Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

69. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Komolac

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.- pročišćen tekst, 9/15 i 12/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZRADBI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„KOMOLAC“

 

 

PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradbi (dalje: Odluka) Urbanističkog plana uređenja „KOMOLAC“

 

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADBU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 3.

 

Izradba Urbanističkog plana uređenja „KOMOLAC“ pokreće se  temeljem čl. 79. i čl. 86. Zakona o prostornom uređenju Narodne novine 153/13 (dalje: Zakon)

 

Obveza izradbe i donošenja Urbanističkog plana uređenja „KOMOLAC“ (dalje: Plan) utvrđena je:

     Člankom 148. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 07/05, 06/07, 10/07, 03/14, 09/14-pročišćen tekst i 19/15 galje: PPU)  kojim se propisuje obveza donošenja planova užeg područja 1.6 UPU Komolac - obuhvat obavezne izradbe urbanističkog plana uređenja te 1.8a UPU Mješovita zona Komolac - obuhvat obavezne izradbe urbanističkog plana uređenja

     Člankom 123. Odredbi za provođenje Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ 10/05, 10/07, 08/12, 3/14, 9/14- pročišćen tekst i 4/16-ispr. dalje: GUP)  kojim se propisuje obveza donošenja planova užeg područja 1.6 UPU Komolac - obuhvat obavezne izradbe urbanističkog plana uređenja te 1.8a UPU Mješovita zona Komolac - obuhvat obavezne izradbe urbanističkog plana uređenja

 

Plan će se izrađivati u skladu s:

     Zakonom,

     Pravilnikom o sadržaju mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova „Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04

     Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja „Narodne novine“ br. 115/15

     drugim propisima koji se tiču specifičnog stručnog područja.

 

Nositelj izradbe plana je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

 

Članak 4.

 

Inicijativa gradskog kotara Komolac kojom se sukladno GUP-u zahtjeva:

     urbana sanacija bivše industrijsko-gospodarske zone KOMOLAC

     urbana preobrazba dijelova bivše gospodarske zone uz osiguranje održivog razvoja šireg područja odnosno urbanizacija neuređenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja M12 mješovita namjena, pretežito stanovanje srednje gustoće.

 

OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

 

Članak 5.

 

Obuhvat plana čine dva spojena plana koja su definirana planovima šireg područja „1.6 UPU Komolac“ te „1.8a UPU Mješovita zona Komolac“ uz korekcije prema stanju na terenu, poštujući granice katastarskih čestica gdje je to moguće, ukupne površine cca 22ha (dalje: plansko područje)

 

Planskom području je u cijelosti pridružena zona Z-zaštitno zelenilo zona u blizini križanja bivše državne ceste D-8 s prometnicom Komolac-Brgat

 

Obuhvat graniči s nerazvrstanom cestom Komolac – Brgat osim na dijelu gdje prometnica prolazi kroz Plan.

 

Grafički prikaz planskog područja nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

 

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

 

Članak 6.

 

Plansko područje proteže se u smjeru sjeverozapad-jugoistok površine cca 22 ha prateći udolinu potoka Slavjan. Sjevernim rubom područja prolazi nerazvrstana prometnica (bivša državna cesta D-8). Glavninu zapadne „granice“ čini prometnica Komolac-Brgat,  koja na krajnjem sjevernom dijelu ulazi u plansko područje. Istočnim i južnim rubom plansko

područje uglavnom graniči s Z-zaštitnim zelenilom. Plansko područje se nalazi na teritoriju triju prigradskih naselja: Komolca, Čajkovice i Knežice.

Pristup planskom području danas je moguć na tri mjesta, odvojcima s prometnice Komolac – Brgat. Sjeverno u blizini bivše državne ceste D-8 i benzinske postaje, povezuje se područje nove Remize javnog poduzeća „Libertas“, nešto južnije u samom zavoju povezuje se krajnji sjeverozapadni (i nadmorski najviši) dio K-poslovne namjene. Treći - zapadni ulaz u plansko područje nalazi se koju stotinu metara više (u smjeru Brgata) te na sebe veže centralnu internu prometnicu koja osigurava pristup ostalim korisnicima prostora ali i nizu obiteljskih kuća koje se dijelom nalaze izvan planskog područja, u blizini njegova jugozapadnoga ruba. Sva tri odvojka su nedovoljne preglednosti, sigurnosti i u suprotnosti sa pravilima struke te ne mogu zadovoljiti niti sadašnje prometne potrebe.

