije. Sadržaj Festivala uključuje središnji koncert na koji domaćin Festivala Stijepo Gleđ Markos dovodi svjetska glazbena imena. Program festivala uključuje glazbene radionice za rehabilitaciju djece i odraslih s posebnim potrebama u suradnji s centrima i udrugama za rahebilitaciju na području Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije te edukaciju za glazbenog terapeuta. Festival će se održati u vremenu od 01. do 24. lipnja.

 

Klavirski trio – nastupi na ''Lopudskom ljetu'' i turneja

 

Klavirski trio Dubrovnik umjetnička je organizacija osnovana 2008. godine kao rezultat dugogodišnjeg prijateljstva troje glazbenika, koji se mogu pohvaliti brojnim i raznovrsnim uspjesima u svojim samostalnim karijerama. Trio redovito nastupa na manifestaciji ''Dubrovački glazbeni salon'', kao i na ''Lopudskom ljetu'', izvodeći svake sezone nove programe. U 2018. godini Trio planira program pod nazivom: Turneja Klavirskog trija Dubrovnik (Sesvete, Samobor, Požega, Novska, Rijeka i Pula), suradnja s centrima za kulturu i glazbenim školama. Cilj programa je proširiti opseg djelovanja Klavirskog trija Dubrovnik, približavanje glazbe mlađem auditoriju, ali i predstavljanja što široj publici izuzetno kvalitetna, ali rjeđe izvođena djela, kao i predstavljanje hrvatskog autora Blagoja Berse. Drugi program nosi naziv - Koncerti klasične glazbe u okviru manifestacije ''Lopudsko ljeto 2018''. U sklopu manifestacije ''Lopudsko ljeto'', već dugi niz godina izvodi se program cjelovečernjih koncerata klasične glazbe u organizaciji Klavirskog trija Dubrovnik. Koncerti se redovito održavaju u crkvi sv. Nikole na Lopudu.

 

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji glazbeni program

 

Mješoviti zbor ''Libertas'' kao nezaobilazni dio dubrovačke kulturne ponude, osnovan je 1980. godine i godinama sudjeluje u svim važnijim kulturnim događanjima u Dubrovniku. Zbor sudjeluje u javnim manifestacijama, proslavama i obilježavanjima značajnih blagdana, nastupa u zemlji i inozemstvu, osposobljava pjevače amatere te radi na unaprjeđenju glazbenih umijeća svojih članova. Prvi prijavljeni program je koncert u Padovi, u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika. Koncert će se održati u mjesecu svibnju. Drugi planirani program je koncert u Zagrebu, u organizaciji zbora Ivan Goran Kovačić. Treći program nosi naziv: uzvratni koncert zbora KUD Moreška iz Korčule. Četvrti prijavljeni program odnosi se na materijalne troškove Zbora i troškove glazbenog voditelja Zbora.

 

Klapa Skontradura – godišnji program

 

Ženska klapa ''Skontradura'' bavi se njegovanjem, promocijom i razvojem glazbene kulture dalmatinskog podneblja, osposobljavanjem njenih članova na glazbenom području, organizacijom prijateljskih, kulturnih i humanitarnih susreta i nastupa, suradnjom s ostalim klapama, reproduciranjem i snimanjem najvrjednijih klapskih ostvarenja. Klapa Skontradura svoj program temelji na tradicionalnim i izvornim napjevima, ali i djelima mlađih autora. U 2018. godini Udruga, u glazbeno-scenskoj djelatnosti, prijavljuje sljedeće programe: nastup na Festivalu dalmatinskih klapa Omiš, organizaciju obljetničkog koncerta Klape Skontradura – deset godina postojanja, nastup na Međunarodnom festivalu klapske pisme Posušje, nastup na Festivalu dalmatinskih klapa Perast, sudjelovanje na Festivalu klapa Dubrovačko – neretvanske županije.

 

KUD Vlaho Bukovac – obljetnički koncert povodom 20 godina klape Ragusavecchia

 

Klapa Ragusavecchia sastavni je dio KUD-a Vlaho Bukovac. KUD u svom sastavu ima sekcije: limenu glazbu, mažoretkinje i klapu. Trubadurska pjesma klape Ragusavechia već 19 godina odzvanja dubrovačkim ulicama i kamenim mirima Grada, u koje je ime ove klape duboko urezano. Dobitnici su zlatnih i srebrenih ploča za naklade svojih albuma, osvajači odličja na klapskim natjecanjima, a nastupali su sa vodećim hrvatskim glazbenicima diljem Hrvatske i inozemstva. U 2018. godini Klapa planira organizirati obljetnički koncert povodom 20 godina svog djelovanja, na jednom od javnih prostora grada Dubrovnika.

 

Kazališna družina Kolarin – godišnji program

 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruge je izvođenje dramskih djela, poglavito dubrovačkih pisaca za odrasle i djecu, razvijanje programa međunarodne suradnje, savjetodavni rad s djecom i mladeži, organiziranje stručnih skupova, javnih potreba, seminara, predavanja, izložbi, revija, koncerata, suradnja sa znanstvenim i kulturnim institucijama. Za 2018. godinu Kazališna družina Kolarin planira program pod nazivom ''Kabaret od pazara'', u suradnji s klapom Kaše. Riječ je o glazbeno-satiričkom kolažu sastavljenom od šaljivih monologa, skečeva i pjesama, scenski prezentiranih u revijalno kabaretskoj maniri. Drugi program nosi naziv: ''Festival smijeha'', a izvodit će se u suradnji s Kazalištem Marina Držića. Festival bi okupljao najbolje kazališne amaterske skupine  u Dubrovniku tijekom mjeseca studenog. Treći program odnosi se na redovne aktivnosti. U sklopu ovog programa realizirat će se nova premijera, gostovanja, dječja dramska radionica i nova božićna predstava.

 

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2018.

 

Festival ''Midsummer Scene'' kazališni je projekt nastao 2014. godine u partnerstvu Grada Dubrovnika, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, agencije Brilliant Events Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions Ltd London. Jedinstvenost ovog festivala je što prikazuje kazališne predstave na engleskom jeziku, a koje se premijerno izvode na scenskom prostoru tvrđave Lovrijenac. Riječ je o Festivalu koji na poseban način upotpunjuje dubrovačku kulturnu ponudu, jer jamči vrhunski kazališni ansambl i kvalitetnu programsku politiku, upotpunjenu jedinstvenim dubrovačkim ambijentom. Trajanje Festivala predviđeno je od 20. lipnja do 5. srpnja 2018. godine, sa izvedbama jednog od najljepših djela W. Shakespearea ''San Ivanjske noći''. Također nastavlja se uspješna programska suradnja s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Domom Marina Držića i Umjetničkom galerijom Dubrovnik.

 

Udruga Zvuci tišine – LAUS Akademija

 

''Zvuci tišine'' udruga je osnovana s ciljem unaprjeđenja i promicanja hrvatske glazbene kulture i umjetnosti. Udruga već dugi niz godinu uspješno u Dubrovniku organizira LAUS Akademiju, na kojoj sudjeluje impresivan broj međunarodno priznatih glazbenika i pedagoga. LAUS Akademija pokrenuta je i osmišljena s ciljem da Dubrovnik postane središtem za mlade glazbenike iz cijelog svijeta koji bi, tijekom školovanja u matičnoj ustanovi ili nakon završetka redovitog studija, u Dubrovniku proveli određeno razdoblje usavršavanja, radeći s najznačajnijim svjetskim pedagozima. Širenje djelatnosti LAUS Akademije na Jazz Akademiju i radionicu za obnovu instrumenata vodi uključivanju Dubrovnika i Hrvatske u svjetsku mrežu glazbeno-obrazovnih centara. U 2018. godini Udruga planira  organizirati 8 do 9 majstorskih seminara, tri radionice (za obnovu instrumenata, glazbenu produkciju te menagment u glazbi), deset koncerata te dva okrugla stola.

 

G.A.D. PRODUKCIJA – manifestacija  ''Kenova''

 

G.A.D. ili Garantiramo Apsolutni Doživljaj utemeljena je 2006. godine, a danas je dinamična i inovativna full – service agencija koja uključuje izrazito široki spektar usluga. G.A.D. djeluje u dva specijalizirana tima: kulturni management i destinacijski management. Manifestacija  ''Kenova'' je nova kulturno – turistička atrakcija grada Dubrovnika, to je projekt Dubrovčana koji žele prikazati svoju prošlost i Grad kroz projekt s dušom Dubrovnika i njegovih stanovnika.  Programska shema sastoji se od stalnih programa i posebnih događaja, a manifestacija bi trajala 10 dana. Stalni programi podrazumijevaju autohtonu ponudu jela i pića, žive svirke, stalne instalacije i izložbe, prezentacije umjetnika, dizajnera, a posebni događaji sadržavaju koncerte istaknutih umjetnika, kazališne i plesne predstave, modne revije. Manifestacija bi se održavala na prostoru parka Gradac u razdoblju od 31. kolovoza do 9. rujna.

 

Ibrica Jusić – ''Pjesme s dubrovačkih skalina'' (ljetni koncertni program)

 

Ibrica Jusić ugledni je dubrovački i hrvatski kantautor, koji je nastupao na vodećim svjetskim glazbenim pozornicama kao što je Carnegie Hall, Sydney Opera House, Montreux Jazz Festival. Već 53 godine na skalinima ispred Dominikanskog samostana održava noćne nastupe/recitale na radost brojnih domaćih i stranih posjetitelja Grada. Isto tako, deset godina održavao je i godišnje koncerte na Skalinima od Jezuita. U 2018. godini prijavljuje projekt koncertnih nastupa u Dubrovniku u periodu od 01. srpnja do 01. rujna (dva nastupa tjedno na Skalinima od Dominikanaca (ukupno 16 nastupa) pod nazivom ''Pjesme s dubrovačkih skalina''.  Isto tako, planira održati i koncert ispred Crkve sv. Vlaha. Svojim koncertima želi obogatiti dubrovačku kulturnu ponudu, ali i održati gotovo sasvim iščezlu tradiciju tzv. trubadurske glazbe u našem gradu.

 

Udruga Aklapela – Festival ''Aklapela''

 

Udruga je osnovana s prvenstvenim ciljem da organizirano promiče i njeguje tradicionalno klapsko ''a capella'' pjevanje koje je, kao visoko vrijedni pučki glazbeni izričaj, upisano na UNESCO-ov Reprezentativan popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Namjera je skrenuti pozornost šire javnosti na raznolikost izričaja i zemljopisnih područja gdje se izvodi klapska pjesma, na specifičnosti, elemente koji tvore klapski pokret, na sve posebnosti, stilove i žanrove. U 2018. godini Udruga će organizirati sedmi po redu festival ''Aklapela – a capella na klapski'' u vremenu od 6. do 8. travnja. Programi će se odvijati u Lazaretima, crkvi Male braće i na Stradunu. Uz Festival ''Aklapela'' namjera organizatora je u razdoblju od svibnja do listopada svakog mjeseca u atriju Kneževog dvora organizirati cjelovečernji koncert na kojem bi nastupile dvije do tri ponajbolje hrvatske klape po izboru Joška Čalete. Središnji događaj i dalje ostaje trodnevni festival. Na svim koncertima pjeva se izvorno, bez pomoći i pratnje instrumenata i bez korištenja elektronskih pojačala.

 

Plesni studio Step'n'Jazz – godišnji program

 

Plesni studio Step'n'Jazz  djeluje već 17 godina na području grada Dubrovnika, pružajući plesnu edukaciju dubrovačkoj mladeži, s naglaskom na posebnu plesnu tehniku step. Dubrovnik je kroz dugogodišnji rad plesnog studija Step'n' Jazz postao jedan od centara stepa u Hrvatskoj. U 2018. godini udruga planira nastup na Svjetskom prvenstvu stepa u Riesi (Njemačka), u vremenu od 27. studenog do 1. prosinca. Drugi planirani projekt je nastup na prestižnom step festivalu u Washington DC-u (SAD), u ožujku 2018. godine. Treći projekt je organizacija Dubrovnik tap festivala 2018.

 

KUU Izvor Zaton – redovni rad Društva

 

KUU Izvor Zaton nastoji okupiti što veći broj mladih ljudi, educirati ih i omogućiti da mogu sudjelovati u svim aktivnostima Limene glazbe Zaton. Društvo redovito obilježava blagdane i državne praznike te sudjeluje u poboljšanju turističke ponude svojim nastupima u Dubrovniku, Zatonu i okolici. Posebno se ističe organizacija Zatonskog ljeta, u suradnji s Gradom Dubrovnik i Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika. U 2018. godini planiraju nabavu dva glazbena instrumenta, koja su neophodna za poboljšanje kvalitete izvođenja programa.

 

Udruga Dječji zbor ''Dubrovnik'' – program ''Dječji zbor Dubrovnik pjeva svoje djetinjstvo''

 

Dječji zbor ''Dubrovnik'' osnovan je 2015. godine. Osnovna ideja kod osnivanja ovog zbora bila je pokretanje kvalitetnog dječjeg zbora na gradskom nivou, koji bi njegovao kultivirano dječje pjevanje uživo, a  acapella i uz instrumentalnu pratnju. Repertoar Zbora gradi se na njegovanju tradicionalnih dubrovačkih pjesama i pjesama iz okolice Dubrovnika, pjesama dubrovačkih skladatelja, kao i skladatelja klasike zborskog dječjeg pjevanja. Udruga djeluje kroz dvije sekcije, Dječjeg zbora i radionice za najmlađe. Viktor Lenert umjetnički je voditelj Zbora, Sanja Dražić autorica programa i voditeljica edukativne glazbene radionice za najmlađe, a Paola Dražić Zekić, voditeljica scenske koncepcije u radu radionica te njihove programske koordinacije. Cilj ovog kulturnog projekta je razvijanje kvalitetnog i kreativnog odnosa prema glazbi kod djece najšireg raspona uzrasta.

 

Darko Kristović – tradicionalni orguljaški koncert u Dubrovačkoj katedrali

 

Dr. Darko Kristović dugogodišnji je orguljaš s akademskim obrazovanjem u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, a tradicionalno već petnaestak godina održava orguljaške koncerte u Dubrovačkoj katedrali na kojima izvodi majstorska djela domaćih i svjetskih autora. Koncerti su redoviti dobro posjećeni i prihvaćeni od publike, a njihovo dodatno promoviranje unaprijedilo bi glazbenu ponudu Grada. U 2018. godini planira održati tradicionalni orguljaški koncert prigodom blagdana Velike Gospe u Dubrovačkoj katedrali.

 

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

 

Gradska glazba Dubrovnik osnovana je 1843. godine. Kao jedna od najstarijih udruga ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, Gradska glazba Dubrovnik okuplja u svom članstvu profesionalne glazbenike i amatere svih naraštaja i zanimanja. U 2018. godini planiraju sudjelovanje na 31. susretu hrvatskih puhačkih orkestara u Novom Vinodolskom, nastupe prigodom Feste sv. Vlaha (3 nastupa: Kandelora, otvaranje Feste, Gorica sv. Vlaha), sudjelovanje u programu Dubrovačkog karnevala, sudjelovanje na festivalu ''Magdalena Festival Castellon de la Plana'' u Španjolskoj, nastup na Uskrsni ponedjeljak (Mimohod Stradunom i nastup ispred crkve sv. Vlaha), obilježavanje Praznika rada (mimohod i nastup - Stradun), nastup na 18. susretu puhačkih orkestara Dubrovačko-neretvanske županije, nastup na obilježavanju Dana Dubrovačko-neretvanske županije i blagdana njena zaštitnika sv. Leopolda Bogdana Mandića (mimohod Stradunom i nastup ispred crkve sv. Vlaha). Također, Gradska glazba Dubrovnik planira nastupiti i prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe (groblje Boninovo), Dana Državnosti (mimohod Stradunom i nastup ispred crkve sv. Vlaha), Dana Domovinske zahvalnosti (mimohod Stradunom i nastup ispred crkve sv. Vlaha), Dana neovisnosti (mimohod Stradunom i nastup ispred crkve sv. Vlaha), blagdana Svih svetih (groblje Boninovo), Dana branitelja grada Dubrovnika (mimohod Stradunom i nastup ispred crkve sv. Vlaha), a sudjelovat će i na koncertu gostujućih puhačkih orkestara (mimohod Stradunom i nastup ispred crkve sv. Vlaha). Planiraju i gostovanje u nekom od dubrovačkih gradova prijatelja, održavanje Božićnog i Novogodišnjeg koncerta, nastup na Badnji dan i Staru godinu (mimohod Stradunom i kolenda ulicama Grada). Glazba će nastaviti suradnju sa svim školama koje pohađaju njeni članovi, s posebnim naglaskom na UŠ Luke Sorkočevića.

