Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12 - 12. lipnja 2017.Objavljeno: 21.06.17.

41. Odluka o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 32. i 40. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće  Grada Dubrovnika na 1. (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 12. lipnja 2017., donijelo je ­    ­                                                

O D L U K U­ 

o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja­ 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika­ ­

 ­                                                                                               

 

Članak 1.­

­                                                                             

Osniva se Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada  Dubrovnika.­                                                                                                                                                        

                                                                

     

Članak 2.­

­                                                                              

Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže kandidate za  izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, kandidate za izbor članova njegovih radnih tijela, te obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Grada Dubrovnika i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­                                    

                                                            

 

Članak 3.­

­                                                                             

U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika  izabiru se vijećnici:­ 

 

  1. Ivan Jelčić – predsjednik,
  2. Katarina Doršner – potpredsjednica,
  3. Blaž Pezo – član,
  4. Maro Kristić – član,
  5. Mladen Gojun – član.

 

   ­ ­                                                                          

Članak 4.­

 ­                                                                           

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o  osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/15.)

           

 

Članak 5.­

 

Ova odluka stupa na snagu dana kad je donesena, a objavit će  se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.­    

 

KLASA: 013-03/17-03/09

URBROJ: 2117/01-09-17-1

Dubrovnik, 12. lipnja 2017.

                            ­                                                                             ­                                                                                                                                                                             

Predsjedatelj  Gradskog vijeća:­                                                                                                   

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

--------------------------------------