 

Postojeća izgradnja, koja od ukupno cca22 ha zauzima približno 8,09 ha tj. 36 % grupirana je u tri cjeline koje se nižu duž cijelog planskog područja, ostavljajući između sebe veće slobodne površine (12 ha). Planirane prometne površine unutar planskog područja zauzimaju površinu od cca 2,13 ha.

 

Dosadašnji razvoj radne zone Komolac uglavnom je pratilo improvizirano grananje komunalne infrastrukture, pa je uz nastavak opremanja prostora nužnom komunalnom infrastrukturom potrebno podizati njezin standard. Unutar planskog područja nalaze se sustavi elektroopskrbe, vodoopskrbe i telekomunikacija, dok je u pripremi gradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

 

 

Članak 7.

 

Prometna infrastruktura je neorganizirana i nefunkcionalna. Nedovoljna širina postojećih nerazvrstanih prometnica, onemogućuje sigurno mimoilaženje vozila, naročito gospodarskih. Često nastaju prometni čepovi, sigurnost za pješake je nedopustivo opasna. Promet u mirovanju nije adekvatno riješen i neplanski se koriste razne površine za parkiranje.

 

Vidljiva je neplanska gradnja i postavljanje vodovodne infrastrukture nadzemno gumenim cijevima.

 

Uređenje kanala, od strane Hrvatskih voda, obavljeno je po pravilima struke: u protočnim novoobnovljenim lateralnim kanalima koristili su se lokalni materijali (neklesani kamen) i omogućen je razvoj flore i faune. Dio korita potoka Slavjan je reguliran, ali nije iskorišten njegov krajobrazni potencijal. Problem s plavljenjima i podzemnim vodama je uočen, ali predloženo rješenje do sada nije uvršteno u prostorno plansku dokumentaciju. Kanali koji su u posjedništvu fizičkih ili pravnih osoba uglavnom se ne uređuju, neprotočni su te izazivaju probleme prilikom većih oborina, osobito na samom sjeveru gdje uz bivšu magistralu.

 

Staza uz potok, iako u javnom vlasništvu, nije prohodna. Staza od skladišta „Čempresate d.o.o.“ do ljetnikovca Bizzaro u dobrom je stanju, koristi se i trebalo bi je iskoristiti u daljnjem planiranju.

 

Ilegalna, nesanirana, i ekološki neprihvatljiva odlagališta građevinskog otpada evidentirana su na samom sjeveru plana nasuprot zemljišta Libertasa i u središnjem dijelu planskog područja.

 

 

Članak 8.

 

Prostorno planska dokumentacija

 

Sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA u planskom području nalaze se slijedeće namjene:

     M12 mješovita namjena

      K- poslovna namjena, izgrađena i neizgrađena,

-   Pretežito uslužna                           K1

-   Pretežito trgovačka                        K2

-   Komunalno servisna                      K3

     I2 - GOSPODARSKA NAMJENA Proizvodna namjena (ljubičasta) pretežno obrtna

     Z- zaštitno zelenilo,

     površine koje zauzima infrastruktura tj. prometnice.

 

Sve zone koje su planirane kao M12 nisu privedene svrsi, K-gospodarska namjena djelomično je u funkciji, ali uz vidljive infrastrukturne probleme. I2 namjena nije u funkciji, a prometne površine ne zadovoljavaju osnovne standarde. GUP-om u planskom području nije planirana (predviđena) društvena namjena, iako je planirano naselje sa znatnim brojem stanovnika.

 

Sukladno kartografskim prikazima 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA u planskom području predviđena je mreža osnovnih prometnica s križanjima te poveznice prometnice za DPU 2.10. Čajkovica i DPU-om 2.11 Podgaj, kojima je ovo jedini mogući pristup.