 

Studentski teatar Lero – godišnji program

 

Studentski teatar Lero od samog osnutka davne 1968. godine iznova prilagođava svoj teatarski rukopis nastojeći biti drugačiji, ali uvijek jednako svoj i prepoznatljiv. U razdoblju zadnjih petnaestak godina, na suvremen i originalan način, Lero propituje dubrovačku književnu baštinu. U 2018. godini Studentski teatar Lero planira projekt ''Kominjača'' – pripovijedanje bajki (izbor iz priča i legendi, sačuvanih u zbirci Zavičajnog muzeja Baltazara Bogišića u Cavtatu). Riječ je o posebnom Lerovom izvedbenom ciklusu namijenjenom djeci i mladima, kojim se želi u Dubrovniku nastaviti rijetku praksu umijeća i vještina pričanja bajki za djecu, ali i njihove roditelje. Dramatizaciju, izbor tekstova i režiju predstave ostvarit će Jasna Held, koja će i izvoditi planirane programe. Drugi prijavljeni program je kazališni projekt ''Kaplje''. Ovaj projekt podrazumijeva  književni, dramaturški, radionički i kazališno-istraživački rad kojemu je cilj suvremenim scenskim postupcima i dugogodišnjim iskustvima afirmirane i prepoznatljive lerovske poetike, uprizoriti slike, prizore i najrazličitije scenske povode iz književne ostavštine dubrovačkih autora. Treći planirani program nosi naziv: 50. godina Studentskog teatra Lero. Program obuhvaća: monografsko izdanje ''Lero uslikan'', izložbu plakata Lerovih predstava, izložbu fotografija Lerovih izvedbi, autora Željka Tutnjevića.

 

Dubrovački komorni zbor – godišnji program

 

Od svog osnutka 1994. godine uspješno djeluje kao ambasador kulturnog stvaralaštva Dubrovnika i Hrvatske te surađuje s uglednim orkestrima, dirigentima i solistima. Repertoar Zbora je širok, pa tako izvode djela od Gregorijanskog korala pa do skladbi 20. stoljeća, a posebnu pažnju posvećuju hrvatskoj zborskoj literaturi. Dubrovački komorni zbor dobitnik je i nekoliko državnih i međunarodnih nagrada i priznanja, uključujući i nagradu Milka Trnina za izuzetna umjetnička dostignuća. DKZ je jedini hrvatski amaterski zbor koji je član ''Europa Cantat'', najvećeg europskog udruženja pjevačkih zborova. Zbor djeluje pod umjetničkim vodstvom prof. Frana Krasovca i korepetitorice prof. Maje Marušić. U 2018. godini Dubrovački komorni zbor prijavljuje sljedeće programe:

      Koncert u sklopu Feste sv. Vlaha u veljači.

      Dani kršćanske kulture – koncert u ožujku u crkvi sv. Dominika.

      Koncert povodom manifestacije ''Dani kršćanske kulture''.

      Korizmeni koncert u Splitu, Metkoviću i Korčuli.

      Koncert duhovne glazbe u Cavtatu, Mokošici i Stonu.

      Koncert za Dušni dan u Crkvi sv. Dominika.

      Koncert duhovne glazbe u Ohridu.

      Koncert za Dan branitelja, koncert u Salzburgu, Adventski koncert u Dubrovačkoj katedrali, Božićni koncert s ostalim zborovima u Franjevačkom samostanu u Dubrovniku.

 

Udruga Audiovizualni centar Dubrovnik – cjelogodišnji program

 

Udruga djeluje od 2013. godine i u svojoj produkciji ostvarila je niz uspješnih audio-video radova (kratki igrani filmovi, dokumentarni filmovi, koncertni zapisi, glazbeni video spotovi, audio produkcija, orgnizacija koncerata i drugih javnih priredbi, humoristični skečevi). U 2018. godini pod vodstvom Udruge planira se nastavak kulturnih zbivanja i postupnog ulaganja prema ojačanju kulturne ponude, započet u okviru kandidature Dubrovnika  za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, u sklopu projekta ''Probuđena mladost/Youth Awekening''. Program udruge u 2018. godini ponajviše će se temeljiti na organizaciji koncertnih događaja. Glavni partner AVCD-u bit će Art radionica Lazareti. Cilj programa je dubrovačkoj publici predstaviti talentirane hrvatske i regionalne glazbenike  koji zapaženo djeluju na sceni i svojom diskografsko/koncertnom aktivnošću zaslužuju zasvirati pred dubrovačkom publikom tijekom 2018. godine.

 

Klapa Kaše – snimanje prvog dijela nosača zvuka ''Tragom Republike 2''. i godišnji rad

 

Studentska klapa Kaše osnovana je 2007. godine na inicijativu dubrovačkih studenata, a ime dobiva po lukobranu Kaše, koji se nalazi ispred stare gradske jezgre. Osim tradicionalnog a capella pjevanja, klapa ubrzo započinje i sa sviranjem te dodatnu ljepotu zvuka postiže uz pratnju većeg mandolinskog orkestra. Sudjelovala je na Festivalu klapa Dubrovačko-neretvanske županije u Blatu na Korčuli, na Festivalu dalmatinskih klapa Omiš te na susretima mješovitih klapa u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Osvojivši Prvu nagradu publike i prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog žirija, postali su apsolutni pobjednik 46. Festivala dalmatinskih klapa u Omišu. U 2017. godini Klapa planira snimanje prvog dijela nosača zvuka ''Tragom Republike 2''. Novi nosač zvuka snimat će se dvije godine, a bit će podijeljen u dvije programske i izvedbene cjeline. Album će biti dvostruki - jedan nosač zvuka a capella pjesama i napjeva, dok će drugi biti uz pratnju tradicionalnih instrumenata. Drugi program nosi naziv: Godišnji rad klape Kaše. Program obuhvaća nastupe u Dubrovniku, Omišu, Perastu, Makarskoj, Kistanjama, Kostanjama i Šibeniku.

 

Le Petit Festival du Théâtre – festival ''Le Petit Festival du Théâtre 2018.''

 

Udruga ''Le Petit Festival du Theatre'' već niz godina organizira festival koji u Dubrovnik donosi različite programe iz kazališne, glazbene i likovne umjetnosti i koji se referira na najsuvremenije estetske tijekove iz svijeta kazališta, glazbe, likovnosti i dizajna te omogućava svim smjerovima umjetnosti i umjetnicima izražavanje na originalan i jedinstven način. Kako mu i samo ime govori, ''Le Petit Festival du Théâtre'' maleni je, ali poseban i prepoznat kulturni događaj koji svake godine otvara zastor pred kreacijama pažljivo izabranih i talentiranih umjetnika. U 2018. godini Festival će se održati četiri dana u lipnju. Glavna tema Festivala je ''Sunce i Zemlja izlazećeg sunca''. Mjesto održavanja Festivala su Lazareti, Umjetnička galerija Dubrovnik, Galerija Dulčić-Masle-Pulitika i javni gradski prostori.

 

Udruga za kulturu i očuvanje tradicije ''Amorette'' – ženski zbor ''Divona'' – godišnji program

 

Ženski zbor ''Divona'' novoosnovani je zbor, koji djeluje u okviru Udruge za kulturu i očuvanje tradicije ''Amorette''. Glazbena voditeljica Zbora je prof. Maja Marušić, koja u suradnji s ostalim članicama Zbora, istražuje, prikuplja i predlaže notne materijale te osmišljava program. U 2018. godini Zbor planira nastupe u Dubrovniku i to u okviru manifestacije ''Dani kršćanske kulture'', kao i dva koncerta pod nazivom ''Poklon Gradu'' i ''Adventski koncert''. Drugi program je nastup na Podgorskom kulturnom ljetu. Ovakvim nastupima želi se educirati publika o stvaralaštvu hrvatskih i stranih skladatelja, stilskim razdobljima i kulturnoj baštini našeg podneblja. Treći program je nastup na manifestaciji ''Ohridsko ljeto''.

 

Sportska udruga Komolac – program ''Summer by the RIVER''

 

Udruga se bavi organizacijom i sudjelovanjem u provedbi programa oživljavanja kulturne, umjetničke i sportske ponude Rijeke dubrovačke. U 2018. godini udruga planira program pod nazivom ''Summer by the RIVER''. Lokacija održavanja programa bit će u ljetnikovcu Sorkočević. U programu će nastupiti klapa Intrade, tenori Stijepo Gleđ Marcos, Marko Škugor, a upriličit će se i večer dubrovačkih klapa i hrvatskih klapa, plesno-glazbena večer udruga i klubova mladih, a cjelokupni ljetni program završava 25. kolovoza jazz koncertom.

 

 

6.2. KNJIŽNIČNO-IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Institut za povijest umjetnosti – tisak zbornika radova ''Mapiranje urbanih promjena''

Institut za povijest umjetnosti je javna ustanova osnovana 1961. godine sa svrhom unaprjeđenja i usustavljivanja znanstvenog rada na proučavanju nacionalne povijesno umjetničke baštine. U 2018. godini planira se tisak zbornika radova ''Mapping Urban Changes/Mapiranje urbanih promjena''. Zbornik sadrži znanstvene radove istaknutih domaćih i međunarodnih stručnjaka, koji se bave problematikom istraživanja urbane povijesti i urbanog tkiva te metodologijom prezentacije dosegnutih rezultata. Zbornik sadrži 25 radova, od kojih se čak osam bavi upravo mijenama urbanog tkiva grada Dubrovnika.

 

Borko Vukosav – Ilustrirana monografija ''Grad''

 

Nagrađivani akademski fotograf Borko Vukosav rođen je u Dubrovniku. Za kreativnost razrade teme i izložbe fotografija u autorskom projektu ''Jezera'', 2015. godine nagrađen je Dekanovom nagradom. Serijom fotografija ''Jezera'' 2015. godine osvojio je treću nagradu na THT@MSU natječaju za suvremenu umjetnost, dok je ista otkupljena u stalni fundus Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Serijom fotografija ''P'' predstavljao je Hrvatsku 2012. godine na festivalu ''NEU/NOW'' u Portugalu i 2011. godine na ''15. Biennale de la Mediterranee''. U 2018. planira izdavanje ilustrirane monografije ''Grad''. Riječ je o seriji fotografija snimljenih u Dubrovniku, unutar kojeg se istražuje stvarni identitet grada. Ilustrirana monografija sadržavat će dvojezični predgovor povjesničarke umjetnosti Lee Vene, unutar kojeg koncizno opisuje ideju projekta te oko 90 stranica fotografija.

 

Udruga antifašista Dubrovnik – tiskanje reprinta knjige Mata Jakšića ''Dubrovnik 1941.''

 

Udruga antifašista Dubrovnik je samostalna, nestranačka, neprofitna organizacija dobrovoljno udruženih građana i organizacija. Udruga je članica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj Udruge je dobrovoljno okupljanje sudionika antifašističke narodnooslobodilačke borbe i članova njihovih obitelji te antifašistički opredijeljenih građana. U 2018. godini Udruga planira realizaciju programa iz područja knjižne djelatnosti te izdavanje knjiga i časopisa, što obuhvaća aktivnosti vezane za tiskanje reprinta knjige Mata Jakšića ''Dubrovnik 1941.'', kao šesti naslov u biblioteci Udruge ''da se ne zaboravi''.

 

Bulaja naklada d.o.o. – E-lektire / ''dubrovačke'' audio knjige

 

Tvrtka Bulaja naklada d.o.o. jedna je od vodećih hrvatskih producentskih i nakladničkih kuća u području novih medija, animacije i Interneta, u kulturi i obrazovanju. Njihov najpoznatiji multimedijski producentski projekt ''Priče iz davnine'', postavio je nove standarde u elektronskom izdavaštvu u Hrvatskoj. Na tri CD-ROM-a objavili su elektroničke verzije tekstova preko 200 kompletnih knjiga hrvatskih klasika, od Marulića do Krleže. U 2018. godini tvrtka planira objaviti audio knjige: Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga, Ivo Vojnović: Lapadski soneti, Mato Vodopić: Tužna Jele.

 

Društvo arhitekata Dubrovnik – tisak godišnjeg časopisa Društva

 

Društvo arhitekata Dubrovnik djeluje sa svrhom razvijanja i afirmiranja dubrovačke i hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu sa etikom i uzancama arhitektonskog poziva. Društvo dubrovačkih arhitekata je područno društvo Udruženja hrvatskih arhitekata. U 2018. godini Društvo planira tisak godišnjeg časopisa Društva. S ciljem promicanja i popularizacije tema, koje su temeljna svrha i smisao njegovog postojanja, Društvo arhitekata pokreće godišnji strukovni časopis, koji će kontinuirano pratiti aktualne teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine i njene zaštiite te dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Hrvatskoj i svijetu. 

 

Hrvoje Ivanković – umjetničke kritike

 

Hrvoje Ivanković ugledni je hrvatski dramaturg, kazališni kritičar i teatrolog koji je do sada kao autor objavio četiri kazališne monografije, a kao urednik još petnaestak publikacija o drami i kazalištu. Autor je niza radijskih emisija te desetak dokumentarnih i igranih radio-drama. U 2018. godini planira realizirati program umjetničkih kritika i ogleda iz područja scenskog i književnog stvaralaštva, vezanih uz umjetnost u Dubrovniku ili djelovanje dubrovačkih umjetnika izvan Dubrovnika. Namjera autora je napisati niz kritičkih osvrta ili eseja kroz koje bi analizirao i valorizirao kulturne/umjetničke projekte s područja kazališta, književnosti i filma, vezane uz Dubrovnik ili djelovanje dubrovačkih umjetnika u drugim sredinama.

 

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' – godišnji program udruge

 

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' najstarija je građanska udruga u Hrvatskoj i bavi se prvenstveno očuvanjem kulturne i prirodne baštine hrvatskog naroda. U samom Gradu postavila je i obnovila 15-tak spomen ploča znamenitim Dubrovčanima, organizirala brojne tribine, književne promocije i glazbena događanja. U 2018. godini, Udruga planira predstavljanje knjige autora Joza Pavkovića ''Urednički pečat'', kao i predstavljanje knjiga Vladimira Šeksa: ''1991. - moja sjećanja na stvaranje Hrvatske i Domovinski rat'' i ''Državni udar''. Organizirat će i javnu tribinu i izlaganje dr.sc. Željka Tanjića, rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta na temu ''Podjele u hrvatskom društvu – uzroci i njihovo nadilaženje'', kao i javnu tribinu i izlaganje dr.sc. Marija Jareba, znanstvenog savjetnika u Institutu za povijest u Zagrebu, na temu ''Blaženi Alojzije Stepinac između činjenica i insinuacija''.

 

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački program i književne promocije

 

Program Matice Hrvatske Dubrovnik sastoji se od bogate izdavačke djelatnosti vrijednih     povijesnih djela, djela živih autora, organizacije predavanja, književnih večeri, predstavljanja, izložbi, obilježavanja obljetnica, skupova te prezentacije dubrovačkog ogranka Matice izvan Dubrovnika. U 2018. godini dubrovački Ogranak planira objavljivanje knjige Antuna Stražičića: ''Gospari, skulari i gomnari u butizi meštra Mišare''. Drugi prijavljeni program je tisak ''Zbornika radova u čast Bruna Šišića'' (urednici Ivan Viđen i Mara Marić). Treći prijavljeni program nosi naziv: tisak knjige ''Samostan sv. Marije na otoku Mljetu'', autorice Ivane Tomas. Četvrti prijavljeni program nosi naziv: tisak knjige ''Kajdanka od kolende'', autorica Sanje Dražić i Paole Dražić-Zekić. Peti prijavljeni program nosi naziv: tisak knjige Rozane Vojvoda ''Beneventana u Dalmaciji i bendiktinski skriptoriji u Zadru, Dubrovniku i Trogiru''. Šesti prijavljeni program nosi naziv: ''Škerlj u očima kritike'' – knjiga sabranih likovnih kritika o akademskom slikaru Josipu Škerlju (II. faza). Sedmi prijavljeni program nosi naziv ''Izdavanje časopisa Dubrovnik'' (4 broja godišnje). Osmi prijavljeni program odnosi se na organizaciju predavanja, književnih večeri, predstavljanja izdanja, simpozije i gostovanja. Deveti prijavljeni program nosi naziv: Radionica ''Božićne pjesme i kolende''.

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tiskanje i promocija časopisa ''Dubrovački horizonti''

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu djeluje već dugi niz godina i nastoji oplemeniti život Dubrovčanima na privremenom ili stalnom boravku u Zagrebu. Društvo  redovito organizira predavanja, tribine, koncerte i druge aktivnosti, koje za cilj imaju promociju Dubrovnika i njegove bogate kulturno-povijesne baštine. Društvo tiska i časopis ''Dubrovački horizonti''. Riječ je o časopisu koji neprekidno izlazi već više od pola stoljeća. Središnje teme časopisa ''Dubrovački horizonti'' uvijek se odnose na Dubrovnik, njegovu prošlost i sadašnjost, kulturnu baštinu, književnost, kazalište, glazbena i likovna događanja. Svojom koncepcijom, kroz svoje stalne rubrike, ''Dubrovački horizonti'' nastoje biti vjerni kroničari života našeg grada. 2018. godine izlazi 53. broj ovog vrijednog časopisa, u čijem stvaranju sudjeluju eminentna imena dubrovačke i hrvatske književnosti, umjetnosti, kulture i znanstvene misli.

 

Udruga Domino – Sajam knjiga – Knjige na sunce 2018.

