Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12 - 12. lipnja 2017.Objavljeno: 21.06.17.

39. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.) i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada  Dubrovnika“, broj 4/09., 4/10., 3/11., 5/13. i 6/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017., donijelo je­                                                                          

 ­                                                                

           

R  J  E  Š  E  NJ  E­

o izboru drugog potpredsjednika

Gradskog vijeća­ Grada Dubrovnika­

   ­                                                        

                   

 

1.         Mladen Gojun, iz Dubrovnika, izabire se za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća

     Grada Dubrovnika.­

 

2.    Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.­ 

 

 

KLASA: 013-03/17-03/12                                                    

URBROJ: 2117/01-09-17-1­                                                     

Dubrovnik, 12. lipnja 2017.­                                                  

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                    

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------