Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 29. siječnja 2018.Objavljeno: 01.02.18.

21. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 24. siječnja 2018., donijelo je

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2018. godinu

 

 

 

  1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćeno je dovršenje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture započetih u prethodnom periodu, kao i novi objekti i uređaji definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije korištenje prostora, viši urbani standard i bolja zaštita

prirodne sredine, istovremeno, koliko je god moguće, uvažavajući zahtjeve stanovnika Grada Dubrovnika  za 2018. godinu. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture se odnose za:

 

      Nerazvrstane ceste

      Javne površine

      Javnu rasvjetu,

      Groblja

 

Ovaj Program sadrži  opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

 

  1. NERAZVRSTANE CESTE

                                                                

Članak 2.

 

Nerazvrstane ceste financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, (novog) kredita i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 47.450.000 kuna  za namjene kako slijedi:

Nerazvrstane ceste tablica

 

1.    Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

2.    Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete.

3.    Infrastruktura Solitudo - Nastavak izgradnje ceste sa infrastrukturom u naselju Solitudo.

4.    Cesta-Zgrade HRVI - Nastavak izgradnje pristupne prometnice sa cjelokupnom infrastrukturom prateći  izgradnju zgrada HRVI-a

5.    Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu

6.    Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica -  Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovodom Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje sa 10 %  potrebnog iznosa.

7.    Vukovarska ulica II faza - Izvođenje radova na nastavku polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od  Bazena do BP INA.

8.    Revizija studije projekta oborinske odvodnje - Revizija postojeće studije projekta oborinske odvodnje na pojedinim lokacijama  Grada Dubrovnika

9.    Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik - Izgradnja nove ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik

10.  Prometne površine oprema – nabava opreme za održavanje i opremanje javnih površina i prometnica na području Grada Dubrovnika.

11.  Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. - Tijekom 2018. godine, sukladno odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a iz 2012.g. nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se sredstava komunalnog doprinosa koristiti za otplatu dijela glavnice dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.050.000 kn.

 

 

3.    JAVNA RASVJETA

 

Članak 3.

 

Gradnja mreže javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade u ukupnom iznosu od 1.500.000 kuna  za namjene kako slijedi:

 

ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2018.

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Kredit

1

ZATON-BUNICA

400.000

 

230.000

170.000

 

2

ANTE ŠERCERA

400.000

 

400.000

 

 

3

JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI

300.000

 

300.000

 

 

4

JAVNA RASVJETA OSOJNIK

200.000

 

200.000

 

 

5

JAVNA RASVJETA MIRINOVO

100.000

 

100.000

 

 

5

JAVNA RASVJETA ČERJAN, PUT NA MORE

100.000

 

 

100.000

 

 

UKUPNO

1.500.000

0

1.230.000

270.000

0

 

1.    Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta na predjelu Zaton-Bunica

2.    Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta u ulici Ante Šercera

3.    Izgradnja nove mreže -Javna rasvjeta i oborinska odvodnja u Staroj Mokošici

4.    Izgradnja nove mreže -Javna rasvjeta Osojnik

5.    Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta Mirinovo

6.    Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta Čerjan, Put na More

 

 

4.     GRAĐENJE GROBLJA

 

Članak 4.

 

Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  9.930.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

ULAGANJA U GROBLJA 2018.

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunakna naknada

Kredit

1

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

9,930,000

530,000

9,400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

9,930,000

530,000

9,400,000

0

0

 

 

Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2018. je planiran nastavak izgradnje pristupne ceste kao i nastavak izgradnje samog groblja. Projekt će se nastaviti i u 2018. i 2019. godini.

 

 

5. JAVNE POVRŠINE

 

Članak 5.

 

Ulaganja u javne površine se očituje u nabavci opreme za javne površine i izgradnji javnih objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i novog kredita u ukupnom iznosu od  58.100.000 kuna i to:

 

Javne povrsine tablica

 

1.    Dječji vrtić Palčica - Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića kojom će se povećat kapacitet dječjeg vrtića za 8 odgojnih skupina, steći će se uvjeti da se sportska dvorana u vrtiću (koja je bila prenamijenjena za smještaj 3 odgojne grupe) ponovo vrati u funkciju, a  izgradit će se i novi priključak na Put I. Vojnovića i novo parkiralište

2.    Dječja igrališta - kontinuirana izgradnju dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika i nabavu opreme za postojeća igrališta.

3.    Osnovna škola Montovjerna - Dogradnja učionica i sportske dvorane u cilju omogućavanja uvjeta za jednosmjensku nastavu OŠ Lapad ( Montovjerna)

 

 

Članak 6.

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 116.980.000 kuna i to:

 

r.b.

Izvor financiranja

Iznos

1

Iz komunalnoga doprinosa

20.000.000

2

Iz  proračunskih sredstava

710.000

3

Komunakna naknada

2.270.000

4

KREDIT ( novi 2018.)

94.000.000

UKUPNO

116.980.000

 

 

Članak 7.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/17-09/33

URBROJ: 2117/01-09-18-05

Dubrovnik, 24. siječnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------