 

Udruga provodi svoje aktivnosti i ostvaruje opće ciljeve kroz tri glavna programa; kulturu, medije i politiku te edukacije. Za 2018. godinu udruga Domino prijavljuje program pod nazivom: Sajam knjiga – Knjige na sunce 2018. Udruga je u proteklih desetak godina objavila više od četrdeset knjiga. Već su 2016. godine organizirali vlastiti sajam knjiga na koji su pozvali  desetak izdavača, a što se pokazalo uspješnim. Cilj manifestacije je jačati pozicije malih izdavača na tržištu knjiga. Tijekom lipnja 2018. godine  žele organizirati sajmove u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Osijeku i Rijeci, a svaki bi sajam trajao dva dana.

 

Udruga Dubrovački izlog – izdavački program

 

Osnovna djelatnost udruge je razvoj i promidžba turističkih djelatnosti, temeljenih na proučavanju razvoja dubrovačkog turizma. Aktivnosti udruge koje pokreće njezin predsjednik Lukša Lucianović, obuhvaćaju izdavanje knjiga, organizaciju izložbi, objavljivanje feljtona. U 2018. godini Udruga planira tiskanje knjige ''Utjecaj turističkih i drugih organizacija na razvoj dubrovačkog turizma''. Knjiga će sadržavati opis aktivnosti turističkih i drugih organizacija i njihov utjecaj na razvoj dubrovačkog turizma. Drugi prijavljeni program je tiskanje dvije knjige sjećanja na ljude koji su razvijali turizam u Dubrovniku. Prva knjiga nosi naziv ''Oni su stvarali dubrovački turizam: Rafo Rodin'', a druga ''Oni su stvarali dubrovački turizam: Antun Kobašić''.

 

Božo Benić - priprema, tisak i predstavljanje knjige ''Misija u Tanzaniji – zbirka putopisnih priča''

 

Božo Benić predsjednik je Društva dubrovačkih arhitekata, autor niza znanstvenih članaka, volonter i humanitarac. U 2018. godini planira realizaciju projekta pod nazivom: priprema, tisak i predstavljanje knjige ''Misija u Tanzaniji – zbirka putopisnih priča''. Riječ je o autobiografskom štivu sastavljenom od pedeset priča u kojima autor sažima svoja iskustva s misije u jednoj od najsiromašnijih i gospodarski najnerazvijenijih zemalja na svijetu. Knjiga je proizašla iz dnevnika koji je autor vodio  tijekom svog boravka u Tanzaniji, a na koji se potom nadovezao opsežan istraživački rad s ciljem boljeg i potpunijeg razumijevanja afričkog konteksta i lokalne kulture.

 

Davor Mojaš – godišnji program umjetničkih kritika

 

Davor Mojaš već je preko 40 godina aktivno prisutan na kulturnoj sceni Dubrovnika i Hrvatske, svojim spisateljskim, redateljskim i novinarskim radom. Član je Hrvatskog društva pisaca, Hrvatskog društva kazališnih kritičara, Hrvatskog društva dramskih umjetnika i PEN-a. U 2018. godini planira program kazališnih kritika, književnih osvrta i prikaza. Kazališnom kritikom pratila bi se cjelogodišnja premijerna ponuda Kazališta Marina Držića i Dubrovačkih ljetnih igara, zanimljiva kazališna gostovanja i razni izvanintsitucionalni izvedbeni programi koji zaslužuju dodatnu pozornost i bilježenje. Jednako tako, kritički bi se pratila i tekuća dubrovačka izdavačka djelatnost, objavljivanje stručnih i drugih knjiga te časopisa, godišnjaka i zanimljivih publikacija.

 

Maro Jović – program ''Kultura – Dubrovnik''

 

Maro Jović, dubrovački je pisac i pjesnik, autor nekoliko zbirki eseja i poezije. U slobodno vrijeme bavi se režijom i piše scenarije. U 2018. godini planira postaviti relizaciju programa pod nazivom ''Kultura – Dubrovnik''. Program uključuje predstavu ''Božićna priča''. Predstava ima dvanaest glumaca i zahtijeva scenografiju. Osim ovog projekta planira postavljanje izložbe i predstavljanje sliko-pjesničke zbirke pjesama i fotografija ''Dubrovnik u pjesmi i fotografiji''.

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnja izdanja

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU bavi se istraživanjem povijesnih procesa i života u Dubrovniku i objavljivanjem rezultata tih istraživanja, što je osobito značajno za dubrovački školski i sveučilišni obrazovni sustav. U 2018. godini objavit će sljedeća izdanja: Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, 56 (2018.), Dubrovnik Annals, 22 (2018.), ''Vlastela grada Dubrovnika'' Nenada Vekarića (knjiga 9: Osobna imena), ''Stanovništvo župe Gradac u Hercegovini od 1709. do 1918. godine'', Antuna Koncula, ''Razvoj otoka Mljeta u 19. stoljeću: Goveđari i Babino polje prema katastru Franje I.'', Marine Gjurašić, ''Političko i sveto: identitet prostora i prostori identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća'', Ivane Brković, ''The Nobility of Dubrovnik'' Nenada Vekarića, ''Dosta je reći u Rimu da bi se reklo čitavom svijetu: Dubrovačka Republika i Sveta Stolica u 16. i 17. stoljeću'', Nikše Varezića.

 

Srđan Žitković – knjiga ''Povijest dubrovačke glazbene scene 1960. – 2018.''

 

Srđan Žitković, Dubrovčanin je koji od 1998. godine sustavno istražuje i prati dubrovačku glazbenu scenu. Tijekom 2004. i 2005. godine objavljuje glazbeni feljton ''Iz naftalina'' o dubrovačkoj glazbenoj sceni za ''Dubrovački vjesnik''. Osim domaće, bavi se i analizom glazbe u regionalnim i svjetskim okvirima.  U 2018. godini planira tisak knjige ''Povijest dubrovačke glazbene scene 1960. – 2018.''. Cilj knjige je upoznati sve glazbene djelatnike i širu javnost o o razvoju dubrovačke glazbene scene kroz desetljeća i o zaslužnim pojedincima iz glazbenog miljea koji su djelovali u navedenom periodu.

 

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

 

Udruga Društvo dubrovačkih pisaca osnovana je 2009. godine. Među osnivačima je tridesetak znanih i manje znanih autora, pisaca književnog i publicističkog stila. U osam godina djelovanja Udruga je objavila 50 knjiga, a svake godine objavljuje zbornik ''Literat''. U 2018. godini Društvo planira realizirati program pod nazivom ''Objavljivanje devetog broja godišnjaka ''Literat'', revije za književnost i publicistiku. Objavljivanjem ''Literata'' namjera je postići daljnju afirmaciju pisane riječi u Dubrovniku te omogućiti tiskanje pisanih uradaka znanim dubrovačkim piscima, ali i autorima koji su nepoznati široj javnosti.

Drugi program nosi naziv ''Biblioteka Mirac'', u sklopu koje se objavljuju autorska djela dubrovačkih pisaca. Planira se tiskanje 5 do 6 knjiga u sklopu ove biblioteke, a riječ je o djelima Barbare Klepić, Mariele Marković, Vesne Ćelebić, Josipa Škerlja, Miša Baričevića i Borisa Njavra, Miha Đanovića, Marija Kopića, Voja Šindolića, Vinka Rožića, Marije Đanović, Dubravka Detonija, Ivana Cikatića, kao i knjigu o zapisima Marina Držića, urednika Luka Paljetka.

 

Zdravko Ostojić – tisak knjige ''Romana''

 

Zdravko Ostojić dugo je godina bio urednik i autor mnogih emisija TV Sarajevo, od kojih starije generacije svakako pamte popularni kviz za mlade „Pet plus“. Godinama je bio urednik popularnog dječjeg lista „Male novine“, napisao je do sada četrnaest knjiga pjesama i proze, nekoliko dramskih tekstova, te veliki broj priloga za razne tiskovine. Njegovo posljednje radno mjesto je direktor Drame u sarajevskom Narodnom pozorištu. Zadnjih godina stalno živi u Dubrovniku. U 2018. godini planira tiskanje knjige ''Romana''. Riječ je o romanu kojim se pokušava uroniti u sferu suvremenih urbanih pošasti (droge i promiskuiteta) i nastojanjem da se fiksiranjem jednog lika pronikne u svu strahotu sluđene stvarnosti u kojoj se gube identiteti, dostojanstvo, razum.

 

Katja Bakija – umjetnička kritika iz područja kazališnog i književnog stvaralaštva

 

Katja Bakija diplomirala je kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog poslijediplomskog studija magistrirala na zagrebačkom sveučilištu s temom iz dubrovačke književne i jezične baštine (Časopis “Dubrovnik cviet narodnog književstva (1849.- 1852.)”). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je i doktorirala s temom Medo Pucić i njegovo djelovanje između književnosti i politike. Bila je i predavač na međunarodnoj Zagrebačkoj slavističkoj školi i na Diplomatskoj akademiji Ministarstva RH. Predavala je na više europskih sveučilišta, a trenutno je zaposlena na Sveučilištu u Dubrovniku na Odjelu za komunikologiju. Za vrijeme svog sveučilišnog rada u Pečuhu studentima je nastojala pružiti što više informacija o zemlji čiji su jezik odlučili studirati i svojim aktivnostima pomagala i u razvijanju i unaprjeđenju kulturnih veza i prijateljstva između Mađarske i Hrvatske. U 2018. godini planira realizaciju programa pod nazivom ''Umjetnička kritika iz područja kazališnog i književnog stvaralaštva''.

 

HKD Napredak – Dubrovnik – godišnji program

 

Hrvatsko kulturno društvo Napredak intenzivno radi na razvoju kulturnog i prosvjetnog djelovanja u našem gradu, promicanju hrvatske duhovnosti, jačanju nacionalne svijesti, njegovanju izvornosti hrvatskog jezika, suradnji sa znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim, vjerskim i gospodarskim institucijama, u cilju promicanja etičkih vrjednota hrvatskog naroda u zemlji i inozemstvu. U 2018. godini Društvo planira projekt predstavljanja knjige ''Dubrovački festanjuli'' autora Dubravka Kovačevića, knjige Iva Dabelića i Marijana Sivrića ''Dubrovnik u bivšim državama'', kao i drugih vrijednih književnih izdanja tijekom godine. Plan Društva je svaka dva mjeseca predstaviti po jednu knjigu ili časopis, uz atraktivne goste i predstavljače. 

 

Petra Jelača – kazališna kritika u Dubrovniku tijekom 2018. godine

 

Petra Jelača je rođena u Dubrovniku, diplomirala je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na Sveučilištu Paul Valery u Montpellieru. Objavljivala je teatrološke i književnopovijesne radove, eseje i kazališne kritike u časopisima i na Hrvatskom radiju. Radila je kao dramaturginja te kao prevoditeljica, a surađivala je i na Dubrovačkim ljetnim igrama. U 2018. godini planira objaviti najmanje 12 kazališnih kritika u časopisu „Vijenac“ te na portalu Dubrovnik net. U 2018. godini namjerava pratiti produkcije Kazališta Marina Držića, Dubrovačkih ljetnih igara, Studentskog teatra Lero te kazališne družine Kolarin.

 

Konzulat Mađarske u Republici Hrvatskoj, Dubrovnik – znanstveni kolokvij: Slika Dubrovnika u mađarskoj književnosti

 

Doc.dr.sc. Katja Bakija počasna je konzulica Mađarske u Republici Hrvatskoj. Zaposlena je na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku. Veliki dio svog radnog vijeka je provela  u Mađarskoj. Za vrijeme svog sveučilišnog rada u Pečuhu sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima, a u književnim i teatrološkim publikacijama te znanstvenim zbornicima pisala o književno-povijesnim i kulturnim vezama između dviju zemalja. Sa svojim fakultetskim kolegama i danas surađuje na zajedničkim projektima. U 2018. godini planira realizirati međunarodni znanstveni kolokvij pod nazivom: ''Slika Dubrovnika u mađarskoj književnosti''. Namjera skupa je otvoriti temu slike Dubrovnika u djelima mađarskih književnika te književnim djelima, potaknutim ekranizacijama u najranijem razdoblju mađarskog filma.

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa ''Slagalica'' – godišnji izdavački program

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjiga i stripa ''Slagalica'' osnovano je s ciljem izdavanja književnih djela i stripova; izdavanja stručnih djela iz pedagogije, psihologije, knjižničarstva i drugih područja,  izdavanje časopisa Društva, raspisivanja književnih natječaja, poticanja čitanja, populariziranja knjiga, stripa i čitanja putem predstavljanja svojih izdanja, radionica, videa i filmske djelatnosti, izložbi, skupova, predavanja, dramskih predstava, tiskanih materijala. U 2018. godini Udruga planira izdavanje sljedećih književnih djela: romana ''Ljubavni i drugi jadi'', autorice Renate Zlatković, zbirku proze ''Basne'', autorice Marije Đanović, zbirku proze ''Oblak i druge priče'', autorice Lucijane Pendo, stripa ''Telekinetic'', autora Zlatka Tomića, zbirku proze ''Sasvim (ne)obične priče'', autorice Jelice Gjenero.

 

KUD Ivo Kuljevan Lopud – knjiga ''Stanovništvo i rodovi otoka Lopuda od 1614. do 2016. godine''

 

KUD Ivo Kuljevan Lopud osnovano je 1950. godine i otad djeluje u kontinuitetu. Osnovna zadaća Društva je njegovanje i obnavljanje kulturne tardicije i baštine Lopuda, osobito dijela koji se odnosi na foklornu i glazbenu tradiciju. U 2018. godini planiraju realizaciju programa pod nazivom ''Stanovništvo i rodovi otoka Lopuda od 1614. do 2016. godine'', autora dr.sc. Nikole Tolje. Ovaj umirovljeni doktor znanosti dugi niz godina radio je kao profesor hrvatskog jezika i književnosti u dubrovačkim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, a iza sebe ima plodan publicističko-znanstveni rad, koji je kulminaciju doživio izdanjem knjige ''Dubrovački Srbi katolici''. Prvi je dosad sustavno i temeljito istraživao stanovništvo i rodove otoka Lopuda za razdoblje od 1614. do 2016. godine. Rezultate istraživanja sabrao je u veoma opsežnom rukopisu koji je priredio za tiskanje knjige s istim naslovom.

 

Udruga stara dubrovačka glazba – knjiga ''Velika povijest dubrovačke glazbe, V. svezak''

 

Udruga se bavi organiziranjem koncerata, skupljanjem, proučavanjem, prezentiranjem, arhiviranjem, istraživanjem te objavljivanjem i snimanjem bogatog fundusa stare dubrovačke glazbene baštine. U 2018. godini udruga planira realizirati projekt izdavanja knjige ''Velika povijest dubrovačke glazbe - V. svezak'', autora dr. Miha Demovića. Velika povijest dubrovačke glazbe obuhvaća glazbenu povijest od 9. do 21. stoljeća. Najnovije i završne knjige ovog velebnog opusa uključuje glazbenike i skladatelje te glazbene ustanove, društva i ansamble od 1945. do 2000. godine, kao i knjigu o plesnim oblicima dubrovačkog kraja. Budući muzikolozi moći će upotrebljavati sadržaje iz knjige kao podlogu za daljnja istraživanja kulturnog nasljeđa Dubrovnika i Hrvatske. Dr. Miho Demović, smatra se jednim od najvećih istraživača hrvatske glazbe u povijesti.

 

 

6.3. MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST

 

Tehnički muzej Nikola Tesla – projekt ''Tehnologije u biologiji: Kako šišmiši provode dane i noći?''

 

Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu osnovan je po uzoru na postojeće velike znanstveno-tehničke muzeje u svijetu, kao specijalizirani muzej tehnike. Osnovna djelatnost Tehničkog muzeja Nikola Tesla je prikupljanje, zaštita, čuvanje i prezentiranje materijalne i nematerijalne tehničke baštine javnosti. U 2018. planiraju projekt pod nazivom ''Tehnologije u biologiji: Kako šišmiši provode dane i noći?''. Ova istraživačko – didaktička izložba postavlja se na temelju podataka istraživanja faune šišmiša otoka Lokruma, provedenog 2016. i 2017. godine, u kojem su sudjelovali istraživači, fotografi i snimatelji iz Hrvatske i Velike Britanije.

 

Umjetnička udruga Sebastian art – likovni godišnji program

 

Udruga Sebastian art u okviru prostora Galerije Sebastian organizira bogat likovni program koji se sastoji od samostalnih likovnih izložbi suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, kao doprinosa kulturnoj ponudi Grada i promicanju likovne kulture. Izložbe u Sebastianu posjećuju brojni turisti i žitelji Grada, posebno učenici osnovnih i srednjih škola sa svojim nastavnicima, upoznajući djela suvremenih hrvatskih slikara. U 2018. godini Udruga planira prirediti sedam samostalnih izložbi hrvatskih umjetnika, slikara, kipara i grafičara. Riječ je o sljedećim autorima: Aida Hebib Raguž, Lena Kramarić, Marika Berberović, Branimir Bijelić, Gordana Špoljar Andrašić, Marijana Stanić, Josip Pino Trostmann. Program, koji uz izložbe uključuje i slikarske radionice za djecu i odrasle, održat će se od siječnja do prosinca 2018. godine, čime Galerija želi zadržati kontinuitet galerijske djelatnosti i pridonijeti likovnoj ponudi Dubrovnika.