 

Energetski sustav - u planskom području izveden je zračni vod dalekovoda od 35kV koji presijeca sjeverni dio plana, a planiran je još i zračni vod od 110kV te kabelski vod od 110kV.(GUP§88.3) U smjeru sjever jug cijelom dužinom planskog područja položen je zračni vod od 10kV, planirana je još trasa novog kabelskog voda od 20kV s brojnim (7) trafostanicama, od kojih su neke izvedene, druge planirane. Cijelo sjeverno područje označeno je kao zona u kojoj treba pronaći lokaciju smještaja  za RS (redukcijske stanice) Komolac, što je vrlo diskutabilno obzirom na mješovitu namjenu.

Glede vodoopskrbe od bivše magistrale tj. od postojećeg magistralnog cjevovoda trasom potoka Slavjan planirani su vodoopskrbni cjevovodi. Planirani su kanali fekalne odvodnje (istom trasom) dok je oborinska odvodnja registrirana samo kao korito potoka Slavjan. Visoka razina podzemnih voda kao i bujični karakter potoka Slavjan i pripadajućih mu pritoka kroz planove šireg područja nije dovoljno valorizirana, što predstavlja izazov u budućem planiranju.

 

Sukladno kartografskim prikazima koja obrađuju Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština sjeverni dio planskog područja nalazi se na području zaštićenog prirodne – „Zaštićeni krajobraz Rijeke dubrovačke“. Većina planskog područja pripada staništu mozaici kultiviranih površina. Što se tiče graditeljske baštine u „strogom“ obuhvatu planskog područja nalazi se evidentirano kulturno dobro „kuća Zec“. Izvan obuhvata planskog područja, nalazi se veći broj vrlo značajnih evidentiranih i zaštićenih spomenika kulture koje bi bilo dobro povezati s  podcentrom Komolac -predviđeno GUP-om, koje bi ovaj Plan mogao uzeti u obzir.

 

Sukladno kartografskom prikazu 4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Uređenje zemljišta, zaštita posebnih vrijednosti područje uz potok Slavjan i pritoku označeno  kao tlo oštećeno erozijom, za područje zapadno od ceste Komolac-Brgat planirano je  pošumljavanje, polje (istočno od planskog područja u Z-namjeni) označeno je kao: područje, cjelina i dio ugroženog okoliša tla, a uz infrastrukturne koridore (cijevovod) uz Potok Slavjan predviđeno je zaštitno područje uz infrastrukturne objekte. Uz bivšu magistralu nalazi se pojas ugroženosti bukom te ugroženost zraka.

 

Sukladno kartografskom prikazu 4.5. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila postoje dva urbana pravila vezana za plansko područje:

     Zone M-12 namjene jesu u urbanom pravilu 3.9 koje nalaže: Za zone za koje nije propisano posebno urbano pravilo, a uvrštene su u nisko-konsolidirano područje, primjenjuju se uvjeti za izgradnju odgovarajućeg tipa građevina utvrđeni ovim odredbama.

     Zone K-namjena jesu u urbanom pravilu 3.3: uvjeti sanacije detaljno će se odrediti kroz ovim Planom propisanu izradbu prostorno-programske studije ili plana užeg područja, ovisno o odnosnoj lokaciji s ciljem definiranja točnih prometnih koridora i urbanih pravila.

 

Sukladno kartografskom prikazu 4.6. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera na području planskog područja predviđena su dva prostorna plana UPU 1.6 Komolac            - obuhvat obavezne izradbe urbanističkog plana uređenja te UPU 1.8a Mješovita zona Komolac - obuhvat obavezne izradbe urbanističkog plana uređenja koja se ovom Odlukom spajaju u jedan.

 

 

Članak 9.

