Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

68. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2016. godine

Na temelju članka 82., stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13- pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017. donijelo je

 

 

O D L U K U

o raspodjeli financijskog rezultata – viška  iz 2016. godine

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu,  u iznosu od  3.122.621 kuna.

 

 

Članak 2.

 

Ukupni prihodi, primici i prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja koji su  ostvareni u 2016. godini sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada Dubrovnika iznose  458.171.821 kuna, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2016. godini sa uključenim rashodima proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iznose 454.671.447 kuna,  iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u konsolidiranom godišnjem financijskom izvještaju (razina 23)  3.500.374 kuna, a koji će se utrošiti u 2017. godini sukladno proračunskim načelima utvrđenim odredbama Zakona o proračunu.

 

 

Članak 3.

 

Višak prihoda od 3.500.374 kune predstavlja višak prihoda iz konsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja (razine 23) i sastoji se od:

     viška prihoda iskazanog u Godišnjem financijskom izvještaju za Grad Dubrovnik

(razine 22) u iznosu….3.122.621 kuna;

     viška prihoda u iznosu 377.753 kuna, koji  iznos   predstavlja zbroj financijskih rezultata proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika za 2016. godinu.

 

Članak 4.

 

Višak prihoda u iznosu od 3.122.621 kuna su nepotrošena sredstva komunalnog doprinosa, te će se utrošiti u zakonom propisanu namjenu na slijedeći način:

 

1. Program 108  Ulaganja u ostale građevinske objekte, 3.122.621 kuna

a) Projekt 108001  Izgradnja groblja na Dubcu   3.122.621 kuna

 

 

Članak 5.

 

Ukupan višak prihoda proračunskih korisnika Grada  Dubrovnika u iznosu od 377.753 kune

utrošit će u namjene utvrđene u odlukama upravnih vijeća i školskih odbora istih.

Zapisnici sa sjednica i predmetne odluke pohranjeni su u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika.

 

 

Članak  6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-09-17-123

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća                                                                                     

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------