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji program

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik od samog utemeljenja 1974. godine promiče likovnu produkciju na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Kao krovna udruga likovnih umjetnika Grada, djeluje od samih početaka u Galeriji Flora. Društvo ima bogato izlagačko iskustvo te okuplja dubrovačke akademske umjetnike, zagovara njihove interese i promiče njihov rad. Za 2018. godinu Društvo prijavljuje rezidencijalno izložbeni program HDLU-a i Galerije Flora, Concept store i radionice. Program uključuje 14 izložbi, programe umjetničke razmjene, umjetničke radionice. Drugi program nosi naziv ''Suvremena dubrovačka umjetnost u Zagrebu, Osijeku i Slavonskom brodu''. Programom se pokušava prezentirati dubrovačka likovna scena  i izvan Dubrovnika. Za 2018. godini Društvo prijavljuje i završetak istraživačko-edukativnog projekta o Flori Jakšić (izdavanje publikacije). U navedenoj publikaciji bi na monografskoj razini bile sabrane i predstavljene spoznaje o slikaričinoj bogatoj i zanimljivoj biografiji, ulozi u kulturnom životu Grada, kao i položaju žene – umjetnice u tadašnjem društvu.

 

Europska udruga za baštinu - Manifestacija ''Najbolji u baštini/The Best in Heritage 2018.''

 

U Dubrovniku će se od 26. do 28. rujna 2018. godine održati sedamnaesta po redu manifestacija ''Najbolji u baštini'', jedinstvena manifestacija te vrste u svijetu, na kojoj se predstavljaju najuspješniji muzejski, baštinski i konzervatorski projekti, nagrađeni u protekloj godini nekom nacionalnom ili međunarodnom nagradom za strukovnu kvalitetu i poslovni uspjeh. Svake godine se na ovom festivalu okupe predstavnici i do 30 zemalja s prezentacijama nagrađivanih projekata. Među važnijim zadacima ovog dubrovačkog okupljanja je i potreba edukacije, budući se na jednom mjestu djelatnicima muzejske profesije omogućuje uvid u najbolje primjere struke u protekloj godini. Ovaj vrhunski događaj u svijetu muzeologije izvorni je hrvatski kulturni proizvod, koji uspješno širi percepciju o nužnosti očuvanja kulturnog nasljeđa, kako u velikim kulturnim središtima, tako i u manjim mjestima koja su često nepoznata svjetskoj kulturnoj javnosti.

 

Udruga Centralna jedinica – NVV_2018 (suradnja s Umjetničkom galerijom Dubrovnik)

 

Udruga Centralna jedinica u svom radu bavi se organizacijom kulturno-umjetničkih događanja, izdavanjem knjiga i časopisa, CD-a i DVD-a, oživljavanjem starih obrta i promocijom autohtonih hrvatskih proizvoda. U 2018. godini planiraju održavanje projekta pod nazivom NVV_2018 –. Ovaj projekt nastavak je prošlogodišnje, izuzetno uspješne, inicijative Centralne jedinice da u Dubrovnik dovede neke od najzanimljivijih umjetnike suvremene umjetničke scene. Riječ je o grupnoj izložbi devet umjetnika iz Hrvatske, SAD-a, Kanade, Latvije, Mongolije i Izraela. Izložba će predstaviti crteže i radove na papiru (grafike, printeve, fotografije) u kombinaciji s poezijom. Program se izvodi u suradnji s udrugom Nomad, Umjetničkom galerijom Dubrovnik, LAUBOM – kućom za ljude i umjetnost.

 

 

6.4. LIKOVNA UMJETNOST

 

Ivana Pegan Baće – ''Mindness/Knjiga umjetnika i film

 

Ivana Pegan Baće diplomirala je na kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Svojim djelovanjem pripada dubrovačkom krugu suvremenih umjetnika, formiranom ponajprije oko djelovanja Art radionice Lazareti, u kojem se mogu prepoznati neke sličnosti u razumijevanju izražajnih metoda i tema, a prije svega svijest o specifičnom kontekstu Dubrovnika, njegova nasljeđa i sadašnjosti. Voditeljica je Galerije Flora i potpredsjednica HDLU-a Dubrovnik. Umjetnica u 2018. godini planira realizirati projekt izrade knjige umjetnika ''Mindness/Dnevnik 2017.''. U njoj bilježi šumove jezika, odlomke razgovora, riječi, dijaloge iz svoje najbliže okoline. Među tekstualne stranice ubačeni su crteži i dijelovi fotografskih serija. Osim izdavanja knjige, namjera umjetnice je i napraviti kratki film, za koji bi angažirala izvođače koji će čitati tekstove na odabranim lokacijama u Dubrovniku i okolici.

 

Marko Ercegović – izložbe ''Sve ili ništa/Sloboda me plaši''

 

Marko Ercegović diplomirao je na Akademiji Dramske umjetnosti u Zagrebu, Odsjek snimanje. Samostalni je umjetnik koji se bavi videom i fotografijom. Živi i radi u Dubrovniku i Zagrebu. U 2018. godini planira realizirati projekt izložbe u Galeriji Spot i u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu. Velika samostalna izložba Marka Ercegovića pod nazivom ''Sve ili ništa/Sloboda me plaši'' predstavit će umjetnikove nove radove. Radi se o seriji fotografija snimljenih u periodu između 2010. i 2017. godine na različitim lokacijama u Dubrovniku i Zagrebu. Paralelnim održavanjem dvaju različitih izložbi istog autora, omogućit će se potpuniji uvid u umjetničko stvaralaštvo jednog od najznačajnih domaćih fotografa.

 

Stjepko Art – Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika (godišnji izložbeni program)

 

Udruga je osnovana s ciljem poticanja, povezivanja i promicanja svih oblika likovnog stvaralaštva i izražavanja (slikarstvo, fotografija, primijenjena umjetnost, dizajn i likovna arhitektura) kroz organiziranje edukativnih aktivnosti, izložbi i ostalih stručnih aktivnosti. Osnivač Udruge je Stjepko Mamić, koji se slikarstvom bavi kao slobodni samostalni umjetnik. U 2018. godini Udruga planira cjelogodišnji program izložbi Stjepka Mamića. U vremenu od siječnja do prosinca, planira se prezentirati aktualni rad ovog suvremenog dubrovačkog umjetnika na ukupno deset izložbi (devet u inozemstvu i jedna u Dubrovniku).

 

Tina Gverović – More ljudi /Knjiga umjetnika

 

Tina Gverović radi u mediju instalacije, crteža, slike, zvuka, teksta i videa, a njezin rad često uključuje dezorijentirajuće instalacije i pitanja vezana uz prostor, teritorij i identitet te načinom na koji su ti koncepti vezani za imaginarno. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1997. godine, nakon čega je završila poslijediplomski studij na Jan van Eyck Akademiji u Maastrichtu i doktorirala na Middlesex Sveučilištu u Londonu. Umjetnica u 2018. godini planira realizirati projekt izrade knjige umjetnika ''More ljudi''. Umjetnička knjiga ''More ljudi'', zamišljena je kao nastavak projekta ''More ljudi'', koji predstavlja Hrvatski paviljon na Venecijanskom bijenalu – 57. međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti.

 

Dubravka Lošić – izložba: Susret u depou II. i tisak likovne monografije

 

Dubravka Lošić diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Ferdinanda Kulmera. Od 1983. godine izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Osim slikarstva bavi se scenografijom i kostimografijom. U više od tri desetljeća stvaranja slikarica je realizirala opus iznimne veličine, osebujan u izrazu koji nadilazi tradicionalne definicije slikarskog. U 2018. godini slikarica planira realizirati izložbu pod nazivom Susret u depou II.  U jednom dijelu prostora bivše tvornice ulja Radeljević, smješten je privremeni radni prostor slikarice u kojem će organizirati prigodnu izložbu, koja će prikazati višegodišnji opus Dubravke Lošić, ali i njene najnovije radove. Drugi planirani program je tisak likovne monografije ''Dubravka Lošić, palindromija između neba i zemlje''. Autorica teksta i urednica monografije je povjesničarka umjetnosti Margarita Sveštarov Šimat, dok je autor fotografija u monografiji Damir Fabijanić. Ova monografija predstavlja život i djelo jedne od najvećih suvremenih hrvatskih umjetnica.

 

Andrea Batinić Ivanković – godišnji program likovnih kritika

 

Andrea Batinić Ivanković diplomirala je povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, stekavši zvanje magistra edukacije povijesti umjetnosti i magistra edukacije povijesti. Nakon završetka studija započela je s radom kao kustos u Dubrovačkim muzejima, Kulturno-povijesnom muzeju u Kneževom dvoru. Središnje područje interesa joj je modrna umjetnost u 20. stoljeću, kao i suvremena likovna produkcija. Objavljuje likovne kritike o dubrovačkim i drugim hrvatskim likovnim umjetnicima u elektroničkim i tiskanim publikacijama. U 2018. godini planira realizirati godišnji program likovnih kritika, umjetničkih osvrta i recenzija, u skladu s umjetničkim zbivanjima i kulturnim događajima na području likovne umjetnosti, kako bi se općoj javnosti pobliže predstavili opusi suvremenih hrvatskih, odnosno dubrovačkih umjetnika koji djeluju na području Dubrovnika, ali i šire.

 

Dubrovačka art udruga bez granica (DART) – ''Kostimirana pojavljivanja u povijesnim prostorima'' i ''Karnevalski program''

 

Osnovna djelatnost udruge je rad na promicanju kulturnih dobara i vrijednosti, očuvanje i zaštita kulturne baštine i tradicijskih umjetnosti i obrta, odgoja i obrazovanja na području likovne kulture. Već dugi niz godina Udruga surađuje s Galerijom Artur u pripremama i nastupima za maškarane svečanosti u Dubrovniku. U 2018. godini u likovnoj djelatnosti Udruga planira realizaciju sljedećih programa: ''Kostimirana pojavljivanja u povijesnim prostorima'' (muzejima, ljetnikovcima, ali i na javnim, otvorenim prostorima), ''Karnevalski program'', kao i tiskanje kataloga o karnevalskim događanjima u Dubrovniku kroz povijest.

 

Udruga za podršku i poticanje zajedništva „HRVATSKA POMAŽE“ – Vukovar u stripu

 

Udruga je osnovana 2014. godine na inicijativu gradova Dubrovnika, Osijeka i Zagreba, a radi promicanja zajedničkih interesa i unaprjeđivanja suradnje gradova u RH, posebice međusobne suradnje na unaprjeđenju  gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica. Za 2018. godinu Udruga planira projekt pod nazivom ''Dubrovačka djeca crtaju Vukovar u stripu''. Ideja je da učenici OŠ Lapad iz Dubrovnika zajedno sa svojim prijateljima učenicima OŠ Dragutin Tadijanović iz Vukovara upoznaju grad Vukovar te kroz strip prikažu doživljeno. Nakon završetka radionice koja će trajati 4 dana, priredit će se izložba, gdje će svako dijete na svečanom otvaranju dobiti zahvalnicu za sudjelovanje u projektu, a po povratku djece kući građani Dubrovnika će u Lazaretima moći vidjeti izložbu ''Vukovar očima Dubrovnika''. Vrijeme održavanja je listopad/studeni 2018. godine u OŠ Dragutin Tadijanović u Vukovaru.

 

Anabel Zanze – samostalna izložba

 

Anabel Zanze članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Izlagala je na 22 samostalne te većem broju skupnih izložbi. Njezina djela nalaze se u zbirkama Moderne galerije u Zagrebu, Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, Gradskog muzeja Karlovac – Galerije Vjekoslav Karas, Muzeja Široki Brijeg – Franjevačke galerije, Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku i Hypo Group Alpe Adria u Zagrebu te u hrvatskim i stranim privatnim kolekcijama. Uvrštena je u knjigu Sandre Križić Roban ''Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas''. U 2018. godini umjetnica planira postaviti samostalnu izložbu u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Izložba je zamišljena kao retrospektivna (mid-career retrospektiva) i planirana je za oba krila Gliptoteke HAZU, na drugom katu ustanove. Uvrštena je u službeni program Gliptoteke i planirana za jesen/zimu 2018. godine.

 

Veronika Šulić – izložba likovnih radova ''Mali format''

 

Veronika Šulić akademska je slikarica i restauratorica. Radi kao konzervator-restaurator u Hrvatskom konzervatorskom zavodu, a obnaša i dužnost potpredsjednice ICOMOS-a za Hrvatsku, udruge koja djeluje na području zaštite i očuvanja spomenika i spomeničkih cjelina na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U 2018. godini planira realizirati projekt pod nazivom:  izložba likovnih radova ''Mali format''. Izložba je planirana za početak prosinca 2017. godine, a trajala bi sve do 15. veljače 2018. godine. Tematika likovnih djela je sakralnog sadržaja u adventskom periodu te u periodu koji prethodi obilježavanju dana Grada Dubrovnika i Feste sv. Vlaha. Izložba će se održati u prostoru antikvarnice GEMMAMIA. Likovna djela autorski su rad Veronike Šulić, članice HDLU Dubrovnik.

 

Antun Karaman – izložba ''Začarana šuma''

 

Antun Karaman povjesničar je umjetnosti, muzejski savjetnik, član Matice hrvatske, Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, muzejskog društva Hrvatske te AICA-a, međunarodnog društva likovnih kritičara. Autor je više stotina izložbi različitog profila, samostalnih, skupnih, problematsklih, tematskih. Autor je 13 knjiga – likovnih monografija, školskih udžbenika i knjiga likovnih kritika. U 2018. godini planira postaviti izložbu pod nazivom ''Začarana šuma''. Riječ je o zajedničkoj izložbi slika i skulptura likovnih umjetnika Josipa Škerlja i Vedrana Grabovca. Izložba će biti postavljena u atriju palače Sponza, tijekom mjeseca lipnja 2018. godine.  Izložba tematizira dubrovački (i opće ljudski) duhovni i urbani prostor, kao slojeviti fenomen društvene, civilizacijske, vegetacijske, povijesne i međuljudske (dis)harmonije viđen u kontekstu međuljudskih dodira i odnosa. Popratni tekst za katalog izložbe napisat će sam Antun Karaman.

 

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – izložbe likovnih radova članova Udruge

 

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika tijekom 38 godina svog djelovanja aktivnostima i radom svojih članova, uvijek je sudjelovala u kulturnim događanjima koja su obilježila važnije datume Grada i Županije. Udruga sudjeluje u organizaciji godišnjih likovnih kolonija na kojima osim članova Udruge sudjeluju likovni umjetnici iz cijele Hrvatske i inozemstva. Radovi s održanih kolonija prezentiraju se na izložbama u Dubrovniku i čitavoj Županiji. Do danas je održano 16 likovnih kolonija, a Udruga je sudjelovala na brojnim likovnim izložbama u čitavoj Hrvatskoj. U 2018. godini Udruga planira organizaciju tri izložbe svojih članova. Izložbe se planiraju organizirati tijekom veljače, listopada i prosinca 2018. godine. Riječ je o tematskim izložbama na kojima će se prezentirati radovi članova Udruge. Programom se planiraju održati izložbe povezane s datumima značajnim za lokalnu zajednicu u proljetnim i zimskim mjesecima. Planirane su za Festu sv. Vlaha i blagdan sv. Nikole.

 

Izvor Pende – zajednička izložba s Danielom Richterom i samostalna izložba u galeriji ''Greta''

 

Izvor Pende rođen je u Zagrebu 1976. godine. Nakon dvije godine studiranja na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti završava studij slikarstva u Kunstakademie u njemačkom Dusseldorfu gdje je diplomirao 2005. godine. Od tada je samostalno izlagao u Bonnu, Munchenu, Hannoveru, Dusseldorfu, Zagrebu i Dubrovniku. U 2018. godini planira projekt postavljanja zajedničke izložbe sa poznatim njemačkim slikarom Danielom Richterom. Izložba će se otvoriti u Galeriji umjetnina u Splitu, nakon čega seli u Zagreb i Rijeku. Na poziv etablirane galerije ''Greta'' iz Zagreba, Izvor Pende izložit će svoje nove radove velikih formata.

 

Marijana Vukić Pende – samostalne izložbe

 

U svom umjetničkom radu kroz različite medije dubrovačka slikarica Marijana Vukić Pende periodično se bavi posljednjom dubrovačkom tvornicom, TUP-om, toliko osamljenom fenomenu u suvremenoj dubrovačkoj percepciji društva i prostora. Kroz zadnjih osam godina Marijana Vukić Pende vraća se tvornici kao arhitekturi, paradigmi, tvornici kao radnicima, kao arhivi pamćenja, i na koncu tvornici kao ugljeno-grafitnim proizvodima. Izložene skulpture nastale su kroz svakodnevni boravak u pogonu, reciklirajući proizvodni asortiman, ali i koristeći svaki drugi tvornički potencijal, posebno ljudski, koji je sada materijaliziran u skulpturama. U 2018. godini planira realizaciju samostalnih izložbi u Galeriji umjetnina Split i Galeriji Otok (Art radionica Lazareti). 