 

Za ovo područje bio je donesen Detaljni urbanistički plan servisno-industrijske zone KOMOLAC 1971. godine, te je obnovljen netom prije rata DPU “Servisno ­industrijska zona Komolac“ (“Službeni glasnik Općine Dubrovnik”, broj 7/87.), koji je iznio koncept industrijske zone, ali koji u praksi nije zaživio. Nedavno pokrenuta izradba novog UPU KOMOLAC, prekinuta je 2009., nakon što se došlo faze javne rasprave. Usprkos tome sva tri plana nude vrijednu arhivu poglavito na analizi zatečenog prostora i kao komparativni ogledni primjerak Planu ove Odluke.

 

Izmjenama i dopunama GUP-a i PPU-a (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj: 03/14, 09/14-pročišćen tekst) usvojena je potpuno nova koncepcija ove zone koja je neizgrađenu površinu rezerviranu za komunalnu djelatnost prenamijenila u mješovitu pretežito stambenu zonu. 

 

Katastar i vlasništvo

 

Članak 10.

 

Katastarske podloge ne prikazuju realno stanje na terenu, a osobito se to odnosi na objekte cestovne infrastrukture koji nisu zabilježeni, gospodarske objekte koji u naravi imaju drugačiji položaj, a pojedini objekti nisu evidentirani. Posljedično ključni objekti nisu evidentirani i u zemljišnim knjigama.

 

Granice između katastarskih općina nisu precizno utvrđene te se na nekim mjestima preklapaju i više metara.

 

Na gotovo cijelom neizgrađenom području površinama prevladava poljoprivredna parcelacija (uske i izdužene parcele) koje nisu prikladne za izgradnju komunalne ili mješovite pretežito stambene zone.

 

U katastru i zemljišnim knjigama je zabilježen vrlo velik broj kanala i potoka kao i razgranata mreža javnih putova koja nije razrađena u prostorno-planskoj dokumentaciji

 

Vlasništvo u K-zoni strukturirano je na način da su čestice uglavnom u vlasništvu pravnih osoba. Problem je u tome što su dio čestica nalazi na prometnicama ili su nepovoljnog oblika.

 

Vlasništvo u M12-zoni strukturirano je na način da su čestice uglavnom u vlasništvu fizičkih osoba.

 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

 

Članak 11.

 

Cilj

 

Urbana sanacija izrađenih i djelomično izgrađenih komunalnih područja.

 

Sanirati postojeću i planirati suvremenu prometnu mrežu i pripadajuća raskrižja.

 

Urbanizacija neuređenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja M12 zone, određivanjem trasa i planiranjem prometne i ostale infrastrukture.

 

Planiranje i organizacija zelenih površina.

 

Planiranje oborinske odvodnje osobito na  kritičnim mjestima bujica pri podnožju masiva Srđ.

 

Rješenje problema prelijevnih voda potoka Slavjana u suradnji s nadležnim institucijama.

Saniranje divljih odlagališta građevinskog otpada.

 

 

Članak 12.

 

Programska polazišta za izradbu Plana

 

Integralno planiranje uređenja, unaprjeđenja i zaštite prostora cijele zone.

 

Poboljšanje infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

Postići da se promet odvija nesmetano bez uskih grla i čepova. Predložiti rješenje i kapacitirati promet u mirovanju

 

Osigurati sigurnost djece i omogućiti protočnost i dostupnost svakog dijela planskog područja osobama sa smanjenom pokretljivošću.

 

Prometnicama u planskom području povezati i DPU 2.10. Čajkovica i DPU 2.11 Podgaj

 

Predložiti održiva rješenja u zoni koja se nalazi u zaštićenom dijelu prirode – značajnom krajobrazu Rijeke dubrovačke

 

Predložiti način sanacije postojećom izgradnjom narušenu krajobraznu sliku Komolačke doline kroz odredbe za provođenje Plana te detaljno propisati uvjete za buduću izgradnju koji će respektirati prirodne vrijednosti (npr. uvođenjem uvjeta za tzv. 5. fasadu i dr.)

 

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADBU PLANA

 

Članak 13.

