Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 13 - 30. lipnja 2017.Objavljeno: 03.07.17.

43. Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10., 3/11, 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), razmotrivši Prijedlog  Proračuna Grada Dubrovnika za 2017 i projekcije za 2018. i 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 30. lipnja  2017., donijelo je

 

 

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

 

 I.  OPĆI DIO

Članak 1.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoje se od:

Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 420.828.200 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.658.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu - POSEBNI DIO.pdf

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

Plan razvojnih programa za 2017.-2019. sastavni je dio Proračuna.

 

Članak 4.

 

Proračun  Grada Dubrovnika za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                                                               

  KLASA: 400-06/16-02/01

  URBROJ: 2117/01-09-17-41

  Dubrovnik, 30. lipnja 2017.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća:­                                                                                                    

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

--------------------------------------