 

 

6.5. FILMSKA I KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST

 

Dinaridi film d.o.o. – film ''Mare''

 

Dinaridi film d.o.o. produkcijska je kuća registrirana za proizvodnju autorskih igranih i dokumentarnih filmova, koju je 2016. godine osnovala producentica Tena Gojić s partnerima. U 2018. godini planiraju realizaciju dugometražnog filma pod nazivom ''Mare''. Riječ je o trećem igranom filmu etablirane hrvatsko-švicarske redateljice Andreje Štaka. Svoj novi film redateljica želi snimiti na lokaciji za koju je veže podrijetlo i obitelj – Konavle. U ovom slučaju će oko 90 posto snimajućih lokacija biti u Konavlima i u dubrovačkoj zračnoj luci, a jedna scena bi se snimala na užem području Grada. Projekt je već dobio potporu HAVC-a za razvoj scenarija, MEDIA Švicarska za razvoj projekta i švicarskog ministarstva kulture te ciriškog filmskog fonda za produkciju.

 

Metafizika d.o.o. – projekt: ''Dubrovnik u 24 sata'' i ''Sjećanja Grada''

 

Metafizika d.o.o. godinama radi na projektu istraživanja, filmskog montiranja i javnog prikazivanja kinotečne i arhivske filmske i tiskane građe snimljene tijekom 20. stoljeća na najvažnijim trgovima i ulicama hrvatskih gradova, pod nazivom ''Sjećanje grada''. U 2018. godini planiraju projekt pod nazivom ''Dubrovnik u 24 sata'', koji će obuhvaćati proizvodnju profesionalnog dokumentarnog filma ili umjetničkog videa s temom Dubrovnika (ovisno o gostima, uglednim domaćim ili međunarodnim dokumentaristima ili video umjetnicima), kreaitvnu jedanaestodnevnu rezidenciju najuglednijih domaćih i stranih autora dokumentarnih filmova (u 2018. godini predviđen je boravak Branka Ištvančića), predavanje autora dubrovačkoj publici o dokumentarnom filmu, produkciji, distribuciji, javnu diksuiju o filmu nakon projkcije te suradnju jednog dubrovačkog umjetnika s gostom u pripremi filma/videa. 

Drugi planirani projekt nosi naziv ''Sjećanja Grada: Dubrovnik iz inozemnih filmskih arhiva''. ''Sjećanje grada'' projekt je istraživanja, filmskog montiranja i javnog prikazivanja kinotečne i arhivske filmske i tiskane građe, snimljene tijekom 20. stoljeća na najvažnijim trgovima i ulicama hrvatskih gradova. 

 

Udruga za promicanje medijske kulture ''Luža'' - godišnji program

 

Udruga je osnovana početkom 2010. godine na inicijativu nekolicine profesora Gimnazije Dubrovnik kako bi, pružajući mladim ljudima tehničku, stručnu i financijsku potporu u njihovim kreativnim naporima, poslužila kao institucionalni okvir budućeg amaterskog filmskog djelovanja. U 2018. godini Udruga planira realizirati godišnji program filmskih radionica. Program je obrazovno utemeljen na naizmjeničnom teorijsko-praktičnom pristupu ovladavanja osnovama filmskog zanata, dok je u odgojnom smislu, svrha programa podizanje filmske kulture i senzibiliziranje građana za filmski medij i kulturu općenito.

Drugi program nosi naziv ''Sudjelovanje na festivalima dječjih i omladinskih filmova''. Sustavnim pojavljivanjem na festivalima dječjeg i amaterskog filmskog stvaralaštva, udruga Luža želi dodatno motivirati svoje mlade članove za konstruktivan rad u udruzi i kreativno izražavanje u filmskom i video mediju te zadržati glas među sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu kao mjesto ozbiljnijeg promišljanja značaja kreativnog rada s djecom i mladima.

 

Udruga Kinookus – program ''Okusi drugačije kino''

 

Udrugu Kinokus osnovala je 2010. godine grupa profesionalaca iz audiovizualnog, edukacijskog, znanstvenog, umjetničkog i menadžerskog sektora, okupljenih oko projekata multidisciplinarnog i holističkog promišljanja teritorija, novih kulturalnih i društvenih modela te složenosti čovjekovog bivanja u svijetu. Udruga je idejni tvorac i utemeljitelj Kinookus Food Film Festivala koji se s uspjehom već pet godine održava u Stonu. Udruga je u suradnji s Kinematografima Dubrovnik početkom srpnja 2013. godine pokrenula filmski program ''Okusi drugačije kino''. Projekt je nastao iz želje da se dubrovačkoj publici i gostima ponudi drugačija kinematografija, kinematografija koja zbog dinamike i logike velike distribucije, unatoč svojoj visokoj umjetničkoj vrijednosti, često ne dopire do šireg gledateljstva. Stoga projekt ima i edukativnu dimenziju senzibiliziranja publike za tzv. Angažirane i filmski visoko vrijedne dokumentarne filmove, koji na originalan način obrađuju aktualne teme. Održavanje projekta u 2018. godini planirano je u vremenu od srpnja do rujna.

 

Antoneta Alamat Kusijanović – promocija filmova ''U Plavetnilo'' i ''Murina''

 

Antoneta Alamat Kusijanović redateljica je i scenaristica rođena u Dubrovniku. Njen posljednji kratki film ''U Plavetnilo'' napeta je priča o odrastanju, smještena na stjenovitim liticama otoka Kalamote. Film je nagrađen posebnim priznanjem međunarodnog žirija na 67. Berlinskom filmskom festivalu, Nagradom mladog žirija na 63. Oberhausen Film festivalu, Srcem Sarajeva ma 23. Sarajevskom filmskom festivalu te je nominiran za Studentski Oscar, američke Akademije znanosti i umjetnosti. U 2018. godini planira aplicirati film ''U Plavetnilo'' na sve svjetske festivale koji se kvalificiraju za nagradu Oscar, angažirati distribuitera i publicista koji će aplicirati i lobirati za povećanje prisutnosti filma u medijima. U 2018. godini planira i realizaciju projekta pod nazivom ''Razvoj scenarija za film Murina''. Tijekom sljedećih deset mjeseci autorica filma Antoneta Alamat Kusijanović pisat će scenarij za dugometražni film ''Murina''. Osim samog procesa razvoja scenarija, sudjelovat će na raznim prestižnim radionicama koje su ''Murinu'' uključile u svoj razvoj (Cinefondation Residence, Jerusalem Film Institute, First Films First, Ghoete Institute).

 

Umjetnička organizacija ''Noć hrvatskog filma i novih medija'' - ''Noć hrvatskog filma i novih medija 2018. Dubrovnik''

 

Organizator manifestacije ''Noć hrvatskog filma i novih medija'', istoimena umjetnička organizacija za cilj ima s vremenom stvoriti trajnu i čvrstu vezu hrvatskog filma i gledatelja. Manifestacija ''Noć hrvatskog filma i novih medija'' održava se paralelno u kinima diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu. Umjetnička voditeljica manifestacije je Irena Škorić, koja je specifičan filmski program za svaki grad sastavila uz pomoć Tomislava Gregla, selektora za animirani film i Branka Ištvančića, selektora za dokumentarni film. U 2018. godini planiraju program pod nazivom ''Noć hrvatskog filma i novih medija 2018. Dubrovnik''. Dubrovnik će biti jedan u nizu od 12 gradova, u kojima će se održati ova manifestacija. U jednoj večeri će se, diljem Hrvatske, prikazati više od 150 filmova. Ulaz na događanja je besplatan. Dubrovački dio manifestacije planira se održati na 3 lokacije, u kinu ''Slavica'', kinu ''Sloboda'' i dvorani ''Visia''. U kinu ''Sloboda'' bit će i izložba starih filmskih plakata.

 

Wolfgang i Dolly d.o.o. – razvoj filma ''Plastični diskovi i kotači od čelika''

 

Wolfgang i Dolly d.o.o.  bavi se proizvodnjom filmova, videofilmova i televizijskog programa. Dosad su snimili dvadesetak filmova različitih duljina i žanrova, brojne minute reklama i namjenskih videa, nekoliko tv projekata, dvadesetak kazališnih predstava, on-line i cross-media sadržaja. U 2018. godini planiraju realizirati projekt pod anzivom ''Razvoj filma Plastični diskovi i kotači od čelika''. Projekt uključuje razvoj scenarija, razvoj projekta i predprodukcije, produkciju i postprodukciju te početak plasmana filma. Scenarist, redatelj i animator filma je mladi dubrovački autor Franko Dujmić, koji u svojoj filmografiji već ima nekoliko kratkometražnih animiranih i igranih filmova. Scenarij dugometražnog animirano-dokumentarnog filma ''Plastični diskovi i kotači od čelika'', govori o ljubavi prema glazbi, točnije vinil pločama. Cilj je snimiti film koji će moći konkurirati za pažnju kino publike te ostvariti inozemnu distribuciju ne samo na festivalima nego i u kinima.

 

Produkcijska kuća Kaos - dokumentarno igrani serijal ''Zaboravljene heroine Domovinskog rata''

 

Produkcijska kuća ''Kaos'' bavi se izradom reklamnih spotova, glazbenih video spotova, snimanjem dokumentarnih i dugometražnih filmova te TV serija. U 2018. godini planiraju započeti s realizacijom dokumentarno – igranog serijala ''Zaboravljene heroine Domovinskog rata''. Film će se baviti proučavanjem, dokumentiranjem i neposrednim svjedočenjem žena – ratnica u Domovinskom ratu, koje su kao dragovoljke tek sporadično i vrlo rijetko spominju kao izravne sudionice obrane Hrvatske. Redatelj serijala je Vanja Vascarac, a planirani završetak snimanja je sredina 2019. godine. U filmu će biti obavljeni razgovori i s dragovoljkama Domovinskog rata iz Dubrovnika, ali i s njihovim suborcima, prijateljima te osobama iz javnog i politčkog života Hrvatske koje ih poznaju.

 

Filmska udruga Motion – godišnji filmski program

 

Filmska udruga Motion osnovana je 2009. godine u Zagrebu, sa svrhom promicanja filmske umjetnosti. Od svog osnutka, djeluje kao nezavisna, neprofitna organizacija. Udruga je dosad uspješno producirala nekoliko kratkih, igranih i animiranih filmova. U 2018. godini Udruga prijavljuje sljedeće programe:

Radionica glazbenog spota, drugo izdanje (zajednički projekt Udruge Motion i Sveučilišta u Dubrovniku, namijenjena dubrovačkim studentima s ciljem razvoja interesa za audiovizualnu umjetnost i stjecanje osnovnih znanja o procesu stvaranja audiovizualnog uratka, koncentrirajući se na izradu glazbenog spota). Drugi program je razvoj igranog filma ''Vivi i Vanda'' u trajanju od 100 minuta. Projekt uključuje pripremu, organizaciju castinga, obilazak lokacija, preliminarno snimanje materijala, dizajn materijala, sudjelovanje na radionicama. Radionica glume pred kamerama je edukativna radionica udruge Motion, namijenjena dubrovačkim srednjoškolcima i mladima, s ciljem razvoja interesa za dramsku i audivizualnu umjetnost i stjecanje znanja o filmu i vještina glume pred kamerom.

Planiran je i projekt promocije filma ''Nitko nije savršen''. Riječ je o kratkometražnom igranom filmu za mlade, scenaristice i redateljice Barbare Vekarić, u trajanju od 18 minuta. Film će se promovirati na filmskim festivalima, nacionalnim, regionalnim i svjetskim. Promovirat će se i film ''Humans of Dubrovnik“ (riječ je o eksperimentalnom filmu koji prati cjelogodišnju atmosferu Grada Dubrovnika), kao i filma ''GRAD 2.0''  (ovaj dokumentarni film Joza Jozipovića govori o novoj etapi Dubrovnika u koju je ušao posljednjih desetak godina, postupnim uzletom turizma). Na kraju, Udruga će promovirati i dugometražni igrani film ''Aleksi'' (riječ je o dugometražnom prvijencu dubrovačke autorice Barbare Vekarić, u trajanju od 100 minuta. Priča prati Aleksi, mladu umjetnicu koja se, zbog nedostatka posla u struci, vraća pod krov roditelja u malo selo na Pelješcu).

 

Pet pitanja d.o.o. – dokumentarno-igrani serijal: Hrvatska blaga i misterije

 

Pet pitanja d.o.o. tvrtka je koja se, između ostalog, bavi djelatnošću proizvodnje audio vizualnih djela. U 2018. godini planiraju realizaciju projekta pod anzivom ''Dokumentarno-igrani serijal: Hrvatska blaga i misterije''. Sadržaj svake od 8 epizoda u trajanju od 52 minute predstavlja igrani opis blaga i misterije. Svaka epizoda istražuje iskorištenost, potencijal razvoja ili trenutno stanje stvari po pitanju zaštite hrvatske kulturne baštine, popularizacije, prepoznatljivosti i šire turističke ponude, koja je vezana uz pojedinu lokaciju. Epizode su zamišljene kao putovanje kroz svaku od regija Hrvatske. Šesta epizoda serijala donosi priču iz Dubrovnika ''Gušter i gušterica – priča o 200 godina razdvojenosti'' (priča o čuvenom dubrovačkom topu koji je bio postavljen na Lovrijencu).

 

Škola filma Šipan – Ljetna škola filma Šipan

 

Najvažnije polje kojem se posvećuje Ljetna škola filma Šipan je razvijanje medijske kompetencije tj. kompetentna primjena novih tehnologija od strane djece u dobi od 9 do 14 godina. Škola nastoji na svojim radionicama djeci i mladima pružiti što profesionalnije ozračje u kojem oni mogu razviti svoje ideje i svoje zamisli dovesti do krajnjeg rezultata – gotovog filma, fotografske izložbe ili napisanog scenarija. Radionice vode stručni voditelji uz pedagoški pristup djeci, bilo da su redatelji, scenaristi, montažeri ili glumci. Pored programa besplatnih filmskih radionica, Ljetna škola filma Šipan nudi jedinstveni festival sa besplatnim projekcijama, glazbenim večerima, večerima poezije, plesa i slično. U 2018. godini održat će se 15. Ljetna škola filma Šipan u vremenu od 04. do 14. kolovoza. Namjera organizatora je nastaviti raditi filmske radionice i popratni festivalski program po već zadanim, visokim standardima i pod mentorstvom eminentnih imena iz svijeta filma.

 

 

6.6. NOVE MEDIJSKE KULTURE I KULTURA MLADIH

 

Art radionica Lazareti – godišnji program

 

Art radionica Lazareti kao nezavisna umjetnička inicijativa djeluje od 1988. godine te se do danas razvila u stabilnu organizaciju s cjelogodišnjim umjetničkim i edukativnim programima. Jasnom definicijom programa i odlučnošću da se kritički bavi suvremenom umjetnošću i njezinom interakcijom s političkim, socijalnim, globalnim i lokalnim pitanjima, ARL je s godinama postala nezavisni kulturni centar poznat i izvan Dubrovnika. U 2018. godini ARL planira realizaciju cjelogodišnjeg programa pod nazivom ''Galerija Otok - ARL''. Cilj programa je poticati suvremene vizualne umjetnosti i suvremeno vizualno stvaralaštvo u Dubrovniku te afirmirati mlađe hrvatske i dubrovačke likovne autore. Program Galerije Otok jedan je od godišnjih kontinuiranih programa Art radionice Lazareti, a tijekom 2018. godine planira se realizirati ciklus od 12 do 14 samostalnih izložbi suvremenih umjetnika, dvije skupne partnerske tematske ili koncepcijske izložbe, produkcije novih umjetničkih radova vizualnih umjetnika, rezidencijalni boravci u Dubrovniku i dubrovačkih umjetnika u drugim gradovima, tisak knjiga umjetnika, projekt: O nama: Domaći rad/Konzultacije (javni razgovori, predavanja, radionice, prezentacije...).

U 2018. godini ARL isto tako planira realizaciju cjelogodišnjeg programa pod nazivom: Scena Karantena - godišnji program suvremenih izvedbenih umjetnosti. Program uključuje 6 gostovanja suvremenih izvedbenih projekata autora iz Hrvatske i inozemstva, tri izvedbe suvremenog plesa, dva rezidencijalna boravka, suradnički projekt ''Nevidljiva svakodnevica'', u sklopu kojeg će se raditi na produkciji izvedbe ''Svaki čovjek ima pravo na dramu'', popratni program (radionice, večeri slam poezije, cabaretske večeri, večeri poezije) te suradnja u realizaciji festivala (Le Petit Festival du Theatre, Festival Perforacije).

U 2018. godini ARL planira realizaciju programa: Grad je mrtav. Živio Grad! Program ovog segmenta aktivnosti ARL neposredno se nastavlja na započete i realizirane aktivnosti istog programa iz prethodnih godina – umjetničke intervencije, akcije, performanse, audio i video instalacije, rezidencijalne istraživačke boravke za umjetnike javne razgovore, radionice. Program je potaknut promjenama kulturnog i socijalnog identiteta Grada kakvog smo poznavali i urušavanjem kvalitete i kulture svakodnevnog života u Dubrovniku i pitanjem kako se nositi s tim promjenama i novim problemima ili temama koje te promjene donose. Planiran je i program ''Participacija//Protuotrov''. Program obuhvaća neformalne i izvaninstitucionalne edukacije za mlade, predavanja, kreativne radionice, participativne programe, partnerske programe i projekte, aktivnosti udruga koje djeluju u Lazaretima, film i video, ''O nama – program ususret 30. godina djelovanja ARL-a,  Urbanistička početnica 2018., sudjelovanje u ''Danima kreativnih i kulturnih industrija'', ''Rječište'' – radionice pisanja i književne večeri, kvizovi.