 

Za  izradbu  Plana   potrebno  pribavljati  posebne  strategije, planove,  studije  i  druge dokumente propisane posebnim zakonima:

     Krajobrazna studija uz pedološki separat

     Strateške procjena utjecaja na okoliš sukladno čl. 63. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) i mišljenju nadležnog Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije KLASA:351-01/17-01/21 URBROJ: 2117/1-53/1-17-02

 

Ukoliko se ne bi moglo za dijelove planskog područja utvrditi činjenično stanje iz raspoloživih podloga bit će izrađeno sljedeće:

     Geološko-inženjerska podloga za dijelove planskog područja na kojima se planiraju značajniji objekti, trasiranja prometnica ili ostale infrastrukture

 

Ukoliko se tijekom izradbe Plana ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno – plansko rješenje, iste će biti izrađene

 

Ostali podatci bit će prikupljeni u  postupku  izradbe temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga:

 

Za potrebe izradbe Plana koristit će se službena digitalna katastarska podloga u mjerilu 1:1000, digitalni ortofoto snimak te prethodno spomenute podloge

 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

 

Članak 14.

 

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 136/15), u suradnji s nositeljem izradbe Plana Gradom Dubrovnikom.

 

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADBU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADBI PROSTORNOG PLANA

 

Članak 15.

 

Zahtjevi za izradbu Plana zatražit će se od slijedećih sudionika u izradbi Plana:

 

1.         MINISTARSTVO KULTURE: KONZERVATORSKI ODJEL U DUBROVNIKU, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

2.         MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

3.         MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

4.         MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik

5.         MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA Služba policije, >> stanje sigurnosti cestovnog prometa<<, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik

6.         URED DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Vukovarska 16, Dubrovnik

7.         URED DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za imovinsko-pravne poslove, Vukovarska 16, Dubrovnik

8.         HGK - ŽUPANIJSKA KOMORA DUBROVNIK, Pera Čingrije 6, 20000 Dubrovnik

9.         DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR, Ante Starčevića 67, Dubrovnik

10.     HERA- Hrvatska energetska regulatorna agencija, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb

11.     OPT-AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 237, 10000 Zagreb

12.     HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU, Radnička cesta 80/7, Zagreb

13.     DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

14.     HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

15.     HRVATSKE VODE – Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, Vukovarska 35, Split

16.     HRVATSKE VODE – Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Ispostava Dubrovnik, Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik

17.     HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrojug,  Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik

18.     VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, V. Nazora 19, 20000 Dubrovnik

19.     VODOVOD d.o.o., Odjel odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

20.     ČISTOĆA d.o.o, Put od Republike 14 20000 Dubrovnik

21.     DURA, Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik

22.     AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA, Ćire Carića 2, 20000 Dubrovnik

23.     DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA UO ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

24.     JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

25.     UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU, ovdje

26.     UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU – gradski kotar Komolac, ovdje

27.     UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU, ovdje „za Stožer zaštite i spašavanja" , ovdje

28.     UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, ovdje

29.     UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE, ovdje

30.     UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, MORE I PODUZETNIŠTVO, ovdje

31.     UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA, Zeljarica 1, 20000 Dubrovnik

32.     UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO, Ulica Iva Vojnovića 31, 20000 Dubrovnik

 

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADBU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADBU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

 

Članak 16.

 

Rokovi za izradbu pojedinih faza Plana sukladni su odredbama Zakona o prostornom uređenju.

 

Pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradbi Plana je najviše 40 dana od dostave poziva.

 

U sklopu postupka izradbe Plana bit će održana javna rasprava u trajanju od 30 dana

 

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama

nositelja izradbe prostornog plana te u informacijskom sustavu u trajanju od 30 dana.

 

Planirani rok za izradbu Plana je najviše 26 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke s time da se u slučaju ponavljanja javne rasprave rok produžuje se za 9 mjeseci.

 

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADBE PLANA

 

Članak 17.

 

Sredstva za izradbu ovog Plana osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika

 

 

DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADBU NACRTA PROSTORNOG PLANA

 

Članak 18.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 350-01/16-01/06

URBROJ: 2117/01-09-17-12

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                    

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------