Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12 - 12. lipnja 2017.Objavljeno: 21.06.17.

40. Odluka o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 32. i 40. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće  Grada Dubrovnika na 1. (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 12. lipnja 2017., donijelo je ­                                                                                                                               

 

 

O D L U K U­

o osnivanju Mandatnog odbora

Gradskog vijeća­ Grada Dubrovnika­

­

 ­                                                                             

Članak 1.­

­                                                                           

Osniva se Mandatni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­                                                                                     

­                                                             

            

Članak 2.­

­                                                                          

Mandatni odbor na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika:

     o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata mjerodavnoga izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

     o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost;

     o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost;

     o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

 

­                                                                        ­ ­                                                                     

Članak 3.­ ­ 

                                                                        

U Mandatni odbor Gradskog vijeća izabiru se vijećnici:­

 

  1. Željko Raguž – predsjednik,
  2. Emilio Puljizević – član,
  3. Tatjana Šimac Bonačić – član.

                            

 

Članak 4.­

 ­                                                                           

Ova odluka stupa na snagu dana kad je donesena, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.­                                                                                                            

 

 

Članak 5.­

 ­                                                                           

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/15. i 10/16.)­                                      

 

KLASA: 013-03/17-03/08

URBROJ: 2117/01-09-17-1

Dubrovnik, 12. lipnja 2017.

 

Predsjedateljica Gradskog vijeća:­             

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

-----------------------------------------