 

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger – projekt Ponta

 

Udruga od 2004. godine vodi književni klub Booksa u kojem se sustavno organiziraju različiti književni programi te radionice za neformalno obrazovanje mladih (radionica kreativnog pisanja, čitateljske skupine, radionice govorništva). Književni klub Booksa prepoznat je kao važno književno okupljalište u Zagrebu te je kroz svoj program u posljednjih 12 godina ugostio neka od najznačajnijih svjetskih i domaćih književnih imena. U 2018. godini Udruga planira realizirati književni projekt pod nazivom ''Ponta''. Projekt je razvijen u sklopu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture i zamišljen je kao prostor susreta zajednice kroz razgovore o književnosti, umjetnosti i teoriji s domaćim i stranim umjetnicima te kroz edukativne programe za mlađe uzraste. Manifestacija će se održavati u Lazaretima. Naglasak međunarodnog segmenta programa bit će na književnicima iz mediteranskog bazena.

 

Udruga Interuniverzitetski centar u Dubrovniku – program ''Praesens''

 

Udruga Interuniverzitetski centar u Dubrovniku pruža pravni okvir za provedbu programa Interuniverzitetskog centra Dubrovnik (IUC), koji od 1972. godine provodi obrazovne, znanstvene i kulturne programe te promovira edukativne i istraživačke suradnje između sveučilišnih, znanstvenih i kulturnih institucija iz zemlje i inozemstva. Godišnje IUC organizira oko 80-ak tečajeva i konferencija iz raznih akademskih polja, ali su najzastupljeniji programi iz društvenih i humanističkih područja. U 2018. godini planiraju realizirati program pod nazivom ''Praesens''. Ovaj program razvijen je u suradnji Interuniverzitetskog centra Dubrovnik i Multimedijalnog instituta, u sklopu kandidature Durbovnika za Europsku prijestolnicu kulture. Nastojeći srušiti postojeće disciplinarno-akademske i hladnoratovsko-geografske barijere početkom 80-ih u IUC-u grupa njemačkih profesora književnosti, filozofije i medija pokreće međunarodne tečajeve koji će nagovijestiti novu paradigmu analize kulture. Potaknuti tim legendarnim skupovima, Udruga za cilj ima u Dubrovniku ponovno okupiti međunarodnu teorijsku kremu. Program za 2018. godinu sastoji se od petodnevnog skupa ''Materijali'' u IUC-u, s popratnim umjetničkim programom u Lazaretima i kinu Visia. Program će se odvijati od 18. do 24. lipnja.

 

Pixel dizajn d.o.o. – Lumiart – Festival svjetla Dubrovnik

 

Tvrtka Pixel dizajn osnovana je 2008. godine. Kroz primjenu suvremenih i inovativnih tehnologija brzo je izgradila ugled na polju vizualnog dizajna i interaktivnih umjetnosti. Dosad su sudjelovali u nekoliko velikih projekata koji uključuju interaktivne projekcije i 3D mapping projekte velikih opsega. U 2018. godini planiraju realizaciju projekta ''Lumiart – Festival svjetla Dubrovnik''. Projekt je koncipiran kao dvodnevna manifestacija, koja se bavi predstavljanjem audio – vizualnih tehnologija i implementacijom istih u urbane prostore, s ciljem podizanja svijesti o suvremenim pristupima umjetnosti, korištenjem inovativnih tehnologija. Projekt je planiran za listopad i trajao bi tri dana, na više lokacija unutar povijesne jezgre.

 

Univerzalni istraživački institut UR – S.A.I.N.T. (interdisciplinarni simpozij suvremene kulture za mlade)

 

UR institut neprofitni je građanski interdisciplinarni istraživački institut osnovan 2013. godine u Zagrebu. Glavna polja djelatnosti istraživanja su vezana uz suvremene prirodne znanosti (poput biotehnologije, bioelektronike i nanotehnologije), kao i klasične znanosti (inženjerstvo, biologija, agronomija i medicina) te edukacija djece, mladih i odraslih (radionice, seminari). Naziv programa kojeg Institut planira u 2018. godini je S.A.I.N.T. (interdisciplinarni simpozij suvremene kulture za mlade). Simpozij je osmišljen kao trodnevno događanje sa širokom paletom aktivnosti: predavanjima eminentnih domaćih i međunarodnih stručnjaka za razna polja kulture, umjetnosti i znanosti, radionica suvremene umjetnosti i okruglih stolova. Teme predavanja vezane su isključivo uz suvremene kulturološke prakse i postmoderne kulture i subkulture mladih (poput maker kulture, Hakerske kulture i sličnih oblika suvremene urbane kulture mladih) te postmoderne znanstvene i umjetničke prakse (poput digitalne umjetnosti, biološke umjetnosti, novih kreativnih industrija i sl.). 

 

Vizura aperta – 18.  festival vizualnih i audio medija Vizura aperta

 

Vizura Aperta je udruga osnovana s ciljem promicanja suvremene umjetničke produkcije u različitim medijima i unaprjeđenjem interdisciplinarne suradnje u raznim domenama javnog života. Zalaže se za poticanje svijesti o potrebi društveno korisnih i interdisciplinarnih projekata kojima je cilj interkulturalna suradnja; potiče međunarodnu umjetničku i teorijsku praksu, širi teorijska i praktična znanja vezana za vizualne kulture i društvena promišljanja. Cilj Festivala je osvrnuti se na identitet Pelješca, nekad i danas kroz nekoliko umjetničkih radionica, filmsku, arhitektonsku i dječju, kao i kroz produkciju novonastalih radova suvremenih i domaćih umjetnika u napuštenim prostorima Janjine i drugim mjestima. Vrijeme izvođenja Festivala  je od 09. do 13. srpnja na Pelješcu – u mjestima Drače, Janjina, Žuljana, Putnikovići, Orebić.

 

Gimnazija Dubrovnik -  Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firence

 

Interdisciplinarnu studiju ''Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firenze'' organizira Gimnazija Dubrovnik u suradnji s Domom Marina Držića, Kazalištem Marina Držića, DURA-om, TZ Grada Dubrovnika. Do sada su provedene tri razmjene učenika, potpisana je povelja o bratimljenju Gimnazije Dubrovnik i Klasične Gimnazije Galileo Galilei iz Firenze. U 2018. godini planirana je razmjena učenika, tematske radionice u Dubrovniku i Firenzi, upoznavanje učenika s renesansnim nasljeđem Firenze ( boravak u Firenzi), te uzvratni posjet Gimnazije iz Firenze.

 

Udruga ArtArea – program ''Performativnost tišine – kako zvuči Dubrovnik''

 

Udruga Artarea nastaje iz potrebe za kreiranjem prostora slobode u kojem će se djeca i mladi moći baviti različitim aspektima umjetnosti. Od svog osnutka 2014. godine, Udruga aktivno djeluje u polju obrazovanja i izvedbenih umjetnosti kroz različite umjetničke prakse, surađujući s pedagozima i umjetnicima te teatrima, školama, vrtićima i centrima za kulturu. U 2018. godini Udruga planira program pod nazivom ''Performativnost tišine – kako zvuči Dubrovnik''. Riječ je o cjelogodišnjem programu umjetničkog istraživanja s dvije izvedbe u kolovozu i prosincu 2018. godine te radionicom, također u Dubrovniku. ''Performativnost tišine'' zamišljen je kao interdisciplinarni projekt koji se bazira na suradnji umjetnika i stručnjaka iz različitih polja, od kazališta preko glazbe pa do arhitekture i muzikologije

 

 

6.8. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA

 

Udruga Dubrovački primorski svatovi – godišnji program

 

Udruga Dubrovački primorski svatovi djeluje na području Dubrovačko - neretvanske županije. Izvode dubrovačku primorsku svadbu, ples linđo i kolende, njeguju i obnavljaju folklor i etno baštinu Dubrovačkih Gornjih sela. U 2018. godini Udruga planira realizaciju sljedećih projekata: izrada monografije (djelovanje Udruge na raznim manifestacija u domovini i inozemstvu od 2010. godine do danas) te snimanje filma (filmski zapis o narodnoj nošnji, svadbi i svadbenim običajima, pjesmama, zdravicama, balanju linđa, kolendi).

 

Udruga Placa/kolektiv za istraživanje u prostoru – programi: ''Dubrovački karavanski put II. faza'' i ''Dubrovački vrtni grad II. faza''

 

Udruga ''Placa'' je interdisciplinarna organizacija koja se bavi istraživanjem i problematiziranjem kulture prostora u svim njegovim dimenzijama: fizičkoj, društvenoj i mentalnoj. U 2018. godini Udruga planira projekt ''Dubrovački karavanski put II. faza''. Program se odnosi na istraživanje i oživljavanje drevnih karavanskih puteva koji su povezivali Dubrovnik s njegovim zaleđem. Projekt je nastao kao dorada jednog od baštinskih projekata u sklopu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture. Drugi program nosi naziv ''Dubrovački vrtni grad'' i odnosi se na istraživanje i revalorizaciju specifičnog i iznimno vitalnog tipa urbanizma, nastalog dugotrajnom evolucijom zapadnih gradskih predgrađa, kao vrtnog kontrapunkta gustom urbanizmu unutar zidina. U ovoj fazi projekta, planirani su izložba, kao i tisak publikacije s rezultatima istraživanja.

 

Društvo dubrovačkih trombunjera – program ''Očuvanje tradicije trombunjerstva''

 

Društvo dubrovačkih trombunjera član je hrvatske i europske Udruge povijesnih postrojbi te na svim njihovim skupštinama aktivno sudjeluje. Duga i bogata povijest trombunjera, sudeći prema zapisima u povijesnim knjigama, seže u 16. stoljeće. U javnom životu Grada iznova su kontinuirano prisutni od 1970. godine, kad zajedno s ostalim vjernicima koji su došli hodočastiti dubrovačkom parcu, slave Dan dubrovačkog zaštitnika, sv. Vlaha. U 2018. godini Društvo je prijavilo program pod nazivom ''Očuvanje tradicije trombunjerstva''. Program obuhvaća nastup na Festi sv. Vlaha i ugošćavanje drugih povijesnih postrojbi. U sklopu Feste, previđeno je da Društvo ugosti po četiri člana iz četiri  povijesne hrvatske postrojbe te na taj način razvija međugradsku kulturnu suradnju i promiče kulturu trombunjerstva izvan Dubrovnika. Također, članovi trombunjera tijekom godine odazivaju se na pozive za sudjelovanje u smotrama i obljetnicama povijesnih postrojbi, kao i na hodočašćima.

 

Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Dubrovnik – godišnji program

 

Hrvatski restauratorski zavod krovna je institucija na polju restauratorske djelatnosti u Hrvatskoj. Restauratorski odjel u Dubrovniku izdvojena je jedinica koja već dugi niz godina sustavno skrbi o umjetninama na području naše županije i grada. U sklopu redovne djelatnosti, financirane od strane Ministarstva kulture, restauriraju i umjetnine iz fundusa Dubrovačkih muzeja i drugih kulturnih ustanova s područja Grada. U 2018. godini Zavod planira sljedeći program: Istraživanje zidnog oslika u ljetnikovcu Beccadelli na otoku Šipanu. Ovaj program nastavak je istraživanja provedenih u 2016. godini. Nakon obavljenih istraživanja u ljetnikovcu Beccadelli s pozitivnim rezultatima novih nalaza zidnih slika, ukazala se potreba za nastavkom istraživanja na ostalim zidnim plohama u visini prvog kata ljetnikovca. U 2018. godini Zavod planira i program pod nazivom ''Prezentacija restaurirane oltarne pale u crkvi Domino: izdavanje i promocija publikacije o konzervatorsko-restauratorskim radovima i istraživanjima na dvjema oltarnim palama Andree Vaccara u Dubrovniku''. Program obuhvaća izradu knjige o oltarnim slikama napolitanskog slikara Andree Vaccara u Dubrovniku te predstavljanje rezultata konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i radova.

 

Gradska župa Gospe velike – restauracija kompleta sedam drvenih baroknih svijećnjaka

 

Gradska župa Gospe velike u 2018. godini planira realizirati restauraciju kompleta sedam drvenih baroknih svijećnjaka za glavni oltar katedrale Gospe Velike. Riječ je o drvenim svijećnjacima na kojem gore svijeće za vrijeme liturgijskog čina. Svijećnjak je bogato ukrašen s brojnim čvorovima i figuralnim ornamentima izveden kombinacijom bojanog sloja bijele boje i pozlate. Radovi predviđaju cjeloviti konzervatorsko-restauratorski zahvat. Radovi na restauraciji trajat će od siječnja do ožujka. 

 

Društvo ''Baština'' – obnova tradicijskog rukotvorstva i izložba

 

Društvo ima za cilj promicanje znanja o tradicijskim vrijednostima s posebnim naglaskom na tradicijskom rukotvorstvu, odnosno vještinama i tehnikama izrade predmeta koji su dijelovi našeg lokalnog identiteta. U 2018. godini Udruga planira održavanje programa pod nazivom: Obnova tradicijskog rukotvorstva i izložba radova. Program uključuje radionicu vezenja, šivanja i pletenja, sve što je potrebno za izradu i kompletiranje originalne narodne nošnje Dubrovačkog primorja. S radom nastavlja i radionica vezenja u OŠ Mljet, radionica u OŠ Lapad, kao i radionica penganja jaja i pletenja pomi. U 2018. godini planira se i suradnja s Dubrovačkim muzejima povodom ''Noći muzeja'', kao i izložba radova gospođe Maje Milat.

 

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' – godišnji program

 

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' za cilj ima očuvanje kulturno-povijesne baštine dubrovačkog područja te afirmiranje starih običaja u cilju promocije Dubrovnika i njegovih sela, kako na kulturnom tako i na gospodarskom planu. Kroz svoje tri sekcije KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' obogaćuje  kulturnu i turističku ponudu Grada Dubrovnika.

U 2018. godini planiraju organizirati program pod nazivom ''Mali festival folklora i baštine''. Program se odnosi na organizaciju nastupa malih folklornih grupa – djece do 15 godina starosti. Festival će se održati u lipnju 2018. na Osojniku.

Drugi planirani program nosi naziv: ''Mali tamburaši za Osojnik''. Cilj projekta je nabavka tamburaških instrumenata te formiranje tamburaškog sastava, koji će uz pomoć učitelja biti u mogućnosti samostalno nastupati.

Treći program nosi naziv ''Nastup na smotri foklora Vinkovačke jeseni''. Želja KUD-a je dostojno predstaviti dubrovački ples ''linđo'' na ovoj prestižnoj hrvatskoj smotri folklora.

U 2018. godini planiraju organizirati i scenski program pod nazivom „Priče iz salačkih komina'', koje  predstavljaju kronologiju svih manifestacija koje se odvijaju u jesenskom periodu na Osojniku te program uređenja gumna i amfiteatra. Projekt se provodi u nekoliko faza (2017.-2020.). KUD je kupio staro seosko gumno s devastiranom pojatom, prvenstveno kako bi ga zaštitili od uništenja, ali i stvorili platformu za daljnji rad Društva u tradicionalnom okruženju.

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku – istraživačko – edukacijski projekt

 

Kako su pokazala arheološka istraživanja poduzeta 1980-ih godina u podzemlju Dubrovačke katedrale i Bunićeve poljane, barokna građevina Gospe Velike zauzela je mjesto prethodnice iz romaničkog razdoblja, a kojoj je prethodila još jedna ranija crkva. Do 2015. godine i pokretanja istraživačko – edukacijskog projekta Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku, spomenuti su nalazi u velikom broju bili neobrađeni i neobjavljeni te neadekvatno pohranjeni u potkrovlju dubrovačke prvostolnice. Pokretanjem projekta započela je njihova stručna obrada, s ciljem sprječavanja njihovog daljnjeg propadanja, ali i ona znanstvena, čime je otvoren prostor rasvijetljavanju brojnih nepoznanica o dvjema nestalim građevinama te postavljen temelj novim znanstvenim istraživanjima. Temeljna ideja programa studentskih radionica pretpostavlja uključivanje studentske populacije, budućih znanstvenika i stručnjaka s područja povijesti umjetnosti, u obradu kamenih spomenika, zidnog oslika i arheoloških nalaza pohranjenih u potkrovlju Katedrale, uz nadzor i vodstvo znanstveno-nastavnog osoblja Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i suradnika iz kulturnih institucija Grada. Provedba radionica planirana je u lipnju i srpnju 2018. godine.

