Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12 - 12. lipnja 2017.Objavljeno: 21.06.17.

42. Odluka o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 32. i 40. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće  Grada Dubrovnika na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017., donijelo je ­                                                

 ­                                                                             

O D L U K U­

o osnivanju Odbora za proračun i financije­

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika­

 ­                                                                    

    

Članak 1.­

­                                                                         

Osniva se Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­                                                                 

 ­                                                                         

 ­                                                                           

Članak 2.­

 ­                                                                            

Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća utvrđuje Prijedlog proračuna Grada i prijedloge drugih financijskih akata Grada.­                                                                       

 ­                                                      

                     

Članak 3.­ ­  

                                                                         

U Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća izabiru se vijećnici:­

 

  1. Marko Potrebica, predsjednik,
  2. Terezina Orlić, potpredsjednica,
  3. Blaž Pezo, član,
  4. Željko Raguž, član,
  5. Gordan Špero, član
  6. Ljubomir Nikolić, član
  7. Tatjana Šimac Bonačić, član
  8. Miho Obradović, član
  9. Vido Bogdanović, član .

 

 

Članak 4.­

 ­                                                                          

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.­                                               

 

 

Članak 5.­     

                                                                   

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Odbora za proračun i financije („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/15. i 6/15.)­                                                                                                  

­

KLASA: 013-03/17-03/13

URBROJ: 2117/01-09-17-1

Dubrovnik, 12. lipnja 2017.

                                                                                               

Predsjednik Gradskog vijeća:­                                                                                               

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------