 

Deša - projekt ''Šarenilo Uskrsa''

 

Udruga ''Deša'' svojim djelovanjem doprinosi kvalitetnijem životu u zajednici, pokrećući pozitivne promjene kroz programe osmišljene kao odgovor na potrebe zajednice, zasnovane na prepoznavanju i očuvanju izvornih prirodnih i kulturnih vrijednosti, izgradnji kapaciteta različitih dionika, većem uključivanju socijalno osjetljivih skupina u održivi razvoj zajednice, zagovaranju građanske odgovornosti i rodne ravnopravnosti. U 2018. godini udruga planira realizirati projekt pod nazivom ''Šarenilo Uskrsa''. Ovim projektom ''Deša'' želi prenijeti i očuvati tradiciju dubrovačkog područja, uključujući u projektne aktivnosti djecu iz osnovnih škola i vrtića. Prenoseći tradiciju na najmlađe, Udruga želi potaknuti roditelje, bake i sve bližnje na korisničke skupine u slavljenju Uskrsa na način na koji su to radili njihovi preci. Projekt uključuje radionice, predavanja i izložbu.

 

 

6.8. PRIJAVITELJI S VIŠE PROGRAMA IZ RAZLIČITIH DJELATNOSTI

 

Hrvatska matica iseljenika – godišnji program

 

Hrvatska matica iseljenika (HMI) Dubrovnik u svom redovitom djelovanju organizira programe kulturnog sadržaja, poput koncerata, izložbi, promocije knjiga, u cilju povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske. U 2018. godini Matica planira program pod nazivom: koncert klape Amfora u Rimu. Koncert će se održati ili u crkvi sv. Jeronima u Rimu ili u biblioteci Angelika. Koncert za cilj ima promoviranje hrvatske klapske pjesme, koja je od strane UNESCO-a proglašena za zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu. Drugi prijavljeni program je proslava sv. Tripuna u Kotoru. Treći prijavljeni program nosi naziv: Susret iseljenika 2018. Kroz ovaj projekt Dubrovčani iz New Yorka počeli su pomagati svoj rodni kraj, davanjem novčanih priloga bolesnima, nemoćnima i socijalno ugroženima. Četvrti prijavljeni program nosi naziv: Bad Homburg 2018. HMI Dubrovnik svake godine nazoči na ''Večernjakovoj domovnici'' u Bad Homburgu u Njemačkoj, manifestaciji na kojoj se okupi veliki broj Hrvata iz domovine i inozemstva. Peti prijavljeni program nosi naziv: Susret Hrvata Italije i proslava sv. Leopolda u Padovi. HMI Dubrovnik i Hrvatska zajednica u Venetu u Padovi organiziraju XII. Susret Hrvata Italije i proslavu blagdana sv. Leopolda. U kulturnom dijelu programa nastupit će dubrovački zbor ''Libertas'', koji će izvesti koncert duhovne glazbe u svetištu.

U 2018. godini Matica prijavljuje i program pod nazivom: predstavljanje knjige ''Novogodišnja čarolija'' u Beču, autorice Irje Jerković. Cilj projekta je promocija čitanja na materinjem jeziku djeci u hrvatskim školama u iseljeništvu. Matica planira i program likovne djelatnosti. Riječ je o izložbi Ivane Jovanović Trostmann u Budimpešti, u suradnji s hrvatskom zajednicom u Mađarskoj te dvije iseljeničke izložbe u galeriji Matice hrvatske iseljenika u Dubrovniku. Matica planira i program pod nazivom: proslava sv. Vlaha u domovini i iseljeništvu. Program se odnosi na proslavu Kandelore u Stonu i susret s iseljenicima.

 

Udruga Kalamota – godišnji program

 

Udruga Kalamota osnovana je u ožujku 2011. godine s osnovnim ciljem unaprjeđenja kulturnog, javnog i društvenog života otoka Koločepa. Udruga radi na poticanju kulturnih, zabavnih i športskih aktivnosti na otoku te ima za cilj poticati i organizirati dobrotvorne akcije, brinuti o zaštiti prirode i tradicije, pomagati u obnovi i očuvanju spomenika i drugih objekata na otoku. Od svog osnutka Udruga je već sudjelovala u organizaciji „Kulturnog ljeta-Kalamota“, organizirala je likovnu koloniju i likovnu radionicu za djecu, koncerte klapa FA Linđo i Ragusavecchia, a provela je i razne športske i komunalne akcije. U 2018. godini Udruga planira realizirati program pod nazivom: Koncert klape Ragusa vecchia i Đanija Stipaničeva prigodom obilježavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti (5.8.2018.). Koncert će se održati ispred crkve sv. Antuna u Gornjem Čelu. U 2018. godini Udruga planira realizirati i program pod nazivom: „Kalamota art festival 2018.“ (likovna kolonija i likovna radionica u razdoblju od 22.07. do 29.07.2018. na otoku Koločepu).

 

Udruga Festa - FESTA 2018.

 

Udruga Festa Dubrovnik, u sklopu proslave sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika organizira višednevnu kulturno-zabavnu manifestaciju sastavljenu od različitih programskih sadržaja. Manifestacija će se održati od 24. siječnja do 02. veljače 2018. godine. Program će tradicionalno sadržavati ''Festu od Klapa'', ''Dubrovačku rock paradu', središnji revijalni koncert ''Festa 2018.'', koncert opernih diva u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, izložbu slika na temu sv. Vlaha, promociju knjige o štovanju sv. Vlaha u likovnim prikazima, monodramu, radionicu o tradicionalnim jelima za Festu sv. Vlaha, Festu od vina, kao i okrugli stol ''Beatlesi i pop kultura – globalni utjecaj''.

 

Francuska alijansa Dubrovnik – ''Dani frankofonije u Dubrovniku 2018.''

 

Francuska alijansa Dubrovnik bavi se unaprjeđenjem položaja francuskog jezika, promicanjem hrvatsko-francuskih kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i zbližavanja te razmjene hrvatskih i francuskih znanstvenih, stručnih i kulturnih djelatnika. Od svog osnutka ova udruga organizira brojne kulturne manifestacije na području grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, kroz koje se francuska kultura približava našoj sredini i obrnuto. Francuska alijansa Dubrovnik svoj program ''Dani frankofonije u Dubrovniku 2018.'', organizira tijekom mjeseca ožujka. Već dugi niz godina Alijansa priprema prigodan program na francuskom jeziku u izvedbi učenika osnovnih i srednjih škola koji se tradicionalno naziva ''Recital frankofonija''. Druga prijavljena manifestacija je glazbeno-scenski spektakl ''Brel emotions''. Riječ je o koncertu grupe JEF sa skladbama Jacquesa Brela. Francuska alijansa Dubrovnik organizirat će i predavanje pod nazivom ''Dani frankofonije u Dubrovniku 2018. – francuski autori u gimnazijskom programu književnosti''. Predavanje je namijenjeno srednjoškolcima koji u obvezatnoj literaturi imaju francuske književnike, ali i široj publici koja voli čitati.

 

Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' – godišnji program

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Bošnjačke zajednice kulture ''Preporod'' je proučavanje i zaštita kulturne baštine Bošnjaka, kao i njezino predstavljanje građanima Dubrovnika, što pridonosi razvoju multietničnosti i multikulturalnosti te iskrenim odnosima etničkih skupina s lokalnom samoupravom. Društvo organizira predavanja, književne i umjetničke večeri, koncerte, izložbe i stručne skupove, humanitarna događanja, tiska knjige te sudjeluje u obilježavanju nacionalnih i vjerskih praznika u Dubrovniku i BiH. Također pomaže književnike, umjetnike, učenike i studente u školovanju, surađuje s kulturnim i znanstvenim radnicima u inozemstvu, kao i sa svim kulturnim i javnim djelatnicima čiji se radovi bave problematikom Bošnjaka. Za 2018. godinu Društvo je prijavilo program: Nastup mješovitog zbora Zumbuli u Zenici, Travniku, Glamoču, Goraždu i Blagaju. Za 2018. godinu Društvo je prijavilo i programe: tiskanje knjige ''25. godina postojanja Merhameta u Dubrovniku'', autora Kemala Tursunovića, IV. Međunarodni znanstveni skup u Dubrovniku ''Identitet Bošnjaka – izazov XXI. stoljeća'', kao i  organizaciju jedne tribine u Dubrovniku, u rujnu 2018. godine. Društvo je prijavilo i program pod nazivom: likovna radionica 2018. Stručni voditelj radionice je akademski slikar Josip Škerlj. U 2018. godini Društvo je prijavilo i programe Međunarodne smotre folklora u Dubrovniku, kao i prezentaciju i degustaciju bosanske kuhinje.

 

Oris – kuća arhitekture:  Suradnja s Umjetničkom galerijom Dubrovnik na izložbenoj manifestaciji recentnih arhitektonskih realizacija Tadaa Anda, uz program predstavljanja monografije ''Trancending Oppositions/Tadao Ando's Recent Works'' i stručni arhitektonski simpozij

 

Tvrtka Oris d.o.o. i udruga Oris - Kuća arhitekture zajednički izdaju časopis Oris i provode niz aktivnosti s ciljem promocije arhitekture i kulture življenja. Kroz organizaciju predavanja, radionica, izložbi, tribina i drugih stručnih skupova s područja arhitekture, Oris ostvaruje suradnju s brojnim arhitektima, institucijama, organizacijama i udrugama koje se bave arhitekturom, urbanizmom i drugim kulturnim djelatnostima u zemlji i inozemstvu. U 2018. godini planira se organizacija stručnog arhitektonskog simpozija povodom publiciranja i predstavljanja monografije ''Trancending Oppositions/Tadao Ando's Recent Works'', Tadaa Anda, jednog od najvećih imena svjetske arhitektonske scene i dobitnika Pritzkerove nagrade za arhitekturu. Sve navedeno, uvod je u arhitektonsku izložbu ovog velikana svjetske arhitektonske scene, koja se odvija u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik. Izložba će biti postavljena u izložbenom prostoru Galerije Dulčić, Masle, Pulitika.

 

Verbum d.o.o. – Dani kršćanske kulture 2018.

 

Nakladnička kuća Verbum pokrenula je manifestaciju ''Dani kršćanske kulture'' koja se održava u Splitu, Šibeniku i Dubrovniku izvan ljetne sezone, a obuhvaća izložbe, koncerte, tribine, predstave, projekcije i druga događanja, s ciljem da se očuva svijest o autentičnoj europskoj kulturi i pokaže da kršćanstvo živi i u suvremenoj kulturi. U 2018. godini manifestacija će se održati u vremenu od 17. do 27. travnja, a dubrovački dio manifestacije obuhvaća: predstavljanje novih naslova kršćanskih autora u produkciji nakladne kuće Verbum, projekcije filmova kršćanskog nadahnuća, okrugli stol na temu ''Hrvatski književnici 20. stoljeća i kršćanstvo'', predstavljanje knjige ''Ne sveti sveti'', Noć otvorenih crkvenih muzeja, dvije književne tribine, predavanje na temu ''Marko Marulić u suvremenom kontekstu'', koncert ''Pasionske arije'', korizmeni koncert ''Riječ i glazba'', korizmene napjeve sa područja Dubrovačke biskupije, koncert duhovnih skladbi u izvedbi dubrovačkih zborova i klapa te mnoštvo drugih događaja.

 

Artur Sebastian Design – godišnji program

 

Artur Sebastian Design već godinama ima raznoliki kulturni program, kojim nastoji zadovoljiti kulturne potrebe građana Dubrovnika i njihovih gostiju te gostima ponuditi „sam Grad i njegovo nasljeđe“, pa tako osim bogatog godišnjeg izložbenog programa, sudjeluje i na karnevalskim svečanostima u Gradu. Od samog osnutka dio programske djelatnosti Galerije Artur bio je međunarodna suradnja. U 2018. godini planiraju program pod nazivom: Vodič/slikovnica ''Dubrovnik'' na turskom, danskom i afrikaans jezicima, tisak i promocija. Nakon sedmogodišnje suradnje s poznatim autorom crtanog filma ''La Linea'', Osvaldom Cavandolijem, 2003. godine tiskano je prvo izdanje knjige-vodiča ''Dubrovnik'' na tri jezika. Od tada se svake godine radi barem jedan novi prijevod, a potom i nove edicije. Do sada je knjiga prevedena na 27 jezika, a u 2018. godini planira se tiskati izdanje na turskom, danskom i afrikaans jezicima.

U 2018. godini  planiraju i program pod nazivom ''Izložbeni program 2018''. i program zimskih art radionica 2018. Ukupno je planirano 10 izložbi i 6 art radionica, a obuhvaćaju karnevalske izložbe i radionice, izložbe za Festu sv. Vlaha, izložbu izumrlih zanata, tri izložbe portreta, kolektivnu izložbu ''Sponza očima umjetnika'', dvije art radionice na Elafitima, školu za izradu akvarela, izložbu članova udruge DART, izložbu grafičkih edicija Artura i art radionicu za izradu božićnih ukrasa. Također udruga planira i realizaciju karnevalskog programa prihvaćenog unutar projekta ''Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika''. Program uključuje izložbe karnevalskog karaktera, art radionice za izradu masaka i kostima, sudjelovanje na karnevalskim manifestacijama i organiziranje ljetnih karnevala te projekt ''Kostimirana pojavljivanja u povijesnim prostorima'' (muzejima, ljetnikovcima, ali i na javnim, otvorenim prostorima).

 

Foto klub Marin Getaldić – godišnji program

 

Foto klub ''Marin Getaldić'' je udruga fotografskih amatera koja vrijedno radi na promidžbi i razvitku fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, poticanju svih oblika stvaralaštva na području fotografije, a osobito fotografske edukacije. U 2018. godini Klub organizira godišnju izložbu. Riječ je o redovnom izlaganju svih članova Fotokluba Marin Getaldić. Izložba je planirana za mjesec prosinac. U 2018. godini Klub planira i program pod nazivom ''Fotomaraton 2018.''. Radi se o fotografskom natjecanju na zadanu temu u trajanju od nekoliko sati koje je planirano za mjesec listopad. Ovaj program okuplja veliki broj građana, potičući ih na kreativno fotografsko promišljanje kroz druženje i šetnju po Gradu.

 

Umjetnička organizacija GENIJATOR – godišnji program

 

Umjetničku organizaciju GENIJATOR osnovala je akademska slikarica i prof. povijesti umjetnosti Lena Kramarić. Riječ je o umjetnici koja od 2007. godine živi i radi u Dubrovniku. Od 2008. godine do danas organizirala je 15 samostalnih i sudjelovala na brojnim grupnim izložbama u Dubrovniku. Njeno likovno stvaralaštvo teži originalnosti, kvaliteti i inovativnosti te prati suvremene umjetničke tendencije. U 2018. godini slikarica planira realizirati program pod nazivom ''Program L – 2018.'' (samostalna umjetnička (radna) slikarska, izložbena djelatnost i edukativna djelatnost. Projekt uključuje najam ateljea na tri mjeseca, dvije izložbe, likovne radionice, art terapiju (stručno usavršavanje), likovni materijal i održavanje web stranice.  U 2018. godini slikarica planira realizirati i projekt pod nazivom ''Kako je bolje biti mačka u Dubrovniku''. Projekt se sastoji od više dijelova, odnosno stvaralačkih faza. Prva istraživačka faza, odnosi se na proučavanje literature te pokušaj detektiranja pojedinaca koji su boravili u karanteni te možda čak za sobom ostavili neku vrstu traga. Druga faza rada, obuhvaćala bi dvodnevnu radionicu namijenjenu majkama, kroz koju bi se istražilo pitanje otvorenosti i dostupnosti u kontekstu majčinstva. Posljednja faza je sabiranje dotadašnjeg rada u izvedbi (predstava), kao nekoj vrsti odgovora kroz različite medije na saznanja sakupljena kroz prve dvije faze.  Ideju i koncept projekta potpisuju Ivana Đula, Lena Kramarić i Martina Tomić. 

 

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai - Festival ''Treće uho – Nizozemska''

 

Udruga Bonsai potiče suradnju mladih na umjetničkim projektima i projektima nesebičnog služenja, radi poboljšanja kvalitete života lokalne zajednice. Već nekoliko godina organizira multimedijalni festivalski program ''Treće uho“ s idejom upoznavanja i povezivanja stranih kultura u Dubrovniku. Festival ''Treće uho 2018.'' predstavit će nam državu Nizozemsku. Festival će se održati od 12. do 18. studenog 2018. godine, a sadrži sljedeće programe: izložbu ''Anna Frank'', radionicu ''Tulipomanija'', predavanje i panel diskusiju: ''Suvremeni fašizam; promjenom imena do negacije postojećeg'', predavanje i panel diskusiju: ''Sveobuhvatnost seksualnog odgoja kao izazov post modernog društva'', filmske projekcije, pub kviz na temu Nizozemske, jazz koncert Ronalda Snijdersa, program: Bajke kao putokaz kroz vrijednosti, radionica nizozemske kuhinje: Hrana kao odraz ljubavi prema tradiciji.

 

Centar za dramsku umjetnost – plesni projekt pod nazivom ''Prije katastrofe'' i filmski program ''Unseen''

 

Udruga okuplja kazališne i kulturne stručnjake koji se zalažu za afirmaciju i unaprjeđivanje suvremene, posebno izvedbene, umjetnosti u Hrvatskoj. U 2018. godini planira se plesni projekt pod radnim nazivom ''Prije katastrofe''. Povod za promišljanje ove predstave nastao je iz proučavanja dviju snimki nastalih paralelno, u rano jutro 6. prosinca 1991. godine u Dubrovniku za vrijeme granatiranja Grada. Prva snimka je 12 fotografija Pava Urbana koje će snimiti prije smrti, a druga je digitalna filmska snimka Miroslava Tomšića koja se zaključuje prizorom mrtvog tijela Pava Urbana. Projekt je treća suradnja između Centra za dramsku umjetnost i Art radionice Lazareti. U 2018. godini planira se i program pod nazivom '' Unseen – Moving Neighbourhoods, Moving Cities''. ''Unseen mini film festival'' održat će se u Cavtatu i Mokošici, koncem rujna i početkom listopada 2018. godine. Uz reviju filmova autora mlađe genaracije s područja Jugoistočne Europe, na Festivalu će biti prikazani i radovi međunarodnih autora, koji će sudjelovati u javnim diskusijama s lokalnim umjetnicima na temu proizvodnje i prezentacije suvremene umjetnosti te održavati radionice za zainteresirane polaznike.

 

Kulturno društvo ''Aster'' – Mali festival lutkarstva ''Pupica'' i festival ''Tišina, molim''

 

Udruga ''Aster'' osnovana je kao društvo za poticanje kreativnosti  kroz umjetnost, koja je osim predstava organizirala seminare za odgajatelje, radionice za sviranje lire i blok flaute, različita predavanja vezana za waldorfsku pedagogiju, radionice izrade lutaka. Pet godina Udruga je organizirala međunarodni ljetni Festival pripovijedanja bajki, koji je osim večernjeg programa, sadržavao i različite kreativne radionice. U 2018. godini Udruga planira realizaciju projekta pod nazivom ''Mali festival lutkarstva Pupica''. Vrijeme održavanja je srpanj 2018. godine, u parku Gradac ili parku Bogišić. Riječ je o festivalu namijenjenom prvenstveno djeci od 4 do 12 godina, njihovim roditeljima i ostalim zaljubljenicima u lutkarsko kazalište. Festival će trajati 4 dana.

U 2018. godini Udruga planira i realizaciju filmskog projekta pod nazivom ''Tišina Molim!''. Osam dana Festivala bit će podijeljeno na glavni filmski program i na popratni program. Glavni filmski program sastoji se od osam filmova snimanih u Dubrovniku, koji će se prikazivati svaki dan po jedan i to na atraktivnim lokacijama (Bokar, Revelin, Lazareti, Cavtat, Luža).  Popratni program sadržava dječju filmsku utrku, dječju filmsku radionicu, filmski kviz, kino kavanu, koncerte, filmska predavanja i tribine. Ove godine planira se i organizacija filmske kolonije zamišljene kao odgovor na pitanje: Zašto se u Dubrovniku ne snimaju filmovi o gradu? Festival će se održati u vremenu od 03. do 10. ožujka.

 

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – izdavački projekt ''Luka Sorkočević'', izlagačka djelatnost i radionice Galerije mladih

 

U 2018. godini Umjetnička škola Luke Sorkočevića u knjižnično-izdavačkoj djelatnosti prijavila je projekt pod nazivom ''Luka Sorkočević''. Riječ je o projektu tiska petnaest knjižnica, od kojih svaka sadrži četrdesetak stranica. Cilj projekta je da se tijekom dvije godine priredi cjelokupan opus Luke Sorkočevića, temeljeći ga na autografima i rukopisima koji se nalaze u Franjevačkom samostanu Male braće u Dubrovniku. Zatim bi se sve objavilo i tiskalo u koperativnoj ediciji, u izdanju Edicije Spiller – Umjetnička škola Luke Sorkočevića. Priređivač izdanja je Felix Spiller. Autorica teksta o Luki Sorkočeviću je muzikologinja Vjera Katalinić, prevoditelj na engleski jezik Graham Mc Master, prevoditelj na njemački jezik Stanko Žepić.

Galerija mladih pri Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, djeluje od svibnja 2011. godine. Do sada su svu svoju aktivnost vezivali uz izložbe aktualnih i bivših učenika Slikarskog odjela Umjetničke škole Luke Sorkočevića. U 2018. godini planiraju postaviti tri izložbe i organizirati jednu radionicu. Izložbe su tematski povezane promišljanjem djelovanja čovjeka i njegove kreacije na vizuru i život Dubrovnika. Prva izložba nosit će naziv ''Grad u kojem želim živjeti'', a realizirat će je učenici nižih razreda osnovnih škola sa svojim učiteljima. Ovom izložbom, učenici će prikazati svoju viziju idealnog Dubrovnika. Druga izložba nosi naziv ''Bioraznolikost'' i namijenjena je učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Kroz interdisciplinirani pristup učenici će istražiti utjecaj čovjeka na bioraznolikost na našem području. Treća program odnosi se na radionicu ''Grad kao filmski set'' i prateću izložbu, koja je namijenjena  učenicima viših razreda osnovnih škola, srednjoškolcima i studentima. Na radionici će se koristiti tehnike kompjuterske grafike i foto montaže.

 

 

PRILOG 1: Pregled financiranja programske djelatnosti ustanova u kulturi za 2018. godinu

 

 

 

Ustanova

Financiranje programa ustanova iz sredstava

Grada Dubrovnika

Ukupno financiranje programske djelatnosti ustanova

1

Prirodoslovni muzej

353.800

   373.800

2

Dubrovačke knjižnice

   540.000

 1.037.000

3

Dubrovačke ljetne igre

5.450.000

13.177.000

4

Dubrovački muzeji

2.165.000

2.856.000

5

Dubrovački simfonijski orkestar

1.672.000

 2.691.400

6

Kazalište Marina Držića

1.576.800

 2.087.900

7

Kinematografi Dubrovnik

   715.000

1.454.000

8

Folklorni ansambl Linđo

612.800

 1.377.800

9

Umjetnička galerija Dubrovnik

1.157.000

1.473.000

10

Dom Marina Držića

   550.000

630.000

11

Zavod za obnovu Dubrovnika

13.492.500

16.368.500

12

Muzej Domovinskog rata

   160.000

205.000

 

 

Ukupno

 

 

28.444.900

 

43.731.400

 

 

PRILOG 2: Pregled financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika u 2018. godine izvan djelatnosti ustanova

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018. GODINU

4.500.000  

 

 

GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

1.319.500

Udruga „Sve ostalo je glazba“ – više programa

34.000  

Hrvatsko – austrijsko društvo Dubrovnik – godišnji program

17.500  

KUD "Komolac" – godišnji program

            40.000     

Ivana Jelača – projekt: Hrvatski skladatelji na fortepijanu Antona Waltera – snimanje i izdanje nosača zvuka

5.000  

Plan Pro d.o.o. – Amali na sceni 2018.

38.000  

Udruga ''Mala opera'' – Mala glazbena pričaonica ''Petar i vuk''

10.000  

Zimzelen d.o.o. – produkcija albuma glazbenog sastava Silente

10.000  

Dubrovački gudački kvartet - koncerti  u ciklusu ''Dubrovački  glazbeni salon''

17.000  

Glazbena radionica Sorgo – godišnji program

50.000  

Kazališni studio – kazališni i radionički program

43.000  

Hrvatsko-rusko društvo ''Umjetnost bez granica'' – projekt ''Dubrovačke glazbene putešestvije''

18.000  

Aria Artis d.o.o. – Festival Sentimento

38.000  

Klavirski trio – nastupi na ''Lopudskom ljetu'' i turneja (suradnja s centrima za kulturu i glazbenim školama)

28.000  

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji glazbeni program

75.000  

Klapa Skontradura – godišnji program

13.000  

KUD Vlaho Bukovac – obljetnički koncert povodom 20 godina klape Ragusavecchia

20.000  

Kazališna družina Kolarin – godišnji program

25.000  

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2018.

85.000  

Udruga Zvuci tišine – LAUS Akademija

42.000  

G.A.D. PRODUKCIJA – manifestacija  ''Kenova''

20.000  

Ibrica Jusić – ''Pjesme s dubrovačkih skalina'' (ljetni koncertni program)

38.000  

Udruga Aklapela – Festival "Aklapela"

50.000  

Plesni studio Step'n'Jazz – godišnji program

70.000  

KUU Izvor Zaton – redovni rad Društva

39.000  

Udruga Dječji zbor ''Dubrovnik'' – program ''Dječji zbor Dubrovnik pjeva svoje djetinjstvo''

70.000  

Darko Kristović – tradicionalni orguljaški koncert u Dubrovačkoj katedrali

3.000  

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

187.000  

Studentski teatar Lero – godišnji kazališni program

84.000  

Dubrovački komorni zbor – godišnji program

55.000  

Udruga Audiovizualni centar Dubrovnik – cjelogodišnji program

30.000  

Klapa Kaše – snimanje prvog dijela nosača zvuka ''Tragom Republike 2''. i godišnji rad

10.000  

Le Petit Festival du Theatre – festival ''Le Petit Festival du Theatre 2018.''

30.000  

Udruga za kulturu i očuvanje tradicije ''Amorette'' – godišnji program

15.000

Sportska udruga Komolac – program ''Summer by the RIVER''

10.000

KNJIŽNIČNO-IZDAVAČKA DJELATNOST

1.210.000

Institut za povijest umjetnosti – tisak zbornika radova ''Mapiranje urbanih promjena''

10.000  

Borko Vukosav – Ilustrirana monografija ''Grad''

5.000  

Udruga antifašista Dubrovnik – tiskanje reprinta knjige Mata Jakšića ''Dubrovnik 1941.''

1.000  

Bulaja naklada d.o.o. – E-lektire / ''dubrovačke'' audio knjige

5.000  

Društvo arhitekata Dubrovnik – tisak godišnjeg časopisa Društva

15.000  

Hrvoje Ivanković – umjetničke kritike

15.000  

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' – godišnji program udruge

15.000  

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački program i književne promocije

350.000  

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tiskanje i promocija časopisa ''Dubrovački horizonti''

25.000  

Udruga Domino – Sajam knjiga – Knjige na sunce 2018.

7.500  

Udruga Dubrovački izlog – izdavački program

7.000  

Božo Benić - priprema, tisak i predstavljanje knjige ''Misija u Tanzaniji – zbirka putopisnih priča''

3.000  

Davor Mojaš – godišnji program umjetničkih kritika

15.000  

Maro Jović – program ''Kultura – Dubrovnik''

10.000  

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnja izdanja

83.000  

Zavod za povijesne znanosti HAZU – projekt "Povijest stanovništva"

360.000  

Srđan Žitković – knjiga ''Povijest dubrovačke glazbene scene 1960.–2018.''

15.000  

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

90.000  

Zdravko Ostojić – tisak knjige ''Romana''

7.500  

Katja Bakija – umjetnička kritika iz područja kazališnog i književnog stvaralaštva

15.000  

HKD Napredak – Dubrovnik – godišnji program

25.000  

Petra Jelača – kazališna kritika u Dubrovniku tijekom 2018. godine

15.000  

Konzulat Mađarske u Republici Hrvatskoj, Dubrovnik –znanstveni kolokvij: Slika Dubrovnika u mađarskoj književnosti

28.000  

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa ''Slagalica'' – godišnji izdavački program

37.000  

KUD Ivo Kuljevan Lopud – knjiga ''Stanovništvo i rodovi otoka Lopuda od 1614. do 2016. godine''

20.000  

Udruga stara dubrovačka glazba – knjiga ''Velika povijest dubrovačke glazbe, V. Svezak''

31.000  

 

MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

227.000

Tehnički muzej Nikola Tesla – projekt ''Tehnologije u biologiji: Kako šišmiši provode dane i noći?''

10.000  

Umjetnička udruga Sebastian art – likovni godišnji program

20.000  

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji program

100.000  

Europska udruga za baštinu - Manifestacija ''Najbolji u baštini/The Best in Heritage 2018.''

90.000  

Udruga Centralna jedinica – program: NVV_2018

7.000  

 

LIKOVNA DJELATNOST

281.000

Ivana Pegan Baće – ''Mindness/Knjiga umjetnika" i film

10.000  

Marko Ercegović – izložbe ''Sve ili ništa/Sloboda me plaši''

10.000

Stjepko Art – Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika (godišnji program)

10.000  

Tina Gverović – More ljudi /Knjiga umjetnika

10.000  

Dubravka Lošić – izložba: Susret u depou II. i tisak likovne monografije

60.000  

Andrea Batinić Ivanković – godišnji program likovnih kritika

15.000  

Dubrovačka art udruga bez granica (DART) – ''Kostimirana pojavljivanja u povijesnim prostorima'' i ''Karnevalski program''

20.000  

Udruga za podršku i poticanje zajedništva „HRVATSKA POMAŽE“ – Vukovar u stripu

77.000

Anabel Zanze – samostalna izložba

10.000  

Veronika Šulić – izložba likovnih radova ''Mali format''

10.000  

Antun Karaman – izložba ''Začarana šuma''

10.000  

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – izložbe likovnih radova članova Udruge

19.000  

Izvor Pende – zajednička izložba s Danielom Richterom i samostalna izložba u galeriji ''Greta''

10.000  

Marijana Vukić Pende – samostalne izložbe

10.000  

FILM I KINEMATOGRAFIJA

398.000

Dinaridi film d.o.o. – film ''Mare''

40.000  

Metafizika d.o.o. - "Dubrovnik u 24 sata" i "Sjećanje Grada"

37.000  

Udruga za promicanje medijske kulture ''Luža''- godišnji program

50.000  

Udruga Kinookus - Program: ''Okusi drugačije kino''

31.000  

Antoneta Alamat Kusijanović - "U plavetnilo" i "Murina"

85.000

Umjetnička organizacija ''Noć hrvatskog filma i novih medija'' - program "Noć hrvatskog filma i novih medija 2018. Dubrovnik"

15.000  

Wolfgang i Dolly d.o.o. - Razvoj filma ''Plastični diskovi i kotači od čelika''

10.000  

Produkcijska kuća Kaos - Dokumentarno igrani serijal ''Zaboravljene heroine Domovinskog rata''

10.000  

Filmska udruga Motion - godišnji program

43.000  

Pet pitanja d.o.o. - Dokumentarno-igrani serijal: Hrvatska blaga i misterije

7.000  

Škola filma Šipan - 15. Ljetna škola filma Šipan

70.000  

 

NOVE MEDIJSKE KULTURE I KULTURA MLADIH

206.000

Art radionica Lazareti – godišnji program          

100.000

Udruga za promicanje kulture Kulturtreger – projekt Ponta

20.000  

Udruga Interuniverzitetski centar u Dubrovniku – program ''Praesens''

20.000

Pixel dizajn d.o.o. – Lumiart – Festival svjetla Dubrovnik

33.000  

Univerzalni istraživački institut UR – S.A.I.N.T. (interdisciplinarni simpozij suvremene kulture za mlade)

10.000  

Vizura aperta – 18.  festival vizualnih i audio medija Vizura aperta

5.000  

Gimnazija Dubrovnik -  Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firence

15.000

Udruga ArtArea – ''Performativnost tišine – kako zvuči Dubrovnik''

3.000  

 

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

293.000

Udruga Dubrovački primorski svatovi – godišnji program

30.000  

Udruga Placa/kolektiv za istraživanje u prostoru – programi: ''Dubrovački karavanski put II. faza'' i ''Dubrovački vrtni grad II. faza''

30.000  

Društvo dubrovačkih trombunjera –program ''Očuvanje tradicije trombunjerstva''

50.000  

Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Dubrovnik - godišnji program

56.000  

Gradska župa Gospe velike – restauracija kompleta sedam drvenih baroknih svijećnjaka

30.000  

Društvo ''Baština'' – obnova tradicijskog rukotvorstva i izložba

20.000  

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' – godišnji program

40.000  

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku – istraživačko – edukacijski projekt

17.000  

Deša - projekt ''Šarenilo Uskrsa''

20.000

PRIJAVITELJI S VIŠE PROGRAMA IZ RAZLIČITIH DJELATNOSTI

425.000

Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' – godišnji program      

            35.000

Umjetnička organizacija GENIJATOR – godišnji program

35.000

Foto klub Marin Getaldić – godišnji program

15.000

Hrvatska matica iseljenika - godišnji program   

45.000  

Udruga Kalamota – godišnji program

16.000  

Francuska alijansa Dubrovnik – ''Dani frankofonije u Dubrovniku 2018.''

11.000  

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai - Festival ''Treće uho – Nizozemska''

25.000  

Udruga Festa - FESTA 2018.

50.000  

Verbum d.o.o. – Dani kršćanske kulture 2018.

30.000  

Oris – kuća arhitekture:  Suradnja s Umjetničkom galerijom Dubrovnik na izložbenoj manifestaciji recentnih arhitektonskih radova Tadaa Anda, uz program predstavljanja monografije ''Trancending Oppositions/Tadao Ando's Recent Works'' i arhitektonski simpozij

20.000

Artur Sebastian Design – godišnji program

31.000

Kulturno društvo ''Aster'' – Mali festival lutkarstva ''Pupica'' i filmski festival ''Tišina, molim''

60.000  

Centar za dramsku umjetnost – plesni projekt pod nazivom ''Prije katastrofe'' i filmski program ''Unseen''

27.000

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – izdavački projekt Luka Sorkočević, izlagačka djelatnost i radionice Galerije mladih

25.000

 

OSTALI KULTURNI PROGRAMI - izvan natječaja

140.500

 

 

KLASA: 612-01/17-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-04

Dubrovnik, 24. siječnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------